Pracownicze Plany Kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Marcin Wojewódka

Sprawdź
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
7

grudnia2

1 termin

7 grudnia2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 31 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

grudnia

2 terminy

10 grudnia
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 grudnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
15

grudnia

1 termin

15 grudnia
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
21

grudnia2

1 termin

21 grudnia2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za listopad lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
31

grudnia

1 termin

31 grudnia
 • Należy skorygować odpis na ZFŚS za 2020 r., uwzględniając faktyczną zamiast planowanej przeciętną liczbę osób zatrudnionych na koniec roku w zakładzie pracy (§ 1 LiczZatrZfśsR).
8

stycznia1

1 termin

8 stycznia1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
11

stycznia2

1 termin

11 stycznia2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2020 r. (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

stycznia

3 terminy

15 stycznia
 • Upływa termin zakończenia inwentaryzacji (art. 26 RachunkU).
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżeto-wych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 stycznia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za grudzień 2020 r. (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

stycznia

8 terminów

20 stycznia
 • Ostateczny termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu, kwartalnego opodatkowania w formie ryczałtu, opodatkowania w formie karty podatkowej za 2021 r. we właściwym urzędzie skarbowym (art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1c, art. 29 ust. 1 ZryczPodFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za grudzień 2020 r. do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za grudzień 2020 r. lub złożenie in-formacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZa-wU).
 • Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2021 r. jednolitą stawką podatku 19% (art. 9a ust. 2, art. 30c PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za grudzień 2020 r. (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2020 r. (art. 25 ust. 1, 1a PDOPrU).
 • Termin płatności zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób prawnych za IV kwartał 2020 r. (art. 25 ust. 1b i 1c PDOPrU).
 • Wpłata za grudzień 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, bę-dącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
29

stycznia1

2 terminy

29 stycznia1
 • Pracodawca powinien poinformować pracowników o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczenia urlopowego (art. 3 ust. 3a FundŚwSocU).
 • Należy złożyć informację ZUS IWA, na podstawie której ZUS ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy. ZUS IWA za 2020 r. zobowiązani są złożyć wszyscy płatnicy, którzy:
  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1.1. do 31.12.2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r.,
  • w 2020 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31.12.2020 r. (art. 31 ust. 6 WypadkiU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
1

lutego

7 terminów2

1 lutego2
 • Złożenie w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby płatnika deklaracji rocznej PIT-8AR o kwotach zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za 2020 r. (art. 42 ust. 1a PDOFizU, art. 12 § 5 OrdPodU).
 • Złożenie we właściwym urzędzie skarbowym informacji PIT-16A o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2020 r. (art. 31 ust. 4 ZryczPodFizU).
 • Złożenie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji rocznej CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z za 2020 r. (art. 26a PDOPrU).
 • Złożenie przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2020 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydat-kowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (art. 17 ust. 1 PDOPrU).
 • Złożenie w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby płatnika deklaracji rocznej PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2020 r. (art. 42 ust. 1a PDOFizU).
 • Przekazanie urzędowi skarbowemu, wyłącznie drogą elektroniczną, informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek do-chodowy w 2020 r. (PIT-11) (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 PDOFizU).
 • Przekazanie urzędowi skarbowemu, wyłącznie drogą elektroniczną, informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) (art. 39 ust. 3 PDO-FizU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

lutego

2 terminy

5 lutego
 • Wpłata podatku VAT za styczeń 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatni-ków dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 lutego deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

lutego2

4 terminy

8 lutego2
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekaza-nie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 25a, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w styczniu 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od należ-ności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za styczeń 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

lutego

3 terminy

10 lutego
 • Dla pracodawcy to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 lutego deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpo-łU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za styczeń (§ 4 IntrastatR).
15

lutego

2 terminy

15 lutego
 • Płatnicy zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz samo-rządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 lutego deklarację rozli-czeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń 2021 (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
22

