Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i RODO

Ł. Prasołek,
A. Kiełbratowska

Sprawdź
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
7

grudnia2

1 termin

7 grudnia2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 31 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

grudnia

2 terminy

10 grudnia
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 grudnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
15

grudnia

1 termin

15 grudnia
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
21

grudnia2

1 termin

21 grudnia2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za listopad lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
31

grudnia

1 termin

31 grudnia
 • Należy skorygować odpis na ZFŚS za 2020 r., uwzględniając faktyczną zamiast planowanej przeciętną liczbę osób zatrudnionych na koniec roku w zakładzie pracy (§ 1 LiczZatrZfśsR).
8

stycznia1

1 termin

8 stycznia1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
11

stycznia2

1 termin

11 stycznia2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2020 r. (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

stycznia

3 terminy

15 stycznia
 • Upływa termin zakończenia inwentaryzacji (art. 26 RachunkU).
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżeto-wych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 stycznia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za grudzień 2020 r. (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

stycznia

8 terminów

20 stycznia
 • Ostateczny termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu, kwartalnego opodatkowania w formie ryczałtu, opodatkowania w formie karty podatkowej za 2021 r. we właściwym urzędzie skarbowym (art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1c, art. 29 ust. 1 ZryczPodFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za grudzień 2020 r. do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za grudzień 2020 r. lub złożenie in-formacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZa-wU).
 • Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2021 r. jednolitą stawką podatku 19% (art. 9a ust. 2, art. 30c PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za grudzień 2020 r. (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2020 r. (art. 25 ust. 1, 1a PDOPrU).
 • Termin płatności zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób prawnych za IV kwartał 2020 r. (art. 25 ust. 1b i 1c PDOPrU).
 • Wpłata za grudzień 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, bę-dącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
29

stycznia1

2 terminy

29 stycznia1
 • Pracodawca powinien poinformować pracowników o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczenia urlopowego (art. 3 ust. 3a FundŚwSocU).
 • Należy złożyć informację ZUS IWA, na podstawie której ZUS ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy. ZUS IWA za 2020 r. zobowiązani są złożyć wszyscy płatnicy, którzy:
  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1.1. do 31.12.2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r.,
  • w 2020 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31.12.2020 r. (art. 31 ust. 6 WypadkiU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
1

lutego

7 terminów2

1 lutego2
 • Złożenie w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby płatnika deklaracji rocznej PIT-8AR o kwotach zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za 2020 r. (art. 42 ust. 1a PDOFizU, art. 12 § 5 OrdPodU).
 • Złożenie we właściwym urzędzie skarbowym informacji PIT-16A o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2020 r. (art. 31 ust. 4 ZryczPodFizU).
 • Złożenie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji rocznej CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z za 2020 r. (art. 26a PDOPrU).
 • Złożenie przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2020 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydat-kowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (art. 17 ust. 1 PDOPrU).
 • Złożenie w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby płatnika deklaracji rocznej PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2020 r. (art. 42 ust. 1a PDOFizU).
 • Przekazanie urzędowi skarbowemu, wyłącznie drogą elektroniczną, informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek do-chodowy w 2020 r. (PIT-11) (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 PDOFizU).
 • Przekazanie urzędowi skarbowemu, wyłącznie drogą elektroniczną, informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) (art. 39 ust. 3 PDO-FizU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

lutego

2 terminy

5 lutego
 • Wpłata podatku VAT za styczeń 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatni-ków dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 lutego deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

lutego2

4 terminy

8 lutego2
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekaza-nie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 25a, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w styczniu 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od należ-ności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za styczeń 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

lutego

3 terminy

10 lutego
 • Dla pracodawcy to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 lutego deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpo-łU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za styczeń (§ 4 IntrastatR).
15

lutego

2 terminy

15 lutego
 • Płatnicy zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz samo-rządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 lutego deklarację rozli-czeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń 2021 (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
22

