Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne opracowanie omawiające nowe i zmodyfikowane instytucje planowania przestrzennego. Walorem proponowanego przedstawienia tematu jest wskazanie nie tylko na brzmienie odpowiednich regulacji po zmianach, ale dokonanie porównania stanu prawnego wynikającego z nowelizacji z dotychczasowymi regulacjami... więcej ›

Opis książki

Książka opisuje wszystkie nowe elementy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone nowelizacją z dnia 7 lipca 2023 r., najrozleglejszą od czasu wejścia w życie tej ustawy, a więc od dokładnie 20 lat.

Nowe przepisy reformując system planowania przestrzennego mają zahamować chaos urbanistyczny, który stał się już nie tylko problemem estetycznym, ale również ekonomicznym z powodu wzrostu kosztów budowy dróg, infrastruktury technicznej, kulturalnej i społecznej oraz codziennych dojazdów z i do osiedli rozwijających się bez większej kontroli na obrzeżach lub w znacznej odległości od zagospodarowanych i w pełni wyposażonych ośrodków osadniczych.

Każdy kto sięgnie po to opracowanie, otrzyma informacje o nowych procedurach, dokumentach oraz uchwałach w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem chronologii niezbędnych działań, gdyż wprowadzanie nowych zasad będzie rozłożone w czasie najbliższych kilku lat. Jednocześnie monografia zawiera liczne porównania instytucji sytemu planowania przestrzennego przed i po nowelizacji, co ułatwia zrozumienie zakresu i skutków zmian.

Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyska informacje o tym co nowego niesie ze sobą nowelizacja dla:

 • Organów samorządów terytorialnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich), członków komisji urbanistyczno-architektonicznych oraz inwestorów w zakresie sporządzania i uchwalania nowych aktów planowania przestrzennego (ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych, uchwał w sprawie standardów i wskaźników urbanistycznych).
 • Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w zakresie roszczeń odszkodowawczych i opłaty planistycznej należnej gminie na skutek uchwalenia dokumentów planistycznych czy wydanych decyzji administracyjnych – o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Społeczności lokalnych w zakresie zasad udziału w partycypacji społecznej, niezbędnej w uchwalaniu aktów planowania przestrzennego.
 • Środowiska urbanistów i architektów w zakresie ustaleń nowych aktów planowania przestrzennego i ich wpływu na projekty budowlane.
 • Inwestorów zainteresowanych realizacją inwestycji budowlanych na terenach objętych nowymi aktami planistycznymi.
 • Rzeczoznawców majątkowych w zakresie określenia wartości podlegających wycenie nieruchomości przy uwzględnieniu przeznaczenia i potencjalnej możliwości zabudowy nieruchomości.
 • Prawników obsługujących organy administracji publicznej czy doradzających inwestorom.

Książka skierowana jest do praktyków z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego: urzędników organów administracji publicznej różnych szczebli, wydających indywidualne decyzje administracyjne, urbanistów i architektów, tworzących akty planowania przestrzennego oraz projekty aktów wydawanych w postępowaniach administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych, a także samych inwestorów.

W następstwie powyższego publikacja skupia się na nowościach wprowadzanych do porządku prawnego, aby ułatwić wszystkim podmiotom zrozumienie nowego podejścia do zagospodarowania otaczającej przestrzeni.

Spis treści

Rozdział I. Zmiany w przepisach ogólnych

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Obowiązek uwzględnienia potrzeb zrównoważonego rozwoju
 • 3. Obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzeniem aktów planowania przestrzennego
 • 4. Obowiązek uwzględnienia potrzeb zapobiegania poważnym awariom oraz kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  • 4.1. Obowiązek zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego
  • 4.2. Obowiązek uwzględniania potrzeb związanych z kształtowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozwoju produkcji rolniczej
 • 5. Wprowadzenie definicji „inwestycji uzupełniającej"
 • 6. Uchylenie definicji „obszaru przestrzeni publicznej"
 • 7. Wprowadzenie definicji „aktów planowania przestrzennego"
 • 8. Uchylenie definicji „urządzeń innych niż wolno stojące"
 • 9. Wprowadzenie definicji „obszaru zabudowy śródmiejskiej"
 • 10. Wprowadzenie definicji „nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym"
 • 11. Wprowadzenie definicji „obszaru zieleni publicznej" oraz „szkoły podstawowej"
 • 12. Wprowadzenie definicji „handlu wielkopowierzchniowego"
 • 13. Wprowadzenie definicji „powierzchni biologicznie czynnej" oraz „udziału powierzchni biologicznie czynnej"
 • 14. Wprowadzenie definicji „wysokości zabudowy"
 • 15. Wprowadzenie definicji „powierzchni kondygnacji" oraz „kondygnacji nadziemnej"
 • 16. Wprowadzenie definicji „intensywności zabudowy" oraz „nadziemnej intensywności zabudowy"
 • 17. Wprowadzenie definicji „udziału powierzchni zabudowy"

Rozdział II. Obowiązek sporządzenia strategii rozwoju gminy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Nowe elementy strategii rozwoju gminy
 • 3. Spójność strategii rozwoju gminy z innymi aktami planowania przestrzennego
 • 4. Wpływ strategii rozwoju gminy na inne akty prawne

