Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Komentarz

 • 169,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Jedyne na rynku, kompleksowe omówienie przepisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Komentarz wyjaśnia procedurę uzyskania decyzji o wsparciu, omawia aspekty dotyczące zwolnienia podatkowego oraz zadania zarządzających Polską Strefą Inwestycji. Komentarz uwzględnia analizę najnowszych regulacji, w tym rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej na realizację nowych inwestycji... więcej ›

Opis książki

Jedyny na rynku komentarz do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1752), która wprowadziła mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadziła mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia inwestycyjnego w formie zwolnienia z podatku dochodowego, znosząc ograniczenia terytorialne i zwiększając zakres usług świadczonych przez spółki zarządzające strefami na podstawie przepisów ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1670).

Ustawa stworzyła Polską Strefę Inwestycji, co oznacza, że pomoc publiczna w postaci zwolnienia od podatku dochodowego dostępna jest już nie tylko na terenach posiadających status specjalnych stref ekonomicznych a na terenie całego kraju. Przepisy umożliwiają większej ilości przedsiębiorców skorzystanie z pomocy publicznej, a procedura uzyskania zwolnienia jest znacznie szybsza. Warto zwrócić uwagę na szczególne potraktowanie przez ustawodawcę przedsiębiorców z sektora MŚP, dla których uzyskanie decyzji o wsparciu jest obecnie znacząco ułatwione.

Nowe 2. wydanie komentarza zawiera obszerną analizę zmienionych lub nowych przepisów ustawy, wynikających m.in. z:

 • ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która znosi wątpliwości w zakresie wydatków poniesionych na środki trwałe (w tym środki transportu) służące celom osobistym przedsiębiorcy; zaznaczono, że nie stanowią one kosztów kwalifikowanych. Dodano również definicję „rozpoczęcia prac" oraz w miejsce dotychczasowego wymogu utrzymywania zatrudnienia na określonym poziomie, wprowadzono obowiązek zatrudniania nowych pracowników w związku z realizacją nowej inwestycji; zmiany weszły w życie 1.1.2022 r.
 • ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która dostosowała definicję „nowej inwestycji" do definicji inwestycji początkowej zgodnie z art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 oraz doprecyzowała sposób ustalania okresu, na który wydawana jest decyzja o wsparciu, w przypadku częściowego zlokalizowania inwestycji na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Wprowadzono również zmiany umożliwiające zaliczenie jako kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, wydatków związanych z dwuletnimi kosztami pracy, najmem, dzierżawą i leasingiem finansowym; zmiany weszły w życie 24.6.2020 r.
 • ustawy z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która usunęła zapis, że wsparcie w formie zwolnienia podatkowego nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż. Uchylono także przepis, zgodnie z którym decyzji o wsparciu nie można było wydać przedsiębiorcy prawomocnie ukaranemu za przestępstwo przeciwko środowisku; zmiany weszły w życie 1.1.2020 r.

Komentarz do ustawy został również rozszerzony o szczegółowe omówienie rozporządzenia Rady Ministrów z 28.8.2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz 1713 z późn. zm.). co ma walor praktyczny, zwłaszcza dla podmiotów gospodarczych.

Komentarz w przystępny sposób wyjaśnia poszczególne elementy procedury uzyskania decyzji o wsparciu, omawia kryteria, jakie muszą zostać spełnione przez przedsiębiorców w celu uzyskania zwolnienia podatkowego oraz zadania zarządzających Polską Strefą Inwestycji.

Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień takich jak:

 • organ właściwy oraz zarządzający obszarami,
 • decyzja o wsparciu,
 • kontrola realizacji zadań zarządzającego obszarem,
 • Ewidencja Wsparcia Nowej Inwestycji.

Książka to jedyny na rynku komentarz do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Autorzy, jako osoby zajmujące się w praktyce obsługą projektów inwestycyjnych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, starali się przybliżyć praktyczne aspekty związane ze stosowaniem ustawy, co zdecydowanie przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania omawianymi regulacjami.

