Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowy komentarz do problematyki pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny powszechny program oszczędnościowy, którego celem jest, wypłacenie zgromadzonych pieniędzy przez uczestnika po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla... więcej ›

Opis książki

Szczegółowy komentarz do problematyki pracowniczych planach kapitałowych.

Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny powszechny program oszczędnościowy, którego celem jest, wypłacenie zgromadzonych pieniędzy przez uczestnika po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn), a zgromadzone środki mają stanowić prywatną własność ich uczestników.

Publikacja stanowi komentarz do ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), oraz jest kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych.

Kolejne, 3. wydanie jest wynikiem zmian legislacyjnych dotyczących między innymi wpłat dodatkowych, wpłat powitalnych, dopłat rocznych, wypłat a także połączeń funduszy.

Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

 • umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi,
 • umowa o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych,
 • wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych,
 • koszty zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi,
 • nadzór nad funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych,
 • ewidencja pracowniczych planów kapitałowych,
 • podział środków w przypadku śmierci uczestnika pracowniczych planów kapitałowych,
 • rozporządzanie środkami zgromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych,
 • wypłata,
 • wypłata transferowa,
 • zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika pracowniczych planów kapitałowych.

Celem komentarza jest dostarczenie wszystkim adresatom informacji, które pozwolą im w prawidłowy sposób tworzyć oraz prowadzić pracownicze plany kapitałowe.

Prezentowany komentarz adresowany jest do księgowych, kadrowych, kadry menedżerskiej, pracowników, przedsiębiorców, związków zawodowych, adwokatów i radców prawnych.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

A. Komentarz

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) Tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Objaśnienie wyrażeń ustawowych
 • Art. 3. Założenia ustawy
 • Art. 4. Oświadczenia woli
 • Art. 5. Ustanowienie pełnomocnika podmiotu zatrudniającego
 • Art. 6. Dwa rodzaje umów nazwanych

Rozdział 2. Umowa o zarządzanie PPK

 • Art. 7. Strony umowy o zarządzanie PPK, gwarancja powszechności systemu
 • Art. 8. Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • Art. 9. Umowa z funduszami zdefiniowanej daty
 • Art. 10. Zakres umowy o zarządzanie PPK
 • Art. 11. Obowiązek wpisu umowy do ewidencji PPK
 • Art. 12. Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK
 • Art. 13. Wyłączenie stosowania

Rozdział 3. Umowa o prowadzenie PPK

 • Art. 14. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK, informacja o warunkach uczestnictwa w PPK
 • Art. 15. Wyłączenie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK ze względu na wiek
 • Art. 16. Okres zatrudnienia
 • Art. 17. Powstanie z mocy prawa stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK
 • Art. 18. Zatrudnienie przez różne podmioty, wielość umów o prowadzenie PPK
 • Art. 19. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK
 • Art. 20. Zakres umowy o prowadzenie PPK
 • Art. 21. Wskazanie osób uprawnionych
 • Art. 22. Informacja o zawarciu umowy
 • Art. 23. Zasada dobrowolności uczestnictwa w PPK, deklaracja o rezygnacji
 • Art. 24. Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej

Rozdział 4. Wpłaty dokonywane do PPK

 • Art. 25. Finansowanie wpłat podstawowych i dodatkowych
 • Art. 25a. Maksymalny limit wpłat i dopłat
 • Art. 26. Wysokość wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający
 • Art. 27. Wysokość wpłaty finansowanej przez uczestnika PPK
 • Art. 28. Termin dokonywania wpłat
 • Art. 28a. Zwrot
 • Art. 29. Odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego
 • Art. 30. Rozstrzyganie sporów ze stosunków prawnych przez sądy powszechne

Rozdział 5. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK

 • Art. 31. Wpłata powitalna
 • Art. 32. Dopłata roczna
 • Art. 33. Prawo do jednej dopłaty rocznej, ewidencjonowanie
 • Art. 34. Źródło finansowania dopłaty rocznej
 • Art. 35. Dopłata roczna

Rozdział 6. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK

 • Art. 36. Prowadzenie rachunku przez fundusz inwestycyjny, emerytalny lub zakład ubezpieczeń
 • Art. 37. Prowadzenie rachunku przez fundusz zdefiniowanej daty
 • Art. 38. Polityka inwestycyjna funduszu
 • Art. 39. Wyłączenie stosowania
 • Art. 40. Konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego
 • Art. 41. Ważność czynności prawnych
 • Art. 42. Obowiązek dostosowania struktury portfela inwestycyjnego
 • Art. 43. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych
 • Art. 44. Zakres gromadzonych środków
 • Art. 45. Wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany
 • Art. 46. Zakazy
 • Art. 47. Ograniczenia reklamy funduszu
 • Art. 48. Informacje dla inwestorów

Rozdział 7. Koszty zarządzania PPK

 • Art. 49. Metody obliczania i pobierania wynagrodzenia
 • Art. 50. Koszty działalności funduszu

Rozdział 8. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

 • Art. 51. Zakres nadzoru, organ nadzoru
 • Art. 52. Kwartalna informacja
 • Art. 53. Odesłania

Rozdział 9. Wyznaczona instytucja finansowa

 • Art. 54. Podmiot będący wyznaczoną instytucją finansową
 • Art. 55. Informacja o zamiarze zaprzestania wykonywania zadań
 • Art. 56. Postępowanie w przypadku uporczywego naruszania przepisów ustawy
 • Art. 57. Zakres informacji ogłaszanych w portalu PPK