Rozdział III. Partycypacja społeczna

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zakres pojęcia „partycypacja"
 • 3. Forma udziału w konsultacji
 • 4. Realizacja zadań z zakresu partycypacji
  • 4.1. Uczestnicy partycypacji
  • 4.2. Warunki partycypacji
 • 5. Rola Rejestru Urbanistycznego
  • 5.1. Pisma i wnioski
  • 5.2. Konieczne rozporządzenia
 • 6. Konsultacje społeczne
  • 6.1. Elementy konieczne w konsultacji
  • 6.2. Formy konsultacji
 • 7. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
 • 8. Wzory
  • 8.1. Informacja o sposobach, miejscach i terminach prowadzenia konsultacji społecznych
  • 8.2. Zgłoszenie przystąpienia do sporządzenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Rozdział IV. Plan ogólny jako nowy akt planowania przestrzennego i podstawa planów miejscowych oraz realizacji inwestycji

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Plan ogólny jako akt prawa miejscowego
 • 3. Zakres związania
 • 4. Zasięg i treść planu ogólnego
 • 5. Strefy planistyczne
 • 6. Gminne standardy urbanistyczne
 • 7. Uzasadnienie dla planu ogólnego
  • 7.1. Część tekstowa uzasadnienia
  • 7.2. Część graficzna uzasadnienia
 • 8. Postępowanie w sprawie przyjęcia planu ogólnego
  • 8.1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego
  • 8.2. Ogłoszenie i zawiadomienie o podjęciu uchwały intencyjnej
  • 8.3. Zbieranie wniosków oraz przygotowanie projektu planu ogólnego
  • 8.4. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu ogólnego
  • 8.5. Publikacja projektu planu ogólnego w Rejestrze Urbanistycznym
  • 8.6. Przedstawienie radzie gminy projektu planu ogólnego
 • 9. Nieważność planu ogólnego
 • 10. Porównanie studium i planu ogólnego
 • 11. Zagadnienia międzyczasowe
 • 12. Wzory
  • 12.1. Uchwała rady gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego (uchwała intencyjna)
  • 12.2. Wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o uzgodnienie projektu planu ogólnego
  • 12.3. Wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o uzgodnienie projektu planu ogólnego
  • 12.4. Ponowny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o uzgodnienie projektu planu ogólnego
  • 12.5. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie uchwały przyjmującej plan ogólny

Rozdział V. Zintegrowany plan inwestycyjny jako podstawa realizacji inwestycji uzupełniających

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zintegrowany plan inwestycyjny jako akt prawa miejscowego
 • 3. Zakres związania
 • 4. Umowa urbanistyczna
  • 4.1. Zobowiązania wynikające z umowy urbanistycznej
 • 5. Procedura przyjęcia ZPI
  • 5.1. Obowiązek dołączenia projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego
  • 5.2. Udostępnienie wniosku w Rejestrze Urbanistycznym i przekazanie go radzie gminy
  • 5.3. Wprowadzenie przez organ wykonawczy gminy zmian do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego
  • 5.4. Uchwała przyjmująca zintegrowany plan inwestycyjny
 • 6. Nieważność zintegrowanego planu inwestycyjnego
 • 7. Porównanie miejscowego planu rewitalizacji i zintegrowanego planu inwestycyjnego
 • 8. Wzory
  • 8.1. Wezwanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do uzupełnienia braków formalnych wniosku o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego
  • 8.2. Postanowienie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o pozostawieniu wniosku w sprawie uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego bez rozpoznania

Rozdział VI. Zmiany dotyczące wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zmiana w zakresie sposobu informowania stron w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 3. Określenie zasad ustalenia stron postępowania w przedmiocie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy oraz zasad doręczania im pism
 • 4. Rozszerzenie przypadków, w których konieczne jest uzgodnienie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
 • 5. Zakres decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
 • 6. Zmiany w zakresie określenia inwestycji wymagających uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
 • 7. Zmiany w zakresie warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy
 • 8. Zmiany w zakresie zasad przeprowadzenia analizy cech zabudowy i zagospodarowania terenu
 • 9. Wyłączenie konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji wywłaszczenia nieruchomości
 • 10. Ograniczenie w zakresie możliwości przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy zagrodowej
 • 11. Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na upływ czasu
 • 12. Wygaśnięcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział VII. Rejestr Urbanistyczny

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Dostęp do danych
  • 2.1. Udostępnianie danych
  • 2.2. Zakres danych
 • 3. Inne informacje w Rejestrze Urbanistycznym
 • 4. Terminy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz wzory dokumentów w celu przeprowadzenia procedur w planowaniu przestrzennych, dla których ustawodawca nie zapowiedział wydania odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Są to m.in.:

 • Wniosek o przystąpienie do sporządzenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • Informacja o sposobach, miejscach i terminach prowadzenia konsultacji społecznych.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 138
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 250 g
 • ISBN: 978-83-8356-052-6
 • EAN: 9788383560526
 • Kod serwisu: 00988100

Kategorie

Tagi