Obowiązki pracodawcy w zakresie ZFŚS
Tworzenie. Odpis podstawowy. Zakres danych osobowych

Maciej Nałęcz

Sprawdź
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
6

września2

2 terminy

6 września2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
 • Wpłata podatku VAT za sierpień 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatni-ków dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
7

września

4 terminy

7 września
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za sierpień 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w sierpniu 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2021 r. od należ-ności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
10

września

3 terminy

10 września
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 września deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za sierpień (§ 4 IntrastatR).
15

września

3 terminy

15 września
 • Płatność:
  • podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób prawnych, jednostek organiza-cyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej za wrzesień,
  • III raty podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej,
  • III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycz-nych,
  • II raty podatku od środków transportowych (art. 11 ust. 2 PodLokU, art. 6 ust. 5 pkt 3 PodLeśU).
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżeto-wych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

września

9 terminów

20 września
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za sierpień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za sierpień do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDO-FizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za sierpień (art. 44 ust. 6 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za sierpień (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za sierpień (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za sierpień (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata za sierpień 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, bę-dącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za sierpień 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w sierpniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w sierpniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
27

września2

4 terminy

27 września2
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za sierpień 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za sierpień 2021 r. (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za sierpień 2021 r. (art. 82 § 1b OrdPodU) (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU)1.
  • 1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
30

września

2 terminy

30 września
 • Ostateczny termin udzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za rok 2020 (art. 168 KP).
 • Termin wpłaty drugiej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2021 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjal-nego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona co-rocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).
5

października

3 terminy

5 października
 • Upływa termin odprowadzenia na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej 2% odpisu z wpływów z III raty podatku rolnego (art. 35 ust. 2–6 IzbRolU).
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
 • Wpłata podatku VAT za wrzesień 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatni-ków dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
7

października

4 terminy

7 października
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za wrzesień 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego we wrześniu 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2021 r. od należ-ności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
8

października1

1 termin

8 października1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
11

października2

2 terminy

11 października2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień (§ 4 IntrastatR).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 października deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

października

2 terminy

15 października
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżeto-wych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

października

10 terminów

20 października
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za wrzesień do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDO-FizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za wrzesień (art. 44 ust. 6 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za wrzesień (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za wrzesień (art. 42 ust. 1 PDOFi-zU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata za wrzesień 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, bę-dącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2021 r. (art. 44 ust. 6 PDOFizU, art. 25 ust. 1c PDOPrU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za wrzesień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za wrzesień 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli we wrześniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która we wrześniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
25

października

10 terminów

25 października
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za wrzesień 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za wrzesień (art. 100 PODTiUU).
 • Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, przesyłają plik JPK_VDEK z częścią de-klaracyjną za III kwartał 2021 r. i wpłacają należny podatek (art. 99 ust. 2, art. 103 ust. 2 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za wrzesień 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU)1.
1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
29

października1

1 termin

29 października1
 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (wypłata od 1 do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone od 1 sierpnia do 31 sierpnia) (art. 7 ust. 1 ZwrotAkcyzaU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

listopada

2 terminy

5 listopada
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 listopada deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za dany październik (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
 • Wpłata podatku VAT za październik 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podat-ników dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
8

listopada2

4 terminy

8 listopada2
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za październik 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w październiku 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2021 r. od na-leżności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

listopada

3 terminy

10 listopada
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 listopada deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za październik (§ 4 IntrastatR).
15

listopada

4 terminy

15 listopada
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 listopada de-klarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Płatność podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad oraz IV raty podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobo-wości prawnej (art. 6 ust. 9 pkt 3 PodLokU, art. 6 ust. 5 pkt 3 PodLeśU).
 • Płatność IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych (art. 6 ust. 7 PodLokU, art. 6a ust. 6 PodRolU, art. 6 ust. 3 PodLeśU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
22

listopada2

9 terminów

22 listopada2
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za październik do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za październik (art. 44 ust. 6 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za październik (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za październik (art. 42 ust. 1 PDO-FizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za październik (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata za październik 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umo-wy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za październik lub złożenie infor-macji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za październik 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w październiku 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przycho-dów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w październiku 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