lutego2

10 terminów

22 lutego2
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2021 (art. 25 ust. 6–10 PDOPrU, art. 44 ust. 6b–6i PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za styczeń do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust.1 PDOFi-zU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za styczeń lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń (art. 44 ust. 6 PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za styczeń (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. do-chodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za styczeń (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata za styczeń 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będą-cego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w styczniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w styczniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

lutego

4 terminy

25 lutego
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za styczeń 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 103, art. 114 ust. 3 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za styczeń (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za styczeń 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU).
26

lutego1

1 termin

26 lutego1
 • Emeryt lub rencista oraz ich pracodawca lub zleceniodawca są zobowiązani zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego dochodu. Natomiast po upływie roku kalendarzowego, do końca lutego, powinni poinformować również o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Reguła ta nie do-tyczy jednak wszystkich emerytów. Obowiązek nie istnieje w przypadku tych osób, które przed podjęciem pracy zarobkowej osiągnęły wiek emerytalny – w przypadku kobiet 60 a mężczyzn 65 lat (§ 1 ust. 1 i § 5 ZawZmEmerRentR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
1

marca2

4 terminy

1 marca2
 • Przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 PDOFizU).
 • Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) (art. 39 ust. 3 PDOFizU).
 • Płatnik przesyła urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imienną informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 PDOFizU).
 • Złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r. (PIT-28) wpłata ry-czałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r. powinna nastąpić przed upływem tego ter-minu.
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

marca

2 terminy

5 marca
 • Wpłata podatku VAT za luty 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatników dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

marca2

4 terminy

8 marca2
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za luty 2021 r. (art. 31 ust. 5 Ry-czałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w lutym 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

marca

3 terminy

10 marca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 marca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za luty (§ 4 IntrastatR).
15

marca

2 terminy

15 marca
 • Płatnicy składek ZUS zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 marca deklara-cję rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU)
22

marca2

9 terminów

22 marca2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za luty lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za luty do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za luty (art. 44 ust. 6 PDOFi-zU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za luty (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za luty (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za luty (art. 25 ust. 1a PDO-PrU).
 • Wpłata za luty 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFi-zU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za luty 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w lutym 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

marca

4 terminy

25 marca
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za luty 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1 i ust. 8, ust.9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za luty (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za luty 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU).
26

marca

2 terminy

26 marca
 • Dokonanie zestawienia obrotów i sald (art. 18, art. 24, art. 77 RachunkU).
 • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (art. 26, art. 27, art. 28, art. 77 Ra-chunkU, art. 18 pkt 1 DyscU, § 6 SzczegZasRachR).
31

marca

5 terminów

31 marca
 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” pracowni-kom jednostek sfery budżetowej (art. 5 ust. 2 RoczWynDodU).
 • Złożenie deklaracji ZUS ZSWA przez przedsiębiorców, którzy w 2020 r. zatrudniali pra-cowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 38 ust. 2 EmerytPomU).
 • Mija termin zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 RachunkU).
 • Zeznanie CIT-8, CIT-8A o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w 2020 r. wraz z wpłatą podatku należnego do właściwego urzędu skarbowego (art. 27 ust. 1 PDOPrU).
 • Informacja roczna IFT-2/IFT-2R za 2020 r. o wysokości przychodu (dochodu) uzyska-nego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (art. 26 ust. 3, 3b–d i 7 PDOPrU).
    infoKALENDARZ
kadrowo-księgowy 2021
Idealnie sprawdza się w pracy!
 • format: 148x210 mm (A5)
 • wygodny układ dzień na stronie,
 • przed każdym miesiącem prezentacja najważniejszych terminów kadrowych i księgowych,
 • część merytoryczna zawierająca praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych.
2 sztuki – 10% taniej
3-4 sztuki – 15% taniej
5 i więcej sztuk – 20% taniej
Sprawdź
Aktualności
Graniczne terminy zawarcia umów w związku z wdrażaniem PPK
Jadwiga Sztabińska
Do 27.10.2020 r. ma być podpisana umowa o zarządzanie PPK, a do 10.11.2020 r. ─ o prowadzenie PPK. Te daty obowiązują dwie grupy podmiotów zatrudniających.
Czytaj dalej
Graniczne terminy zawarcia umów w związku z wdrażaniem PPK
Jadwiga Sztabińska

Do 27.10.2020 r. ma być podpisana umowa o zarządzanie PPK, a do 10.11.2020 r. ─ o prowadzenie PPK. Te daty obowiązują dwie grupy podmiotów zatrudniających.

