Finanse i sprawozdania organizacji pozarządowych + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja kompleksowo omawia problematykę zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni socjalnych czy kół gospodyń wiejskich, ich finansowania, prowadzenia przez nie... więcej ›

Opis książki

Publikacja kompleksowo omawia problematykę zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni socjalnych czy kół gospodyń wiejskich, ich finansowania, prowadzenia przez nie rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych z prowadzenia swojej działalności czy sprawozdań z realizacji zadania publicznego.

W książce zaprezentowane zostały najważniejsze kwestie związane m.in. z:

 • uzyskaniem i utratą statusu organizacji pożytku publicznego;
 • otrzymywaniem środków z 1% podatku dochodowego;
 • pozyskiwaniem innych środków na prowadzenie działalności statutowej, m.in. z prowadzonej działalności;
 • korzystaniem z pasywnych, pośrednich, form finansowania, takich jak wolontariat, korzystanie z udostępnianych nieruchomości czy zwolnienia podatkowe;
 • prowadzeniem uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów;
 • sporządzaniem sprawozdań;
 • współpracą organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;
 • realizacją zadań publicznych.

Autorzy publikacji skupiają się na przedstawieniu prezentowanych zagadnień w możliwie praktyczny sposób, z uwzględnieniem licznych przykładów czy tabel. Poradnik w sposób wyczerpujący omawia istotne problemy, zagadnienia trudne i budzące wątpliwości. Najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych organizacji pozarządowych przedstawione zostały w osobnych rozdziałach.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Kto może prowadzić działalność pożytku publicznego?
 • Kiedy w przypadku wykreślenia z KRS organizacja ma prawo do ponownego ubiegania się o status OPP?
 • Na jakie cele mogą być wykorzystane środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Kiedy OPP przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz opłat sądowych?
 • Czy jest możliwe objęcie zwolnieniem od podatku dochodów przekazywanych w drodze darowizn przez organizację pożytku publicznego na rzecz innych podmiotów?
 • W jaki sposób i kiedy prowadzić pełną księgowość lub uproszczoną ewidencje przychodów i kosztów?
 • Jak prawidłowo wypełnić formularz sprawozdania merytorycznego?
 • Jakie środki ujęte w uchwale budżetowej gminy powinny być wykazane w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi?
 • Czy OPP może odmówić zlecenia realizacji zadania publicznego?
 • Jak podatkowo traktować koszty sfinansowane z dotacji państwowych i samorządowych?

W książce poruszono również zagadnienia związane z ogólnymi zasadami i praktycznymi sposobami na prawidłowe prowadzenie rachunkowości i finansów w organizacji pozarządowej.

Znaczącą część publikacji poświęcono także ekonomii społecznej, której celem jest aktywne włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności bezrobotnych czy też osób niepełnosprawnych. Ekonomia społeczna ma stanowić narzędzie reintegracji społecznej i zawodowej, realizować cele zatrudnieniowe, a także wspierać szeroko rozumiany rozwój lokalny w JST.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział I. Organizacje pożytku publicznego

 • 1. Status OPP
  • 1.1. Działalność pożytku publicznego
  • 1.2. Organizacje mogące starać się o status OPP
  • 1.3. Organizacja może uzyskać i stracić status OPP
   • 1.3.1. KRS – wpis do rejestru i opłata stała za wpis
   • 1.3.2. Odpowiedzialność wobec organizacji pożytku publicznego
   • 1.3.3. Ponowne uzyskanie statusu OPP
 • 2. Środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
  • 2.1. Otrzymanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
  • 2.2. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego
  • 2.3. Zakaz przekazywania środków z 1% podatku dochodowego
  • 2.4. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
  • 2.5. Działania promocyjne
  • 2.6. Otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości
  • 2.7. Działania podejmowane przez naczelnika US
  • 2.8. Kary związane ze środkami z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
 • 3. Zwolnienie z podatków i opłat przewidziane dla organizacji posiadających status OPP
  • 3.1. Zasady korzystania ze zwolnień
  • 3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
  • 3.3. Podatek od nieruchomości
  • 3.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
  • 3.5. Opłata skarbowa
  • 3.6. Opłaty sądowe
 • 4. Działalność pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
  • 4.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego
  • 4.2. Działalność pożytku publicznego
   • 4.2.1. Działalność nieodpłatna
   • 4.2.2. Działalność odpłatna
  • 4.3. Działalność gospodarcza
 • 5. Księgowość i sprawozdawczość
  • 5.1. Obowiązek wyodrębnienia księgowego
  • 5.2. Księgowość działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej
   • 5.2.1. Zasady prowadzenia rachunkowości działalności OPP
   • 5.2.2. Sprawozdanie finansowe zgodnie z RachunkU
   • 5.2.3. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
  • 5.3. Sprawozdania OPP
   • 5.3.1. Sprawozdanie merytoryczne

