Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz z wzorami

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowa analiza przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne oraz najnowsze orzecznictwo. Zawiera również praktyczne wyjaśnienia problematycznych kwestii oraz wzory dokumentów... więcej ›

Opis książki

Szczegółowa analiza przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Celem publikacji jest uporządkowanie i wyjaśnienie wszystkich przepisów ustawy oraz ułatwienie bieżącego ich stosowania w praktyce. Komentarz odnosi się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mogą mieć do czynienia osoby stosujące ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie działania należy podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Jakie okoliczności należy uwzględniać wydając decyzje uznaniowe (np. umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) na podstawie ustawy?
 • Jakich błędów należy unikać przy zmianie decyzji na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • Jak zabezpieczać dane osobowe?
 • Jakie są formalne wymogi wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • Jak prawidłowo upoważnić pracownika do załatwiania spraw określonych ustawą?

Komentarz kładzie nacisk na praktyczny aspekt stosowania przepisów zawartych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Autor obok komentowania poszczególnych jednostek redakcyjnych ustawy rozwija także wątki około ustawowe, zbieżne z poruszanymi w komentarzu zagadnieniami prawnymi. Dokonana przez autora wykładnia przepisów przeprowadzi Czytelnika przez obowiązujące w Polsce formy pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uwydatniając jej różnorodność.

Najważniejsze atuty publikacji to:

 • dokładne omówienie wszystkich przepisów ustawy, w tym m.in.:
  • zasad pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów,
  • warunków nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • zasad i trybu postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • liczne przykłady zawierające praktyczne wyjaśnienia wszelkich problematycznych kwestii;
 • wzory dokumentów z praktycznym komentarzem;
 • uwzględnienie najnowszych zmian legislacyjnych i najistotniejszego orzecznictwa.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.)

Preambuła

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Zakres przedmiotowy ustawy
  • III. Problem pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Art. 1a. [Podmioty uprawnione do świadczeń]
  • I. Zakres podmiotowy ustawy
  • II. Zasada terytorialności świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • III. Okres świadczeniowy
 • Art. 2. [Objaśnienie wyrażeń ustawowych]
  • I. Definicje ustawowe
  • II. Bezskuteczność egzekucji
  • III. Dłużnik alimentacyjny
  • IV. Dochód/dochód rodziny/dochód członka rodziny
  • V. Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie
  • VI. Nienależnie pobrane świadczenie
  • VII. Okres świadczeniowy
  • VIII. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne
  • IX. Organ właściwy dłużnika/organ właściwy wierzyciela
  • X. Osoba uprawniona
  • XI. Rodzina
  • XII. Szkoła
  • XIII. Szkoła wyższa
  • XIV. Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa
  • XV. Znaczny stopień niepełnosprawności
  • XVI. Utrata dochodu/uzyskanie dochodu
 • A. Utrata dochodu
 • B. Uzyskanie dochodu

Rozdział 2. Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

 • Art. 3. [Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego]
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Zaświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
  • III. Opieszałość organu
 • Art. 4. [Wywiad alimentacyjny; oświadczenie majątkowe]
  • I. Czynności organu właściwego dłużnika
  • II. Wywiad alimentacyjny
  • III. Oświadczenie majątkowe
  • IV. Informacja o przekazaniu do BIG informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
 • Art. 5. [Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego]
  • I. Dalsze obowiązki organu właściwego dłużnika
  • II. Czynności poprzedzające decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się
  • III. Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się
  • IV. Uniemożliwianie przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu
  • V. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego
  • VI. Odmowa zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy
  • VII. Odmowa podjęcia pracy
  • VIII. Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się
  • IX. Wniosek o ściganie
  • X. Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy
  • XI. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
  • XII. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego dotyczące sankcji zatrzymania prawa jazdy
 • Art. 5a. [Wywiad alimentacyjny]
  • I. Wniosek o podjęcie kolejnych działań wobec dłużnika
 • Art. 6. [Informowanie o podjętych działaniach i ich efektach]
  • I. Obowiązek informacyjny
 • Art. 7. [Postępowanie z powództwa organu właściwego wierzyciela lub dłużnika]
  • I. Powództwo przeciwko dłużnikowi
  • II. Rola prokuratora w postępowaniu
 • Art. 8. [Orzeczenie]
 • Art. 8a. [Informacja o zobowiązaniach]
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Przekazanie informacji
  • III. Krajowy Rejestr Zadłużonych
  • IV. Rejestry publiczne
 • Art. 8b. [Podmioty upoważnione]
 • Art. 8c. [Odpowiednie zastosowanie przepisu]
 • Art. 8d. [Wywiad alimentacyjny]

