Zmiany
w zatrudnianiu cudzoziemców
w 2022 r.

Marta Pietrzak,
Paweł Lubanski

Sprawdź
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
10

marca

2 terminy

10 marca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za luty (§ 4 IntrastatR).
15

marca

2 terminy

15 marca
 • Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 marca de-klarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
21

marca2

2 terminy

21 marca2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za luty lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
 • Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów bu-dżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 marca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
31

marca

1 termin

31 marca
 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” pracowni-kom jednostek sfery budżetowej (art. 5 ust. 2 RoczWynDodU).
1

kwietnia

1 termin

1 kwietnia
 • Obowiązują nowe stopy składek na ubezpieczenie wypadkowe. Dlatego od wszystkich wypłat dokonanych w kwietniu ob-liczamy składkę według stopy obowiązującej w nowym roku składkowym (art. 2 pkt 8, art. 27 WypadkU).
5

kwietnia

1 termin

5 kwietnia
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

kwietnia1

1 termin

8 kwietnia1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
11

kwietnia2

2 terminy

11 kwietnia2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za marzec (§ 4 IntrastatR).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 kwietnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 31 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

kwietnia

2 terminy

15 kwietnia
 • Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

kwietnia

3 terminy

20 kwietnia
 • Zawiadomienie od ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym – dotyczy płatnika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych (art. 32 ust. 1 WypadkU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za marzec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowią-zek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posia-dających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 kwietnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU)..
29

kwietnia1

2 terminy

29 kwietnia1
 • Ogłoszenie przez organ administracji rządowej w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 PożytPublU w roku ubiegłym (art. 5b ust. 3 PożytPublU).
 • Obowiązek poinformowania przez ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązu-jące w danym roku składkowym – dotyczy płatnika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych. W razie nieotrzymania zawiadomienia z ZUS w tym terminie, płatnik powinien zwrócić się do ZUS o podanie tej wysokości (art. 32 ust. 2 Wy-padkU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

maja

1 termin

5 maja
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 maja deklarację rozliczeniową, imien-ne raporty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
10

maja

3 terminy

10 maja
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 maja deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień (§ 4 IntrastatR).
16

maja2

2 terminy

16 maja2
 • Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 maja deklarację rozliczeniową, imienne ra-porty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
20

maja

2 terminy

20 maja
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za kwiecień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obo-wiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posia-dających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 maja deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
31

maja

2 terminy

31 maja
 • Termin wpłaty pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2022 r. – minimum 75%. Drugą ratę należy uiścić do 30.9.2022 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalne-go, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zo-bowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).
 • Przedłożenie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku ubiegłym oraz opublikowanie tego sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 5a ust. 3 PożytPublU).
6

czerwca2

1 termin

6 czerwca2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 31 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

czerwca

3 terminy

10 czerwca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 czerwca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za maj (§ 4 IntrastatR).
15

czerwca

2 terminy

15 czerwca
 • Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

czerwca

2 terminy

20 czerwca
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za maj lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posia-dających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 czerwca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
Najnowsze poradniki
Zmiany w przepisach 2022
Wzory dokumentów
151,05 zł
Specustawa ukraińska
122,55 zł
Korekty w Polskim Ładzie
122,55 zł
Aktualności
Specustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy
Oskar Sobolewski
W dniu 12.3.2022 r. została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która reguluje zasady dostępu do polskiego rynku pracy.

Czytaj dalej
Specustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy
Oskar Sobolewski

W dniu 12.3.2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uregulowane zostały zasady dostępu do polskiego rynku pracy. Najważniejszą z nich jest obowiązek zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni faktu zatrudnienia osoby z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. W ramach wprowadzonych zmian przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji przebywania w Polsce. Osobom, którym pobyt na terytorium RP jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W tym celu przewidziano specjalny tryb uzyskania numeru PESEL, na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Będzie to odformalizowana procedura umożliwiająca uzyskanie numeru PESEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.

Otwarcie polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy
Jedną z najważniejszych zasad jakie wprowadza specustawa, jest dopuszczenie do polskiego rynku pracy osób z Ukrainy, które od 24.2.2022 r. przebywają na terytorium Polski w sposób legalny. Żeby skorzystać z prawa do zatrudnienia, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – www.praca.gov.pl właściwy powiatowy urząd pracy o powierzeniu mu pracy. Pracodawca, który niedokonana zgłoszenia do urzędu pracy nie będzie mógł legalnie zatrudnić takiej osoby. Tego rodzaju obowiązek umożliwi monitorowanie sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Zgłaszanie w sposób elektroniczny w ocenie rządu jest najszybszym sposobem na wypełnienie przez pracodawców tego obowiązku.