Wirus SARS-CoV-2 zaburzył realizację planu działań związanych z wprowadzaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zgodnie z ustawowym kalendarzem zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na 30.6.2019 r. zostali objęci 1.1.2020 r. przepisami ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm., dalej: PPKU). Tym samym umowy o prowadzenie PPK musieliby zawrzeć, zgodnie z pierwotnymi regulacjami, do 11.5.2020 r., a umowy o zarządzanie – do 24.4.2020 r. Jednak czas na wykonanie tego obowiązku został wydłużony wskutek wejścia w życie 31.3.2020 r. art. 54 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), czyli tzw. tarczy antykryzysowej.

Sposób obliczania
Zasadą jest, że umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia go przepisami PPKU, jeśli osoby zatrudnione nie złożą deklaracji o rezygnacji z wpłat na PPK. Nie dotyczy ona jednak zatrudniających minimum 50 osób według stanu na 30.6.2019 r. W ich przypadku data graniczna przypada do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy od 1.1.2020 r. (art. 134 ust. 2 PPKU w brzmieniu nadanym art. 54 tarczy antykryzysowej). W efekcie te same ostateczne terminy na zawarcie umów o prowadzenie PPK obowiązują dwie grupy zatrudniających – patrz tabela.

Ważne
Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający musi podpisać nie później niż 10 dni roboczych przed upływem ostatecznego terminu. Ta reguła obejmuje niezmiennie wszystkie grupy zatrudniających (art. 134 ust. 3 PPKU).

Wyjątek stanowią podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej. Są one uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK w terminie objęcia przepisami PPKU tego podmiotu, który zatrudnia największą liczbę osób w tej grupie kapitałowej.

Następne obowiązki
Data zawarcia umowy o prowadzenie PPK ma ogromne znaczenie. Zatrudniający jest zobligowany do obliczenia i pobrania wpłaty na PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego właśnie po tej dacie. Następnie będzie musiał przekazać wpłaty do wybranej instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wpłaty obliczył i pobrał.

Odpowiedzialność zatrudniającego
Podmiot zatrudniający to nie tylko pracodawca w rozumieniu art. 3 KP, czyli jednostka organizacyjna (w tym bez osobowości prawnej) i osoba fizyczna, jeśli zatrudniają pracowników. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 21 PPKU jest to także: nakładca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub spółdzielnia kółek rolniczych, zleceniodawca oraz podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

Za nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie podmiotowi zatrudniającemu grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 PPKU). Z kolei przekroczenie terminu na podpisanie umowy o prowadzenie PPK jest sankcjonowane grzywną od 1 tys. do 1 mln zł (art.107 pkt 1 PPKU).

Kalendarz wdrażania PPK i zawierania umów*

Faza Liczba osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym Data objęcia przepisami PPKU Ostateczna data zawarcia umowy:
o zarządzanie PPK o prowadzenie PPK
I Co najmniej 250 według stanu na 31.12.2018 r. 1.7.2019 r. 25.10.2019 r. 12.11.2019 r.
II Co najmniej 50 według stanu na 30.6.2019 r. 1.1.2020 r. 27.10.2020 r. 10.11.2020 r.
III Co najmniej 20 według stanu na 31.12.2019 r. 1.7.2019 r. 27.10.2020 r. 10.11.2020 r.
IV Każda inna u pozostałych zatrudniających 1.1.2021 r. 23.4.2021 r. 10.5.2021 r.
Każda inna w jednostkach sektora finansów publicznych 26.3.2021 r. 10.4.2021 r.

