Przedsprzedaż

Najem lokali użytkowych

 • 189,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
31 maja 2024
Powiadomienie o premierze ›

Kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących zawierania i wykonywania umów najmu lokali użytkowych oraz praktyki rynkowej w tym zakresie... więcej ›

Opis książki

W publikacji kompleksowo przedstawione zostały zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów najmu lokali użytkowych oraz praktyki rynkowej w tym zakresie. Omówiono w niej zarówno kwestie interpretacji przepisów Kodeksu cywilnego odnoszących się do stosunku najmu, jak również sprawy dotyczące najmu regulowane innymi aktami prawnymi, w tym dotyczące wynajmu nieruchomości użytkowych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Książka ma przed wszystkim walor praktyczny i kierowana jest głównie do osób, które mają bieżącą styczność z umowami najmu lokali użytkowych, w szczególności do prawników doradzających w obrocie nieruchomościami, zarządców wynajmowanych nieruchomości oraz innych osób, które reprezentują interesy stron stosunku najmu.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz aktów prawnych

Wykaz literatury

Wstęp

Rozdział 1. Podstawowe informacje o umowie najmu lokalu

 • 1.1. Istota umowy najmu lokalu
 • 1.2. Regulacja najmu lokali
 • 1.3. Ustawa o ochronie praw lokatorów –wzmianka

Rozdział 2. Zawarcie umowy najmu

 • 2.1. Podstawowe elementy umowy najmu lokalu
 • 2.2. Określenie przedmiotu najmu
 • 2.3. Wynajem rzeczy przyszłej
 • 2.4. Przedwstępna umowa najmu
 • 2.5. List intencyjny do umowy najmu
 • 2.6. Forma umowy najmu
 • 2.7. Świadectwo charakterystyki energetycznej
 • 2.8. Reprezentacja przy zawieraniu umów najmu

Rozdział 3. Tytuł prawny wynajmującego do lokalu

 • 3.1. Własność i inne tytuły wynajmującego do lokalu
 • 3.2. Badanie stanu prawnego przedmiotu najmu
 • 3.3. Konsekwencje zawarcia umowy najmu z osobą nieuprawnioną
 • 3.4. Badanie stanu przedmiotu najmu w pozostałym zakresie
 • 3.5. Zawieranie umów najmu dotyczących lokali niemieszkalnych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • 3.6. Zawieranie umów najmu nieruchomości, w których Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego występują jako najemcy – wzmianka
 • 3.7. Zawieranie umów najmu dotyczących lokali niemieszkalnych państwowych osób prawnych – wzmianka
 • 3.8. Ujawnienie najmu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

Rozdział 4. Okres najmu

 • 4.1. Ustalenie okresu najmu
 • 4.2. Przedłużenie okresu najmu

Rozdział 5. Wydanie przedmiotu najmu

 • 5.1. Uwagi ogólne
 • 5.2. Zwłoka wynajmującego z wydaniem lokalu
 • 5.3. Środki prawne przysługujące najemcy w razie zwłoki wynajmującego
 • 5.4. Naprawienie szkody w związku ze zwłoką wynajmującego w wydaniu lokalu
 • 5.5. Odstąpienie od umowy najmu przez najemcę
 • 5.6. Odstąpienie od umowy przez wynajmującego
 • 5.7. Zwłoka najemcy z odbiorem lokalu
 • 5.8. Umożliwienie najemcy wykonania prac przygotowawczych w przedmiocie najmu przed wydaniem lokalu

Rozdział 6. Prawa i obowiązki stron dotyczące korzystania i utrzymania lokalu

 • 6.1. Zasady korzystania z lokalu przez najemcę
 • 6.2. Obowiązki związane z utrzymaniem lokalu użytkowego
 • 6.3. Prawo wstępu wynajmującego do lokalu
 • 6.4. Zniszczenie lokalu z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności wynajmujący
 • 6.5. Wykonanie zastępcze przez najemcę
 • 6.6. Obowiązek zawiadomienia wynajmującego o usterkach
 • 6.7. Obniżenie czynszu za okres trwania wad
 • 6.8. Wypowiedzenie umowy w związku z wadami
 • 6.9. Pozostałe roszczenia najemcy w przypadku wad lokalu