Pomoc nie tylko dla obywateli Ukrainy
Ustawa z 12.3.2022 r. określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez obywatela Ukrainy ustawa rozumie także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Inna pomoc przewidziana dla osób uciekających przed wojną
Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie.

Ustawa z 12.3.2022 r. weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 24.2.2022 r.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)
Wynagrodzenia po zmianach Polskiego Ładu od 10 marca 2022 r.
Jadwiga Sztabińska
Pracodawca może obniżyć podatek o 425 zł już od miesiąca, w którym pracownik złoży PIT-2.Czytaj dalej
Wynagrodzenia po zmianach Polskiego Ładu od 10 marca 2022 r.
Jadwiga Sztabińska

Pracodawca może obniżyć podatek o 425 zł już od miesiąca, w którym pracownik złoży PIT-2, lecz nie później niż od następnego. Zniknął bowiem dotychczasowy termin na dostarczenie tego oświadczenia. Przybyło natomiast zadań pracodawcy. Musi on liczyć zaliczkę od wynagrodzenia do 12 800 zł według zasad obowiązujących w 2022 r. i 31.12.2021 r. Tę, która jest niższa pobiera i wpłaca do urzędu skarbowego. Gdy jest to zaliczka według starych zasad, czekają go dodatkowe obowiązki.

Dnia 10.3.2022 r. weszła w życie ustawa z 24.2.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2022 r. poz. 558; dalej: ustawa zmieniająca).

Wprowadzone zmiany
Ustawa zmieniająca przejęła mechanizm wprowadzony 8.1.2022 r. rozporządzeniem z 7.1.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28; dalej: rozporządzenie). Legalizuje ten instrument, nadając mu właściwą rangę prawną, bo rozporządzenie było ostro krytykowane i podważane za przekroczenie upoważnienia ustawowego. Ustawa zmieniająca stanowi tym samym podstawę do przeciwdziałania niezamierzonym skutkom Polskiego Ładu, czyli ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Założenia o zwiększeniu wynagrodzeń (do wypłaty) lub braku wpływu na ich wysokość w wielu przypadkach nie tylko się nie sprawdziły, lecz wręcz przyniosły odwrotne efekty, tj. obniżenie pensji „na rękę”.

Przy okazji łagodzenia konsekwencji Polskiego Ładu ustawa zmieniająca wyeliminowała dotychczasowy termin składania PIT-2 i nadała prawo jego złożenia pracującym emerytom i rencistom.

Brak terminu na PIT-2
PIT-2 to oświadczenie w celu obniżania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o podatkowy dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFizU) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmieniającej, pracownik oświadcza w nim, że: 1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo – co jest nowością – otrzymuje jedno z tych świadczeń, ale złożył wniosek do organu rentowego o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, 3)nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, od których jest zobowiązany opłacać zaliczki podatkowe na podstawie art. 44 ust. 3 PDOFizU, tj. opodatkowanej według skali podatkowej; pracownik, który łączy etat z działalnością gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej lub tzw. podatku liniowego, ma prawo złożyć PIT-2 do pracodawcy, 4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 5) zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

WAŻNE: Pracujący emeryt lub rencista może od 10.3.2022 r. złożyć PIT-2 do pracodawcy, jeśli wcześniej wystąpi do organu rentowego z wnioskiem o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej PIT-2 mógł być składany wyłącznie przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Od 10.3.2022 r. pracownik może go dostarczyć w dowolnym momencie roku podatkowego. Jeżeli skorzysta z tego prawa, pracodawca obniża pierwszy raz zaliczkę podatkową o 425 zł:

 • w miesiącu otrzymania PIT-2, jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia na to pozwala,
 • najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik przedłożył PIT-2 (nowy art. 32 ust. 3aa PDOFizU).


Podstawa prawna

 • ustawa z 24.2.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2022 r. poz. 558);
 • ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)
Finansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Maciej Nałęcz
Pracodawca, który tworzy zfśs, ma obowiązek naliczać na każdego pracownika tzw. coroczny odpis podstawowy.


Czytaj dalej
Finansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Maciej Nałęcz

Pracodawca, który tworzy zfśs, ma obowiązek naliczać na każdego pracownika tzw. coroczny odpis podstawowy. Odpis taki stanowią środki pieniężne naliczone w wysokości wskazanej w art. 5 ustawy o zfśs i przekazane na odrębny rachunek bankowy funduszu w terminach do 31 maja danego roku (75% równowartości odpisu) i do 30 września (pozostałe 25% równowartości odpisu).