*stan prawny na 30.9.2020 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.)
 • art. 54 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r.
Jadwiga Sztabińska
Minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku będzie wyższe od tegorocznego o 200 zł.

Czytaj dalej
Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r.
Jadwiga Sztabińska

Minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku będzie wyższe od tegorocznego o 200 zł. To oznacza także wzrost różnych świadczeń, których wysokość zależy od tej stawki.

Stawka minimalna w wysokości 2800 zł brutto dotyczy pracowników pełnoetatowych. Dla osób zatrudnionych na część etatu będzie odpowiadała kwocie ustalonej proporcjonalnie do liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.

Różne kwoty netto
Parametry podatkowe i składkowe, które mają znaczenie dla obliczenia kwot netto minimalnego wynagrodzenia za pracę pozostają w 2021 r. bez zmian w stosunku do obowiązujących w 2020 r.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i rodzicielskich
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Zatem w 2021 r. najniższa podstawa wyniesie 2416,12 zł. Taka sama będzie minimalna podstawa dla świadczenia rehabilitacyjnego, a także zasiłków: wyrównawczego, macierzyńskiego i w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz opiekuńczego.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych
Wartość odprawy przysługującej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2021 r. – 42 000 zł.

Jeśli w 2021 r. nadal będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii, ogłoszony z powodu COVID-19, maksymalna wartość powyższej odprawy u pracodawców, którzy odnotują spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń będzie wynosić 10-krotność minimum ustawowego, czyli 28 000 zł.

Podstawa wymiaru składek osób prowadzących działalność
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z preferencyjnych warunków ich naliczania – będzie wynosić w 2021 r. 840 zł (nie może być niższa od kwoty stanowiącej 30% minimalnej pensji). Taki sam poziom będzie miała minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, korzystających z tzw. Małego ZUS Plus.

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorców/świadczeniobiorców
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje przepisy o zleceniu stanowi co najmniej wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2021 r. 2800 zł.

2100 zł (75% minimalnego wynagrodzenia) to minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, które wykonywały pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu) przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej świadczenia.

Podstawa wymiaru składek osób opiekujących się dzieckiem i pracowników na urlopach wychowawczych
Podstawa wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne dla osób fizycznych, które na obszarze Polski sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jakiegokolwiek tytułu w 2021 r. to 2100 zł (75% minimalnego wynagrodzenia).

Miesięczne świadczenie za praktyki absolwenckie
Świadczenie pieniężne z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką będzie wynosić w 2021 r. 5600 zł (dwukrotność minimalnej płacy).

Refundacja składek
Maksymalna jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy ma mieć w 2021 r. wartość 8400 zł (300% minimalnego wynagrodzenia).

Różne świadczenia i należności
2800 zł będzie wynosić ponadto w przyszłym roku minimalna wysokość: wynagrodzenia za przestój; odszkodowania, jakiego może żądać pracownik od pracodawcy, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu; odszkodowania, jakiego może dochodzić od pracodawcy pracownik, który doznał mobbingu lub w jego rezultacie rozwiązał umowę o pracę; wynagrodzenia gwarancyjnego dla pracownika pełnoetatowego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy; podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem bądź będących osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy; podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób podlegających im dobrowolnie, niemających żadnego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych.

Ważne
Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług w 2021 r. będzie wynosić 18,30 zł.

Podstawa prawna

 • art. 2 ust. 5, art. 6, art. 8 ust. 1 i art. 8a ust. 1 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 15.9.2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596)
Trwają prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy
Maciej Nałęcz
Wersja robocza projektu przekazana do konsultacji społecznych.

Czytaj dalej
Trwają prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy
Maciej Nałęcz

Nowe brzmienie art. 3 ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. wydłużające możliwość stosowania pracy zdalnej w związku z COVID-19 zostało wprowadzone 5 września 2020 r. artykułem 4 pkt 1 i 7 ustawy z 24.7.2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1423).