lutego2

10 terminów

22 lutego2
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2021 (art. 25 ust. 6–10 PDOPrU, art. 44 ust. 6b–6i PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za styczeń do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust.1 PDOFi-zU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za styczeń lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń (art. 44 ust. 6 PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za styczeń (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. do-chodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za styczeń (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata za styczeń 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będą-cego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w styczniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w styczniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

lutego

4 terminy

25 lutego
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za styczeń 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 103, art. 114 ust. 3 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za styczeń (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za styczeń 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU).
26

lutego1

1 termin

26 lutego1
 • Emeryt lub rencista oraz ich pracodawca lub zleceniodawca są zobowiązani zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego dochodu. Natomiast po upływie roku kalendarzowego, do końca lutego, powinni poinformować również o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Reguła ta nie do-tyczy jednak wszystkich emerytów. Obowiązek nie istnieje w przypadku tych osób, które przed podjęciem pracy zarobkowej osiągnęły wiek emerytalny – w przypadku kobiet 60 a mężczyzn 65 lat (§ 1 ust. 1 i § 5 ZawZmEmerRentR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
1

marca2

4 terminy

1 marca2
 • Przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 PDOFizU).
 • Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) (art. 39 ust. 3 PDOFizU).
 • Płatnik przesyła urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imienną informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 PDOFizU).
 • Złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r. (PIT-28) wpłata ry-czałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r. powinna nastąpić przed upływem tego ter-minu.
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

marca

2 terminy

5 marca
 • Wpłata podatku VAT za luty 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatników dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

marca2

4 terminy

8 marca2
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za luty 2021 r. (art. 31 ust. 5 Ry-czałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w lutym 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

marca

3 terminy

10 marca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 marca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za luty (§ 4 IntrastatR).
15

marca

2 terminy

15 marca
 • Płatnicy składek ZUS zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 marca deklara-cję rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU)
22

marca2

9 terminów

22 marca2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za luty lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za luty do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za luty (art. 44 ust. 6 PDOFi-zU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za luty (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za luty (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za luty (art. 25 ust. 1a PDO-PrU).
 • Wpłata za luty 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFi-zU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za luty 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w lutym 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

marca

4 terminy

25 marca
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za luty 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1 i ust. 8, ust.9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za luty (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za luty 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU).
26

marca

2 terminy

26 marca
 • Dokonanie zestawienia obrotów i sald (art. 18, art. 24, art. 77 RachunkU).
 • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (art. 26, art. 27, art. 28, art. 77 Ra-chunkU, art. 18 pkt 1 DyscU, § 6 SzczegZasRachR).
31

marca

5 terminów

31 marca
 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” pracowni-kom jednostek sfery budżetowej (art. 5 ust. 2 RoczWynDodU).
 • Złożenie deklaracji ZUS ZSWA przez przedsiębiorców, którzy w 2020 r. zatrudniali pra-cowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 38 ust. 2 EmerytPomU).
 • Mija termin zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 RachunkU).
 • Zeznanie CIT-8, CIT-8A o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w 2020 r. wraz z wpłatą podatku należnego do właściwego urzędu skarbowego (art. 27 ust. 1 PDOPrU).
 • Informacja roczna IFT-2/IFT-2R za 2020 r. o wysokości przychodu (dochodu) uzyska-nego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (art. 26 ust. 3, 3b–d i 7 PDOPrU).
EDYCJA
PRAWA PRACY
 • Zbiór 49 aktów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Stan prawny: 26 stycznia 2021 r. z uwzględnieniem najnowszych regulacji.
 • Praktyczne tabele podsumowujące zmiany.
 • Dostęp online do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych zawartych w zbiorze.
Cena: 65,55 zł
Sprawdź
Aktualności
Informowanie ZUS o zawarciu umowy o dzieło
Bożena Lenart
Od 1.1.2021 r. każdy płatnik składek ma obowiązek zgłoszenia do ZUS informacji o zawarciu każdej umowy o dzieło zawartej nie z własnym pracownikiem.
Czytaj dalej
Informowanie ZUS o zawarciu umowy o dzieło
Bożena Lenart

Od 1.1.2021 r. każdy płatnik składek, a nawet osoba fizyczna, ma obowiązek zgłoszenia do ZUS informacji o zawarciu każdej umowy o dzieło zawartej nie z własnym pracownikiem. Zgłoszenie ma być dokonywane na określonym w rozporządzeniu formularzu.

