Pracownicy niepełnosprawni
Czas pracy, urlopy, zwolnienia od pracy

M. Rotkiewicz

Sprawdź
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
1

marca2

4 terminy

1 marca2
 • Przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 PDOFizU).
 • Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) (art. 39 ust. 3 PDOFizU).
 • Płatnik przesyła urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imienną informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 PDOFizU).
 • Złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r. (PIT-28) wpłata ry-czałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r. powinna nastąpić przed upływem tego ter-minu.
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

marca

2 terminy

5 marca
 • Wpłata podatku VAT za luty 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatników dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

marca2

4 terminy

8 marca2
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za luty 2021 r. (art. 31 ust. 5 Ry-czałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w lutym 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

marca

3 terminy

10 marca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 marca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za luty (§ 4 IntrastatR).
15

marca

2 terminy

15 marca
 • Płatnicy składek ZUS zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 marca deklara-cję rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU)
22

marca2

9 terminów

22 marca2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za luty lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za luty do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za luty (art. 44 ust. 6 PDOFi-zU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za luty (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za luty (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za luty (art. 25 ust. 1a PDO-PrU).
 • Wpłata za luty 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFi-zU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za luty 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w lutym 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

marca

4 terminy

25 marca
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za luty 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1 i ust. 8, ust.9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za luty (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za luty 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU).
26

marca

2 terminy

26 marca
 • Dokonanie zestawienia obrotów i sald (art. 18, art. 24, art. 77 RachunkU).
 • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (art. 26, art. 27, art. 28, art. 77 Ra-chunkU, art. 18 pkt 1 DyscU, § 6 SzczegZasRachR).
31

marca

5 terminów

31 marca
 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” pracowni-kom jednostek sfery budżetowej (art. 5 ust. 2 RoczWynDodU).
 • Złożenie deklaracji ZUS ZSWA przez przedsiębiorców, którzy w 2020 r. zatrudniali pra-cowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 38 ust. 2 EmerytPomU).
 • Mija termin zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 RachunkU).
 • Zeznanie CIT-8, CIT-8A o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w 2020 r. wraz z wpłatą podatku należnego do właściwego urzędu skarbowego (art. 27 ust. 1 PDOPrU).
 • Informacja roczna IFT-2/IFT-2R za 2020 r. o wysokości przychodu (dochodu) uzyska-nego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (art. 26 ust. 3, 3b–d i 7 PDOPrU).
1

kwietnia

1 termin

1 kwietnia
 • Obowiązują nowe stopy składek na ubezpieczenie wypadkowe. Dlatego od wszystkich wypłat dokonanych w kwietniu obliczamy składkę według stopy obowiązującej w nowym roku składkowym (art. 2 pkt 8, art. 27 WypadkU).
6

kwietnia2

3 terminy

6 kwietnia2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
 • Odprowadzenie na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej 2% odpisu z wpływów z I raty podatku rolnego (art. 35 ust. 2–6 IzbRolU).
 • Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatni-ków dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
7

kwietnia

4 terminy

7 kwietnia
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za marzec 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w marcu 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
9

kwietnia1

1 termin

9 kwietnia1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
12

kwietnia2

3 terminy

12 kwietnia2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za marzec (§ 4 IntrastatR).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 kwietnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Upływa termin przekazania przez jednostki budżetowe i jednostki obsługujące do zarządu jst sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za marzec (§ 17 SprBudżR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

kwietnia

3 terminy

15 kwietnia
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 kwietnia dekla-rację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Termin płatności podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za kwiecień dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (art. 6 ust. 9 pkt 3 PodLokU, art. 6 ust. 5 pkt 3 PodLeśU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

kwietnia

1 terminów

20 kwietnia
 • Zawiadomienie od ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypad-kowe obowiązującej w danym roku składkowym – dotyczy płatnika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych (art. 32 ust. 1 WypadkU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za marzec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za marzec do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFi-zU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za marzec (art. 44 ust. 6 PDO-FizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za marzec (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za marzec (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2021 r. (art. 44 ust. 6 PDOFizU, art. 25 ust. 1b, 1c PDOPrU).
 • Wpłata za marzec 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będą-cego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w marcu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
26