Rozdział 10. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • Art. 58. Ewidencja PPK, utworzenie zadania
 • Art. 59. Warunki umieszczenia w ewidencji PPK
 • Art. 60. Oświadczenie o spełnianiu warunków
 • Art. 61. Termin informacji o umieszczeniu w ewidencji PPK
 • Art. 62. Istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK
 • Art. 63. Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości, decyzja o cofnięciu zezwolenia
 • Art. 64. Postępowanie w przedmiocie przejęcia zarządzania funduszem
 • Art. 65. Powierzenie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ewidencji PPK
 • Art. 66. Administrowanie danymi osobowymi
 • Art. 67. Opłata miesięczna za prowadzenie ewidencji PPK
 • Art. 68. Rodzaje ewidencji
 • Art. 69. Wniosek o wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK
 • Art. 70. Udostępnianie nowych danych
 • Art. 71. Zakres ewidencji towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • Art. 72. Zakres ewidencji podmiotów zatrudniających
 • Art. 73. Zakres ewidencji umów o zarządzanie PPK
 • Art. 74. Zakres ewidencji uczestników PPK
 • Art. 75. Współpraca z PFR w celu wyjaśnienia ewentualnych różnic w danych
 • Art. 76. Zakres danych uzyskanych z ewidencji
 • Art. 76a. Zbiorcze zestawienia statystyczne

Rozdział 11. Portal PPK

 • Art. 77. Cel utworzenia i zadania portalu PPK
 • Art. 78. Prezentacja ofert instytucji finansowych
 • Art. 79. Opłata wstępna, opłata roczna

Rozdział 12. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

 • Art. 80. Procedura zwrotu środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
 • Art. 81. Wypłata transferowa
 • Art. 82. Wypłata transferowa w przypadku większej liczby umów o prowadzenie PPK
 • Art. 83. Kwota zwrotu
 • Art. 84. Odpowiednie stosowanie przepisów w przypadku ustania wspólności majątkowej

Rozdział 13. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK

 • Art. 85. Wypłata transferowa w przypadku śmierci uczestnika PPK
 • Art. 86. Zwrot osobom uprawnionym

Rozdział 14. Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami

 • Art. 87. Procedura połączenia funduszy
 • Art. 88. Połączenie funduszy zdefiniowanej daty będących funduszami inwestycyjnymi
 • Art. 89. Przekształcenie funduszu
 • Art. 90. Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy
 • Art. 91. Połączenie funduszy emerytalnych
 • Art. 92. Zawarcie umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym
 • Art. 93. Odpowiednie stosowanie ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozdział 15. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK

 • Art. 94. Zasady rozporządzania środkami zgromadzonymi na rachunku PPK
 • Art. 95. Wyłączenie spod egzekucji
 • Art. 96. Postępowanie ze środkami w przypadku rezygnacji z oszczędzania w PPK
 • Art. 97. Wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK
 • Art. 98. Procedura jednorazowej wypłaty do 100% wartości środków
 • Art. 99. Wypłata środków w ratach
 • Art. 100. Świadczenie małżeńskie
 • Art. 101. Wniosek o wypłatę do 25% środków
 • Art. 102. Wypłata transferowa
 • Art. 103. Forma pieniężna wypłaty
 • Art. 104. Zakres informacji dotyczącej uczestnika PPK, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata
 • Art. 105. Procedura zwrotu środków na wniosek uczestnika PPK

Rozdział 16. Przepisy karne

 • Art. 106. Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • Art. 107. Niedopełnienie innych obowiązków
 • Art. 108. Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK
 • Art. 109. Używanie nazewnictwa bez uprawnień
 • Art. 110. Nielegalna działalność akwizycyjna
 • Art. 111. Podstawa orzekania

Rozdział 17. Zmiany w przepisach

Wprowadzenie

 • Art. 112. (pominięty)
 • Art. 113. (pominięty)
 • Art. 114. (pominięty)
 • Art. 115. (pominięty)
 • Art. 116. (pominięty)
 • Art. 117. (pominięty)
 • Art. 118. (pominięty)
 • Art. 119. (pominięty)
 • Art. 120. (pominięty)
 • Art. 121. (pominięty)
 • Art. 122. (pominięty)
 • Art. 123. (pominięty)
 • Art. 124. (pominięty)
 • Art. 125. (pominięty)
 • Art. 126. (pominięty)
 • Art. 127. (pominięty)
 • Art. 128. (pominięty)
 • Art. 129. (pominięty)
 • Art. 130. (pominięty)
 • Art. 131. (pominięty)
 • Art. 132. (pominięty)

Rozdział 18. Przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 133. Wyłączenie stosowania ustawy do założycieli i akcjonariuszy pracowniczych towarzystw
 • Art. 134. Stopniowe wprowadzanie obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK
 • Art. 135. Negocjacje dotyczące zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
 • Art. 136. Uczestnicy PPK
 • Art. 137. Rozwiązania szczególne w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami sektora finansów publicznych
 • Art. 138. Wysokość miesięcznej opłaty za prowadzenie ewidencji PPK
 • Art. 139. Wymóg odpowiedniego doświadczenia w okresie przejściowym
 • Art. 140. Przepis przejściowy w zakresie wydatkowania środków
 • Art. 141. Stosowanie przepisów do umów zakładowych albo umów międzyzakładowych
 • Art. 142. Wymóg osiągnięcia w ciągu kolejnych 12 miesięcy dodatniej stopy zwrotu
 • Art. 143. Przegląd funkcjonowania PPK
 • Art. 144. Wejście w życie

B. Akty wykonawcze

Wprowadzenie

 • 1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z dnia 12 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1102)
 • 2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1198)
 • 3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych z dnia 5 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 467)
 • 4. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 613)
 • 5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 416)
 • 6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1742)
 • 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1034)

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 370
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 470 g
 • ISBN: 978-83-8291-233-3
 • EAN: 9788382912333
 • Kod serwisu: 00940700

Kategorie