Umowa gwarancyjna

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwsze na rynku, kompleksowe opracowanie pojęcia konstrukcji prawnej umowy gwarancyjnej Autor nie tylko szeroko przedstawia zagadnienie z uwzględnieniem kontekstu historycznego, ale też dokonuje pogłębionej analizy prawnoporównawczej poszczególnych krajowych porządków... więcej ›

Opis książki

Pierwsze na rynku, kompleksowe opracowanie pojęcia konstrukcji prawnej umowy gwarancyjnej

Autor nie tylko szeroko przedstawia zagadnienie z uwzględnieniem kontekstu historycznego, ale też dokonuje pogłębionej analizy prawnoporównawczej poszczególnych krajowych porządków prawnych i na tej podstawie wyodrębnia odmienne modele podejścia do umowy gwarancyjnej, co stwarza punkt wyjścia dla rekonstrukcji polskiego modelu podejścia do umowy gwarancyjnej oraz zaproponowania adekwatnej do potrzeb współczesnego obrotu definicji tej konstrukcji prawnej.

Badania prawnoporównawcze prowadzone są w ujęciu funkcjonalnym i dążą do wyjaśnienia oraz lepszego zrozumienia tej konstrukcji prawnej w prawie polskim. Istotnym aspektem rozważań jest także uwzględnienie aspektów ekonomicznych i celów gospodarczych przyświecających kontrahentom, które z kolei determinują potrzeby i oczekiwania stawiane współczesnemu prawu umów, a w szczególności odpowiedzialności umownej.

Tłem dla prowadzonych w tym zakresie rozważań jest również postępująca konwergencja prawa umów, a przede wszystkim praktyki kontraktowej. Sformułowana w ten sposób diagnoza potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego oraz oczekiwań stawianych w związku z tym przed prawem umów – a w szczególności przed odpowiedzialnością umowną – stanowi dla autora punkt wyjścia przy tłumaczeniu istoty umownej odpowiedzialności gwarancyjnej oraz przyczyn wzrostu zainteresowania nią ze strony praktyki kontraktowej, orzecznictwa oraz nauki prawa.

Publikacja zawiera omówienie zagadnień m.in. takich jak:

 • historyczny kontekst koncepcji umów gwarancyjnych – zalążki tej koncepcji w prawie rzymskim oraz jej dalszy rozwój w różnych kulturach prawnych, pierwsze ogólne ujęcie umowy gwarancyjnej przedstawione przez Rudolfa Stammlera;
 • krajowe modele podejścia do konstrukcji prawnej umowy gwarancyjnej w perspektywie porównawczej oraz ich ewolucja – wyodrębniono modele: niemiecki, francusko-włoski, szwajcarsko-austriacki, anglo-amerykański. Analiza modeli wskazuje, iż poszczególne koncepcje umowy gwarancyjnej zwykle powstawały w odpowiedzi na konkretne potrzeby, jakie obrót gospodarczy stawiał przed prawem umów, co stwarza także odpowiedni kontekst dla analizy polskiego modelu;
 • polski model podejścia do umowy gwarancyjnej – geneza i uwarunkowania rozwoju polskiej koncepcji umowy gwarancyjnej, znaczenie art. 391 i 392 KC dla pojęcia umowy gwarancyjnej, wyodrębnienie dwóch fal zainteresowania umową gwarancyjną po transformacji ustrojowej i przywróceniu gospodarki rynkowej w Polsce. Zastosowanie metody porównawczej w ujęciu funkcjonalnym oraz uwzględnienie aspektów gospodarczych pozwala również dla polskiego modelu wskazać czynniki ekonomiczne kształtujące podejście do umów gwarancyjnych na poszczególnych etapach rozwoju polskiej doktryny w tym zakresie;
 • definicja samoistnej umowy gwarancyjnej – sformułowana z uwzględnieniem diagnozy potrzeb i oczekiwań, jakie obrót gospodarczy stawia obecnie przed prawem umów, a w szczególności przed odpowiedzialnością umowną – w tym umowną odpowiedzialnością gwarancyjną. Uwzględniono tu wnioski z analiz modeli, dotychczasowe doktrynalne próby zdefiniowania pojęcia, a także potrzeby obrotu i przemiany w odpowiedzialności umownej, co pozwoliło sformułować propozycję zdefiniowania umowy gwarancyjnej. Ze względu na konstrukcję umowy gwarancyjnej wykorzystano także dorobek doktryny prawa ubezpieczeniowego;
 • rozróżnienia zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące samoistnej umowy gwarancyjnej – określenie jej stosunku do instytucji zbliżonych lub pokrewnych, lecz podlegających specyficznemu reżimowi prawnemu (gra lub zakład, ubezpieczenie), analiza zasadności rozróżnień dokonywanych w ramach pojęcia umowy gwarancyjnej (w tym specyfika i zasadność wyróżnienia klauzul indemnifikacyjnych od zapewnień gwarancyjnych).