Rozdział 7. Czynsz najmu i inne opłaty ponoszone przez najemcę

 • 7.1. Czynsz najmu za lokal użytkowy
 • 7.2. Czynsz od obrotu
 • 7.3. Czynsz za powierzchnie wspólne
 • 7.4. Rabaty w czynszu. Okresy bezczynszowe
 • 7.5. Zmiana wysokości czynszu za lokal użytkowy w czasie trwania umowy – uwagi ogólne
 • 7.6. Zmiany czynszu na podstawie porozumienia stron
 • 7.7. Klauzule indeksacyjne
 • 7.8. Zmiana czynszu na podstawie art. 6851 KC
 • 7.9. Opłaty dodatkowe za lokal użytkowy
 • 7.10. Terminy płatności czynszu

Rozdział 8. Zabezpieczenie praw wynajmującego w razie opóźnienia w zapłacie należności najemcy

 • 8.1. Uwagi ogólne
 • 8.2. Kaucja gwarancyjna
 • 8.3. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa
 • 8.4. Ustawowe prawo zastawu wynajmującego na rzeczach najemcy
 • 8.5. Poręczenie
 • 8.6. Poddanie się egzekucji

Rozdział 9. Podnajem i oddanie do nieodpłatnego używania

Rozdział 10. Cesja praw i przejęcie obowiązków z umowy najmu

Rozdział 11. Wstąpienie nabywcy nieruchomości w umowę najmu

Rozdział 12. Zastrzeżenie pierwokupu najemcy w razie sprzedaży wynajętej nieruchomości

Rozdział 13. Wpływ upadłości na umowę najmu

 • 13.1. Uwagi ogólne
 • 13.2. Upadłość wynajmującego
 • 13.3. Upadłość najemcy

Rozdział 14. Wpływ egzekucji z nieruchomości na umowę najmu

Rozdział 15. Wpływ restrukturyzacji na umowę najmu

Rozdział 16. Zakończenie stosunku najmu

 • 16.1. Uwagi ogólne
 • 16.2. Wygaśnięcie najmu w razie upływu okresu najmu
 • 16.3. Wygaśnięcie najmu w razie zniszczenia jego przedmiotu
 • 16.4. Likwidacja jednostki organizacyjnej jako przyczyna wygaśnięcia umowy najmu
 • 16.5. Konsekwencje śmierci wynajmującego lub najemcy na umowę najmu
 • 16.6. Wypowiedzenie umowy najmu – uwagi ogólne
 • 16.7. Wypowiedzenie umowy lokalu użytkowego zawartej na czas nieoznaczony
 • 16.8. Zasady wypowiadania umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony
 • 16.9. Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę w razie wad lokalu
 • 16.10. Wypowiedzenie umowy najmu w razie korzystania z lokalu przez najemcę sprzecznie z umową lub jego przeznaczeniem
 • 16.11. Wypowiedzenie umowy ze względu na naruszanie porządku domowego
 • 16.12. Wypowiedzenie przez wynajmującego umowy najmu z powodu zaległości w czynszu
 • 16.13. Wypowiedzenie umowy przez nabywcę lokalu
 • 16.14. Umowne prawo wypowiedzenia najmu

Rozdział 17. Odpowiedzialność stron umowy najmu w razie jej wypowiedzenia z winy jednej ze stron

 • 17.1. Uwagi ogólne
 • 17.2. Konsekwencje wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego z winy najemcy
 • 17.3. Konsekwencje wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę z winy wynajmującego

Rozdział 18. Zwrot lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Rozliczenie nakładów dokonanych w czasie trwania najmu

 • 18.1. Odpowiedzialność za uszkodzenie lub nadmierne zużycie lokalu użytkowego
 • 18.2. Rozliczenie ulepszeń lokalu wykonanych przez najemcę lokalu użytkowego

Rozdział 19. Uprawnienia wynajmującego w razie opóźnienia w zwrocie lokalu przez najemcę

 • 19.1. Uwagi ogólne
 • 19.2. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu użytkowego po zakończeniu najmu

Rozdział 20. Zmiana umowy najmu w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków

Rozdział 21. Umowa najmu jako tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Rozdział 22. Wybór prawa, jurysdykcji oraz właściwość sądu

Rozdział 23. Przedawnienie roszczeń z umowy najmu

Rozdział 24. Obowiązek zachowania poufności w relacjach najemcy i wynajmującego

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Nieruchomości w praktyce
 • Premiera: 31 maja 2024
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 210
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 240 g
 • ISBN: 978-83-8356-427-2
 • EAN: 9788383564272
 • Kod serwisu: 0A019600

Kategorie

Tagi