Przedsprzedaż

Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. Interpretacje przepisów na podstawie orzecznictwa sądowego

 • 189,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
28 czerwca 2024
Powiadomienie o premierze ›

Książka to praktyczne omówienie przepisów dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, czyli ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawa spółdzielczego oraz ustawy o własności lokali. Publikacja przedstawia również bardzo bogate orzecznictwo sądowe dotyczące różnych aspektów działalności spółdzielni... więcej ›

Opis książki

Książka to praktyczne omówienie przepisów dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, czyli ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 558), ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048). Publikacja przedstawia również bardzo bogate orzecznictwo sądowe dotyczące różnych aspektów działalności spółdzielni.

W książce zostały uwzględnione najnowsze zmiany prawne dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, tj.:

 • sprzedaż własności nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej będącej użytkownikiem wieczystym uregulowana w ustawie z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1463);
 • obywatelskie społeczności energetyczne uregulowane w ustawie z 28.7.2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1681);
 • głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość organów spółdzielni mieszkaniowych uregulowane w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 340 ze zm.);
 • elektroniczna deklaracja członkowska uregulowana w ustawie z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.).

Publikacja kompleksowo omawia zagadnienia w zakresie:

 • przedmiotu działalności spółdzielni mieszkaniowej,
 • statutów i regulaminów,
 • nabycia i utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej,
 • funkcjonowania i kompetencji organów spółdzielni mieszkaniowych,
 • gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowych,
 • naliczania opłat,
 • rozliczeń funduszu remontowego,
 • nabywania i utraty praw do lokali,
 • spółdzielczych praw do lokali,
 • prawa odrębnej własności,
 • lustracji i samorządu spółdzielczego,
 • przepisów karnych,
 • łączenia, podziału i likwidacji spółdzielni mieszkaniowych,
 • książki obiektu budowlanego.

Najważniejsze atuty publikacji to:

 • charakter przewodnika dla spółdzielni mieszkaniowych, który omawia w praktyczny sposób najważniejsze obszary ich działalności;
 • przedstawienie nowych, często dotychczas pomijanych problemów, bogatego orzecznictwa oraz interpretacji;
 • doświadczony autor, zawodowo prowadzący obsługę prawną kilkudziesięciu spółdzielni mieszkaniowych.

Przedstawione w książce orzeczenia prawne i interpretacje odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia spółdzielnie mieszkaniowe. Tematyka publikacji dotyczy przede wszystkim zagadnień praktycznych, dotyczących celu i przedmiotu działalności, nabycia i utraty członkostwa, funkcjonowania organów oraz zarządzania nieruchomościami przez spółdzielnie mieszkaniowe.

W książce czytelnik znajdzie odpowiedź m.in. na następujące pytania:

 • Na jakich zasadach w spółdzielni mieszkaniowej powstaje obywatelska społeczność energetyczna?
 • Jaki jest charakter statutu w spółdzielni mieszkaniowej?
 • Jakie obowiązkowe elementy musi zawierać statut spółdzielni mieszkaniowej?
 • Jakie są zasady nabywania i utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?
 • Czy nadal dopuszczalna jest papierowa deklaracja członkowska obok deklaracji elektronicznej?
 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi udostępnić członkowi spółdzielni wszystkie dokumenty dotyczące działalności spółdzielni?
 • Jakie są zasady zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał przez organy spółdzielni?
 • Czy rada nadzorcza może wydawać polecenia zarządowi?
 • Czy walne zgromadzenie spółdzielni może podjąć uchwałę w każdej sprawie?
 • Jakie są zasady kalkulacji i wypowiadania opłat w spółdzielni mieszkaniowej?
 • Na jakie cele spółdzielnia może przeznaczyć nadwyżkę bilansową?
 • Do kiedy spółdzielnia może prowadzić książkę obiektu budowlanego w formie papierowej?
 • Kto dokonuje wpisów w KOB?
 • Jakie są zasady zakładania i prowadzenia c-KOB?

