Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Bestseller

Przeciwdziałanie przemocy domowej - analiza zmian + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

 • 169,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 143,65 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najnowsze na rynku opracowanie dotyczące zmian w prawie wprowadzonych ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. ... więcej ›

Opis książki

Najnowsze na rynku opracowanie dotyczące zmian w prawie wprowadzonych ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy znowelizowanej ustawy wchodzą w życie 22.6.2023 r. i od tego czasu zarówno przedstawiciele służb wskazanych w ustawie, jak i członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych zobowiązani będą do ich stosowania.

Ustawa określa:

 1. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
 2. zasady postępowania wobec osób doznających przemocy domowej;
 3. zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc domową.

Ustawą z dnia 9.3.2023 r. wprowadzono do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie szereg zmian, które w sposób istotny rozszerzają zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, a tym samym sytuacji, w których organy reprezentowane w Zespołach Interdyscyplinarnych zobowiązane będą do założenia i prowadzenia procedury Niebieskiej Karty. Jedną z podstawowych zmian w tym zakresie jest zmodyfikowanie samego pojęcia przemocy w rodzinie i zastąpienie go terminem „przemoc domowa". Wprowadzono cztery nowe (lub zmienione) definicje. Mają one nie tylko uporządkować terminologię używaną w tekście ustawy, ale również umożliwić bardziej precyzyjne stosowanie jej przepisów.

W publikacji znajdziemy omówienie różnic i wskazanie przykładów wprowadzonych nowych definicji czyli:

 • definicja przemocy w rodzinie została zastąpiona definicją przemocy domowej;
 • ustanowiono definicję osoby doznającej przemocy domowej;
 • zrezygnowano z dotychczasowej definicji członka rodziny i w to miejsce wprowadził ustawową definicję osoby stosującej przemoc domową;
 • definicja świadka przemocy domowej wprowadziła dwie różne kategorie świadków: pierwsza kategoria w sytuacji, gdy świadek widział akt przemocy; druga ustanawia świadkiem przemocy domowej każdego, kto ma wiedzę o przemocy.

Nowelizacja wprowadza także całkowicie nowe rozwiązania prawne dotyczące zakresu podmiotowego procedury Niebieskiej Karty. Ustawodawca niemal całkowicie rezygnuje z powiązań o charakterze biologicznym, jako przesłanki zastosowania procedury NK na rzecz powiązań emocjonalnych czy też osobistych. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie możliwości prowadzenia procedury NK w stosunku do osoby pozostającej obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu (oraz członków jej rodziny), a także osoby pozostającej obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania.

W znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej ustawodawca wprowadza dwa istotne rozwiązania dotyczące dzieci jako ofiar i sprawców przemocy domowej. Pierwsza sytuacja dotyczy małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej, gdy zostanie założona Niebieska Karta. Druga zmiana dotyczy samego pojęcia sprawcy przemocy i stwierdzenia, że osoba stosująca przemoc jest pełnoletnia, co oznacza to, że nie będzie dopuszczalne prowadzenie procedury NK wobec niepełnoletnich sprawców przemocy domowej.

Ustawodawca nałożył obowiązek powołania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta „nowych" zespołów po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po 22.6.2023 r. (zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej powołanie zespołów interdyscyplinarnych nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy). Z dniem powołania zespołów interdyscyplinarnych znosi się dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne. W przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej ustawodawca wprowadza pojęcie właściwości zespołu interdyscyplinarnego. Wprowadzenie do ustawy instytucji właściwości miejscowej powoduje, że zasadniczo nie będzie możliwe prowadzenie procedury NK przez dwa różne zespoły interdyscyplinarne w odniesieniu do tego samego zgłoszenia.