Po zmianach, które weszły w życie wraz z początkiem 2021 r., nowy ust. 17 w art. 36 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza dla płatnika składek lub osoby fizycznej zlecającej dzieło obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Termin na przekazanie takiej informacji do ZUS to 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Nowe rozporządzenie
Od 1.1.2021 r. zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzono nowym rozporządzeniem MRPiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Nowy formularz - RUD
Nowe rozporządzenie generalnie zawiera te same przepisy co uchylone. Nowym dokumentem jest tylko zgłoszenie umowy o dzieło, dokonywane na formularzu RUD. Zgłoszenia umożliwią ZUS prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne, umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

Przepisy przejściowe z rozporządzenia
Nowe rozporządzenie dostosowuje także druki do zmian wynikających z obowiązującego prawa. W przypadku przekazywania dokumentu dotyczącego okresu przed 1.1.2021 r. stosuje się kody tytułu ubezpieczenia określone w uchylanym rozporządzeniu, obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony. Natomiast do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed 1.1.2021 r. stosuje się nowe wzory dokumentów, które zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem.

Podstawa prawna

 • art. 22 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
 • art. 36 ust. 17 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.)
Wypowiedzenie umowy w trakcie kwarantanny
Ewa Drzewiecka
Zgodnie z ustawą z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna jest odosobnieniem osoby zdrowej w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Czytaj dalej
Wypowiedzenie umowy w trakcie kwarantanny
Ewa Drzewiecka

Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna jest odosobnieniem osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Z definicji wynika, że kwarantanną obejmuje się więc osoby zdrowe. Osoby chore przebywają w izolacji domowej albo korzystają ze zwolnienia lekarskiego. Przebywanie na kwarantannie czy w izolacji domowej usprawiedliwia nieobecność w pracy. Jednocześnie na mocy art. 6 ust. 2 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy z powodu pozostawania na kwarantannie albo w izolacji domowej.

Zakaz wypowiedzenia z art. 41 KP
Przebywanie na kwarantannie czy w izolacji domowej, jako usprawiedliwiające nieobecność w pracy oznacza, że w ww. sytuacjach znajduje zastosowanie art. 41 KP, czyli zakaz wypowiedzenia umowy o pracę, a poprzez art. 42 § 1 KP także zakaz wypowiedzenia zmieniającego.

Zakaz wypowiedzenia dotyczy wyłącznie sytuacji nieobecności w pracy z powodu kwarantanny czy izolacji domowej, a nie przypadku, gdy pracownik świadczy pracę podczas kwarantanny czy takiej izolacji. Warto przytoczyć orzeczenia SN w tym zakresie. Na początku SN stał na stanowisku, że nieprawidłowe jest wypowiedzenie umowy o pracę podwładnemu, który wykonywał pracę, a następnie bez zwłoki wykazał, że w chwili wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby (uchwała SN z 6.9.1991 r., I PZP 41/91). Później jednak SN zmienił zdanie. Uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 KP [uchwała SN(7) z 11.3.1993 r., I PZP 68/92, OSNCP 1993/9/140 oraz wyr. SN z 14.10.1997 r., I PKN 322/97, OSNAPiUS 1998/15/451; wyr. SN z 6.10.2004 r., I PK 614/03].

Okres ochronny przewidywany w art. 41 KP rozpoczyna się z chwilą powstania przesłanki zakazu wypowiedzenia, tj. nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby czyniącej go niezdolnym do pracy lub zaprzestania świadczenia pracy z tej samej przyczyny (wyrok SN z 5.5.2010 r., II PK 343/09).