listopada

4 terminy

25 listopada
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za październik 2021 r. (art. 103 ust. 1 POD-TiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za październik (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za październik 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU)1.
1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
6

grudnia2

3 terminy

6 grudnia2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 31 SysUb-SpołU).
 • Wpłata podatku VAT za listopad 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatni-ków dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
 • Odprowadzenie na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej 2% odpisu z wpływów z IV raty podatku rolnego (art. 35 ust. 2–6 IzbRolU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
7

grudnia

4 terminy

7 grudnia
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 25a, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU, art. 12 § 5 OrdPodU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w listopadzie 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2021 r. od na-leżności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za listopad 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

grudnia

3 terminy

10 grudnia
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 grudnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za listopad (§ 4 IntrastatR).
15

grudnia

3 terminy

15 grudnia
 • Płatność podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za grudzień dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (art. 6 ust. 9 pkt 3 PodLokU, art. 6 ust. 5 pkt 3 PodLeśU).
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżeto-wych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

grudnia

9 terminów

20 grudnia
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za listopad lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o ­dzieło za listopad do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDO-FizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad (art. 44 ust. 6 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za listopad (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za listopad (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za listopad (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata za listopad 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, bę-dącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za listopad 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w listopadzie 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w listopadzie 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
24

grudnia2

4 terminy

24 grudnia2
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za listopad 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za listopad (art. 100 PODTiUU, art. 12 § 5 OrdPodU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za listopad 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU)1.
1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
28

grudnia

1 termin

28 grudnia
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za grudzień 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
31

grudnia

5 terminów

31 grudnia
 • Należy skorygować odpis na zfśs za 2021 r., uwzględniając faktyczną zamiast planowanej przeciętną liczbę osób zatrudnionych na koniec roku w zakładzie pracy (§ 1 LiczZa-trZfśsR).
 • Sporządzenie inwentaryzacji składników majątku (art. 26 RachunkU).
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej me-tody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) (art. 9b ust. 4 PDOPrU).
 • Przekazanie wojewodzie rocznego rozliczenia dotacji oraz rocznego sprawozdania rzeczo-wo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (§ 6 ust. 1 pkt 2 SprDotZwrotAkcyzaR).
 • Wygaśnięcie niezrealizowanych kwot wydatków budżetu jst (art. 263 ust. 1 FinPublU).
WKRÓTCE PREMIERA
Zamów teraz z wysyłką 0 zł
Analiza najważniejszych regulacji
 • Praktyczna analiza najważniejszych regulacji związanych z tzw. Polskim Ładem.
 • Omówienie zmian w prawie podatkowym, prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych.
 • Zawiera główne rozwiązania oraz ma na celu uporządkować tematykę i wskazać ścieżkę postępowania.
 • Opracowanie pozwoli na przygotowanie się na ewentualne kontrole oraz rozwiąże problemy z interpretacją przepisów prawa.
122,55 zł
Zmiany w zasiłkach 2022
 • Praktyczny poradnik omawiający zasady, na jakich przysługują pracownikom świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie.
 • Uwzględnia omówienie wchodzących w życie 1 stycznia 2022 r. zmian przepisów tzw. "ustawy zasiłkowej".
 • Przedstawia zasady stosowania przepisów przejściowych w sytuacji rozpoczęcia pobierania zasiłku w 2021 r.
 • Zawiera również przykłady obrazujące zagadnienia, a także wiele przeanalizowanych stanów faktycznych.
132,05 zł
    infoKALENDARZ
kadrowo-księgowy 2022
Idealnie sprawdza się w pracy!
 • Poręczny format A5 (148x210 mm)
 • Wygodny układ - dzień na stronie
 • Prezentacja najważniejszych terminów kadrowych i księgowych
 • Praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych
2 sztuki – 10% taniej
3-4 sztuki – 15% taniej
5 sztuk i więcej – 20% taniej
Sprawdź
Aktualności
Wpływ dyrektywy o ochronie sygnalistów na zatrudnienie
Bożena Lenart
Do 17.12.2021 r. powinna zostać implementowana do polskiego porządku prawnego dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Czytaj dalej
Wpływ dyrektywy o ochronie sygnalistów na zatrudnienie
Bożena Lenart

