Bestseller

Regulamin pracy w praktyce + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze aspekty tworzenia i stosowania regulaminu pracy przez pracodawców, z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej kontroli trzeźwości. Publikacja zawiera wzory regulaminów, liczne przykłady konkretnych postanowień oraz szczegółowe omówienie problematyki czasu pracy i BHP... więcej ›

Opis książki

Regulamin pracy jest podstawowym dokumentem regulującym zasady organizacji pracy u pracodawcy, który zatrudnia 50 lub więcej pracowników. Należy z nim bezwzględnie zapoznać wszystkich pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy. Dobrze opracowany regulamin zabezpiecza pracodawcę na wielu płaszczyznach, również w przypadku sporów sądowych z pracownikami, gdyż można w nim zawrzeć np. katalog podstawowych obowiązków pracowników, których naruszenie skutkuje możliwością rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 KP).

Poradnik ułatwi pracodawcom stworzenie najważniejszego dokumentu wewnętrznego dotyczącego procesu pracy, jakim jest regulamin pracy. W sposób szczegółowy opisane zostały wszystkie zagadnienia, jakie powinny znaleźć się w regulaminie oraz przedstawiono wiele propozycji konkretnych postanowień, które mogą zostać wykorzystane w tym dokumencie.

W publikacji szczegółowo opisano również nowe zasady kontroli trzeźwości i na obecność w organizmach pracowników innych substancji działających podobnie do alkoholu, które będą obowiązywały od 2023 r., w wyniku wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy spowodują konieczność zmiany dotychczasowych regulaminów pracy przez pracodawców, aby przeprowadzanie takich kontroli w ogóle było możliwe.

Najważniejsze atuty książki:

 • szczegółowe omówienie nowelizacji Kodeksu pracy, która wejdzie w życie w 2023 r., dotyczącej kontroli trzeźwości i na obecność w organizmie innych środków działających podobnie do alkoholu, czyli nowej tematyki, o którą należy zaktualizować już istniejące regulaminy pracy;
 • omówienie wszystkich form monitoringu, jakie mogą być stosowane przez pracodawców wraz z przykładami odpowiednich postanowień regulaminów w tym zakresie;
 • przedstawienie dwóch wzorów regulaminów – tradycyjnego i dotyczącego firmy w pełni zelektronizowanej (e-dokumentacja we wszystkich obszarach);
 • szeroka analiza zagadnienia czasu pracy i jego ujęcia w regulaminie pracy, zabezpieczająca pracodawcę w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • szerokie omówienie zagadnień dotyczących BHP i ich ujęcia w treści regulaminu pracy wraz z wzorami wykazów prac wzbronionych.

Pod względem tematycznym książkę można podzielić na 4 części:

 1. zagadnienia ogólne, wprowadzające – rozdziały I–IV,
 2. treść regulaminu z zakresu prawa pracy – rozdziały V–X,
 3. treść regulaminu z zakresu BHP – rozdziały XI–XIII,
 4. załączniki do regulaminu i wzory gotowych regulaminów – rozdziały XIV–XVI.

Niewątpliwie atutem książki jest duża liczba przykładów konkretnych postanowień regulaminu, które pracodawca może wprost lub po niewielkich zmianach zastosować w regulaminie pracy w swojej firmie. Książka zawiera ponadto wzory dodatkowych dokumentów, które można połączyć z regulaminem pracy, jak np. procedura antymobbingowa czy dodatkowe załączniki z zakresu BHP.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele praktycznych pytań dotyczących treści regulaminu pracy, m.in.:

 • Jak wdrożyć regulamin pracy w firmie, w której działają lub nie działają związki zawodowe?
 • Jakie postanowienia są obligatoryjne i muszą się znaleźć w regulaminie pracy, a jakie są fakultatywne, ale warto go o nie rozbudować?
 • Czy w regulaminie należy powtarzać regulacje ogólne z Kodeksu pracy?
 • Jak prawidłowo uregulować w regulaminie pracy problematykę kontroli trzeźwości i na obecność w organizmie pracownika innych środków działających podobnie do alkoholu?
 • Czy w regulaminie pracy należy ujmować kwestie techniczne dotyczące przebiegu kontroli trzeźwości?
 • Czy z regulaminu pracy musi wynikać, jakie osoby są uprawnione do kontroli trzeźwości?
 • Czy należy zawrzeć w regulaminie pracy wykaz środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jak ująć w regulaminie pracy rodzaj urządzeń stosowanych do kontroli trzeźwości i na obecność w organizmie innych środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jakie załączniki z zakresu BHP powinien posiadać regulamin pracy?
 • Jakie kwestie z obszaru BHP warto ująć dodatkowo w regulaminie pracy, aby zabezpieczyć pracodawcę przed mandatami nakładanymi przez PIP?
 • Czy w regulaminie pracy musi znaleźć się regulacja związana z przepisami przeciwpożarowymi?
 • Czy w regulaminie pracy trzeba zawrzeć wykaz prac wzbronionych młodocianym, jeśli pracodawca nie zatrudnia pracowników młodocianych?
 • Czy w wykazach prac wzbronionych kobietom należy ujmować kwestie związane z dźwiganiem ciężarów?
 • Czy w regulaminie pracy powinna być ujęta procedura refundacji kosztów okularów dla pracowników pracujących przy komputerze?
 • Czy procedura antymobbingowa może być załącznikiem do regulaminu pracy?
 • Jak prawidłowo uregulować w regulaminie pracy kwestię terminu wypłaty pracownikom wynagrodzenia?
 • Jak prawidłowo ująć w postanowieniach regulaminu o czasie pracy kilka systemów czasu pracy?
 • Czy w regulaminie mogą być wskazane dwie pory nocne i dwie definicje niedzieli dla różnych grup zawodowych?
 • Czy można przyjąć w regulaminie, że niedziela zaczyna się jeszcze w kalendarzową sobotę?
 • Jak szczegółowa powinna być regulacja dotycząca monitoringu pracowników?
 • Co to są „inne formy monitoringu", które trzeba ująć w regulaminie pracy?
 • Czy regulamin pracy powinien rozstrzygać kwestie związane z retencją danych z monitoringu?
 • Czy warto w regulaminie ująć katalog zachowań pracowników uznawanych za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych?
 • Jak właściwie uregulować w regulaminie pracy kwestie odpowiedzialności porządkowej pracowników?
 • O czym należy pamiętać, opisując w regulaminie pracy zasady wyjść prywatnych?
 • Jak uregulować w regulaminie pracy właściwe zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy?
 • Jakie zagadnienia z zakresu urlopów wypoczynkowych ująć w regulaminie pracy?
 • Czy regulamin pracy może być źródłem obowiązków dla kadry kierowniczej?
 • Czy w regulaminie pracy należy ujmować kwestie dotyczące spóźnień do pracy?

Dodatkowym atutem opracowania są dwa prawie gotowe wzory regulaminów pracy dla firmy biurowej, mającej elektroniczny obieg dokumentów oraz firmy produkcyjnej, w której większość procesów ma tradycyjny przebieg i w której korzysta się nadal z papierowych wniosków czy list obecności.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział I. Regulamin pracy – zasady wdrażania i wprowadzania zmian

 • 1. Obowiązek a możliwość wprowadzenia regulaminu pracy
  • 1.1. Liczebność załogi
  • 1.2. Zmiany liczebności załogi
  • 1.3. Układ zbiorowy pracy a regulamin pracy
 • 2. Procedura wprowadzania regulaminu pracy
  • 2.1. Brak organizacji związkowej
  • 2.2. Jedna organizacja związkowa
  • 2.3. Więcej niż jedna organizacja związkowa
 • 3. Procedura i skutki zmiany regulaminu pracy
 • 4. Wejście regulaminu pracy i jego zmian w życie
 • 5. Informowanie już zatrudnionych oraz nowo przyjmowanych do pracy o treści regulaminu pracy
 • 6. Sankcje za naruszenia regulacji dotyczących regulaminu pracy

Rozdział II. Budowa regulaminu pracy i podstawowe definicje

 • 1. Struktura regulaminu i załączniki do regulaminu
 • 2. Akty prawne, do których odwołujemy się w regulaminie pracy
 • 3. Pojęcia ogólne
 • 4. Definicje z zakresu czasu pracy

Rozdział III. Prawa i obowiązki pracodawcy

 • 1. Postanowienia ogólne w zakresie obowiązków pracodawcy
 • 2. Doprecyzowanie podstawowych obowiązków pracodawcy o wynikające z podstawowych zasad prawa pracy
 • 3. Doprecyzowanie podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • 4. Wskazanie praw pracodawcy

