Opłaty, ceny, wartości i odszkodowania w gospodarce nieruchomościami

Promocyjna cena
%
 • 152,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 143,20 zł
  Cena katalogowa: 179,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opracowanie ma na celu omówienie zasad i procedur wymierzania opłat w gospodarce nieruchomościami, ze szczególnym uwypukleniem praktycznych rozwiązań problemów prawnych powstających przy dokonywaniu oceny spełnienia ustawowych kryteriów dopuszczalności ustalenia i pobrania tych opłat... więcej ›

Opis książki

Opłaty, ceny, wartości i odszkodowania w gospodarce nieruchomościami, to publikacja, która w jasny i przystępny sposób omawia reguł wykładni przepisów regulujących prezentowaną tematykę.

Opracowanie ma na celu omówienie zasad i procedur wymierzania wskazanych opłat, ze szczególnym uwypukleniem praktycznych rozwiązań problemów prawnych powstających przy dokonywaniu oceny spełnienia ustawowych kryteriów dopuszczalności ustalenia i pobrania tych opłat. Wyjaśnione zostały również kryteria ustalania cen w obrocie nieruchomościami, stanowiącymi własność publiczną, który poddano szczególnej reglamentacji prawnej właśnie ze względu na charakter tych nieruchomości.

Kolejne, 2. wydanie zostało uaktualnione i rozszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również uwzględniono w nim wszystkie zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania, w szczególności:

 • ustawę z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509), która ujednolica praktykę stosowania przepisów w zakresie m.in. zbywania nieruchomości publicznych na rzecz osób, które wieloletnio dzierżawią lub użytkują nieruchomości publiczne, określania dochodu na potrzeby udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz zasad potwierdzania aktualności operatów szacunkowych,
 • ustawę z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2040), która dotyczy władczego, ustawowego przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych. Dla nieruchomości, które zostaną zabudowane na cele mieszkaniowe, po dacie ustawowego przekształcenia praw nastąpi tzw. „opóźnione" przekształcenie prawa,
 • ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk sejmowy Nr 766), który dotyczy określenia zasad zbywania w przetargach nieograniczonych nieruchomości gruntowych gmin oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości (za pośrednictwem gmin) z możliwością rozliczenia części ceny nieruchomości w formie mieszkań (lub innych powierzchni, które mogłyby być wykorzystane przez gminę np. na działalność użyteczności publicznej).

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zagadnień, z których Czytelnik dowie się m.in. o:

 • opłatach za użytkowanie wieczyste,
 • opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność,
 • opłatach za trwały zarząd,
 • opłatach adiacenckich,
 • opłatach planistycznych,
 • cenie i wartości nieruchomości publicznej w przetargu i w trybie bezprzetargowym,
 • wartości nieruchomości,
 • wycenie nieruchomości,
 • odszkodowaniach w gospodarce nieruchomościami.

W publikacji można znaleźć przykłady z praktyki orzeczniczej i oceny judykatury, służące ukazaniu argumentacji przemawiającej za wyborem wykładni poszczególnych przepisów prawa dotyczących omawianych opłat.

Publikację przygotowano z myślą o praktykach – osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości – geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości czy też uczestników procesu inwestycyjnego, ale stanowi również nieocenioną pomoc dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów i studentów prawa oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Opłaty za użytkowanie wieczyste

 • I. Charakter prawny i cel opłat
 • II. Rodzaje opłat i ich ustalanie
  • A. Opłata pierwsza
  • B. Opłata roczna
   • 1. Termin uiszczania
   • 2. Stawki procentowe opłaty
  • C. Opłata dodatkowa
   • 1. Warunki wymierzania opłaty
   • 2. Procedura wymierzania opłaty
 • III. Podmioty opłat
  • A. Podmioty uprawnione do pobierania opłaty
  • B. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
 • IV. Bonifikaty, zwolnienia i zmniejszenia wysokości opłat
  • A. Bonifikaty przy opłacie pierwszej
  • B. Bonifikaty przy opłacie rocznej
  • C. Inne zmniejszenia oraz zwolnienie z ponoszenia opłat
 • V. Zmiana celu użytkowania wieczystego powodująca zmianę stawki procentowej opłaty rocznej
  • A. Uwagi ogólne
  • B. Procedura zmiany
  • C. Materialnoprawne przesłanki zmiany
  • D. Sytuacje szczególne
 • VI. Aktualizacja wysokości kwoty opłaty rocznej
  • A. Przesłanki aktualizacji
  • B. Aktualizacja z urzędu
   • 1. Warunki aktualizacji
   • 2. Wypowiedzenie dotychczasowej opłaty
   • 3. Postępowanie przed SKO
   • 4. Postępowanie przed sądem cywilnym
  • C. Aktualizacja na wniosek
   • 1. Uprawnienia i obowiązki użytkownika wieczystego
   • 2. Procedura aktualizacyjna
  • D. Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej
  • E. Zasady i tryb uiszczania zaktualizowanej opłaty rocznej

Rozdział 2. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

 • I. Przekształcenie prawa na podstawie przepisów ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • A. Zasady i tryb przekształcenia
  • B. Ustalanie opłaty
  • C. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
  • D. Podmioty zwolnione z opłaty
  • E. Zasady uiszczania opłaty
   • 1. Rozkładanie płatności opłaty na raty
   • 2. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie
 • II. Przekształcenie prawa na podstawie przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • A. Zakres przekształcenia prawa
  • B. Zobowiązanie do uiszczenia opłaty
  • C. Ustalanie wysokości opłaty
   • 1. Zasady ustalania wysokości opłaty
   • 2. Tryb ustalania wysokości opłaty
  • D. Zasady uiszczania opłaty i jej waloryzacja
   • 1. Ogólne zasady uiszczania opłaty
   • 2. Szczególne zasady uiszczania opłaty
   • 3. Waloryzacja opłaty
  • E. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie
   • 1. Bonifikata obligatoryjna
   • 2. Bonifikata fakultatywna