Publikacja jest adresowana do:

 • członków zarządu i rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności ds. organizacyjno-samorządowych, członkowsko-lokalowych, windykacji, administracji, księgowości,
 • lustratorów,
 • prawników obsługujących spółdzielnie mieszkaniowe.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Specyfika spółdzielni mieszkaniowej

 • 1. Pojęcie spółdzielni
 • 2. Działalność spółdzielni
 • 3. Spółdzielnia mieszkaniowa jako obywatelska społeczność energetyczna
 • 4. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a ustawa – Prawo spółdzielcze
 • 5. Statut spółdzielni
 • 6. Regulaminy
 • 7. Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni
 • 8. Odszkodowanie dla spółdzielni mieszkaniowej za utratę wartości nieruchomości

Rozdział II. Członkowie spółdzielni mieszkaniowej, ich prawa i obowiązki

 • 1. Nabycie członkostwa
  • 1.1. Deklaracja członkowska
  • 1.2. Wpisowe, udziały i odpowiedzialność członka spółdzielni
  • 1.3. Członkostwo założycieli
  • 1.4. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni
 • 2. Prawa członków spółdzielni
  • 2.1. Prawo członków spółdzielni do informacji
 • 3. Obowiązki członków spółdzielni
  • 3.1. Obowiązek udostępnienia lokalu
  • 3.2. Przeniesienie do lokalu zamiennego
 • 4. Utrata członkostwa
  • 4.1. Wystąpienie ze spółdzielni
  • 4.2. Wykluczenie i wykreślenie członka ze spółdzielni
  • 4.3. Utrata członkostwa z mocy prawa
  • 4.4. Utrata członkostwa przez założycieli
  • 4.5. Śmierć członka spółdzielni i ustanie podmiotowości osoby prawnej
  • 4.6. Utrata członkostwa na podstawie art. 4 ZmSpMieszkU17
 • 5. Rejestr członków
 • 6. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

Rozdział III. Organy spółdzielni

 • 1. Organy spółdzielni i wybory do nich
 • 2. Organy statutowe
 • 3. Statut i regulaminy a działalność organów
 • 4. Walne zgromadzenie
  • 4.1. Uczestnicy walnego zgromadzenia
  • 4.2. Zebranie przedstawicieli a działalność spółdzielni mieszkaniowych
  • 4.3. Podział walnego zgromadzenia na części
  • 4.4. Zwołanie walnego zgromadzenia
  • 4.5. Uchwały walnego zgromadzenia
  • 4.6. Inicjatywa uchwałodawcza członków spółdzielni
  • 4.7. Kompetencje walnego zgromadzenia
  • 4.8. Protokół walnego zgromadzenia
  • 4.9. Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia
  • 4.10. Szczególne formy podejmowania uchwał walnego zgromadzenia
 • 5. Rada nadzorcza
  • 5.1. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej
  • 5.2. Zakres działania rady nadzorczej
 • 6. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej
  • 6.1. Skład, wybór i odwołanie zarządu
  • 6.2. Zawieszenie w czynnościach członka zarządu
 • 7. Działalność konkurencyjna oraz odpowiedzialność członka rady i zarządu
 • 8. Głosowania pisemne oraz zdalne rady nadzorczej i zarządu