Do 17.12.2021 r. powinna zostać implementowana do polskiego porządku prawnego dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Jak wynika z motywów dyrektywy osoby pracujące dla organizacji publicznej lub prywatnej albo utrzymujące kontakt z taką organizacją w związku ze swoją działalnością zawodową niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, do jakich dochodzi w tym kontekście. Zgłaszając szkodliwe dla interesu publicznego naruszenia prawa UE, osoby takie działają jako „sygnaliści” i tym samym odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu naruszeń i zapobieganiu im oraz w ochronie dobra społecznego. Potencjalni sygnaliści często rezygnują ze zgłaszania swoich zastrzeżeń lub podejrzeń z obawy przed działaniami odwetowymi. Dyrektywa ma na celu wprowadzenie wspólnych norm minimalnych zapewniających sygnalistom skuteczną ochronę, ponieważ mechanizm ochrony sygnalistów funkcjonujący obecnie w UE jest ukształtowany niejednolicie w poszczególnych państwach członkowskich.

Dyrektywa a zatrudnienie
Dyrektywę stosuje się do osób dokonujących zgłoszenia, pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym co najmniej do osób posiadających status pracownika (oraz przyszłych i byłych pracowników), osób posiadających status osób prowadzących działalność na własny rachunek, akcjonariuszy lub wspólników oraz osób będących członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa, a także wolontariuszy i stażystów, osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Dyrektywa nie wpływa m.in. na przepisy krajowe dotyczące wykonywania przez pracowników ich prawa do konsultacji z ich przedstawicielami lub związkami zawodowymi, przepisy krajowe dotyczące ochrony przed nieuzasadnionym szkodliwym działaniem w wyniku takich konsultacji ani na przepisy krajowe dotyczące autonomii partnerów społecznych i ich prawa do zawierania układów zbiorowych.

Środki ochrony sygnalistów
Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek podjęcia niezbędnych środków, aby zakazać wszelkich form działań odwetowych m.in. w następujących formach: 1) degradacji lub wstrzymania awansu, 2) przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, zmiany godzin pracy, 3) wstrzymania szkoleń, 4) negatywnej oceny wyników lub negatywnej opinii o pracy, 4) nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej, 4) przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia, 4) dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania, 5) nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony.

Ponadto państwa członkowskie mają zapewnić, by osoby dokonujące zgłoszeń miały w stosownych przypadkach dostęp do środków wsparcia, do których należą w szczególności: 1) bezpłatny i otwarty dla wszystkich dostęp do kompleksowych i obiektywnych informacji oraz porad na temat dostępnych procedur i środków ochrony prawnej mających na celu ochronę przed działaniami odwetowymi oraz na temat praw przysługujących osobie, której dotyczy zgłoszenie, 2) skuteczna pomoc ze strony właściwych organów w kontaktach z wszelkimi odpowiednimi organami zaangażowanymi w ochronę przed działaniami odwetowymi, oraz 3) pomoc prawna w postępowaniach karnych i transgranicznych postępowaniach cywilnych zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/1919 i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE oraz, zgodnie z prawem krajowym, pomoc prawna w dalszych postępowaniach, a także doradztwo prawne lub inna pomoc prawna.

Wprowadzenie postanowień dyrektywy do prawa krajowego
Państwa członkowskie mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy do 17.12.2021 r. Na zasadzie odstępstwa, w przypadku podmiotów prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających od 50 do 249 pracowników, państwa członkowskie mają natomiast wprowadzić w życie do 17.12.2023 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wypełnienia obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

Zmiany w zasiłkach w razie choroby i macierzyństwa od 1.1.2022 r.
Jadwiga Sztabińska
Od stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany w świadczeniach z ubezpieczenia chorobowego. Zostanie m.in. skrócony okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia, wzrośnie natomiast świadczenie za pobyt w szpitalu.
Czytaj dalej
Zmiany w zasiłkach w razie choroby i macierzyństwa od 1.1.2022 r.
Jadwiga Sztabińska

Od stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany w świadczeniach z ubezpieczenia chorobowego. Zostanie m.in. skrócony okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia ze 182 do 91 dni choroby, wzrośnie natomiast świadczenie za pobyt w szpitalu z 70% do 80% jego podstawy.