W książce uwzględniono aktualne tendencje praktyki kontraktowej w zakresie stosowania umów gwarancyjnych, w szczególności w zakresie umów odnoszących się to transakcji typu M&A (ang. mergers and acquisitions). Uwzględnione zostały także najnowsze wypowiedzi orzecznictwa i piśmiennictwa.

Książka adresowana jest zarówno do przedstawicieli doktryny, jak i do praktyków: sędziów, arbitrów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, którzy w zakresie swojej praktyki mają do czynienia z prawem umów, w szczególności ze złożonymi transakcjami typu M&A lub innymi transakcjami, w jakich powszechne jest stosowanie szczególnych rozwiązań umownych dotyczących odpowiedzialności stron (np. umowy joint-venture, umowy inwestycyjne, umowy wspólników). Okaże się przydatna i interesująca również dla aplikantów do zawodów prawniczych oraz dla studentów prawa, a także dla każdego, kto interesuje się współczesnymi problemami prawa cywilnego, w szczególności aktualnymi tendencjami w obszarze prawa umów, w tym zjawiskami związanymi z konwergencją prawa umów i umiędzynarodowieniem obrotu kontraktowego.

Spis treści

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wprowadzenie

 • § 1. Uwagi ogólne
 • § 2. Cele badawcze
 • § 3. Struktura rozważań
 • § 4. Metody badawcze
 • § 5. Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia

Rozdział 1. Tło historyczne umowy gwarancyjnej

 • § 1. Uwagi wprowadzające
 • § 2. Zalążki koncepcji umów gwarancyjnych w prawie rzymskim
 • § 3. Dalsze losy promissio indemnitatis w różnych kulturach prawnych
 • § 4. Pierwsze ogólne pojęcie umowy gwarancyjnej – Rudolf Stammler

Rozdział 2. Modele podejścia do ogólnej koncepcji umowy gwarancyjnej w perspektywie porównawczej

 • § 1. Uwagi wprowadzające
 • § 2. Model niemiecki
 • § 3. Model francusko-włoski
 • § 4. Model szwajcarsko-austriacki
 • § 5. Model anglo-amerykański

Rozdział 3. Polski model podejścia do pojęcia umowy gwarancyjnej

 • § 1. Uwagi wprowadzające
 • § 2. Koncepcja umowy gwarancyjnej w okresie obowiązywania Kodeksu zobowiązań
 • § 3. Znaczenie regulacji art. 391 i 392 KC
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Charakterystyka art. 391 KC jako wariantu umowy gwarancyjnej
  • III. Charakterystyka art. 392 KC jako wariantu umowy gwarancyjnej
  • IV. Znaczenie art. 391 i 392 KC z punktu widzenia pojęcia umowy gwarancyjnej – podsumowanie
 • § 4. Pierwsza fala zainteresowania umową gwarancyjną – rozwój zabezpieczeń wierzytelności i gwarancji bankowych
 • § 5. Druga fala zainteresowania umową gwarancyjną – recepcja zagranicznych standardów kontraktowych i poszukiwanie nowych formuł odpowiedzialności dłużnika
 • § 6. Diagnoza potrzeb