kwietnia2

5 terminów

26 kwietnia2
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za marzec 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za marzec (art. 100 PODTiUU).
 • Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, wysyłają za I kwartał 2021 r. plik JPK_VDEK z częścią deklaracyjną i wpłacają należny podatek (art. 99 ust. 2, art. 103 ust. 2 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za marzec 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU)1.
1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
30

kwietnia

3 terminy

30 kwietnia
 • Obowiązek poinformowania przez ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku składkowym – dotyczy płat-nika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych. W razie nieotrzymania zawiadomienia z ZUS w tym terminie, płatnik powinien zwrócić się do ZUS o podanie tej wysokości (art. 32 ust. 2 WypadkU).
 • Złożenie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2020 przez osoby fizyczne rozliczające się bezpośrednio z urzędem skarbowym i wypłacenie różnicy pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) (art. 45 ust. 1–1a PDOFizU).
 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, którzy w wyniku złożonego wniosku otrzymali decyzję przyznającą zwrot podatku akcyzowego, jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego (art. 7 ust. 1 ZwrotAkcyzaU).
5

maja

2 terminy

5 maja
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 maja deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
 • Wpłata podatku VAT za kwiecień 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatni-ków dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
7

maja

4 terminy

7 maja
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za kwiecień 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w kwietniu 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2021 r. od należ-ności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
10

maja

3 terminy

10 maja
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 maja deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUb-SpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień (§ 4 IntrastatR).
17

maja2

3 terminy

17 maja2
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 maja deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Termin płatności podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za maj oraz II raty po-datku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, oraz termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych (art. 6 ust. 9 pkt 3 PodLokU, art. 6 ust. 5 pkt 3 PodLeśU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
20

maja

9 terminów

20 maja
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za kwiecień do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDO-FizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwiecień (art. 44 ust. 6 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za kwiecień (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za kwiecień (art. 42 ust. 1 PDOFi-zU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata za kwiecień 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, bę-dącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za kwiecień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w kwietniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w kwietniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
25

maja

4 terminy

25 maja
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za kwiecień 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za kwiecień (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za kwiecień 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU).1
  • 1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
31

maja

2 terminy

31 maja
 • Termin wpłaty pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2021 r. – minimum 75%. Drugą ratę należy uiścić do 30.9.2021 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak nie-wątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).
 • Przekazanie właściwemu wojewodzie okresowego rozliczenia dotacji oraz okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia (§ 6 ust. 1 pkt 1 SprDotZwrotAkcyzaR).
7

czerwca2

7 terminów

7 czerwca2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj 2021 r. (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
 • Odprowadzenie na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej 2% odpisu z wpływów z II raty podatku rolnego (art. 35 ust. 2–6 IzbRolU).
 • Wpłata podatku VAT za maj 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatników dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU, art. 12 § 5 OrdPodU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za maj 2021 r. (art. 31 ust. 5 Ry-czałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w maju 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

czerwca

3 terminy

10 czerwca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 czerwca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za maj (§ 4 IntrastatR).
15

czerwca

3 terminy

15 czerwca
 • Płatność podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za czerwiec dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (art. 6 ust. 9 pkt 3 PodLokU, art. 6 ust. 5 pkt 3 PodLeśU).
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 czerwca dekla-rację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
21

czerwca2

8 terminów

21 czerwca2
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za maj do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za maj (art. 44 ust. 6 PDOFi-zU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za maj (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za maj (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za maj (art. 25 ust. 1a PDO-PrU).
 • Wpłata za maj 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będącego budyn­kiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFi-zU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za maj 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w maju 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w maju 2021 r. utraciła prawo do zwol-nienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

czerwca

4 terminy

25 czerwca
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za maj 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za maj (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za maj 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU)1.
1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
EDYCJA
PRAWA PRACY
 • Zbiór 53 aktów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Stan prawny: 26 stycznia 2021 r. z uwzględnieniem najnowszych regulacji.
 • Praktyczne tabele podsumowujące zmiany.
 • Dostęp online do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych zawartych w zbiorze.
Cena: 65,55 zł
Sprawdź
Aktualności
Od czerwca 2021 r. planowana stopniowa likwidacja OFE
Oskar Sobolewski
Rząd zamierza dokończyć reformę OFE, która ma zostać rozpoczęta 1 czerwca 2021 roku, natomiast jej ostateczny koniec ma nastąpić 28 stycznia 2022 roku.


