Podróże służbowe. Praktyczna analiza przepisów z przykładami rozliczeń + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty podróży służbowych. Książka zawiera liczne przykłady, orzeczenia sądowe oraz interpretacje organów skarbowych. Istotnych elementem książki są wzory dokumentów związanych z podróżami służbowymi, w tym instrukcje i regulaminy wewnątrzzakładowe... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe i praktyczne opracowanie dotyczące wyjazdów służbowych pracowników.

W publikacji zostały omówione wszystkie aspekty delegacji, poczynając od samego kwalifikowania określonych wyjazdów jako podróży służbowych, poprzez problematykę czasu pracy podczas wyjazdu służbowego, aż po bardzo istotne zagadnienie świadczeń należnych pracownikom w związku z wyjazdem i ich rozliczaniem. Niewątpliwym atutem książki jest bardzo duża liczba przykładów obrazujących omawiane zagadnienia oraz przedstawienie wielu orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów skarbowych dotyczących tej tematyki.

W książce omówione zostały zmiany w zakresie podróży służbowych wprowadzone w 2022 r.:

 • nowa stawka diety i konsekwencje jej wprowadzenia rozporządzeniem MRiPS z 25.10.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302), które w zakresie nowej stawki diety w krajowych podróżach służbowych wejdzie w życie 1.1.2023 r.;
 • nowe stawki tzw. kilometrówki, które zaczną obowiązywać w 2023 r. zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (projekt datowany na 25.11.2022 r.), które wprost wpływają na górną granicę rozliczenia przebiegu pojazdu przy wyjazdach służbowych pojazdami niebędącymi własnością pracodawcy;
 • nowa definicja podroży służbowej kierowców wyłączająca spod pojęcia podróży służbowej przewozy międzynarodowe, co w istotny sposób przekłada się na świadczenia należne kierowcy w związku z wyjazdem oraz na zwolnienia podatkowo- ubezpieczeniowe odnoszące się do części wynagrodzenia kierowcy.

Najważniejsze atuty książki:

 • szczegółowe omówienie pojęcia podróży służbowej, ze wskazaniem na wyjazdy mające taki charakter oraz wyjazdy, których nie można zakwalifikować jako delegacji;
 • szeroka analiza zagadnienia podróży służbowych kierowców po rewolucyjnych zmianach w tym zakresie wprowadzonych w 2022 r.;
 • przedstawienie praktycznych zasad rozliczania czasu pracy podczas podróży, jak również możliwości zmian pewnych regulacji wewnętrznych tego dotyczących;
 • szczegółowe omówienie świadczeń należnych pracownikowi w związku z podróżą służbową – znaczna część książki dotyczy sposobu ustalania, naliczania i dokonywania takich rozliczeń;
 • wyczerpujące omówienie – trudnej w praktyce – kwestii rozliczania czasu pracy – np. części podróży wliczane i niewliczane do czasu pracy, wyjazdy w dniach wolnych, odpoczynki minimalne w podróży służbowej.

Publikacja obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty związane z wyjazdami służbowymi pracowników. Wyjazdy takie, powszechnie występujące, pociągają za sobą bardzo liczne problemy. W publikacji Czytelnik z pewnością znajdzie odpowiedzi na znaczną część pytań związanych z podróżami służbowymi, które pojawiają się w praktyce. Omówione w niej zostały wszystkie aspekty delegacji, takie jak:

 • pojęcie podróży służbowej,
 • odrębne pojęcie podróży kierowców i konsekwencje takiego wyodrębnienia, w tym konsekwencje objęcia pojęciem podróży służbowych tylko przewozów krajowych,
 • problematyka rozliczania czasu pracy podczas wyjazdów delegacyjnych,
 • pracowniczy obowiązek udania się w podróż,
 • treść polecenia wyjazdu w delegację,
 • świadczenia z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
 • terminy rozliczeń,
 • zakres niezbędnych i pomocnych dokumentów.

Niewątpliwym atutem książki są liczne przykłady. Ponadto w książce wykorzystano szeroko dostępne stanowiska urzędowe dotyczące podróży służbowych, wydawane przez resort pracy, Państwową Inspekcję Pracy, jak również liczne interpretacje organów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe.

Jednym z istotnych elementów książki są wzory dokumentów związanych z podróżami służbowymi, w tym instrukcje i regulaminy wewnątrzzakładowe.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele praktycznych pytań związanych z podróżami służbowymi, m.in.:

 • Jakie wyjazdy stanowią podróż służbową, a jakie nie mogą być w ten sposób traktowane?
 • W jaki sposób określić podróż służbową kierowcy i kiedy się ona zaczyna?
 • Do których pracowników stosujemy odrębną definicję podróży służbowej zawartą w ustawie o czasie pracy kierowców?
 • Czy do wszystkich kierowców stosujemy wyłączenie spod pojęcia podróży służbowej wyjazdów zagranicznych?
 • Czy za odcinki krajowe przejazdu kierowcy w trakcie przewozu międzynarodowego przysługują świadczenia za czas podróży służbowej?
 • Jaka część wynagrodzenia kierowcy wykonującego przewóz międzynarodowy jest wolna od podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne?
 • Jak rozliczać czas pracy podczas podróży służbowej?
 • Jak w kontekście czasu pracy rozliczać podróże w dniach wolnych od pracy?
 • Czy przejazd w podróży w niedzielę oznacza pracę w niedzielę i konieczność oddania dnia wolnego od pracy?
 • Jakie świadczenia przysługują pracownikom w związku z delegacją krajową i zagraniczną?
 • Czy koszt dojazdu na dworzec czy lotnisko w miejscowości rozpoczęcia podróży służbowej podlega rozliczeniu na podstawie przepisów o podróżach służbowych?
 • Jakie dokumenty pracownik powinien przedstawić przy rozliczaniu delegacji?
 • W jakim terminie pracodawca powinien wypłacić pracownikowi należności związane z podróżą służbową?
 • Jakie są możliwe granice zmian świadczeń delegacyjnych w przepisach wewnętrznych?
 • Czy można wprowadzić w regulaminie wynagradzania niższy ryczałt noclegowy niż ten wynikający z rozporządzenia o podróżach służbowych?
 • Czy zmieniona dieta obowiązuje pomimo braku zmiany regulaminu wynagradzania?
 • Ile wynosi górna granica rozliczenia kosztów przejazdów pojazdami niebędącymi własnością pracodawcy?

Dodatkowo w książce zamieszczone są następujące wzory dokumentów:

 • oświadczenie pracownika o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet i innych należności z tytułu podróży służbowej;
 • wewnętrzna procedura dotycząca podróży służbowych w jednostce budżetowej;
 • polecenie wyjazdu w podróż służbową;
 • rachunek kosztów podróży na terenie kraju;
 • rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej;
 • regulamin wyjazdów służbowych.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Pojęcie podróży służbowej, odrębna definicja podróży służbowej kierowcy

 • 1. Podróż służbowa
 • 2. Wyjazd poza miejsce pracy
 • 3. Wyjazd na polecenie pracodawcy
 • 4. Zadanie służbowe
 • 5. Delegacja połączona z pobytem prywatnym
 • 6. Wyjazdy na szkolenia
 • 7. Podróż służbowa kierowcy
  • 7.1. Kierowca
  • 7.2. Wyłącznie przewozów międzynarodowych spod pojęcia podróży służbowych
  • 7.3. Przewóz krajowy
  • 7.4. Zwolnienia podatkowe i składkowe przy przewozach międzynarodowych

Rozdział II. Czas pracy w delegacji

 • 1. Przedziały czasu zaliczane i niezaliczane do czasu pracy
 • 2. Prawo do odpoczynku
 • 3. Korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy

Rozdział III. Określenie miejsca pracy

Rozdział IV. Obowiązek udania się w delegację

 • 1. Kobiety w ciąży
 • 2. Rodzice
 • 3. Dodatkowe ograniczenia

Rozdział V. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową

 • 1. Cel wyjazdu
 • 2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży
 • 3. Czas podróży
 • 4. Środki lokomocji
 • 5. Zaliczka

Rozdział VI. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące świadczeń i rozliczania podróży służbowych

 • 1. Wewnętrzne regulacje dotyczące świadczeń i wysokość świadczeń
 • 2. Rozliczenie delegacji i dokumentowanie poniesionych kosztów
 • 3. Termin wypłaty świadczeń delegacyjnych dla pracownika
 • 4. Waluty

Rozdział VII. Rozliczanie kosztów przejazdów – wspólne regulacje dla podróży krajowych i zagranicznych

 • 1. Określenie środka transportu
 • 2. Zwrot kosztów
 • 3. Pojazd niebędący własnością pracodawcy oraz samochód służbowy

Rozdział VIII. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych

 • 1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży
 • 2. Diety
  • 2.1. Czas trwania podróży
  • 2.2. Wyłączenia i pomniejszenia
  • 2.3. Koszty wyżywienia
  • 2.4. Podróż trwająca w dniu wejścia w życie zmian przepisów
 • 3. Noclegi
  • 3.1. Limit noclegowy
  • 3.2. Ryczałt
  • 3.3. Minimalny poziom noclegu
  • 3.4. Nocleg w dobie wejścia w życie zmienionych stawek
 • 4. Ryczałty na jazdy lokalne
 • 5. Inne wydatki

Rozdział IX. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej

 • 1. Czas trwania podróży zagranicznej
 • 2. Diety
  • 2.1. Państwo docelowe
  • 2.2. Dieta a czas trwania podróży
  • 2.3. Wpływ wyżywienia na dietę
  • 2.4. Podróż rozpoczęta i niezakończona przed wejściem w życie zmiany stawek diety
 • 3. Noclegi w czasie delegacji zagranicznej
 • 4. Koszty przejazdów miejscowych i dojazdów
 • 5. Koszty leczenia
 • 6. Bagaż
 • 7. Inne wydatki

Rozdział X. Wzory dokumentów

 • 1. Oświadczenie pracownika o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet i innych należności z tytułu podróży służbowej
 • 2. Wewnętrzna procedura dotycząca podróży służbowych w jednostce budżetowej
 • 3. Polecenie wyjazdu w podróż służbową
 • 4. Rachunek kosztów podróży na terenie kraju
 • 5. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
 • 6. Regulamin wyjazdów służbowych

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór polecenia wyjazdu w podróż służbową,
 • wzór rachunku kosztów podróży na terenie kraju,
 • wzór rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej,
 • wzór regulaminu wyjazdów służbowych.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 206
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8291-456-6
 • EAN: 9788382914566
 • Kod serwisu: 00954500

Kategorie