prof. UWr dr hab. Piotr K. Marszałek

Urodzony w 1959 r. Studia prawnicze odbywał na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2013 r. Jest profesorem UWr. Od 2015 r. kieruje Zakładem Studiów nad Bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawnych aspektów bezpieczeństwa i obejmują ustrój władz w sferze bezpieczeństwa i obronności, prawo stanów nadzwyczajnych, międzynarodowe prawo humanitarne. Opublikował szereg prac z tego zakresu (m. in. Stany wyjątkowe na Śląsku w latach 1918 – 1922, Wojskowy Gubernator Warszawy sierpień – wrzesień 1920, Komitet Obrony Państwa w strukturze polskich władz emigracyjnych w latach 1945-1946, Naczelny wódz w systemie polskich władz państwowych 1939 – 1945, Geneza i organizacja polskich formacji policyjnych w Wielkopolsce (1918-1920), Społeczeństwo wobec stanów szczególnych na tle doświadczeń II Rzeczypospolitej, Kształtowanie się w prawie polskim norm regulujących użycie sił zbrojnych poza granicami państwa, Założenia nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, Pozycja ustrojowa naczelnego dowódcy sił zbrojnych w świetle obowiązującego prawa, Polskie ustawodawstwo antyterrorystyczne a prawa człowieka). Jest również autorem szeregu monografii, w tym m. in. Rada Obrony Państwa z 1920 r. i Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej.

 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Dokumenty
  Zbiór blisko 130 aktów prawa międzynarodowego prezentujących proces rozwojowy międzynarodowego prawa humanitarnego. W publikacji zawarto dokumenty, powstałe od połowy XIX w. do czasów...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
  189,00 zł
  Najniższa cena: 160,65 zł
  Zbiór blisko 130 aktów prawa międzynarodowego prezentujących proces rozwojowy międzynarodowego prawa humanitarnego. W publikacji zawarto dokumenty, powstałe od połowy XIX w. do czasów...