Pracownicy niepełnosprawni
Czas pracy, urlopy, zwolnienia od pracy

M. Rotkiewicz

Sprawdź
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
7

czerwca2

7 terminów

7 czerwca2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj 2021 r. (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
 • Odprowadzenie na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej 2% odpisu z wpływów z II raty podatku rolnego (art. 35 ust. 2–6 IzbRolU).
 • Wpłata podatku VAT za maj 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatników dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU, art. 12 § 5 OrdPodU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za maj 2021 r. (art. 31 ust. 5 Ry-czałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w maju 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

czerwca

3 terminy

10 czerwca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 czerwca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za maj (§ 4 IntrastatR).
15

czerwca

3 terminy

15 czerwca
 • Płatność podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za czerwiec dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (art. 6 ust. 9 pkt 3 PodLokU, art. 6 ust. 5 pkt 3 PodLeśU).
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 czerwca dekla-rację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
21

czerwca2

8 terminów

21 czerwca2
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za maj do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za maj (art. 44 ust. 6 PDOFi-zU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za maj (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za maj (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za maj (art. 25 ust. 1a PDO-PrU).
 • Wpłata za maj 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będącego budyn­kiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFi-zU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za maj 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w maju 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w maju 2021 r. utraciła prawo do zwol-nienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

czerwca

4 terminy

25 czerwca
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za maj 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za maj (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za maj 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU)1.
1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
5

lipca

1 termim

5 lipca
 • Wpłata podatku VAT za czerwiec 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatni-ków dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
7

lipca

4 terminy

7 lipca
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za czerwiec 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w czerwcu 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2021 r. od należ-ności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
9

lipca1

1 termin

9 lipca1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
12

lipca2

3 terminy

12 lipca2
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 lipca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za czerwiec (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUb-SpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec (§ 4 IntrastatR).
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców KRS, jeżeli ich sprawozdania podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, muszą złożyć zatwierdzone e-sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego (art. 27 ust. 2 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

lipca

4 terminy

15 lipca
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 lipca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za czerwiec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
 • Podmioty wpisane do KRS muszą złożyć sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w KRS (za pośrednictwem systemu eKRS) (art. 69 ust. 1 RachunkU, art. 9a ust. 2 KRSU).
 • Płatność podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za lipiec dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (art. 6 ust. 9 pkt 3 PodLokU, art. 6 ust. 5 pkt 3 PodLeśU).
20

lipca

10 terminów

20 lipca
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za czerwiec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za czerwiec do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDO-FizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec (art. 44 ust. 6 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. do-chodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za czerwiec (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za czerwiec (art. 42 ust. 1 PDOFi-zU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata za czerwiec 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, bę-dącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2021 r. (art. 44 ust. 6 PDOFizU, art. 25 ust. 1c PDOPrU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za czerwiec 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w czerwcu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w czerwcu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
26

lipca2

5 terminów

26 lipca2
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za czerwiec 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za czerwiec (art. 100 PODTiUU).
 • Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, wysyłają plik JPK_VDEK z częścią de-klaracyjną za II kwartał 2021 r. i wpłacają należny podatek (art. 99 ust. 2, art. 103 ust. 2 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za czerwiec 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU)1.
1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

sierpnia

2 terminy

5 sierpnia
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 sierpnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za lipiec (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
 • Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatników dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
9

sierpnia2

4 terminy

9 sierpnia2
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za lipiec 2021 r. (art. 31 ust. 5 Ry-czałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w lipcu 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

sierpnia

3 terminy

10 sierpnia
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 sierpnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za lipiec (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za lipiec (§ 4 IntrastatR).
16

sierpnia2

3 terminy

16 sierpnia2
 • Płatnicy składek ZUS zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 sierpnia dekla-rację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za lipiec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Płatność podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za sierpień dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (art. 6 ust. 9 pkt 3 PodLokU, art. 6 ust. 5 pkt 3 PodLeśU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
20

sierpnia

9 terminów

20 sierpnia
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za lipiec do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFi-zU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za lipiec (art. 44 ust. 6 PDO-FizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za lipiec (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za lipiec (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za lipiec (art. 25 ust. 1a PDO-PrU).
 • Wpłata za lipiec 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będą-cego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za lipiec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za lipiec 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w lipcu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lipcu 2021 r. utraciła prawo do zwol-nienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
25