Kilka istotnych zmian z punktu widzenia kadrowo-płacowego zostało wprowadzonych artykułem 4 ustawy z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621; dalej: ustawa zmieniająca) do ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.; dalej: ustawa zasiłkowa). Będą obowiązywać od 1.1.2022 r. (art. 23 pkt 2 ustawy zmieniającej).

Dług wstrzyma świadczenia
Nieterminowe regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne może wpłynąć na zatrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego (dalej świadczenia). Jeśli zadłużenie przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. – 30 zł) w dniu powstania prawa do świadczenia, nie będzie ono przysługiwać do czasu spłaty całego długu. Co więcej, prawo do świadczenia przedawni się, jeśli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia (art. 2a ustawy zasiłkowej; art. 4 pkt 1 ustawy zmieniającej).

Zasiłek po ustaniu tytułu do ubezpieczeń
W skutek nowelizacji, za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (np. stosunku pracy) zasiłek chorobowy zamiast 182 dni będzie się należeć nie dłużej niż przez 91 dni (art. 8 ust. 2 ustawy zasiłkowej w brzmieniu nadanym art. 4 pkt 2 ustawy zmieniającej).

Liczenie okresu zasiłkowego
Od 1.1.2022 r. w okresie zasiłkowym mają być: 1) uwzględniane okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni – nie będzie kryterium tej samej choroby, 2) nieuwzględniane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży (art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej w brzmieniu nadanym art. 4 pkt 3 ustawy zmieniającej).

Wyższy zasiłek za pobyt w szpitalu
Od 1.1.2022 r. zasiłek chorobowy wzrośnie do 80% podstawy wymiaru za sprawą modyfikacji art. 11 ust. 1 ustawy zasiłkowej i uchylenia ust. 1a i 1b tego przepisu (art. 4 pkt 4 lit. b ustawy zmieniającej).

Zasiłek macierzyński po śmierci pracodawcy
Zasiłek macierzyński przysługuje w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ustało ono w okresie ciąży:

 • wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Dzięki nowelizacji pracownica uzyska również do niego prawo do dnia porodu w razie śmierci pracodawcy, jeśli spowoduje to wygaśnięcie jej stosunku pracy (art. 30 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy zasiłkowej; art. 4 pkt 8 ustawy zmieniającej).

Sposób przeliczenia podstawy
Według art. 43 ustawy zasiłkowym w dotychczasowym brzmieniu, podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. W efekcie jego zmiany, od 1.1.2022 r. przeliczenie nie będzie konieczne, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Przepis przejściowy
Zgodnie z art. 21 ustawy zmieniającej zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed 1.1.2022 r., mają być wypłacane za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy w wysokości, na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy zasiłkowej w brzmieniu obowiązującym przed 1.1.2022 r.

Do 31.12.2021 r. ustalenie przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych na potrzeby naliczania odpisu na ZFŚS
Maciej Nałęcz
Do 31.12.2021 r. ustalenie przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych na potrzeby naliczania odpisu na ZFŚS

Czytaj dalej
Do 31.12.2021 r. ustalenie przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych na potrzeby naliczania odpisu na zfśs
Maciej Nałęcz

Do końca roku kalendarzowego pracodawcy są zobowiązani do skorygowania faktycznej, przeciętnej liczby osób zatrudnionych – obejmującej pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – która stanowi podstawę naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Do końca roku kalendarzowego pracodawcy są zobowiązani do skorygowania faktycznej, przeciętnej liczby osób zatrudnionych – obejmującej pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – która stanowi podstawę naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Obliczenia przeciętnej liczby osób zatrudnionych dokonuje się przez zsumowanie przewidywanych przeciętnych liczb pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach (przeliczonych na pełne wymiary czasu pracy), a otrzymaną sumę dzieli się przez 12. Zasady zostały określone w rozporządzeniu MPiPS z 9.3.2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349).

Procedura ustalanie odpisu na fundusz socjalny w danym roku kalendarzowym

Krok 1
Ustalenie pracowników, na których nalicza się odpis na fundusz socjalny, w podziale na pracowników zatrudnionych w warunkach „zwykłych”, w warunkach szczególnych i pracowników młodocianych.

