Nowość

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

 • 179,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik przedstawia najczęstsze błędy popełniane w procesie udzielania zamówień publicznych, skutkujące odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wraz z przedstawieniem orzecznictwa, przykładów oraz wskazówek, jak tych błędów uniknąć... więcej ›

Opis książki

Książka to praktyczny przewodnik dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz tych, które kontrolują ich udzielanie. Zawiera przede wszystkim omówienie bardzo istotnego i rozbudowanego art. 17 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 104), oraz powiązanych z nim licznych przepisów ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Ponadto w publikacji przedstawiono bogate orzecznictwo dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych, a także przykłady obrazujące omawiane zagadnienia. Dzięki temu książka stanowi niezbędne kompendium wiedzy, pomocne w prawidłowym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co pozwoli uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest aktem prawnym, który dyscyplinuje pracowników zamawiających, będących jednostkami sektora finansów publicznych. Naruszenia niektórych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, niezależnie od odpowiedzialności wobec wykonawców czy odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej ze stosunku pracy, mogą również stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Relacja pomiędzy zasadami dyscypliny finansów publicznych oraz przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych jest niejasna, często nieoczywista nawet dla praktyków. Wiążą się z nią liczne wątpliwości, niejasności i odmienne interpretacje. Pojawiają się bowiem stale nowe orzeczenia ich dotyczące, zmieniają się poglądy instytucji kontrolnych, a interpretacje dominujące są kształtowane przez podmioty, które nie mają kontroli naruszenia dyscypliny finansów publicznych w swoich kompetencjach.

Autor książki analizuje naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem postępowań i realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego, oraz omawia i wyjaśnia szczegółowo również liczne kontrowersje i wątpliwości związane z często niespójnymi regulacjami ww. powiązanych funkcjonalnie aktów prawnych, takie jak:

 • niespójna terminologia ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy – Prawa zamówień publicznych;
 • rozbieżne i niekiedy nieracjonalne orzecznictwo.

Główne zalety publikacji:

 • praktyczne ujęcie zagadnienia – w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane z dyscypliną finansów publicznych na tle ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • koncentracja wyłącznie na zagadnieniach dedykowanych dyscyplinie finansów publicznych na tle ustawy – Prawo zamówień publicznych, bez zbędnego omawiania całego systemu odpowiedzialności;
 • analiza przepisów dotyczących zarówno dyscypliny finansów publicznych, jak i ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • uwzględnienie dotychczasowego – i nadal aktualnego – orzecznictwa dotyczącego przepisów regulujących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • zamieszczenie przykładów obrazujących omawiane zagadnienia.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • Jakie kontrowersje, spory i ryzyka prawne wiążą się z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych na tle przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych?
 • Czy każdy zamawiający jest narażony na naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych, organizując konkurs?
 • Które części składowe przesłanek zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są najbardziej narażone na naruszenie?
 • Czy podpisanie oświadczenia o braku konfliktu interesów podpisem zaufanym powinno być uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy każde ciężkie i poważne naruszenie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych jest automatycznie kwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Jakie działania i zaniechania zamawiającego mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Który z pracowników zamawiającego może przy stosowaniu ustawy – Prawo zamówień publicznych naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?
 • Jakie przesłanki zamówienia z wolnej ręki stanowią najczęstszą bazę dla naruszeń dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności za popełnione już naruszenie?
 • Czy naruszenie zasad uczciwej konkurencji może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy opóźnienie w publikacji ogłoszeń ustawowych zawsze jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy każdy podział zamówienia narusza dyscyplinę finansów publicznych?
 • Czy każde naruszenie w zakresie formy elektronicznej jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. System orzekania o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – uwagi ogólne

 • 1. Organy mające wpływ na interpretację przepisów
 • 2. Przepisy PrZamPubl a FinPubU oraz DyscypFinPubU
 • 3. Uczestnicy postępowania – zróżnicowany zakres odpowiedzialności

Rozdział II. Naruszenia ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania

 • 1. Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
  • 1.1. Skutki braku precyzji opisu przedmiotu zamówienia
  • 1.2. Elementy opisu związane z przedmiotem zamówienia
  • 1.3. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
  • 1.4. Równoważność
  • 1.5. Kody CPV
  • 1.6. Opis przedmiotu zamówienia a narzędzia komercyjne
  • 1.7. Termin realizacji zamówienia jako naruszenie uczciwej konkurencji
 • 2. Ustalenie wartości zamówienia publicznego, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów PrZamPubl albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
  • 2.1. Należyta staranność jako podstawa ustalenia wartości zamówienia
  • 2.2. Zaniżanie wartości zamówienia lub konkursu w celu uniknięcia stosowania przepisów PrZamPubl
  • 2.3. Wartość części zamówienia
  • 2.4. Dostawy podobne
  • 2.5. Dostawy i usługi jako element robót budowlanych
  • 2.6. Zamówienie jako część większej całości
  • 2.7. Zamawiający składający się z wielu jednostek organizacyjnych
  • 2.8. Wartość zamówienia na roboty budowlane
  • 2.9. Dostawy i usługi powtarzające się
  • 2.10. Termin ustalenia wartości zamówienia
 • 3. Określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
 • 4. Określenie kryteriów oceny ofert niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych
  • 4.1. Kryteria podmiotowe
  • 4.2. Kryteria niezwiązane z przedmiotem zamówienia
  • 4.3. Kryteria nieokreślone w dokumentach zamówienia
  • 4.4. Kryteria subiektywne
 • 5. Nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych wymaganych ogłoszeń
  • 5.1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
  • 5.2. Opcje a ogłoszenie o wykonaniu umowy
  • 5.3. Płatne przeglądy gwarancyjne a ogłoszenie o wykonaniu umowy
  • 5.4. Termin płatności a ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • 6. Niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania
 • 7. Łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy
  • 7.1. Planowanie zamówień
  • 7.2. Przesłanki łączenia zamówień według UZP
 • 8. Brak trybu ustawowego lub procedury
  • 8.1. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
  • 8.2. Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki
   • 8.2.1. Jeden wykonawca
   • 8.2.2. Przyczyny techniczne
   • 8.2.3. Ochrona praw wyłącznych
   • 8.2.4. Działalność twórcza lub artystyczna
   • 8.2.5. Sytuacja wyjątkowa
   • 8.2.6. Wolna ręka po unieważnieniu postępowania w trybie konkurencyjnym
   • 8.2.7. Istotna zmiana pierwotnych warunków zamówienia
   • 8.2.8. Zamówienie „powtórzone"
   • 8.2.9. Zamówienie „dodatkowe"
 • 9. Rozstrzygnięcie konkursu bez stosowania PrZamPubl

Rozdział III. Naruszenia ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie umów

 • 1. Zawarcie umowy ramowej z naruszeniem przepisów PrZamPubl
 • 2. Zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi, bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
 • 3. Zawarcie umowy ramowej w sposób, który mógłby zakłócać konkurencję
 • 4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem PrZamPubl
  • 4.1. Zawarcie umowy bez zachowania formy określonej przepisami o zamówieniach publicznych
  • 4.2. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych
  • 4.3. Zawarcie umowy przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych
 • 5. Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej z istotną zmianą warunków udzielenia zamówienia określonych w tej umowie
 • 6. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych
  • 6.1. Zmiana umowy przed jej zawarciem
  • 6.2. Zmiana umowy po terminie wykonania
  • 6.3. Przesłanki zmiany umowy
   • 6.3.1. Przesłanki negatywne
    • 6.3.1.1. Istotna zmiana warunków umowy
    • 6.3.1.2. Naruszenie równowagi ekonomicznej
    • 6.3.1.3. Znaczna zmiana zakresu umowy
    • 6.3.1.4. Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (aspekt negatywny)
    • 6.3.1.5. Nieistotna zmiana umowy – przesłanka domniemana
    • 6.3.1.6. Zmiana charakteru umowy
  • 6.3.2. Przesłanki pozytywne
   • 6.3.2.1. Przewidziane zmiany umowy
    • 6.3.2.1.1. Negocjacje
    • 6.3.2.1.2. Forma aneksu
    • 6.3.2.1.3. Przewidziana zmiana umowy a opcja
   • 6.3.2.2. Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (aspekt pozytywny)
  • 6.3.2.3. Nieprzewidziane zmiany umowy
   • 6.3.2.3.1. Zmiany nieprzewidziane i zmiany nieprzewidywalne
   • 6.3.2.3.2. Nieprzewidywalne zmiany umowy
  • 6.3.3. Bagatelne zmiany umowy
   • 6.3.3.1. Kompensowanie zmian bagatelnych
   • 6.3.3.2. Możliwość wydłużenia terminu realizacji na podstawie art. 455 ust. 2 PrZamPubl

Rozdział IV. Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, które miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rozdział V. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych

 • 1. Brak ofert
 • 2. Odrzucenie wszystkich złożonych ofert
 • 3. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa środki, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
 • 4. Oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie
 • 5. Zmiana interesu publicznego w trakcie postępowania
 • 6. Niemożliwe do usunięcia wady postępowania
 • 7. Brak ZNWU lub uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy
 • 8. Brak dojścia do porozumienia w trybie wolnej ręki
 • 9. Fakultatywne przesłanki unieważnienia postępowania
  • 9.1. Unieważnienie postępowania ze względu na okoliczności powodujące, że dalsze jego prowadzenie jest nieuzasadnione
  • 9.2. Unieważnienie postępowania ze względu na nieprzyznanie zamawiającemu środków publicznych na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Rozdział VI. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z przejrzystością postępowania

 • 1. Niezłożenie oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania
  • 1.1. Osoby objęte obowiązkiem
  • 1.2. Forma oświadczenia
 • 2. Niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu osoby podlegającej wyłączeniu

Rozdział VII. Brak naruszenia dyscypliny finansów publicznych

 • 1. Wyłączenie odpowiedzialności zamawiającego opartej na zasadzie winy
 • 2. Poważne naruszenia PrZamPubl niebędące jednocześnie naruszeniem dfp

Podsumowanie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 144
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 250 g
 • ISBN: 978-83-8356-498-2
 • EAN: 9788383564982
 • Kod serwisu: 0A013600

Kategorie