Podstawą wymiaru do naliczania odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza stanowiło kwotę wyższą. Wysokość tego wynagrodzenia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” nie później niż do 20 lutego każdego roku (art. 5 ust. 7 ustawy o zfśs). W 2022 r. wynagrodzenie to ustalane jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (art. 5k ustawy o zfśs), wynosi ono 4434,58 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 195).

Odpisy na pracownika zatrudnionego w warunkach zwykłych, w warunkach szczególnych oraz młodocianego mają charakter obligatoryjny. Pracodawca tworzący fundusz socjalny ma obowiązek obliczyć je i przekazać na konto Funduszu. Pracodawca może ponadto zdecydować (w formie zapisu w regulaminie), że będzie dodatkowo zwiększał fundusz odpisem na każdego pracownika niepełnosprawnego oraz emeryta i rencistę. Takie zwiększenia odpisu mają charakter fakultatywny, pracodawca nie musi ich naliczać. Wszystkie odpisy (obligatoryjne i fakultatywne) tworzą jeden fundusz.

Odpis podstawowy (obowiązkowy) w 2022 r.
Na jednego zatrudnionego % podstawy wymiaru kwota
pracownika 37,5 1662,97 zł
pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50 2217,29 zł
pracownika młodocianego 1 rok nauki 5 221,73 zł
2 rok nauki 6 266,07 zł
3 rok nauki 7 310,42 zł
Zwiększenie odpisu (nieobowiązkowe) w 2022 r.
w stosunku do pracownika, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dodatkowo 6,25 dodatkowo 277,16 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę 6,25 277,16 zł

Pracodawca, który utworzy żłobek lub klub dziecięcy ma możliwość zwiększenia odpisu na zfśs o 7,5% na każdego pracownika – w 2022 r. jest to 332,59 zł (art. 5 ust. 5a ustawy o zfśs). Możliwość taka dotyczy pracodawców, którzy łącznie spełniają trzy warunki:

 1. utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy;
 2. przeznaczyli na żłobek lub klub dziecięcy z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą równowartości 7,5% odpisu na fundusz;
 3. przeznaczyli całość zwiększenia funduszu na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Przepisów ustawy o zfśs dotyczące wysokości odpisu nie stosuje się do:

 1. publicznych uczelni wyższych;
 2. szkół i placówek objętych systemem oświaty w stosunku do nauczycieli podlegających przepisom Karty Nauczyciela.

WAŻNE: Prawidłowość kalkulacji odpisu podstawowego i terminowość przekazania go na konto funduszu mogą zostać skontrolowane przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Podstawa prawna