sierpnia

4 terminy

25 sierpnia
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za lipiec 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za lipiec (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za lipiec 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU)1.
1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
31

sierpnia

1 termin

31 sierpnia
 • Złożenie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za zakup oleju napę-dowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca danego roku (art. 6 ZwrotAkcyzaU).
6

września2

2 terminy

6 września2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
 • Wpłata podatku VAT za sierpień 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatni-ków dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
7

września

4 terminy

7 września
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za sierpień 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w sierpniu 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2021 r. od należ-ności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
10

września

3 terminy

10 września
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 września deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za sierpień (§ 4 IntrastatR).
15

września

3 terminy

15 września
 • Płatność:
  • podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organiza-cyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej za wrzesień,
  • III raty podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej,
  • III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycz-nych,
  • II raty podatku od środków transportowych (art. 11 ust. 2 PodLokU, art. 6 ust. 5 pkt 3 PodLeśU).
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżeto-wych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

września

9 terminów

20 września
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za sierpień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za sierpień do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDO-FizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za sierpień (art. 44 ust. 6 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za sierpień (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za sierpień (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za sierpień (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata za sierpień 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, bę-dącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za sierpień 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w sierpniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w sierpniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
27

września2

4 terminy

27 września2
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za sierpień 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za sierpień 2021 r. (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za sierpień 2021 r. (art. 82 § 1b OrdPodU) (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU)1.
  • 1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
30

września

2 terminy

30 września
 • Ostateczny termin udzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za rok 2020 (art. 168 KP).
 • Termin wpłaty drugiej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2021 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjal-nego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona co-rocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).
    infoKALENDARZ
kadrowo-księgowy 2022
Idealnie sprawdza się w pracy!
 • Poręczny format A5 (148x210 mm)
 • Wygodny układ - dzień na stronie
 • Prezentacja najważniejszych terminów kadrowych i księgowych
 • Praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych
2 sztuki – 10% taniej
3-4 sztuki – 15% taniej
5 sztuk i więcej – 20% taniej
Sprawdź
Aktualności
Zatrudnianie cudzoziemców do pracy sezonowej w czasie pandemii COVID-19
Jadwiga Sztabińska
Sposób postępowania zatrudniającego zależy od tego, czy obcokrajowiec jest już w Polsce, czy ma dopiero przyjechać. Dowiedz się o możliwych rozwiązaniach.

Czytaj dalej
Zatrudnianie cudzoziemców do pracy sezonowej w czasie pandemii COVID-19
Jadwiga Sztabińska

Sposób postępowania zatrudniającego zależy od tego, czy obcokrajowiec jest już w Polsce, czy ma dopiero przyjechać. W pierwszym przypadku są specjalne rozwiązania, w drugim – klasyczna procedura pozyskiwania dokumentów legalizujących pracę i pobyt na polskim terytorium, ograniczona restrykcjami antycovidowymi w zakresie podróży.

Stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ogłoszony z powodu COVID-19, wpłynął na zasady zatrudniania cudzoziemców, w tym do pracy sezonowej. Pojawiły się zakazy przemieszczenia się z innych państw do Polski i nakazy odbywania kwarantanny po przybyciu na polskie terytorium, przeplatane luzowaniem obostrzeń. W konsekwencji potrzebne były instrumenty pozwalające na pracę i pozostanie w Polsce obcokrajowców, którzy już tu przebywali. Zapewniła je specustawa, czyli ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Zatrudniający nadal mogą z nich korzystać, a jeśli chcą pozyskać do pracy sezonowej nowe osoby z zagranicy, muszą wystąpić o zezwolenie na pracę sezonową (dalej: zezwolenie sezonowe), licząc się z modyfikacjami w tym obszarze w stosunku do sytuacji „niepandemicznej”. Poniżej możliwości do wyboru w zależności od okoliczności, w jakich znajduje się cudzoziemiec.

MOŻLIWOŚĆ 1: Przedłużone dokumenty legalizujące pracę
Dotyczy cudzoziemca posiadającego zezwolenie sezonowe, którego ostatni dzień ważności przypada podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.

MOŻLIWOŚĆ 2: Wydłużony legalny okres pobytu
Dotyczy cudzoziemca posiadającego ważne zezwolenie sezonowe, który w dniu ogłoszenia pierwszy raz stanu zagrożenia epidemicznego (14.3.2020 r.) przebywał w Polsce w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen, wizy albo innego dokumentu pobytowego.