Prezentowany poradnik stanowi doskonałe wsparcie dla wszystkich podmiotów uczestniczących w postępowaniach dotyczących przemocy w rodzinie. Dotyczy to głównie: pracowników socjalnych, sędziów, kuratorów, policji, nauczycieli, prawników.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • czy konieczna jest nowa uchwała rady gminy w celu powołania nowego Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • do kiedy należy powołać nowy Zespół Interdyscyplinarny?
 • jakie są zadania Zespołu Interdyscyplinarnego przed i po zmianie przepisów?
 • czy konieczne jest przyjęcie regulaminu wewnętrznego Zespołu?
 • jakie będzie rola Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • jakie są nowe zadania Grup Diagnostyczno-Pomocowych?
 • jakie dokumenty będzie można udostępnić osobie podejrzewanej o stosowanie przemocy domowej?
 • jakie informacje będą musiały znaleźć się w protokole z zakończenia procedury NK?
 • kto będzie uprawniony do zamknięcia procedury NK?
 • jakie działania należy podejmować po zamknięciu NK?

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I. Zasady postępowania w związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Rozdział I. Pojęcie przemocy domowej

 • 1. Zakres przedmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • 2. Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • 3. Przemoc domowa a sytuacja prawna małoletniego i nieletniego

Rozdział II. Zespoły interdyscyplinarne

 • 1. Podstawowe założenia związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej w polskim systemie prawnym
 • 2. Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych
 • 3. Skład zespołów interdyscyplinarnych i ich organizacja
 • 4. Właściwość zespołu interdyscyplinarnego
 • 5. Instytucja „wyłączenia” w zespole interdyscyplinarnym

Rozdział III. Grupy diagnostyczno-pomocowe

 • 1. Ogólne założenia dotyczące funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych
 • 2. Skład grup diagnostyczno-pomocowych
 • 3. Zadania i kompetencje członków grupy diagnostyczno-pomocowej
 • 4. Monitoring rodziny dotkniętej przemocą a działania grupy diagnostycznopomocowej

Rozdział IV. Skargi na działalność zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych

 • 1. Podstawa prawna złożenia skargi
 • 2. Organ właściwy do rozpoznania skargi i tryb rozpatrywania skarg
 • 3. Informacja dla skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi

Część II. Komentarz do zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej i innych ustawach

Rozdział I. Komentarz do zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Rozdział II. Komentarz do zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej – przepisy przejściowe

Rozdział III. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw – przepisy zmieniające inne ustawy

 • 1. Zmiany w ustawie – Kodeks wykroczeń
 • 2. Zmiany w ustawie o Policji
 • 3. Zmiany w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego

Rozdział IV. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • 1. Zmiany w ustawie – Kodeks karny
 • 2. Zmiany w ustawie – Kodeks postępowania karnego

Część III. Wzory

 • 1. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  2. Porozumienie, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zawierane z jednostkami, których przedstawiciele są członkami zespołu interdyscyplinarnego
  3. Porozumienie, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zawierane z jednostkami, które nie są reprezentowane w zespole interdyscyplinarnym
  4. Regulamin zespołu interdyscyplinarnego
  5. Zarządzenie w przedmiocie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego
  6. Pismo przewodnie dla członków nowego zespołu interdyscyplinarnego
  7. Uchwała zespołu interdyscyplinarnego w sprawie przyjęcia regulaminu zespołu
  8. Uchwała zespołu interdyscyplinarnego w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego zespołu
  9. Uchwała zespołu interdyscyplinarnego w sprawie upoważnienia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego oraz jego zastępcy do powoływania członków grup diagnostyczno-pomocowych
  10. Skierowanie osoby stosującej przemoc domową do programu psychologicznoterapeutycznego

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz nowe wzory dokumentów omawiane w publikacji m.in.:

 • Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 • Porozumienia, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zawierane z jednostkami, których przedstawiciele są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Porozumienia, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zawierane z jednostkami, które nie są reprezentowane w Zespole Interdyscyplinarnym.
 • Wzoru regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 172
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 290 g
 • ISBN: 978-83-8291-891-5
 • EAN: 9788382918915
 • Kod serwisu: 00980500

Kategorie