Rozdział IV. Gospodarka finansowa spółdzielni mieszkaniowej

 • 1. Majątek i mienie spółdzielni mieszkaniowej
 • 2. Nadwyżka bilansowa i straty bilansowe, pożytki w spółdzielni mieszkaniowej
 • 3. Fundusze własne w spółdzielni mieszkaniowej
  • 3.1. Fundusz udziałowy
  • 3.2. Fundusz zasobowy
  • 3.3. Fundusz wkładów mieszkaniowych oraz fundusz wkładów budowlanych
  • 3.4. Fundusz remontowy
 • 4. Sprawozdania finansowe
 • 5. Opłaty w spółdzielni mieszkaniowej
 • 6. Najważniejsze orzecznictwo dotyczące opłat w spółdzielniach mieszkaniowych 97
  • 6.1. Obowiązek pokrycia kosztów z opłat eksploatacyjnych
  • 6.2. Odpowiedzialność za zaległe opłaty względem spółdzielni mieszkaniowej 97
  • 6.3. Obowiązek członka spółdzielni partycypowania w kosztach utrzymania nieruchomości – koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • 6.4. Wybór przez spółdzielnię mieszkaniową zasad podziału wydatków według kryterium powierzchni lokalu
  • 6.5. Kwestionowanie ustalenia przez spółdzielnię zobowiązania z tytułu opłat eksploatacyjnych
  • 6.6. Uchwała nieistniejąca; skutki nieopublikowania uchwały
  • 6.7. Potrącenie przez spółdzielnię mieszkaniową wierzytelności z tytułu kosztów
  • 6.8. Przedawnienie roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego
  • 6.9. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie jako kategoria związana z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
  • 6.10. Kwestionowanie wysokości ustalonych przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych dotyczących garażu a wiążąca treść żądania pozwu
  • 6.11. Tryb rozpoznania sprawy w przedmiocie roszczeń spółdzielni mieszkaniowej o opłaty od osób zamieszkujących z członkiem spółdzielni
  • 6.12. Ocena wysokości odsetek umownych
  • 6.13. Koszty eksploatacji i koszty utrzymania nieruchomości; mechanizm ustalania wysokości opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnie wykorzystywanych
  • 6.14. Skutki przyjęcia przez spółdzielnię identycznej regulacji obliczania kosztów z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków
  • 6.15. Uregulowanie kwestii ponoszenia kosztów eksploatacji garażu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej
  • 6.16. Powiązanie opłat z wydatkami w spółdzielni mieszkaniowej
  • 6.17. Zwiększenie stawki opłaty eksploatacyjnej celem pokrycia wydatków związanych z ujednoliceniem stanu prawnego nieruchomości spółdzielczych
  • 6.18. Żądanie zawarte w treści pozwu jako wyznacznik granic przedmiotowych postępowania cywilnego; tryb kwestionowania zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych w ramach spółdzielni mieszkaniowej
  • 6.19. Moment powstania wierzytelności spółdzielni z tytułu zwiększenia opłat na fundusz remontowy
  • 6.20. Charakter roszczenia między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych po ustaniu wspólności majątkowej
  • 6.21. Kwestionowanie na drodze sądowej ustalonego przez spółdzielnię zobowiązania z tytułu opłat eksploatacyjnych
  • 6.22. Żądanie zwrotu nadpłaconych opłat eksploatacyjnych
  • 6.23. Podstawa prawna do zakwestionowania przez właściciela lokalu zasadności zmiany wysokości opłat
  • 6.24. Ustalenie nieważności uchwały a brak zobowiązania do uiszczenia opłat; niedopuszczalne podwyżki opłat wobec spółdzielni pokrywające zaległości innych lokatorów
  • 6.25. Obowiązek udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielni
  • 6.26. Dopuszczalność rozliczania przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków ponoszonych na utrzymanie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej w opłatach za eksploatację lokalu
  • 6.27. Zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu w sytuacji niespłacenia przez członka spółdzielni zadłużenia na fundusz; obowiązek zaliczenia pomieszczenia przynależnego jako udziału w nieruchomości wspólnej
  • 6.28. Brak podstaw do zaskarżenia uchwały rady nadzorczej spółdzielni w przedmiocie podwyższenia opłat za dostawę energii; możliwość kwestionowania przez członka spółdzielni ustaleń spółdzielni dotyczących zobowiązania z tytułu opłat
  • 6.29. Składniki przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
  • 6.30. Brak interesu prawnego w ustaleniu nieważności uchwały w sprawie ustalenia salda funduszy remontowych
  • 6.31. Charakter opłat wnoszonych przez członka spółdzielni mieszkaniowej
  • 6.32. Powództwo o nakazanie sprzedaży lokalu z tytułu długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych
  • 6.33. Obowiązek pokrywania kosztów spółdzielni przez osoby niebędące jej członkami
  • 6.34. Przesłanki zawarcia umowy o przeniesienie własności lokalu
  • 6.35. Rozstrzyganie spraw mieszkańców po wyodrębnieniu się nowej spółdzielni z dotychczasowej spółdzielni; koszty eksploatacyjne spółdzielni mieszkaniowej
  • 6.36. Rozliczenie nadwyżki kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej
  • 6.37. Zakres uczestnictwa członków spółdzielni w pokrywaniu jej strat
  • 6.38. Opłata na fundusz termomodernizacyjny spółdzielni
  • 6.39. Sposób ustalania przez spółdzielnię mieszkaniową opłaty za korzystanie z lokali; obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do wykazania zasadności wysokości opłat eksploatacyjnych
  • 6.40. Ciężar dowodu w sprawie dotyczącej opłat związanych z używaniem lokalu spółdzielczego
  • 6.41. Ocena konstytucyjności ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa spółdzielczego
 • 7. Zasady gospodarowania