MOŻLIWOŚĆ 3: Zmienione warunki
Dotyczy cudzoziemca posiadającego zezwolenie sezonowe albo zezwolenie na pracę i pobyt, któremu zatrudniający zmienił warunki pracy poprzez polecenie pracy zdalnej, obniżenie wymiaru czasu pracy, wdrożenie elastycznych form czasu pracy.

MOŻLIWOŚĆ 4: Bez zezwolenia na pracę
Dotyczy cudzoziemca świadczącego już pracę sezonową, który dysponuje ważnym po 13.3.2020 r. zezwoleniem na pracę lub pracę sezonową albo oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy, którego chociaż jeden dzień ważności przypada po 13.3.2020 r.

MOŻLIWOŚĆ 5: Nowe zezwolenie sezonowe
Dotyczy cudzoziemca, który dopiero ma przyjechać do Polski do pracy sezonowej. Wszystkie sprawy związane z pozyskaniem i realizacją dla niego zezwolenia sezonowego należy realizować drogą elektroniczną.

Podstawa prawna

 • ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 746)
Zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop
Łukasz Prasołek
Ekwiwalent za urlop jest świadczeniem o charakterze wynagrodzeniowym, które zastępuje urlop w przypadku jego niewykorzystania przez pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy.
Czytaj dalej
Zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop
Łukasz Prasołek

Ekwiwalent pieniężny za urlop jest świadczeniem o charakterze wynagrodzeniowym, które zastępuje urlop w naturze w przypadku jego niewykorzystania przez pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy. Wskazuje się, że jest on świadczeniem szczególnego rodzaju, zbliżonym do odszkodowania, ale nie jest to ani należność za świadczoną pracę, ani wynagrodzenie za urlop.

Prawo do ekwiwalentu pracownik nabywa w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy i w tym dniu powinien zostać pracownikowi wypłacony ekwiwalent, a więc nie powinien być wypłacany w zwykłym terminie wypłaty przyjętym u pracodawcy. Taka wypłata oznaczałaby opóźnienie w terminie wypłaty, uprawniając pracownika do odsetek ustawowych z tego tytułu. Od daty rozwiązania stosunku pracy będzie się zatem również liczył okres przedawnienia roszczenia o wypłatę ekwiwalentu za urlop, wynikający z art. 291 KP.

Urlop wypoczynkowy w naturze a ekwiwalent
Z datą zakończenia zatrudnienia nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze, z punktu widzenia stron staje się zatem jasne, że jego rozliczenie może mieć miejsce wyłącznie przez zapłatę ekwiwalentu. Pracodawca powinien go wypłacić, a pracownik ma prawo wystąpić do sądu o jego zasądzenie. Oznacza to w ocenie SN, że z dniem rozwiązania umowy o pracę sytuacja prawna stron w kwestii ekwiwalentu za urlop staje się klarowna, nie ma zatem żadnych przeciwwskazań, aby bezczynność pracownika lub pracodawcy nie rodziła konsekwencji prawnych (w interesie pracodawcy w postaci rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, a na rzecz pracownika przez naliczanie ustawowych odsetek).

Powyższe dotyczy oczywiście tylko urlopów nieprzedawnionych na dzień rozwiązania stosunku pracy, gdyż tylko wtedy prawo do urlopu w naturze przekształca się w ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że na gruncie KP przedawniają się nie tylko roszczenia majątkowe, lecz także roszczenia niemajątkowe, i we wszystkich przypadkach zastosowanie ma tożsama reguła przedawnienia wynikająca z art. 291 KP, czyli 3-letni termin przedawnienia liczony od wymagalności roszczenia.

Ważne
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należny pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci pracownika, przysługuje w równych częściach jego małżonkowi i innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ekwiwalent za urlop nie podlega więc dziedziczeniu jako świadczenie ściśle związane z osobą spadkodawcy.