Rozdział 3. Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • Art. 9. [Uprawnieni do świadczeń z funduszu alimentacyjnego]
  • I. Warunki nabywania prawa do świadczenia
  • II. Osoby uprawnione
  • III. Okres świadczenia
  • IV. Kryterium dochodowe
  • V. Kryteria przyznawania pomocy
  • VI. Uzyskanie bądź utrata dochodu
  • VII. Przebywanie członka rodziny w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  • VIII. Dochód z gospodarstwa rolnego
  • IX. Osoba uprawniona pod opieką opiekuna prawnego
 • Art. 10. [Wysokość świadczenia]
  • I. Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • II. Nieprzyznanie świadczenia
  • A. Piecza zastępcza
  • B. Całodobowe utrzymanie
  • C. Zawarcie związku małżeńskiego
  • III. Dochód rodziny
  • IV. Zmiana formy świadczenia na rzeczową
 • Art. 11. [Ustalanie prawa do świadczeń]
 • Art. 12. [Organy upoważnione do działań]
  • I. Właściwość rzeczowa
  • II. Właściwość miejscowa
 • Art. 13. (uchylony)
 • Art. 14. [Uprawnienia Rady Ministrów do podwyższania kwot świadczeń]

Rozdział 4. Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Art. 15. [Wymogi formalne wniosku o alimenty]
  • I. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
  • II. Złożenie nieprawidłowo wypełnionego wniosku
  • III. Osoby uprawnione do złożenia wniosku
  • IV. Oprogramowanie do realizacji zadań w zakresie świadczeń
  • V. Polityka prorodzinna
 • Art. 15a. [Zakres informacji dla organu właściwego wierzyciela]
  • I. Uzyskiwanie i weryfikacja danych przez organ właściwy wierzyciela
  • II. Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
 • Art. 16. (uchylony)
 • Art. 17. (uchylony)
 • Art. 18. [Okres świadczeniowy]
  • I. Okresowość świadczenia
  • II. Szczegółowe kwestie dotyczące ustalania prawa do świadczenia
  • III. Obniżenie wysokości świadczeń jako skutku powiększenia dochodu rodziny
 • Art. 19. [Obowiązek zgłaszania nowych okoliczności]
  • I. Obowiązek informacyjny
  • II. Zmiana miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie
 • Art. 20. [Miesięczny okres świadczeniowy]
  • I. System comiesięcznego wypłacania świadczeń
  • II. Wykonalność decyzji
  • III. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy
 • Art. 21. [Przyczyny wstrzymania wypłat]
  • I. Czasowe wstrzymanie wypłaty świadczenia z funduszu
  • II. Wygaśnięcie prawa do świadczeń
 • Art. 22. [Gromadzenie danych osobowych uprawnionych do świadczeń]
  • I. Gromadzenie danych osobowych uprawnionych a RODO
  • II. Wydawanie zaświadczeń
 • Art. 22a. [Zabezpieczenie danych osobowych]
 • Art. 23. [Nienależnie pobrane świadczenia]
  • I. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
  • II. Przedawnienie należności
  • III. Katalog ulg w obowiązku zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
 • Art. 23a. [Zwrot kwoty świadczeń przekazanych po śmierci osoby uprawnionej]
 • Art. 24. [Zmiana decyzji administracyjnej]
  • I. Zmiana lub uchylenie decyzji przyznającej świadczenie
  • II. Wzruszenie decyzji administracyjnej
 • Art. 25. [Odesłanie do przepisów KPA]
  • I. Zastosowanie przepisów KPA
 • Art. 26. [Obowiązek przekazywania informacji o postępowaniu]
 • Art. 27. [Ściągnięcie należności od dłużnika alimentacyjnego]
  • I. Odpowiedzialność dłużnika alimentacyjnego wobec organu
  • II. Ściągnięcie przez organ należności od dłużnika alimentacyjnego
  • III. Należności wpłacane przez dłużnika alimentacyjnego jako dochód gminy i państwa
 • Art. 28. [Zaspokajane należności; kolejność]
 • Art. 29. [Zmiana wysokości alimentów; wyrównania]
 • Art. 30. [Umorzenie należności od dłużnika]
  • I. Umorzenie zobowiązania dłużnika alimentacyjnego
  • II. Sytuacja rodzinna i dochodowa dłużnika ubiegającego się o umorzenie należności
 • Art. 30a. [Informacje związane z uprawnieniami dla rodzin przekazywane przez ministra]

Rozdział 5. Finansowanie realizacji zadań przewidzianych w ustawie

 • Art. 31. [Sprawozdanie z realizacji zadań]
  • I. Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zadanie zlecone gminy
  • II. Sprawozdanie z realizacji zadań

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących

 • Art. 32–40. (pominięte)

Rozdział 7. Przepisy przejściowe, uchylające i przepisy o wejściu w życie

 • Art. 41. [Sprawy w toku]
 • Art. 42. [Sprawy o nienależnie pobrane zaliczki]
 • Art. 43. [Egzekucja należności]
 • Art. 44. [Niewliczanie do dochodu]
 • Art. 45. [Przedłużenie okresu zasiłkowego]
 • Art. 46. [Rozliczenia zaliczek]
 • Art. 46a. [Zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji]
 • Art. 47. [Derogacja]
 • Art. 48. [Wejście w życie]

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów omawianych w publikacji, m.in.:

 • wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów, kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego,
 • oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego,
 • oświadczenia wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny,
 • wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • oświadczenia wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązania do zachowania w poufności danych osobowych.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 190
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 330 g
 • ISBN: 978-83-8291-042-1
 • EAN: 9788382910421
 • Kod serwisu: 00931400

Kategorie