Prawo o cudzoziemcach. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 296,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 261,75 zł
  Cena katalogowa: 349,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis książki

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie trzech ustaw:

 • ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.),
 • ustawy z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1666),
 • ustawy z 14.7.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 293).

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107), dotyczące udostępniania danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

Ponadto w komentarzu zostały uwzględnione zmiany, które wejdą w życie w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 622), które dotyczą m.in.:

 • warunków udzielenia zezwolenia na pobyt stały i czasowy, związanych z wystąpieniem z Unii Europejskiej Zjednoczonego Królestwa;
 • udzielenia zezwolenia na pobyt w celu połączenia się z rodziną;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
 • zwolnienia od pobierania opłaty wydania karty pobytu cudzoziemcowi;
 • zmiany treści karty pobytu z adnotacją „Brexit".

Komentarz wyczerpująco omawia podstawowe kwestie dotyczące prawa cudzoziemców, takie jak:

 • zagadnienie wjazdu na terytorium RP,
 • prawo pobytu,
 • prawo stałego pobytu,
 • wydalenie z terytorium RP,
 • rejestry w sprawach obywateli UE i członków rodzin niebędących obywatelami UE,
 • powołanie i kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 • zasady przekraczania granic,
 • pobyt cudzoziemców na terytorium RP w celu korzystania z mobilności,
 • przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 • instytucje „zaproszenia".

Ponadto pozycja omawia istotne kwestie z punktu widzenia praktycznego:

 • wydawanie, przedłużanie, cofanie i unieważnianie wiz,
 • wydanie, odmowa i przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy,
 • decyzję o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • dokumenty wydawane cudzoziemcom,
 • kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zobowiązanie cudzoziemca do powrotu,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany,
 • tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną,
 • wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego UE,
 • przekazanie do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013 cudzoziemca, który nie ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców,
 • pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców,
 • rejestry w sprawach cudzoziemców i ewidencja zaproszeń,
 • wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany,
 • krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców,
 • odpowiedzialność przewoźnika,
 • przepisy karne.

Publikacja zawiera omówienie różnego typu zezwoleń, w tym m.in.:

 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • zezwolenie na pobyt czasowy
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym,
  • w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP,
  • w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • w celu kształcenia się na studiach,
  • w celu prowadzenia badań naukowych;
 • zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP oraz członków rodzin cudzoziemców;
 • pobyt na terytorium RP cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi;
 • zezwolenie na pobyt czasowy
  • ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,
  • ze względu na pracę sezonową,
  • ze względu na inne okoliczności;
 • zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Komentarz zawiera najnowsze orzecznictwo oraz dotychczasowy dorobek doktryny, co zapewnia Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny. Do najważniejszych zmian należy m.in.:

 • ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z 24.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107), której celem jest stworzenie lepszych ram prawnych pozwalających na świadome zarządzanie migracjami w Polsce oraz w zakresie przyjmowania cudzoziemców, uwzględniając konieczność wprowadzenia szczególnych uregulowań prawnych między innymi dla cudzoziemców podejmujących w Polsce studia, dla absolwentów polskich uczelni oraz dla osób podejmujących w Polsce pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki oraz usprawnienie istniejących procedur migracyjnych w oparciu o doświadczenia w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa. Zmienia ona zasadnicze kwestie, takie jak m.in. odejście od wymogu posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu przez absolwenta polskiej uczelni w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wprowadzenie ułatwień w udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt stały dla pracowników wykonujących pracę w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki oraz wprowadzenie możliwości samodzielnego ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną przez członka rodziny przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ustawa z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543), która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców;
 • ustawa z 22.3.2019 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771), która m.in. dodaje do katalogu osób uprawnionych do udostępniania danych przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców – komorników sądowych;
 • ustawa z 22.2.2019 r. o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 577), który ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801/WE. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przyjęcia rozwiązań prawnych dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, szkoleń oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego oraz podjęcie pracy jako au pair.

Publikacja skierowana jest w szczególności do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów. Ponadto pozycja skierowana jest do urzędników administracji publicznej i samorządowej, sędziów administracyjnych, przedsiębiorców, konsulatów i ambasad.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1472
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1940 g
 • ISBN: 978-83-8198-064-7
 • EAN: 9788381980647
 • Kod serwisu: 00828900

Kategorie