Rozdział 4. Zdefiniowanie samoistnej umowy gwarancyjnej

 • § 1. Ustalenia wstępne i terminologiczne; wnioski z analizy modeli
  • I. Konkretyzacja przedmiotu badań na podstawie analiz prawnoporównawczych – samoistność umowy gwarancyjnej
  • II. Samoistna umowa gwarancyjna a regulacje odnoszące się do umowy o świadczenie przez osobę trzecią lub o zwolnienie z obowiązku świadczenia
  • III. Pojęcie umowy i odpowiedzialności gwarancyjnej – ujęcie funkcjonalne versus ujęcie konstrukcyjne
  • IV. Umowa gwarancyjna a odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
 • § 2. Doktrynalne próby zdefiniowania umowy gwarancyjnej
 • § 3. Koncepcja umowy gwarancyjnej a potrzeby obrotu i przemiany w odpowiedzialności umownej
  • I. Przemiany w modelu odpowiedzialności kontraktowej – od naruszenia zobowiązania w kierunku niezgodności z umową lub naruszenia umowy
   • 1. Uwagi wstępne
   • 2. Niezgodność z umową jako nowy reżim („super-reżim"?)
   • odpowiedzialności umownej
   • 3. Odpowiedzialność z umowy o świadczenie niemożliwe
  • II. Inspiracje i perspektywy przemian odpowiedzialności umownej, znaczenie praktyki kontraktowej
   • 1. Uwagi wstępne
   • 2. Koncepcja odpowiedzialności z tytułu breach of contract jako inspiracja dla przemian prawa kontynentalnego
   • 3. Konkurencja porządków prawnych i wnioski z praktyki kontraktowej
  • III. Wnioski
 • § 4. Propozycja zdefiniowania umowy gwarancyjnej
  • I. Uwagi wstępne i wnioski z wcześniejszych rozważań
  • II. Przemiany w modelu odpowiedzialności umownej a przydatność umownej odpowiedzialności gwarancyjnej
  • III. Umowna odpowiedzialność gwarancyjna jako konstrukcja prawna a inspiracje ubezpieczeniowe
  • IV. Proponowana definicja umowy gwarancyjnej
   • 1. Interes gwarancyjny jako przedmiot ochrony pozostający poza zakresem świadczenia
   • 2. Propozycja definicji umowy gwarancyjnej
   • 3. Interes gwarancyjny a kwestia kauzalności umowy gwarancyjnej

Rozdział 5. Samoistna umowa gwarancyjna – rozróżnienia zewnętrzne i wewnętrzne

 • § 1. Uwagi wstępne dotyczące rozróżnień zewnętrznych i wewnętrznych
 • § 2. Rozróżnienia zewnętrzne – instytucje podobne lub pokrewne
  • I. Umowa gwarancyjna a gra lub zakład
   • 1. Wprowadzenie
   • 2. Podejście prawodawców do umowy gry lub zakładu
   • 3. Zagadnienia związane z obiektywizacją interesu gwarancyjnego
   • 4. Podsumowanie
  • II. Ubezpieczenie a samoistna umowa gwarancyjna
   • 1. Wprowadzenie
   • 2. Wspólne lub zbliżone cechy wspólne umowy ubezpieczenia i innych umów gwarancyjnych – wzmianka
   • 3. Potencjalne cechy odróżniające umowę ubezpieczenia od samoistnych gwarancji nieubezpieczeniowych
    • A. Wspólnota ryzyka
    • B. Specyficzna konstrukcja odpłatności – składka jako odpowiednik ryzyka
    • C. Kryterium rozkładu interesów
    • D. Kryterium samodzielności albo pozostawania elementem innej umowy lub kompleksu umów
    • E. Wnioski dotyczące kryteriów rozróżniających między umową ubezpieczenia a umową gwarancyjną
  • 4. Podsumowanie
 • § 3. Rozróżnienia wewnętrzne – formy zjawiskowe gwarancji samoistnej i wyróżnienie klauzul indemnifikacyjnych
  • I. Uwagi wstępne
  • II. Zasadność wyróżnienia klauzul indemnifikacyjnych od zapewnień gwarancyjnych
  • III. Podsumowanie rozważań na temat form zjawiskowych umowy gwarancyjnej i odróżnienia klauzul indemnifkacyjnych od zapewnień gwarancyjnych

Zakończenie

 • § 1. Podsumowanie przeprowadzonych w pracy rozważań z punktu widzenia jej celów badawczych
  • I. Realizacja głównego celu badawczego
  • II. Realizacja pomocniczych celów badawczych
 • § 2. Brak wniosków de lege ferenda

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 392
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 590 g
 • ISBN: 978-83-8235-822-3
 • EAN: 9788382358223
 • Kod serwisu: 00917900

Kategorie