Rozdział 3. Opłata za trwały zarząd

 • I. Charakter prawny i cel opłaty
 • II. Stawki procentowe opłaty, bonifikaty i zwolnienia
  • A. Wysokość stawek procentowych
  • B. Bonifikaty
  • C. Zwolnienia z opłaty
 • III. Uiszczanie opłaty
 • IV. Aktualizacja opłaty
 • V. Opłata dodatkowa
  • A. Warunki wymierzania opłaty
  • B. Procedura wymierzania opłaty

Rozdział 4. Opłaty adiacenckie

 • I. Rodzaje opłat
 • II. Opłata po podziale nieruchomości
  • A. Przesłanki ustalenia opłaty
  • B. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
  • C. Procedura ustalania i pobierania opłaty
 • III. Opłata po scaleniu i podziale nieruchomości
  • A. Przesłanki ustalenia opłaty
  • B. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
  • C. Procedura ustalania i pobierania opłaty
 • IV. Opłata po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej
  • A. Przesłanki ustalenia opłaty
  • B. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
  • C. Procedura ustalania i pobierania opłaty

Rozdział 5. Opłata planistyczna

 • I. Planistyczne podstawy ustalenia i pobrania opłaty
 • II. Charakter prawny i cel opłaty
 • III. Przesłanki ustalenia opłaty
  • A. Wzrost wartości nieruchomości
   • 1. Wpływ ustaleń nowego planu miejscowego na wartość nieruchomości
   • 2. Wpływ ustaleń planu miejscowego na wartość nieruchomości po jego zmianie
  • B. Zbycie nieruchomości
   • 1. Zakres znaczeniowy pojęcia „zbycie"
   • 2. Przedmiot zbycia
   • 3. Termin zbycia nieruchomości
  • C. Ustalenie procentowej stawki opłaty
 • IV. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
 • V. Procedura ustalenia i pobierania opłaty
  • A. Ustalenie opłaty z urzędu
  • B. Ustalenie opłaty na wniosek
 • VI. Ustalanie opłaty przy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • VII. Zwrot uiszczonej opłaty
  • A. Stwierdzenie nieważności planu miejscowego lub jego części
  • B. Stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej oraz uznanie czynności zbycia nieruchomości za nieważną

Rozdział 6. Cena i wartość nieruchomości publicznej w przetargu i w trybie bezprzetargowym

 • I. Formy zbycia nieruchomości
 • II. Ustalenie ceny nieruchomości w przetargu
 • III. Ustalenie ceny nieruchomości w rokowaniach po przetargu
 • IV. Ustalenie ceny nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 • V. Bonifikaty
  • A. Bonifikata fakultatywna przy zbyciu prawa własności i jej zwrot
  • B. Bonifikata obligatoryjna
 • VI. Szczególny tryb rozliczania ceny nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu z uwzględnieniem ceny lokali i budynków

Rozdział 7. Wartość nieruchomości

 • I. Wartość rynkowa
 • II. Wartość odtworzeniowa
 • III. Wartość katastralna
 • IV. Wartość w odrębnych przepisach
  • A. Wartość bankowo-hipoteczna
  • B. Wartość godziwa

Rozdział 8. Wycena nieruchomości

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Reguły dokonywania wyceny nieruchomości
  • A. Podejścia, metody i techniki szacowania
  • B. Operat szacunkowy
 • III. Wycena dla różnych celów
  • A. Wycena w razie braku transakcji
  • B. Wycena przedmiotu użytkowania wieczystego
  • C. Wycena przedmiotu trwałego zarządu
  • D. Wycena dla ustalenia ceny lokalu
  • E. Wycena nakładów
  • F. Wycena nieruchomości obciążonych innymi prawami
  • G. Wycena zabytków
  • H. Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych i leśnych
  • I. Wycena nieruchomości położonych na złożach kopalin
  • J. Wycena dla rozliczenia roszczeń zabużańskich
 • IV. Wycena dla potrzeb ustalenia odszkodowania
  • A. Odszkodowanie za odjęcie własności pod drogi publiczne
  • B. Odszkodowanie za wywłaszczenie
  • C. Odszkodowanie za szkody po czasowym zajęciu nieruchomości
 • V. Powszechna taksacja nieruchomości

Rozdział 9. Odszkodowania w gospodarce nieruchomościami

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Odszkodowanie za odjęcie własności z mocy prawa
  • A. Działki drogowe przy podziale nieruchomości
  • B. Działki drogowe przy scaleniu i podziale nieruchomości
  • C. Części nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
  • D. Działki wydzielane na podstawie specustawy drogowej
 • III. Odszkodowanie za odjęcie własności w drodze wywłaszczenia
 • IV. Odszkodowanie za szkody i ograniczenie własności
 • V. Odrębne postępowanie odszkodowawcze
 • VI. Odszkodowanie w planowaniu przestrzennym

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Nieruchomości w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 608
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 760 g
 • ISBN: 978-83-8235-297-9
 • EAN: 9788382352979
 • Kod serwisu: 00883200

Kategorie