 • art. 5, art. 5j ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.)
RODO W ZATRUDNIENIU
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Kodeks pracy
Bestsellerowy komentarz do KP
 • Kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.
 • Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym regulacje związane z pandemią COVID-19, wprowadzane tzw. Tarczami antykryzysowymi.
 • Nowe wydanie zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, a także zaktualizowane pod kątem dotychczasowego dorobku doktryny.
 • Publikacja zawiera również omówienie najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy.
305,15 zł
53 akty prawne
65,55 zł
Ustawy towarzyszące
37,05 zł
Kieszonkowy zbiór ustaw
9,00 zł
Płace w praktyce
Lista płac 2022
 • 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac.
 • Wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń.
 • Przykładowe listy płac.
 • Zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.
135,15 zł
Metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
126,65 zł
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy podejmujące tematykę czasu pracy, łączące w sobie zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Poradnik omawia dodatkowo problematykę ustalania i rozliczania nadgodzin.
 • W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo SN dotyczące problematyki nadgodzin.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Czas pracy w instytucjach kultury
 • Praktyczne omówienie wszystkich kwestii związanych z czasem pracy w instytucjach kultury.
 • Przedstawienie zasad planowania czasu pracy oraz doboru wewnętrznych rozwiązań.
 • Liczne przykłady, a także wzory zapisów wewnętrznych regulacji, porozumień czy ustaleń.
 • Analizy konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych pracowników instytucji kultury.
118,15 zł
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Komentarz do ustawy o PPK
 • Kompleksowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Komentarz uwzględnia m.in. regulacje spowodowane COVID-19 oraz przepisy zmieniające model funkcjonowania OFE.
 • Omówienie wszystkich przepisów wykonawczych.
 • Praktyczne doświadczenia z wdrażania PPK wśród największych pracodawców.
143,65 zł
Dokumentacja pracownicza
Jedyny poradnik na rynku
 • Przedstawienie zasad przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną z uwzględnieniem wymagań prawnych i technicznych dotyczących prowadzenia i przechowywania takiej dokumentacji.
 • Poradnik prezentuje wszystkie dostępne stanowiska urzędowe MRPiT, MC oraz UODO.
 • Zawiera dużą liczbę przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć pracodawca, aby prawidłowo przeprowadzić proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej.
118,15 zł
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Prowadzenie akt osobowych
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
126,65 zł
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Compliance
Pierwszy poradnik na rynku!
 • Szczegółowe omówienie obszarów, których może dotyczyć zgłoszenie naruszenia prawa przez sygnalistę.
 • Praktyczne omówienie zasad wdrożenia w organizacji właściwych procedur ochrony sygnalistów.
 • Duża liczba przykładów oraz wyróżnienie zagadnień szczególnie ważnych w treści książki.
 • Liczne wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem naruszeń przez sygnalistów, w tym przykłady procedur.
126,65 zł
Procedury, wzory, orzecznictwo
 • Praktyczne przedstawienie i omówienie regulacji i procedur ochrony sygnalistów.
 • Omówienie ogólnych zagadnień dotyczących dyrektywy 2019/1937 oraz jej implementacji.
 • Uwzględniono zagadnienia związane z projektowanym rozwiązaniem krajowym w postaci ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (projekt RCL Nr UC101).
 • Metodyka zawiera wzory odnoszące się do przedmiotowej tematyki, w tym: procedura zgłoszenia i jego rozpoznania, czy procedury ochronne.
161,10 zł
Obowiązki pracodawcy
 • praktyczne przedstawienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz dróg wdrożenia tych procedur w zakładach pracy,
 • metodyka wskazuje zagrożenia i proponuje rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań,
 • zagadnienia zostały opisane w ujęciu całościowym i przekrojowym z uwzględnieniem problemów biznesowych jakie mogą wynikać z przepisów,
 • w opracowaniu uwzględniono problematykę systemu compliance, który ma zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa.
152,10 zł
Ochrona danych w 16 krokach
 • poradnik szczegółowo analizuje problematykę ochrony danych osobowych, opierając kryteria oceny na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,
 • przedstawia 4 fazy związane z projektem wdrożenia i utrzymania efektywnego i holistycznego systemu ochrony danych osobowych,
 • identyfikuje przypadki i kryteria oceny wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz wagę zagrożeń,
 • metodyka omawia również wyniki audytu i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym analizy ryzyka, zgodnie z wymogami art. 32 i art. 35 RODO.
161,10 zł
Polecamy również
Ustawa zasiłkowa
 • Praktyczny komentarz do ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Szczegółowo omawia zmiany wynikające z ustawy z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Zawiera ponad 200 opisowych przykładów wyjaśniających zasady ustalania prawa do zasiłków i obliczania ich wysokości.
 • Zawiera również około 40 rozwiązań problemów występujących w praktyce, w formie pytań i odpowiedzi.
170,05 zł
Zasiłki dla pracowników 2022
 • Praktyczny poradnik omawiający zasady, na jakich przysługują pracownikom świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie.
 • Uwzględnia szerokie omówienie zmian w zasiłkach, które obowiązują od 1.1.2022 r.
 • Przedstawia omówienie zasad wliczania poszczególnych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłków.
 • Zawiera liczne przykłady obrazujące poszczególne zagadnienia oraz wiele przeanalizowanych stanów faktycznych.
118,15 zł
Fundusz świadczeń socjalnych
Opracowanie na temat regulaminu ZFŚS oraz zasad administrowania środkami tego funduszu z wzorami.
126,65 zł
Kadry i płace w JST
Poradnik dotyczący zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę z wzorami.
126,65 zł
Komentarz z orzecznictwem
Kompleksowe omówienie przepisów o związkach zawodowych z wyszczególnieniem elementów najważniejszych dla praktyki oraz wskazaniem linii orzeczniczej.
160,65 zł
Praktyczna analiza
Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców zawierający analizę przepisów zawartych w Tarczy 4.0.
109,65 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2020
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
109,65 zł
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Forma umowy o pracę – refleksje praktyczne
dr hab. Moniki Gładoch
132,05 zł
Prenumerata 2022
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów on-line, zawierającej ponad 2300 tekstów
499,00 zł
Sprawdź