Rozdział II. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym

 • 1. Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
  • 1.1. Formy współpracy organów administracji publicznej z organizacjami
  • 1.2. Program współpracy z organizacjami
 • 2. Zlecanie zadań publicznych
  • 2.1. Tryby szczególne
 • 3. Wniosek o realizację zadania publicznego
 • 4. Otwarty konkurs ofert
  • 4.1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  • 4.2. Oferta realizacji zadania publicznego
  • 4.3. Komisja konkursowa i rozpatrywanie ofert
 • 5. Umowa o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego
 • 6. Kontrola i ocena realizacji zadania
 • 7. „Małe granty"
 • 8. Inicjatywa lokalna
 • 9. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Rozdział III. Fundacje

 • 1. Status fundacji
  • 1.1. Cele podstawowe fundacji, oświadczenie fundatora i statut fundacji
  • 1.2. Wpis do KRS
  • 1.3. Zarządca przymusowy
  • 1.4. Fundacje zagraniczne
 • 2. Majątek fundacji
 • 3. Działalność gospodarcza
 • 4. Nadzór nad fundacjami i sprawozdanie fundacji

Rozdział IV. Stowarzyszenia

 • 1. Stowarzyszenia rejestrowe
  • 1.1. Status stowarzyszenia
   • 1.1.1. Prawo do zrzeszania się obywateli
   • 1.1.2. Statut stowarzyszenia
   • 1.1.3. Funkcjonowanie stowarzyszenia w czasie epidemii
   • 1.1.4. Organy stowarzyszenia
   • 1.1.5. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia
  • 1.2. Majątek stowarzyszenia
   • 1.2.1. Podstawowe składniki majątku stowarzyszenia. Składki członkowskie i inne źródła pozyskiwania środków
   • 1.2.2. Działalność gospodarcza – istotne źródło środków na działalność stowarzyszenia
   • 1.2.3. Majątek po likwidacji stowarzyszenia
   • 1.2.4. Majątek stowarzyszenia zwykłego
  • 1.3. Zwolnienie od podatku dochodowego
   • 1.3.1. Spółki kapitałowe z wyłącznym udziałem stowarzyszeń
   • 1.3.2. Składki członkowskie
 • 2. Nadzór

Rozdział V. Kluby sportowe

 • 1. Status klubów sportowych
  • 1.1. Uczniowski klub sportowy
 • 2. Zasady finansowania sportu
  • 2.1. Finansowanie sportu przez JST
  • 2.2. Zwolnienie od podatku dochodowego
 • 3. Rachunkowość klubu sportowego

Rozdział VI. Ochotnicze straże pożarne

 • 1. Status OSP
 • 2. Obowiązki gminy wobec OSP
 • 3. Źródła finansowania OSP
 • 4. Majątek OSP
 • 5. Zwolnienie od podatku dochodowego
 • 6. Rachunkowość OSP

Rozdział VII. Koła gospodyń wiejskich

 • 1. Status KGW
  • 1.1. Koło gospodyń wiejskich jako organizacja społeczna
  • 1.2. Założenie KGW i jego statut
  • 1.3. Wpis do KRKGW
  • 1.4. Organy KGW
   • 1.4.1. Zebranie członków jest najwyższym organem KGW
   • 1.4.2. Zarząd koła
  • 1.5. Nadzór nad KGW
  • 1.6. Likwidacja KGW
 • 2. Źródła finansowania działalności KGW
  • 2.1. Środki z działalności KGW i ze źródeł prywatnych
  • 2.2. Środki uzyskane ze środków publicznych
   • 2.2.1. Rozliczenie pomocy finansowej z budżetu państwa
  • 2.3. Zwolnienie od podatku dochodowego
 • 3. Uproszczona księgowość
  • 3.1. Uproszczona ewidencja a dotacje