Krok 2
Obliczenie liczby pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, z zastosowaniem jednej wybranej przez pracodawcę metody (średniej arytmetycznej, średniej chronologicznej lub metody uproszczonej).

Krok 3
Przeliczenie liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (niepełne etaty) na pełne wymiary czasu pracy (pełne etaty).

Krok 4
Ustalenie sumy pełnych etatów, czyli dodanie liczby etatów pełnych i etatów niepełnych, które zostały przeliczone na pełne etaty. Działanie to należy wykonać dla każdego miesiąca odpowiednio do wybranej metody obliczania przeciętnej liczby osób zatrudnionych w miesiącu, np. dla metody średniej arytmetycznej sumowanie etatów powtarza się dla każdego dnia miesiąca, a następnie na tej podstawie ustala się przeciętne zatrudnienie dla danego miesiąca.

Krok 5
Obliczenie przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w danym roku kalendarzowym, co następuje przez dodanie przeciętnych liczb zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i podzielenie otrzymanej sumy przez 12 (bez względu na to, czy zakład funkcjonował cały rok, czy nie).

Krok 6
Ustalenie należnego odpisu, jako iloczynu przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych i kwoty odpisu w danym roku kalendarzowym na jednego pracownika zatrudnionego w danej kategorii.

Krok 7
Zsumowanie kwoty odpisów dla poszczególnych kategorii pracowników. Uzyskana suma podlega odprowadzeniu na konto bankowe funduszu do końca maja danego roku (75%) i do końca września tego roku (25%).

Krok 8
Porównanie wysokości odpisu ustalonej na początku roku na podstawie planu zatrudnienia z wysokością odpisu ustalonym w końcu roku na podstawie danych faktycznych (korekta odpisu).

Ważne
Nie ma zależności między wysokością odpisu dokonywanego na danego pracownika a wysokością przyznawanych mu świadczeń. Indywidualne świadczenia socjalne są uzależnione wyłącznie od sytuacji socjalnej (życiowej, rodzinnej i materialnej) osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