Rozdział V. Spółdzielcze prawa do lokali

 • 1. Pojęcie lokalu
 • 2. Opróżnienie lokalu
 • 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  • 3.1. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
  • 3.2. Charakter spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
  • 3.3. Umowa o budowę lokalu
  • 3.4. Wygaśnięcie prawa do lokalu
  • 3.5. Przetarg po ustaniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i rozliczenie
  • 3.6. Wyłączenie przeprowadzenia przetargu po ustaniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i rozliczenie
  • 3.7. Przesłanki nabycia własności lokalu przez osobę, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
  • 3.8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu po ustaniu małżeństwa
  • 3.9. Śmierć małżonka a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
  • 3.10. Osoby bliskie a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
  • 3.11. Skutki likwidacji spółdzielni dla spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
  • 3.12. Ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
  • 3.13. Rozliczenia po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 • 4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • 4.1. Przesłanki przymusowej sprzedaży lokalu
  • 4.2. Wartość prawa
  • 4.3. Hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
  • 4.5. Wynajmowanie, użytkowanie lokalu stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo
 • 5. Lokale zakładowe w spółdzielniach mieszkaniowych

Rozdział VI. Prawo odrębnej własności lokalu

 • 1. Istota odrębnej własności lokalu i umowa ustanowienia
 • 2. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
 • 3. Odrębna własność lokalu ustanowiona na rzecz spółdzielni
 • 4. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność
 • 5. Umowa o budowę lokalu
  • 5.1. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu
  • 5.2. Wypowiedzenie umowy o budowę
 • 6. Ustanowienie własności lokalu
 • 7. Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego lub garażu
 • 8. Członkostwo właściciela
 • 9. Zaskarżenie uchwały przez właściciela lokalu
 • 10. Procedura ustanawiania odrębnej własności lokali
 • 11. Hipoteki na nieruchomościach spółdzielni i na prawach własnościowych
 • 12. Sukcesja prawna po śmierci członka rodziny
 • 13. Orzeczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
 • 14. Prawo do domu jednorodzinnego
 • 15. Mieszkania rotacyjne
 • 16. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w zasobach spółdzielni mieszkaniowej i nowe regulacje dotyczące funduszu remontowego

Rozdział VII. Nabycie własności nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, będących w użytkowaniu wieczystym przez spółdzielnie mieszkaniowe

 • 1. Zasady nabycia własności nieruchomości przeznaczonych na prowadzeni działalności gospodarczej, będących w użytkowaniu wieczystym przez spółdzielnie mieszkaniowe
 • 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej
 • 3. Cena i warunki sprzedaży nieruchomości będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym
 • 4. Bonifikata od ceny nieruchomości