Rozdział IV. Prawa i obowiązki pracownika w regulaminie pracy

 • 1. Ogólne obowiązki pracownika
 • 2. Działania zakazane pracownikom
 • 3. Dodatkowe obowiązki pracowników na stanowiskach kierowniczych
 • 4. Obowiązki pracownika związane z przebywaniem na terenie zakładu pracy w trakcie pracy i po jej zakończeniu
 • 5. Obowiązki związane z opuszczeniem terenu zakładu pracy
 • 6. Obowiązki związane z korzystaniem z przerw w pracy, w tym na spożycie posiłku oraz na palenie
 • 7. Obowiązki związane z zakazem palenia tytoniu
 • 8. Obowiązki związane z obecnością na terenie zakładu pracy osób niewykonujących pracy u danego pracodawcy
 • 9. Obowiązki związane z aktualizacją danych
 • 10. Obowiązki związane z ochroną informacji i tajemnicy pracodawcy
 • 11. Obowiązki związane z ustaniem zatrudnienia
 • 12. Definicja ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika

Rozdział V. Monitoring pracowników

 • 1. Monitoring wizyjny
 • 2. Monitoring poczty elektronicznej
 • 3. Monitoring a elektroniczna rejestracja czasu pracy
 • 4. Inne formy monitoringu
 • 5. Sposób informowania pracowników o wdrożonych formach monitoringu

Rozdział VI. Czas pracy w regulaminie pracy

 • 1. Regulacje podstawowe o charakterze obowiązkowym
  • 1.1. Systemy i rozkłady czasu pracy
  • 1.2. Okresy rozliczeniowe
  • 1.3. Zasady potwierdzania obecności w pracy
  • 1.4. Definicja niedzieli i święta
  • 1.5. Pora nocna
 • 2. Regulacje dodatkowe uelastyczniające czas pracy
  • 2.1. Zasady tworzenia i zmieniania harmonogramów czasu pracy
  • 2.2. Zasady przebywania na terenie zakładu pracy po godzinach pracy
  • 2.3. Przerwy w pracy
  • 2.4. Godziny nadliczbowe
  • 2.5. Zasady organizacji dyżurów pracowniczych
  • 2.6. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

Rozdział VII. Urlopy wypoczynkowe

 • 1. Zasady udzielania urlopów
 • 2. Zasady udzielania urlopów na żądanie
 • 3. Odwołanie i przesunięcie urlopu
 • 4. Zasady udzielania innych urlopów niż wypoczynkowe
 • 5. Prawo do dodatkowych urlopów przyznanych przez pracodawcę

Rozdział VIII. Absencje i zasady ich zgłaszania pracodawcy

 • 1. Zasady informowania pracodawcy o nieobecnościach w pracy
 • 2. Spóźnienia do pracy
 • 3. Dowody usprawiedliwiające nieobecności
 • 4. Zwolnienia od pracy
 • 5. Wyjścia prywatne
  • 5.1. Zasady składania wniosków o wyjścia prywatne
  • 5.2. Odpracowywanie wyjść prywatnych
  • 5.3. Wyjścia służbowe a wyjścia prywatne

Rozdział IX. Odpowiedzialność porządkowa i materialna

 • 1. Odpowiedzialność porządkowa w przepisach KP
 • 2. Charakter postanowień regulaminu pracy dotyczących odpowiedzialności porządkowej
 • 3. Kary porządkowe
 • 4. Procedura stosowania odpowiedzialności porządkowej
 • 5. Odpowiedzialność materialna
 • 6. Odpowiedzialność materialna w regulaminie pracy

Rozdział X. Zasady wypłaty wynagrodzenia

 • 1. Forma wypłaty wynagrodzenia
 • 2. Termin wypłaty wynagrodzenia
 • 3. Miejsce wypłaty wynagrodzenia
 • 4. Czas wypłaty wynagrodzenia
 • 5. Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia
 • 6. Sankcje za naruszenia regulacji dotyczących wypłaty wynagrodzenia

Rozdział XI. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 1. Regulacje podstawowe o charakterze obowiązkowym
  • 1.1. Organizacja pracy w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy
   • 1.1.1. Ogólne zasady organizacji pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
   • 1.1.2. Obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
    • 1.1.2.1. Obowiązki wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
    • 1.1.2.2. Obowiązki kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
    • 1.1.2.3. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
    • 1.1.2.4. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
   • 1.1.3. Zasady postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu
   • 1.1.4. Obowiązki dotyczące ochrony przeciwpożarowej
   • 1.1.5. Pierwsza pomoc
  • 1.2. Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
   • 1.2.1. Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze i zasady wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
   • 1.2.2. Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej
  • 1.3. Sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym
 • 2. Regulacje dodatkowe
  • 2.1. Zasady wydawania profilaktycznych posiłków i napojów
  • 2.2. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
  • 2.3. Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby
  • 2.4. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozdział XII. Kontrola trzeźwości i na obecność w organizmie innych środków działających podobnie do alkoholu