Czytaj dalej
Od czerwca 2021 r. planowana stopniowa likwidacja OFE
Oskar Sobolewski

Rząd zamierza dokończyć reformę OFE, która ma zostać rozpoczęta 1 czerwca 2021 roku, natomiast jej ostateczny koniec ma nastąpić 28 stycznia 2022 roku.

Ustawa likwidująca OFE zgodnie z pierwotnym planem miała wejść w życie w czerwcu 2020 roku, a cała reforma zostać przeprowadzona do końca 2020 roku. Przez pandemię i kryzys spowodowany COVID-19 zmusił rząd do odłożenia tej reformy.

Podobnie jak w poprzednim projekcie, zgodnie z założeniami rządu środki jakie członkowie OFE mają zgormadzone na swoich rachunkach mają zostać przeniesione na IKE plus albo do ZUS-u. Według danych na koniec 2020 roku na OFE jest zgromadzone niespełna 149 mld zł, a członków OFE było ponad 15 milionów.

Co oznacza transfer środków na IKE plus?
Jeżeli zdecydujemy się na transfer środków na IKE plus, to poza możliwością dziedziczenia środków i opłatą przekształceniową, środki staną się prywatne, będą zarządzanie przez prywatną instytucję finansową. PTE zostanie przekształcone w TFI i będzie zarządzało środkami posiadaczy IKE plus. Kosztem opłaty przekształceniowej (15%), zgodnie z treścią projektu ustawy, posiadacz IKE nie powinien już zapłacić podatku podczas wypłaty swoich środków. Jest to założenie ustawodawcy, które będzie skuteczne dopóki ktoś nie zdecyduje się na zmianę tego przepisu, może się okazać, że w przyszłości środki te zostaną ponownie opodatkowane. Środki gromadzone na IKE plus będą inwestowane przez instytucje finansowe (przekształcone TFI) i będą mogły być pomnażane w sposób kapitałowy, takiej możliwości nie będą miały środki które trafią do ZUS-u. Środki będzie można wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego jednorazowo albo ratalnie w zależności od decyzji osoby posiadającej IKE plus.

Ważne! Członkowie OFE zgodnie z projektem ustawy czas na podjęcie decyzji, czy pieniądze pozostawią na IKE plus, czy przekażą środki do ZUS, będą mieli od 1.6.2021 r. do 2.8.2021 r., czyli nieco ponad 2 miesiące w okresie wakacyjnym.

Co oznacza transfer środków do ZUS?
Jeżeli zdecydujemy się na transfer środków do ZUS, to poza brakiem opłaty przekształceniowej (15%) i możliwości dziedziczenia środków, środki będą zarządzane przez ZUS i będą wypłacane wraz z wypłatą emerytury po osiągnięciu przez posiadacza OFE wieku emerytalnego. W związku z tym wycofując środki będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w momencie wypłaty środków (obecnie jest to 17% albo 32% zależności od wysokości świadczenia). Takie środki po prostu staną się częścią emerytury w ramach I filaru emerytalnego.

Trzecia transza pomocy branżowej działa od 28 lutego 2021 r.
Jadwiga Sztabińska
Branże mogą się ubiegać o dofinansowanie do pensji, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek i dotację na bieżące koszty.


Czytaj dalej
Trzecia transza pomocy branżowej działa od 28 lutego 2021 r.
Jadwiga Sztabińska

Te same branże, co dotychczas mogą się ubiegać o dofinansowanie do pensji, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek i dotację na bieżące koszty. Są to więc znane już instrumenty, lecz przyznawane na zmienionych warunkach i w nowych terminach.

Ze wsparcia można korzystać od 28.2.2021 r. Tego dnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 26.2.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 371; dalej: rozporządzenie z 26.2.2021). Stanowi ono kontynuację rozporządzenia o tej samej nazwie z 19.1.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 152; dalej: rozporządzenie z 19.1.2021). Przepisy dotychczasowe stosuje się do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed 28.2.2021 r. w trybie rozporządzenia z 19.1.2021 o każdy rodzaj pomocy nim objęty (§ 17 rozporządzenia z 26.2.2021).

