SSR dr Piotr Kędzierski

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy orzekający w X Wydziale Gospodarczym; asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Handlowego KUL. W listopadzie 2018 roku z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. Powstanie i rejestracja spółki z o.o., której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy, przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ustrojowego prawa spółek, prawa zobowiązań, a także prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.