prof. dr hab. Zygmunt Konrad Niewiadomski, sędzia NSA w st. spocz.

prof. dr hab. Zygmunt Konrad Niewiadomski, sędzia NSA w st. spocz.

Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

Urodził się 1.6.1950 r. w Zamościu. Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1968–1972). Tam też rozpoczął pracę w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, uzyskując stopnie naukowe: doktora (1981) i doktora habilitowanego nauk prawnych (1989). Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 1996 r. Od 1980 r. pracuje w instytucjach naukowych w Warszawie: Instytucie Administracji i Zarządzania (adiunkt, docent, sekretarz naukowy), Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (profesor, a w latach 1990–1996 dyrektor) oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego a w latach 1999–2003 prorektor). Od 2003 r. pracuje w Szkole Głównej Handlowej (profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego, dyrektor Instytutu Prawa i Polityki Gospodarczej). Autor ponad 250 publikacji z zakresu prawa publicznego, w szczególności prawa inwestycyjno-budowlanego i prawa samorządu terytorialnego, w tym współredaktor i współautor „Systemu prawa administracyjnego" a także obszernych, wielokrotnie wznawianych komentarzy do prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, współredaktor i współautor Wielkiej Encyklopedii Prawa (Prawo i Postępowanie Administracyjne), Leksykonu Pojęć Planistycznych Polski i Niemiec, oraz kilku podręczników z dziedziny prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego.

Członek znaczących, krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych – kilkakrotnie w KPZK PAN – w tym jedną kadencję w Prezydium; od 1995 członkostwo rzeczywiste Niemieckiej Akademii Badań Przestrzennych i Planowania Krajowego z siedzibą w Hanowerze; doradca i ekspert naczelnych organów państwa w tym ekspert komisji sejmowych i senackich kilku kadencji oraz inicjator i pierwszy przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (2012–2014). Brał aktywny udział w pracach legislacyjnych przywracających instytucję samorządu terytorialnego, co uznaje za najważniejsze osiągnięcie zawodowe obok inicjatywy opracowania projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego i powołania komisji kodyfikacyjnej w tym zakresie.