Przedsprzedaż

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 284,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
25 lutego 2021
Powiadomienie o premierze ›

Autor: r.pr. Paweł Granecki, Iga Granecka

Specjalistyczny komentarz do nowej ustawy PZP. Komentarz stanowi szczegółowe i praktyczne omówienie ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), regulującej kwestie dotyczące zamówień publicznych i organizowania konkursów. W... więcej ›

Opis książki

Specjalistyczny komentarz do nowej ustawy PZP.

Komentarz stanowi szczegółowe i praktyczne omówienie ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), regulującej kwestie dotyczące zamówień publicznych i organizowania konkursów.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:

 • zasad, etapów przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia;
 • szczegółowych instrumentów, trybów i procedur w zakresie zamówień;
 • podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy;
 • zakresu wyłączeń stosowania przedmiotowej ustawy;
 • wymagań dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
 • organów właściwych w sprawach zamówień;
 • środków ochrony prawnej;
 • pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
 • kontroli udzielania zamówień oraz kar pieniężnych.

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych weszła w życie 1.1.2021 r. i wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu uproszczenie procedury stosowanej do zamówień publicznych, zwiększenie efektywności, konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień oraz wzmocnienie innowacyjności gospodarki. Ustawa m.in.:

 • kładzie nacisk na zasadę efektywności, mającą zastosowanie w procesie analizy potrzeb i możliwych rozwiązań przez podejmowaniem dużych inwestycji oraz na zasadę koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (tworząc nowe instrumenty prawne w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego lub innego polubownego);
 • przewiduje obowiązek zapewnienia aktualności rocznych planów postępowań, a także obowiązek ewaluacji realizacji umowy;
 • wprowadza procedurę uproszczoną dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne (tzw. tryb podstawowy);
 • wprowadza szereg nowych definicji (innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia);
 • wprowadza katalog klauzul abuzywnych naruszających równowagę stron;
 • ustala nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń w wyniku zmian cen materiałów lub istotnych kosztów realizacji zamówienia;
 • wprowadza obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
 • znosi odpowiedzialność solidarną wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego;
 • wprowadza rozwiązania mające na celu usprawnienie postepowania przez KIO (m.in. obniża opłatę od skargi na orzeczenie KIO i wydłuża termin na wniesienie skargi na orzeczenie);
 • przewiduje nowe zasady przeprowadzania kontroli przez organy kontrolujące zamówienia publiczne.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w komentowanej ustawie, wynikające z:

 • ustawy z 14.2.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poza. 1492 ze zm.), która w art. 21 dodaje wskazanie, aby w polityce zakupowej państwa uwzględniać nie tylko aspekty społeczne, ale i zdrowotne; weszła w życie 1.1.2021 r.;
 • ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288), polegające na zmianie brzmienia art. 214 ust. 8 pkt 2, dotyczącego wyłączeń od zakazu udziału kapitału prywatnego przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki; wchodzi w życie 1.3.2021 r.;
 • ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517 ze zm.), związane z likwidacją obowiązku stosowania nalepek kontrolnych;
 • ustawy z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), która ma na celu skorelowanie jej przepisów z nowym Prawem zamówień publicznych i jednocześnie precyzuje pewne przepisy nowego PZP, m.in. konkretyzuje przepisy dot. procedury tzw. trybu podstawowego; dookreśla sposób postępowania z ofertami; odróżnia oferty dodatkowe od ostatecznych; wprowadza zmiany w przepisach o umowie w sprawie zamówienia publicznego (np. ogranicza łączną maksymalną wysokość kar umownych określanych w umowach w sprawie zamówienia publicznego); modyfikuje przepisy dot. zakresu kontroli oraz eliminuje niewłaściwe określenia i poprawia wewnętrzne odesłania dot. m.in. trybu zamówienia z wolnej ręki, trybu negocjacji bez ogłoszenia i konkursu.
 • ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która do PZP wprowadza zmiany o charakterze wynikowym, związane z nowymi formami komunikacji przy użyciu ustandaryzowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej;

Komentarz jest adresowany do adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce oraz dla podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, a także osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Stanowić może cenne źródło wiedzy również dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Becka
 • Premiera: 25 lutego 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Waga: 1282 g
 • ISBN: 978-83-8198-605-2
 • EAN: 9788381986052
 • Kod serwisu: 00852800

Tagi