Dofinansowanie do wynagrodzeń
Świadczenia na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP (tzw. dofinansowanie do wynagrodzeń) przysługuje według reguł z art. 15gga specustawy (ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakazanych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. Dz.U. poz. 1842 ze zm.), lecz ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia z 26.2.2021. Może o nie wystąpić przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna i prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną oraz wspólnik spółki cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Musi jednak spełniać następujące kryteria: 1) prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30.11.2020 r. oznaczonej zgodnie z klasyfikacją PKD; 2) uzyskanie przychodu z tej działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższego w następstwie COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Wniosek należy złożyć nie później niż do 31.3.2021 r.

Świadczenie postojowe
Zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia z 26.2.2021, o pierwsze lub ponowne świadczenie postojowe (rozporządzenie z 19.1.21 uprawniało tylko do ponownego) mogą wystąpić osoby, które: 1)prowadziły na dzień 30.11.2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD; 2) uzyskały przychód z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo we wrześniu 2020 r. Świadczenie postojowe przysługuje raz, dwa lub trzy razy. Jest przyznawane na zasadach art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza specustawy z modyfikacjami wynikającymi z rozporządzenia z 26.2.2021. Taką modyfikacją jest wyłączenie warunków o zawieszaniu działalności, wskazanych w art. 15zq ust. 4 pkt 1 i 2 i ust. 7 specustawy.

Okres ochronny przewidywany w art. 41 KP rozpoczyna się z chwilą powstania przesłanki zakazu wypowiedzenia, tj. nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby czyniącej go niezdolnym do pracy lub zaprzestania świadczenia pracy z tej samej przyczyny (wyrok SN z 5.5.2010 r., II PK 343/09).

UWAGA! Osobie uprawnionej do jednorazowego ponownego świadczenia na podstawie rozporządzenia z 26.2.2021 nie zostanie ono przyznane, jeśli otrzymała je na mocy rozporządzenia z 19.1.2021. Liczbę dwu i trzech ponownych świadczeń postojowych pomniejsza się o świadczenia udzielone w trybie rozporządzenia z 19.1.2021. Przesądzają o tym § 14-15 rozporządzenia z 26.2.2021.

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Marta Figuła
Nowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.
Czytaj dalej
Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Marta Figuła

Nowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość rozpoczęło realizację projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Od kiedy?
Dnia 28.1.2021 r. pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i wiceminister rodziny i polityki społecznej podpisał umowę partnerską, która rozpoczęła realizację projektu, a 16.2.2021 r. rząd przyjął strategię zwiększenia aktywizacji zawodowej i poprawy dostępności edukacji osób z niepełnosprawnościami.

Cele projektu
Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej, zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób niepełnosprawnych, tj.:

 1. instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,
 2. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,
 3. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności nakierowane na wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Na ten cel przeznaczono blisko 26 milionów złotych.

Do kiedy?
Projekt realizowany jest jeszcze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Czas zakończenia projektu planowany jest na koniec czerwca 2023 r.

