System Prawa Unii Europejskiej

System Prawa Unii Europejskiej jest jedyną na polskim rynku serią wydawniczą, która w sposób tak rozległy i całościowy omawia porządek prawny Unii Europejskiej i pozycję Polski w tym systemie. Publikacja uwzględnia zarówno polską jak i europejską literaturę związaną z tematyką prawa UE oraz najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy omawianych zagadnień.

Dzieła z serii System Prawa należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym, kompleksowych opracowań systemów prawa. Pozwalają one dogłębnie spojrzeć na poszczególne gałęzie prawa oraz w sposób wyczerpujący zapoznać się z ich problematyką.

System Prawa Unii Europejskiej ze względu na obszerność omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – będzie przedmiotem analizy 16 tomów.

 • Pierwszy tom serii poświęcony został podstawom i źródłom prawa Unii Europejskiej. Zawiera omówienie m.in. ogólnej charakterystyki źródeł prawa, teorii integracji europejskiej oraz wartości i celów Unii Europejskiej.
 • Tom II szeroko prezentuje zasady i prawa podstawowe Unii Europejskiej.
 • Tom III dotyczy wykładni prawa UE z jej uwzględnieniem w orzecznictwie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
 • Tom IV serii skupia się na konstytucjonalizacji i internacjonalizacji prawa Unii Europejskiej.
 • Tom V poświęcony został ochronie prawnej, zwłaszcza sądowej oraz sankcjom prawnym za nieprzestrzeganie prawa unijnego wymierzanym zarówno przez organy Unii jak i przez sądy i organy krajowe.
 • Tom VI dogłębnie omawia prawo antydyskryminacyjne uwzględniając treść zakazu dyskryminacji, w tym kryteriom niedozwolonym, rodzaje dyskryminacji oraz wyjątki od zakazu dyskryminacji.
 • Tom VII serii prezentuje prawo rynku wewnętrznego, analizując m.in. takie rynki jak: farmaceutyczny, finansowy i energetyczny.
 • Tom VIII swoją problematyką obejmuje przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. W publikacji omówiona jest m. in. współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i cywilnych w Unii Europejskiej.
 • Tom IX o prawie konkurencji szeroko przedstawia materialno-prawne reguły ochrony konkurencji oraz sposób ich stosowania i egzekwowania.
 • Kolejny tom X porusza problematykę pomocy publicznej i funduszy unijnych.
 • Tom XI uwzględnia prawo finansowe, podatkowe, celne oraz prawo zamówień publicznych
 • Tom XII A swoim zakresem obejmuje omówienie prawa własności przemysłowej.
 • Tom XII B wprowadza w problematykę prawa autorskiego i praw pokrewnych a w dalszej części szczegółowo omawia dyrektywy Unii Europejskiej związane z tą tematyką.
 • Tom XIII szeroko prezentuje unijne  prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego, skupiając się na takich aspektach jak ochrona pracy i określonych grup pracowników oraz koordynacje systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Tom XIV skupia się na prawie ochrony środowiska szczegółowo omawiając podmiot ochrony środowiska oraz ochronę ukierunkowaną horyzontalnie i sektorowo.
 • Tom XV serii poświęcona została prawu konsumenckiemu. Dzieło m.in. szczegółowo objaśnia jego strukturę oraz rodzaje umów konsumenckich.

Znakomite grono Autorów – najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu szeroko rozumianego prawa Unii Europejskiej, z udziałem zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki – zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo właściwe dla omawianego tematu.

Redaktorem naczelnym serii jest prof. dr hab. Andrzej Wróbel, nauczyciel akademicki, sędzia Sądu Najwyższego, w latach 2011–2017 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, redaktor naczelny miesięcznika „Państwo i Prawo”.