Komentarz przeznaczony jest dla przedsiębiorców, firm doradczych, instytucji otoczenia biznesu, pracowników stref ekonomicznych i urzędników różnych szczebli, w tym zwłaszcza pracowników samorządowych a także adwokatów, radców prawnych, sędziów, którzy w codziennej pracy zmagają się z przepisami ustawy.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Literatura

1. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162) Tekst jednolity z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Objaśnienie pojęć
 • Art. 3. Zwolnienie od podatku dochodowego
 • Art. 4. Pomoc regionalna

Rozdział 2. Organ właściwy oraz zarządzający obszarami

 • Art. 5. Organ właściwy
 • Art. 6. Właściwość zarządzającego kilkoma obszarami
 • Art. 7. Zadania zarządzającego obszarem
 • Art. 8. Współdziałanie z innymi zarządzającymi obszarami
 • Art. 9. Plan rozwoju inwestycji
 • Art. 10. Katalog usług
 • Art. 11. Rada rozwoju obszaru gospodarczego
 • Art. 12. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przetarg

Rozdział 3. Decyzja o wsparciu

 • Art. 13. Udzielanie wsparcia w drodze decyzji
 • Art. 14. Kryteria wydania decyzji o wsparciu
 • Art. 15. Treść decyzji
 • Art. 16. Przekazanie kopii decyzji naczelnikowi urzędu skarbowego
 • Art. 17. Uchylenie decyzji o wsparciu, wygaśnięcie decyzji
 • Art. 18. Obowiązek zwrotu pomocy publicznej
 • Art. 19. Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych
 • Art. 20. Wstrzymanie wydawania decyzji o wsparciu
 • Art. 21. Odesłanie do KPA
 • Art. 22. Kontrola realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu
 • Art. 23. Uprawnienia ministra

Rozdział 4. Kontrola realizacji zadań zarządzającego obszarem

 • Art. 24. Zakres kontroli ministra
 • Art. 25. Kontrola planowa, doraźna, przebieg
 • Art. 26. Miejsce przeprowadzenia kontroli
 • Art. 27. Uprawnienia i obowiązki kontrolującego
 • Art. 28. Protokół

Rozdział 5. Ewidencja Wsparcia Nowej Inwestycji

 • Art. 29. Forma i cel prowadzenia ewidencji
 • Art. 30. Operator systemu teleinformatycznego
 • Art. 31. Zakres danych gromadzonych w ewidencji
 • Art. 32. Pozyskiwanie danych, bezpośredni dostęp do ewidencji
 • Art. 33. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych
 • Art. 34. Obowiązek niezwłocznego przekazywania danych

Rozdział 6. Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 35–38. (pominięte)
 • Art. 39. Utworzenie Ewidencji
 • Art. 40. Postępowania w toku
 • Art. 41. Zachowanie uprawnienia do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych
 • Art. 42. Odpowiednie stosowanie do szkół ponadgimnazjalnych
 • Art. 43. Przegląd stosowania przepisów ustawy
 • Art. 44. Zakres i data stosowania przepisów
 • Art. 45. Wejście w życie

2. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 600) Tekst jednolity z dnia 17 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1670) (wyciąg)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 2. Definicja

Rozdział 3. Zarządzanie strefą i zwolnienia podatkowe

 • Art. 6. Spółka zarządzająca
 • Art. 6a. Ograniczenia w zatrudnieniu
 • Art. 7. Skład rady nadzorczej
 • Art. 8. Zadania zarządzającego
 • Art. 8a. Ogłoszenie o zamówieniu
 • Art. 15. Upoważnienia dla zarządzającego

Rozdział 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej

 • Art. 19. Cofnięcie zezwolenia; wygaśnięcie

3. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 464) Tekst jednolity z dnia 7 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 514) (wyciąg)

Rozdział 6. Sprzedaż i nabywanie nieruchomości

 • Art. 29. Prawo pierwokupu i licytacja
 • Art. 29d. Przekazanie nieruchomości na własność

4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713)

 • § 1. Zakres przedmiotowy
 • § 2. Wyłączenia
 • § 3. Kryteria jakościowe
 • § 4. Kryteria ilościowe
 • § 5. Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej
 • § 6. Odesłanie do PostPomPubU
 • § 7. Okres obowiązywania decyzji
 • § 8. Katalog kosztów kwalifikowanych
 • § 9. Warunki korzystania ze zwolnienia podatkowego
 • § 10. Zasady dyskontowania
 • § 11. Wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu
 • § 12. Wejście w życie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 336
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 978-83-8291-193-0
 • EAN: 9788382911930
 • Kod serwisu: 00936400

Kategorie