RODO W ZATRUDNIENIU
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Kodeks pracy
Bestsellerowy komentarz do KP
 • Kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.
 • Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym regulacje związane z pandemią COVID-19, wprowadzane tzw. Tarczami antykryzysowymi.
 • Nowe wydanie zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, a także zaktualizowane pod kątem dotychczasowego dorobku doktryny.
 • Publikacja zawiera również omówienie najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy.
305,15 zł
53 akty prawne
58,65 zł
Ustawy towarzyszące
37,05 zł
Kieszonkowy zbiór ustaw
8,91 zł
Płace w praktyce
Metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
126,65 zł
Gotowe schematy postępowania
 • Podręczne i niezawodne źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.
 • Poradnik zawiera 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac, w tym przykładowe listy płac.
 • Przedstawia wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń oraz gotowe schematy postępowania.
 • Zawiera zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Uwzględnia ważne zmiany prawne, a także stanowiska i interpretacje MRiPS oraz PIP.
126,65 zł
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy podejmujące tematykę czasu pracy, łączące w sobie zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Poradnik omawia dodatkowo problematykę ustalania i rozliczania nadgodzin.
 • W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo SN dotyczące problematyki nadgodzin.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Czas pracy w instytucjach kultury
 • Praktyczne omówienie wszystkich kwestii związanych z czasem pracy w instytucjach kultury.
 • Przedstawienie zasad planowania czasu pracy oraz doboru wewnętrznych rozwiązań.
 • Liczne przykłady, a także wzory zapisów wewnętrznych regulacji, porozumień czy ustaleń.
 • Analizy konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych pracowników instytucji kultury.
118,15 zł
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Komentarz do ustawy o PPK
 • Kompleksowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Komentarz uwzględnia m.in. regulacje spowodowane COVID-19 oraz przepisy zmieniające model funkcjonowania OFE.
 • Omówienie wszystkich przepisów wykonawczych.
 • Praktyczne doświadczenia z wdrażania PPK wśród największych pracodawców.
143,65 zł
Dokumentacja pracownicza
Jedyny poradnik na rynku
 • Przedstawienie zasad przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną z uwzględnieniem wymagań prawnych i technicznych dotyczących prowadzenia i przechowywania takiej dokumentacji.
 • Poradnik prezentuje wszystkie dostępne stanowiska urzędowe MRPiT, MC oraz UODO.
 • Zawiera dużą liczbę przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć pracodawca, aby prawidłowo przeprowadzić proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej.
118,15 zł
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Prowadzenie akt osobowych
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
126,65 zł
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Compliance
Pierwszy poradnik na rynku!
 • Szczegółowe omówienie obszarów, których może dotyczyć zgłoszenie naruszenia prawa przez sygnalistę.
 • Praktyczne omówienie zasad wdrożenia w organizacji właściwych procedur ochrony sygnalistów.
 • Duża liczba przykładów oraz wyróżnienie zagadnień szczególnie ważnych w treści książki.
 • Liczne wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem naruszeń przez sygnalistów, w tym przykłady procedur.
141,55 zł
Procedury, wzory, orzecznictwo
 • Praktyczne przedstawienie i omówienie regulacji i procedur ochrony sygnalistów.
 • Omówienie ogólnych zagadnień dotyczących dyrektywy 2019/1937 oraz jej implementacji.
 • Uwzględniono zagadnienia związane z projektowanym rozwiązaniem krajowym w postaci ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (projekt RCL Nr UC101).
 • Metodyka zawiera wzory odnoszące się do przedmiotowej tematyki, w tym: procedura zgłoszenia i jego rozpoznania, czy procedury ochronne.
152,15 zł
Obowiązki pracodawcy
 • praktyczne przedstawienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz dróg wdrożenia tych procedur w zakładach pracy,
 • metodyka wskazuje zagrożenia i proponuje rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań,
 • zagadnienia zostały opisane w ujęciu całościowym i przekrojowym z uwzględnieniem problemów biznesowych jakie mogą wynikać z przepisów,
 • w opracowaniu uwzględniono problematykę systemu compliance, który ma zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa.
143,65 zł
Ochrona danych w 16 krokach
 • poradnik szczegółowo analizuje problematykę ochrony danych osobowych, opierając kryteria oceny na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,
 • przedstawia 4 fazy związane z projektem wdrożenia i utrzymania efektywnego i holistycznego systemu ochrony danych osobowych,
 • identyfikuje przypadki i kryteria oceny wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz wagę zagrożeń,
 • metodyka omawia również wyniki audytu i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym analizy ryzyka, zgodnie z wymogami art. 32 i art. 35 RODO.
152,15 zł
Ochrona sygnalistów
Szkolenia online
Nowe wymagania prawne w organizacji
Termin: 7 grudnia 2021 r.
Prelegent: Zuzanna Dobrowolska, Anna Wojciechowska-Nowak
Sprawdź
Nowe wymagania prawne w sektorze publicznym
Termin: 17 stycznia 2022 r.
Prelegent: mec. Aneta Sieradzka
Sprawdź
Rola i obowiązki Compliance Officera
Termin: 15 lutego 2021 r.
Prelegent: mec. Aneta Sieradzka
Sprawdź
Polecamy również
Fundusz świadczeń socjalnych
Opracowanie na temat regulaminu ZFŚS oraz zasad administrowania środkami tego funduszu z wzorami.
126,65 zł
Kadry i płace w JST
Poradnik dotyczący zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę z wzorami.
126,65 zł
Komentarz z orzecznictwem
Kompleksowe omówienie przepisów o związkach zawodowych z wyszczególnieniem elementów najważniejszych dla praktyki oraz wskazaniem linii orzeczniczej.
179,55 zł
Praktyczna analiza
Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców zawierający analizę przepisów zawartych w Tarczy 4.0.
109,65 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2020
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
109,65 zł
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Przestępstwo złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika jako podstawa do poniesienia odpowiedzialności karnej za mobbing – węzłowe zagadnienia
dr Joanna Łuczak-Tarka
122,55 zł
Prenumerata 2022
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów on-line, zawierającej ponad 2300 tekstów
449,00 zł
Sprawdź
PROMOCJA
Kup prenumeratę do 31.12.2021 r.
i zyskaj:
Atrakcyjną zniżkę
prenumerata roczna w cenie 449 zł (cena katalogowa 499 zł)