Źródło: gov.pl

WKRÓTCE PREMIERA
Zamów teraz z wysyłką 0 zł
Czas pracy w instytucjach kultury
 • praktyczne omówienie wszystkich kwestii związanych z czasem pracy w instytucjach kultury,
 • poradnik przedstawia zasady planowania czasu pracy oraz dobór wewnętrznych rozwiązań, przy jednoczesnym omówieniu problematyki osób niepełnosprawnych czy kierowców,
 • poradnik zawiera liczne przykłady, a także wzory zapisów wewnętrznych regulacji, porozumień czy ustaleń,
 • opracowanie uwzględnia analizy konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych przez kierownictwo i pracowników instytucji kultury.
132,05 zł
Bestsellerowy komentarz do KP
 • kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy,
 • komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym regulacje związane z pandemią COVID-19, wprowadzane tzw. Tarczami antykryzysowymi,
 • nowe wydanie zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, a także zaktualizowane pod kątem dotychczasowego dorobku doktryny,
 • publikacja zawiera również omówienie najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy.
341,05 zł
RODO W ZATRUDNIENIU
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Kodeks pracy
Komentarz z aneksem do specustawy COVID-19
 • Kompleksowe omówienie Kodeksu pracy wraz z komentarzem do regulacji COVID-19 w zakresie prawa pracy.
 • Komentarz zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
 • Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie.
 • Zawiera precyzyjną nawigacją wewnętrzną ułatwiającą szybką orientację w tekście.
 • Dodatkiem do komentarza jest dostęp online do aktów prawnych zawartych w publikacji.
269,10 zł
53 akty prawne
65,55 zł
Ustawy towarzyszące
37,05 zł
Kieszonkowy zbiór ustaw
8,42 zł
Płace w praktyce
Metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
126,65 zł
Gotowe schematy postępowania
 • Podręczne i niezawodne źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.
 • Poradnik zawiera 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac, w tym przykładowe listy płac.
 • Przedstawia wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń oraz gotowe schematy postępowania.
 • Zawiera zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Uwzględnia ważne zmiany prawne, a także stanowiska i interpretacje MRiPS oraz PIP.
126,65 zł
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy podejmujące tematykę czasu pracy, łączące w sobie zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Poradnik omawia dodatkowo problematykę ustalania i rozliczania nadgodzin.
 • W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo SN dotyczące problematyki nadgodzin.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Komentarz do ustawy o PPK
 • Kompleksowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Komentarz uwzględnia m.in. regulacje spowodowane COVID-19 oraz przepisy zmieniające model funkcjonowania OFE.
 • Omówienie wszystkich przepisów wykonawczych.
 • Praktyczne doświadczenia z wdrażania PPK wśród największych pracodawców.
152,10 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - problematyka naliczania wpłat. Nowelizacja 2021
PPK - Zmiany 2021. Nienależnie wpłacone środki do PPK. Zatrudnienie nowego pracownika. Nowe uprawnienia PIP w ramach PPK.
26 maja 2021 r.
Prelegent: Oskar Sobolewski
299,00 zł z VAT
Dokumentacja pracownicza
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Prowadzenie akt osobowych
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
126,65 zł
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Compliance
Obowiązki pracodawcy
 • praktyczne przedstawienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz dróg wdrożenia tych procedur w zakładach pracy,
 • metodyka wskazuje zagrożenia i proponuje rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań,
 • zagadnienia zostały opisane w ujęciu całościowym i przekrojowym z uwzględnieniem problemów biznesowych jakie mogą wynikać z przepisów,
 • w opracowaniu uwzględniono problematykę systemu compliance, który ma zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa.
160,55 zł
Ochrona danych w 16 krokach
 • poradnik szczegółowo analizuje problematykę ochrony danych osobowych, opierając kryteria oceny na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,
 • przedstawia 4 fazy związane z projektem wdrożenia i utrzymania efektywnego i holistycznego systemu ochrony danych osobowych,
 • identyfikuje przypadki i kryteria oceny wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz wagę zagrożeń,
 • metodyka omawia również wyniki audytu i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym analizy ryzyka, zgodnie z wymogami art. 32 i art. 35 RODO.
170,05 zł
Ochrona sygnalistów - nowe wymagania prawne dla organizacji wg tzw. dyrektywy o sygnalistach
Jak przygotować organizację na nowe wymagania prawne? Wnioski z wdrożeń i obsługi systemów sygnalizowania w polskich organizacjach
22 lipca 2021 r.
Prelegentki: Zuzanna Dobrowolska, Anna Wojciechowska-Nowak
399,00 zł z VAT
Polecamy również
Fundusz świadczeń socjalnych
Opracowanie na temat regulaminu ZFŚS oraz zasad administrowania środkami tego funduszu z wzorami.
126,65 zł
Kadry i płace w JST
Poradnik dotyczący zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę z wzorami.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2021
Książka zawiera komplet niezbędnych przepisów prawa pracy oraz 60 przydatnych tabelarycznych zestawień.
92,65 zł
Praktyczna analiza
Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców zawierający analizę przepisów zawartych w Tarczy 4.0.
109,65 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2020
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
109,65 zł
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Programy dobrowolnych odejść a pojęcie „zwolnienia grupowego”
dr Michał Szypniewski
71,25 zł
Prenumerata 2021
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów online, zawierającej ponad 2300 tekstów
429,00 zł
Sprawdź