Informacja o urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy
Informacja o wykorzystanym urlopie jest wykazywana w świadectwie pracy ze względu na proporcjonalność urlopu. W świadectwie pracy należy jednak podać informację wyłącznie o wykorzystanym urlopie bieżącym, wskazując liczbę dni i godzin wykorzystanego urlopu, bez wpisywania dodatkowo, czy urlop został wykorzystany w naturze, czy też pracownikowi wypłacono ekwiwalent pieniężny. Taka informacja nie ma znaczenia dla kolejnego stosunku pracy, w którym konieczne jest odpowiednie naliczenie urlopu w proporcji do okresu zatrudnienia oraz z uwzględnieniem ewentualnie wyższego wymiaru urlopu wykorzystanego w poprzednim zatrudnieniu.

Podstawa prawna

 • § 14-18 rozporządzenia MPiPS z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14)
II rata odpisu podstawowego na ZFŚS do 30.9.2021 r.
Maciej Nałęcz
Pracodawca, który tworzy zfśs ma obowiązek naliczać na każdego pracownika tzw. coroczny odpis podstawowy.Czytaj dalej
II rata odpisu podstawowego na zfśs do 30.9.2021 r.
Maciej Nałęcz

Pracodawca, który tworzy zfśs ma obowiązek naliczać na każdego pracownika tzw. coroczny odpis podstawowy. Odpis taki stanowią środki pieniężne naliczone w wysokości wskazanej w art. 5 ustawy o zfśs i przekazane na odrębny rachunek bankowy funduszu w terminach do 31 maja danego roku (75% równowartości odpisu) i do 30 września (pozostałe 25% równowartości odpisu).

Podstawą wymiaru do naliczania odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza stanowiło kwotę wyższą. Wysokość tego wynagrodzenia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” nie później niż do 20 lutego każdego roku (art. 5 ust. 7 ustawy o zfśs). W 2021 r. wynagrodzenie to ustalane jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. (art. 5j ustawy o zfśs), wynosi ono 4134,02 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 201).

Odpisy na pracownika zatrudnionego w warunkach zwykłych, w warunkach szczególnych oraz młodocianego mają charakter obligatoryjny. Pracodawca tworzący fundusz socjalny ma obowiązek obliczyć je i przekazać na konto Funduszu. Pracodawca może ponadto zdecydować (w formie zapisu w regulaminie), że będzie dodatkowo zwiększał fundusz odpisem na każdego pracownika niepełnosprawnego oraz emeryta i rencistę. Takie zwiększenia odpisu mają charakter fakultatywny, pracodawca nie musi ich naliczać. Wszystkie odpisy (obligatoryjne i fakultatywne) tworzą jeden fundusz.

Odpis podstawowy (obowiązkowy) w 2021 r.
Na jednego zatrudnionego % podstawy wymiaru kwota
pracownika 37,5 1550,26 zł
pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50 2067,01 zł
pracownika młodocianego 1 rok nauki 5 206,70 zł
2 rok nauki 6 248,04 zł
3 rok nauki 7 289,38 zł
Zwiększenie odpisu (nieobowiązkowe) w 2021 r.
w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności dodatkowo 6,25 dodatkowo 258,38 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę 6,25 258,38 zł

Pracodawca, który utworzy żłobek lub klub dziecięcy ma możliwość zwiększenia odpisu na zfśs o 7,5% na każdego pracownika (art. 5 ust. 5a ustawy o zfśs). Możliwość taka dotyczy pracodawców, którzy łącznie spełniają trzy warunki:

 1. utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy,
 2. przeznaczyli na żłobek lub klub dziecięcy z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą równowartości 7,5% odpisu na fundusz,
 3. przeznaczyli całość zwiększenia funduszu na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Podstawa prawna