Pisemna forma wypowiedzenia
Istotne znaczenie ma to, że podczas okresu pandemii nie zmieniła się obowiązkowa dla pracodawcy forma wypowiedzenia/wypowiedzenia zmieniającego. Nadal musi być ona pisemna albo elektroniczna w znaczeniu podpisu elektronicznego a nie zwykłego maila. Przepisy tarczy antykryzysowej zawiesiły domniemanie odbioru pisma poleconego nie odebranego mimo powtórnego awizowania. Nie ma znaczenia, że pracownik porozumiewa się z pracodawcą świadcząc pracę zdalną. Zgodnie z wprowadzoną zasadą, nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów, jeżeli termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu takiego pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 98 ustawy z 15.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; Dz.U. z 2020 r. poz. 695).

Wyjątki od zakazu wypowiedzenia
Zakaz ustanowiony w art. 41 KP nie obowiązuje w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 KP). Wyłączenie to dotyczy zarówno wypowiedzenia definitywnego, jak i zmieniającego (wyrok SN z 15.3.2001 r., I PKN 447/00, OSNAPiUS 2002/24/593). Ponadto, podczas nieobecności w związku z przebywaniem na kwarantannie albo w izolacji, dopuszczalne jest wypowiedzenie zmieniające w przypadku zastosowania, tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, zarówno w razie wypowiedzeń grupowych, jak i indywidualnych (art. 5 ust. 4 i 10 ust. 1 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.).

Podstawa prawna

 • art. 41 KP
Urlopy wypoczynkowe
Jadwiga Sztabińska
Pracodawca musi udzielić pracownikom urlop wypoczynkowy w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskali do niego prawo, czyli za 2021 r. do 31.12.2021 r. Nie ma jednak narzędzi prawnych ułatwiających wykonanie tego obowiązku.
Czytaj dalej
Urlopy wypoczynkowe
Jadwiga Sztabińska

Pracodawca musi udzielić pracownikom urlop wypoczynkowy w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskali do niego prawo, czyli za 2021 r. do 31.12.2021 r. Nie ma jednak narzędzi prawnych ułatwiających wykonanie tego obowiązku poza planem urlopów, który trudno nazwać środkiem przymusu.

W przypadku nie wykorzystania przez pracownika urlopu w danym roku kalendarzowym nie obowiązuje pracodawcy prawo jednostronnego wysłania pracownika na urlop, jakie przysługuje w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz w przypadku urlopów zaległych (art. 15gc specustawy oraz wyrok z 25.1.2005 r., I PK 124/05, OSNAPiUS 2006/23-24/354).

UWAGA!
Urlopy za 2020 r. niewykorzystane do 31.12.2020 r., stają się od 1.1.2021 r. urlopami zaległymi, które należy umieścić w planie urlopów na 2021 r.

Instrumentem dyscyplinującym pracowników może być wewnątrzfirmowa procedura urlopowa, której postanowienia nie mogą być mniej korzystne niż regulacje kodeksu pracy. Jej przestrzeganie należy bowiem do obowiązków pracowniczych, a za jej naruszenie pracownikowi grozi odpowiedzialność porządkowa (upomnienie lub nagana). Za nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego terminowo pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.

Plany urlopów na 2021 r.
Plan urlopów na 2021 r. powinien być przygotowany do 31.12.2020 r. lub najpóźniej w styczniu 2021 r. – przepisy nie wskazują tych terminów, lecz są one przyjmowane ze względu na regulacje urlopowe (m.in. nabycie prawa do urlopu 1 stycznia i możliwości korzystania z niego od tego dnia). Nie musi być sporządzany, gdy u pracodawcy nie ma organizacji związkowej lub jest, ale zgodziła się na brak planu.