Rozdział VIII. Lustracja spółdzielni

 • 1. Terminy i zakres przeprowadzenia lustracji
 • 2. Cel lustracji
 • 3. Instrukcja o lustracji organizacji spółdzielczych
  • 3.1. Obowiązki przeprowadzających lustrację
  • 3.2. Ramowa tematyka lustracji
  • 3.3. Rola rady nadzorczej
  • 3.4. Protokół lustracji
  • 3.5. Postępowanie polustracyjne
 • 4. Lustratorzy
  • 4.1. Uprawnienia lustratora
  • 4.2. Kryteria kwalifikacyjne lustratorów, szkolenie lustratorów oraz nadawanie i pozbawianie uprawnień lustratora
  • 4.3. Kodeks Etyki Lustratora
 • 5. Uprawnienia ministra

Rozdział IX. Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość spółdzielni

 • 1. Łączenie się spółdzielni
 • 2. Podział spółdzielni
 • 3. Likwidacja spółdzielni
  • 3.1. Zasady likwidacji spółdzielni
  • 3.2. Przechowywanie ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych
 • 4. Upadłość spółdzielni
 • 5. Najważniejsze wyroki dotyczące przekształceń własnościowych spółdzielni
  • 5.1. Niedopuszczalność połączenia się spółdzielni ze związkiem spółdzielczym; termin na zaskarżenie uchwały spółdzielni przez prokuratora
  • 5.2. Wniosek o wpis do rejestru spółdzielni danych o połączeniu – błędna data połączenia
  • 5.3. Podział spółdzielni – sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę podziału i elementy konieczne uchwały o podziale
  • 5.4. Orzeczenie sądu zastępujące uchwałę o podziale spółdzielni mieszkaniowej; ubezskutecznienie czynności prawnej polegającej na wyodrębnieniu i przeniesieniu własności lokalu
  • 5.5. Odpowiedzialność likwidatora spółdzielni za przedwczesne zakończenie postępowania likwidacyjnego
  • 5.6. Tryb postępowania w razie upadłości spółdzielni
  • 5.7. Niezwołanie przez zarząd spółdzielni walnego zgromadzenia w sytuacji, gdy stan majątkowy spółdzielni uzasadniał postawienie jej w stan upadłości
  • 5.8. Moment powstania obowiązku zarządu spółdzielni zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości

Rozdział X. Związki spółdzielcze i Krajowy Samorząd Spółdzielczy

 • 1. Związki rewizyjne
 • 2. Związki gospodarcze
 • 3. Krajowy Samorząd Spółdzielczy
  • 3.1. Kongres Spółdzielczości
  • 3.2. Krajowa Rada Spółdzielcza

Rozdział XI. Przepisy karne

 • 1. Niezgłoszenie wniosku o upadłość
 • 2. Niewykonanie obowiązków związanych z lustracją
 • 3. Ogłaszanie nieprawdziwych danych
 • 4. Nieudostępnienie odpisów i kopii

Rozdział XII. Książka obiektu budowlanego

 • 1. Definicja i zakres książki obiektu budowlanego
 • 2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • 3. Cyfrowa książka obiektu budowlanego
  • 3.1. Zakładanie książki obiektu budowlanego w c-KOB
  • 3.2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB
  • 3.3. Uwierzytelnienie i autoryzacja użytkownika konta w systemie c-KOB
  • 3.4. Dostęp do systemu c-KOB dla organów nadzoru budowlanego lub służb uprawnionych do kontroli
  • 3.5. Dane przechowywane w systemie c-KOB
 • 4. Szczegółowe przepisy zawarte w rozporządzeniu dotyczącym książki obiektu budowlanego oraz systemu c-KOB
 • 5. Dodatkowe dokumenty, aktualizacja danych, wprowadzanie poprawek w książce obiektu budowlanego
 • 6. Sankcje za brak książki obiektu budowlanego lub odpowiedniego wpisu

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 28 czerwca 2024
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 282
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 240 g
 • ISBN: 978-83-8356-706-8
 • EAN: 9788383567068
 • Kod serwisu: 0A021300

Kategorie

Tagi