 • art. 5 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 746)
RODO W ZATRUDNIENIU
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Kodeks pracy
Bestsellerowy komentarz do KP
 • Kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.
 • Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym regulacje związane z pandemią COVID-19, wprowadzane tzw. Tarczami antykryzysowymi.
 • Nowe wydanie zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, a także zaktualizowane pod kątem dotychczasowego dorobku doktryny.
 • Publikacja zawiera również omówienie najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy.
341,05 zł
53 akty prawne
58,65 zł
Ustawy towarzyszące
37,05 zł
Kieszonkowy zbiór ustaw
8,42 zł
Płace w praktyce
Metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
126,65 zł
Gotowe schematy postępowania
 • Podręczne i niezawodne źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.
 • Poradnik zawiera 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac, w tym przykładowe listy płac.
 • Przedstawia wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń oraz gotowe schematy postępowania.
 • Zawiera zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Uwzględnia ważne zmiany prawne, a także stanowiska i interpretacje MRiPS oraz PIP.
126,65 zł
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy podejmujące tematykę czasu pracy, łączące w sobie zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Poradnik omawia dodatkowo problematykę ustalania i rozliczania nadgodzin.
 • W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo SN dotyczące problematyki nadgodzin.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Czas pracy w instytucjach kultury
 • Praktyczne omówienie wszystkich kwestii związanych z czasem pracy w instytucjach kultury.
 • Przedstawienie zasad planowania czasu pracy oraz doboru wewnętrznych rozwiązań.
 • Liczne przykłady, a także wzory zapisów wewnętrznych regulacji, porozumień czy ustaleń.
 • Analizy konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych pracowników instytucji kultury.
132,05 zł
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Komentarz do ustawy o PPK
 • Kompleksowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Komentarz uwzględnia m.in. regulacje spowodowane COVID-19 oraz przepisy zmieniające model funkcjonowania OFE.
 • Omówienie wszystkich przepisów wykonawczych.
 • Praktyczne doświadczenia z wdrażania PPK wśród największych pracodawców.
143,65 zł
Dokumentacja pracownicza
Jedyny poradnik na rynku
 • Przedstawienie zasad przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną z uwzględnieniem wymagań prawnych i technicznych dotyczących prowadzenia i przechowywania takiej dokumentacji.
 • Poradnik prezentuje wszystkie dostępne stanowiska urzędowe MRPiT, MC oraz UODO.
 • Zawiera dużą liczbę przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć pracodawca, aby prawidłowo przeprowadzić proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej.
132,05 zł
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Prowadzenie akt osobowych
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
126,65 zł
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Compliance
Pierwszy poradnik na rynku!
 • Szczegółowe omówienie obszarów, których może dotyczyć zgłoszenie naruszenia prawa przez sygnalistę.
 • Praktyczne omówienie zasad wdrożenia w organizacji właściwych procedur ochrony sygnalistów.
 • Duża liczba przykładów oraz wyróżnienie zagadnień szczególnie ważnych w treści książki.
 • Liczne wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem naruszeń przez sygnalistów, w tym przykłady procedur.
141,55 zł
Obowiązki pracodawcy
 • praktyczne przedstawienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz dróg wdrożenia tych procedur w zakładach pracy,
 • metodyka wskazuje zagrożenia i proponuje rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań,
 • zagadnienia zostały opisane w ujęciu całościowym i przekrojowym z uwzględnieniem problemów biznesowych jakie mogą wynikać z przepisów,
 • w opracowaniu uwzględniono problematykę systemu compliance, który ma zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa.
160,55 zł
Ochrona danych w 16 krokach
 • poradnik szczegółowo analizuje problematykę ochrony danych osobowych, opierając kryteria oceny na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,
 • przedstawia 4 fazy związane z projektem wdrożenia i utrzymania efektywnego i holistycznego systemu ochrony danych osobowych,
 • identyfikuje przypadki i kryteria oceny wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz wagę zagrożeń,
 • metodyka omawia również wyniki audytu i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym analizy ryzyka, zgodnie z wymogami art. 32 i art. 35 RODO.
170,05 zł
Ochrona sygnalistów - nowe wymagania prawne dla organizacji wg tzw. dyrektywy o sygnalistach
Jak przygotować organizację na nowe wymagania prawne? Wnioski z wdrożeń i obsługi systemów sygnalizowania w polskich organizacjach
Więcej informacji wkrótce
Prelegentki: Zuzanna Dobrowolska, Anna Wojciechowska-Nowak
399,00 zł z VAT
Polecamy również
Fundusz świadczeń socjalnych
Opracowanie na temat regulaminu ZFŚS oraz zasad administrowania środkami tego funduszu z wzorami.
126,65 zł
Kadry i płace w JST
Poradnik dotyczący zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę z wzorami.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2021
Książka zawiera komplet niezbędnych przepisów prawa pracy oraz 60 przydatnych tabelarycznych zestawień.
92,65 zł
Praktyczna analiza
Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców zawierający analizę przepisów zawartych w Tarczy 4.0.
109,65 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2020
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
109,65 zł
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Dyskryminacja w zatrudnieniu i pracy ze względu na niepełnosprawność
prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski
122,55 zł
Prenumerata 2021
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów online, zawierającej ponad 2300 tekstów
429,00 zł
Sprawdź