Współczynnik urlopowy na 2021 r.
Współczynnik dla obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt (wymienionych w ustawie o dniach wolnych od pracy) oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Współczynnik urlopowy dla pełnego etatu wynosi zatem w 2021 r. 21 (365 dni – [52 niedziele + 9 świąt + 52 dni wolne] = 252 dni : 12). Dla pracowników niepełnoetatowych jest zmniejszany odpowiednio do wymiaru ich zatrudnienia, np. przy 1/2 etatu wynosi 10,5.

Podstawa prawna

 • art. 162, art. 163 KP
 • art. 15gc ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)
RODO W ZATRUDNIENIU
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Kodeks pracy
Komentarz z aneksem do specustawy COVID-19
 • Kompleksowe omówienie Kodeksu pracy wraz z komentarzem do regulacji COVID-19 w zakresie prawa pracy.
 • Komentarz zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
 • Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie.
 • Zawiera precyzyjną nawigacją wewnętrzną ułatwiającą szybką orientację w tekście.
 • Dodatkiem do komentarza jest dostęp online do aktów prawnych zawartych w publikacji.
269,10 zł
49 aktów prawnych
65,55 zł
Ustawy towarzyszące
37,05 zł
Kieszonkowy zbiór ustaw
8,42 zł
Płace w praktyce
Podstawowe metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
126,65 zł
Gotowe schematy postępowania
 • Podręczne i niezawodne źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.
 • Poradnik zawiera 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac, w tym przykładowe listy płac.
 • Przedstawia wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń oraz gotowe schematy postępowania.
 • Zawiera zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Uwzględnia ważne zmiany prawne, a także stanowiska i interpretacje MRiPS oraz PIP.
141,55 zł
Jak tworzyć akty zakładowego prawa pracy w 2021 r.?
Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania w 2021 r.
26 marca 2021
Prelegent: Michał Culepa
249,00 zł z VAT
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy podejmujące tematykę czasu pracy, łączące w sobie zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Poradnik omawia dodatkowo problematykę ustalania i rozliczania nadgodzin.
 • W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo SN dotyczące problematyki nadgodzin.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Komentarz do ustawy o PPK
 • Kompleksowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Komentarz uwzględnia m.in. regulacje spowodowane COVID-19 oraz przepisy zmieniające model funkcjonowania OFE.
 • Omówienie wszystkich przepisów wykonawczych.
 • Praktyczne doświadczenia z wdrażania PPK wśród największych pracodawców.
152,10 zł
Dokumentacja pracownicza
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Prowadzenie akt osobowych
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
126,65 zł
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Polecamy również
Fundusz świadczeń socjalnych
Opracowanie na temat regulaminu ZFŚS oraz zasad administrowania środkami tego funduszu z wzorami.
126,65 zł
Kadry i płace w JST
Poradnik dotyczący zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę z wzorami.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2021
Książka zawiera komplet niezbędnych przepisów prawa pracy oraz 60 przydatnych tabelarycznych zestawień.
103,55 zł
Praktyczna analiza
Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców zawierający analizę przepisów zawartych w Tarczy 4.0.
109,65 zł
Ochrona sygnalistów - nowe wymagania prawne dla organizacji wg tzw. dyrektywy o sygnalistach
Jak przygotować organizację na nowe wymagania prawne? Wnioski z wdrożeń i obsługi systemów sygnalizowania w polskich organizacjach
23 marca 2021
Prelegenci: Zuzanna Dobrowolska, Anna Wojciechowska-Nowak
399,00 zł z VAT
Restrukturyzacja zatrudnienia jako element polityki personalnej w dobie kryzysu. Zwolnienia grupowe i transfer zakładu pracy
Jak przygotować się do procesu optymalizacji zatrudnienia, by uniknąć naruszenia prawa pracy?
7 kwietnia 2021
Prelegent: Krzysztof Walczak
599,00 zł z VAT
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2020
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
109,65 zł
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Instrumenty rynku pracy służące realizacji prawa do pierwszej pracy młodych bezrobotnych
dr Ewa Staszewska
71,25 zł
Prenumerata 2021
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów online, zawierającej ponad 2300 tekstów
429,00 zł
Sprawdź