 • 1. Charakter samodzielnej kontroli i przesłanki jej stosowania
 • 2. Środki działające podobnie do alkoholu, na obecność których będzie mogła być przeprowadzona kontrola
 • 3. Regulamin pracy jako akt prawny zawierający postanowienia o kontroli
 • 4. Obowiązki informacyjne związane z wprowadzeniem kontroli trzeźwości oraz obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu
 • 5. Podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli
 • 6. Możliwy sposób przeprowadzania kontroli przez pracodawcę
 • 7. Urządzenie do przeprowadzania kontroli trzeźwości
 • 8. Obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy
 • 9. Kontrola stanu trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu w przypadku pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną
 • 10. Przetwarzanie informacji o przeprowadzonej kontroli
 • 11. Przechowywanie informacji, w przypadku gdy badanie w ramach kontroli przeprowadzi Policja
 • 12. Skutki obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu
 • 13. Kontrola osób niebędących pracownikami

Rozdział XIII. Załączniki do regulaminu – obowiązkowe

 • 1. Wykaz prac wzbronionych kobietom
 • 2. Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i kobietom karmiącym dziecko piersią
 • 3. Wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace
 • 4. Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym
 • 5. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 • 6. Karta przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
 • 7. Zasady refundacji kosztu zakupu przez pracowników okularów korygujących wzrok oraz wzór wniosku o zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok

Rozdział XIV. Fakultatywne załączniki do regulaminu pracy

 • 1. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i konieczność tworzenia procedury antymobbingowej
 • 2. Zakres przedmiotowy procedury antymobbingowej; konieczność powołania komisji antymobbingowej
 • 3. Załączniki do procedury antymobbingowej
 • 4. Korzyści płynące z posiadania i stosowania procedury antymobbingowej i skutki jej nieutworzenia
 • 5. Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania

Rozdział XV. Wzór regulaminu pracy dla firmy biurowej z elektronicznym obiegiem dokumentów wraz z załącznikami

 • 1. Wzór regulaminu pracy
 • 2. Załącznik Nr 1 do regulaminu pracy – Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania
 • 3. Załącznik Nr 2 do regulaminu pracy – Procedura przeciwdziałania mobbingowi
 • 4. Załącznik Nr 3 do regulaminu pracy – Wykaz prac wzbronionych kobietom
 • 5. Załącznik Nr 4 do regulaminu pracy – Zasady refundacji kosztu zakupu przez pracowników okularów korygujących wzrok oraz wzór wniosku o zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok
 • 6. Załącznik Nr 5 do regulaminu pracy – Procedura kontroli trzeźwości oraz obecności w organizmach pracowników środków działających podobnie do alkoholu

Rozdział XVI. Wzór regulaminu pracy dla firmy produkcyjnej z papierowym obiegiem dokumentów

 • 1. Wzór regulaminu pracy
 • 2. Załącznik Nr 1 do regulaminu pracy – Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania
 • 3. Załącznik Nr 2 do regulaminu pracy – Procedura przeciwdziałania mobbingowi
 • 4. Załącznik Nr 3 do regulaminu pracy – Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 • 5. Załącznik Nr 4 do regulaminu pracy – Wykaz prac wzbronionych kobietom
 • 6. Załącznik Nr 5 do regulaminu pracy – Wykaz prac wzbronionych młodocianym
 • 7. Załącznik Nr 6 do regulaminu pracy – Procedura kontroli trzeźwości oraz obecności w organizmach pracowników środków działających podobnie do alkoholu

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór tradycyjnego regulaminu pracy,
 • wzór regulaminu pracy dla firmy w pełni zelektronizowanej, wykorzystującej e-dokumentację we wszystkich obszarach,
 • wzór procedury antymobbingowej, która może stanowić załącznik do regulaminu pracy.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 350
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 560 g
 • ISBN: 978-83-8291-664-5
 • EAN: 9788382916645
 • Kod serwisu: 00970100

Kategorie