Podstawa prawna stosowania pracy zdalnej, która utraciła moc 4.9.2020 r. (art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) określała, że praca zdalna miała być stosowana przez 180 dni od dnia 8.3.2020 r. Jednak ze względu na potwierdzenie się walorów praktycznych tej formy organizacji pracy postanowiono o przedłużeniu jej obowiązywania.

Od 5 września nowe brzmienie art. 3 ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. przewiduje, że praca zdalna może być stosowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Ważne
Niezależnie od omawianej nowelizacji ustawy z dnia 2.3.2020 r. trwają prace nad wprowadzeniem przepisów regulujących pracę zdalną bezpośrednio do Kodeksu pracy. Obecnie projekt zmian w KP regulujący zagadnienie pracy zdalnej nie został upubliczniony. Wersja robocza została przekazana do konsultacji społecznych.

Podstawa prawna

 • art. 3 ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)
RODO W ZATRUDNIENIU
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
151,05 zł
Kodeks pracy
Komentarz z aneksem do specustawy COVID-19
 • Kompleksowe omówienie Kodeksu pracy wraz z komentarzem do regulacji COVID-19 w zakresie prawa pracy.
 • Komentarz zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
 • Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie.
 • Zawiera precyzyjną nawigacją wewnętrzną ułatwiającą szybką orientację w tekście.
 • Dodatkiem do komentarza jest dostęp online do aktów prawnych zawartych w publikacji.
284,05 zł
Ustawy towarzyszące
37,05 zł
Tłumaczenie (PL/UKR)
25,42 zł
Kieszonkowy zbiór ustaw
9,41 zł
Płace w praktyce
Podstawowe metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
141,55 zł
Gotowe schematy postępowania
 • Podręczne i kompleksowe źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.
 • Zawiera 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac, w tym przykładowe listy płac.
 • Przedstawia wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń oraz gotowe schematy postępowania.
141,55 zł
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy podejmujące tematykę czasu pracy, łączące w sobie zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Poradnik omawia dodatkowo problematykę ustalania i rozliczania nadgodzin.
 • W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo SN dotyczące problematyki nadgodzin.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Komentarz do ustawy o PPK
 • Kompleksowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Komentarz uwzględnia m.in. regulacje spowodowane COVID-19 oraz przepisy zmieniające model funkcjonowania OFE.
 • Omówienie wszystkich przepisów wykonawczych.
 • Praktyczne doświadczenia z wdrażania PPK wśród największych pracodawców.
160,55 zł
PPK w sektorze publicznym. Etapy wdrożenia
Główne założenia PPK. Prawo Zamówień Publicznych a PPK. Umowy składające się na PPK. Charakter uczestnictwa w PPK
10 grudnia 2020 r. godz: 12:00-14:00
Prelegent: Oskar Sobolewski
199,00 zł z VAT
Dokumentacja pracownicza
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Prowadzenie akt osobowych
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
126,65 zł
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Polecamy również
Fundusz świadczeń socjalnych
Opracowanie na temat regulaminu ZFŚS oraz zasad administrowania środkami tego funduszu z wzorami.
126,65 zł
Kadry i płace w JST
Poradnik dotyczący zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę z wzorami.
141,55 zł
Zbiór przepisów
Książka zawiera komplet niezbędnych przepisów prawa pracy oraz 60 przydatnych tabelarycznych zestawień.
94,05 zł
Praktyczna analiza
Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców zawierający analizę przepisów zawartych w Tarczy 4.0.
109,65 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2020
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
109,65 zł
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Związek zawodowy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą
prof. Monika Latos-Miłkowska
71,25 zł
Prenumerata 2021
Promocja tylko do 15 grudnia 2020 r.
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów online, zawierającej ponad 2300 tekstów
 • Prezent książkowy "Rozliczanie czasu pracy w praktyce” gratis!
379,00 zł
Sprawdź