Rozdział VIII. Koła łowieckie

 • 1. Status koła łowieckiego
 • 2. Finansowanie koła łowieckiego
 • 2.1. Źródła pozyskiwania środków na działalność
 • 2.2. Zwolnienie od podatku dochodowego

Rozdział IX. Spółdzielnie socjalne

 • 1. Status spółdzielni socjalnej
 • 2. Statutowa działalność spółdzielni socjalnej
  • 2.1. Przedmiot działalności prowadzonej przez spółdzielnię socjalną
  • 2.2. Środki po likwidacji spółdzielni socjalnej
 • 3. Wsparcie spółdzielni socjalnej
  • 3.1. Wsparcie wolontariuszy
  • 3.2. Wsparcie finansowe i w postaci usług
  • 3.3. Udzielenie zamówienia publicznego
  • 3.4. Możliwość założenia konsorcjum spółdzielczego
 • 4. Zwolnienie od podatku dochodowego
 • 5. Rachunkowość spółdzielni socjalnej i nadwyżka budżetowa

Rozdział X. Pozostałe źródła pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową

 • 1. Środki uzyskane na podstawie umów cywilnoprawnych
  • 1.1. Darowizna i polecenie
   • 1.1.1. Istota darowizny
   • 1.1.2. Polecenie – zakres i zasady
   • 1.1.3. Odwołanie darowizny
  • 1.2. Spadki i zapisy
   • 1.2.1. Spadki
   • 1.2.2. Zapis
   • 1.2.3. Zapis windykacyjny
   • 1.2.4. Przyjęcie i odrzucenie spadku
  • 1.3. Pożyczki
  • 1.4. Sponsoring
   • 1.4.1. Sponsoring jako umowa cywilnoprawna
   • 1.4.2. Sponsoring jako umowa wywołująca skutki podatkowe
  • 1.5. Pozostałe źródła finansowania w księgach rachunkowych
 • 2. Dotacje i inne środki publiczne
  • 2.1. Dotacje celowe
  • 2.2. Dotacje w księgach rachunkowych
  • 2.3. Rozliczenie dotacji i projektów
  • 2.4. Zwolnienie od podatku dochodowego
 • 3. Środki z funduszy publicznych
  • 3.1. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
  • 3.2. Fundusz Zajęć Sportowych
 • 4. Środki uzyskane w wyniku podejmowanych działań
  • 4.1. Zbiórki publiczne
  • 4.2. Loterie
   • 4.2.1. Gry losowe
   • 4.2.2. Podatek od gier
  • 4.3. Inne źródła
   • 4.3.1. Crowdfunding
   • 4.3.2. Kapitał żelazny
   • 4.3.3. Charytatywne SMS-y

Rozdział XI. Pasywne finansowanie działalności organizacji pozarządowych

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Wolontariat
  • 2.1. Podatek dochodowy
  • 2.2. Zakres świadczeń z porozumienia wolontariackiego i ich dokumentacja
 • 3. Korzystanie z przekazanych nieruchomości
 • 4. Przedmiotowe zwolnienia od podatku dochodowego
 • 5. Pasywne finansowanie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Rozdział XII. Ekonomia społeczna

 • 1. Ustawa o ekonomii społecznej
 • 2. Założenia ogólne EkonSpołU
 • 3. Organizacja i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego
 • 4. Sprawozdanie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej
 • 5. Instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego
  • 5.1. Finansowanie z FP
  • 5.2. Inne formy wsparcia
 • 6. Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej
 • 7. Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego
 • 8. Zadania ze sfery zadań publicznych
 • 9. Zmiany w SpółSocjU

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Dokumenty niezbędne w funkcjonowaniu jednostek, m.in.:

 • wzory sprawozdania finansowego,
 • uproszczona ewidencja przychodów i kosztów,
 • dokumenty związane z realizacją zadania publicznego.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 253
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 450 g
 • ISBN: 978-83-8291-575-4
 • EAN: 9788382915754
 • Kod serwisu: 00963300

Kategorie