Metodyka sporządzania aktów notarialnych

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praca stanowi usystematyzowanie wiedzy prawniczej rozporoszonej w ramach licznych dyscyplin prawniczych, a w szczególności w prawie cywilnym, w tym także prawie rodzinnym, administracyjnym i handlowym, a także w prawie podatkowym. Struktura książki odpowiada strukturze... więcej ›

Opis książki

Praca stanowi usystematyzowanie wiedzy prawniczej rozporoszonej w ramach licznych dyscyplin prawniczych, a w szczególności w prawie cywilnym, w tym także prawie rodzinnym, administracyjnym i handlowym, a także w prawie podatkowym.

Struktura książki odpowiada strukturze aktu notarialnego i wyczerpująco omawia kolejne relewantne elementy, które, na mocy treści art. 92 ustawy z 14.2.1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), są niezbędnymi częściami aktu notarialnego. Autor w sposób niezwykle przejrzysty stara się wytłumaczyć wszelkie wątpliwości, jakie mogą wiązać się z próbą sporządzenia aktu notarialnego.

Publikacja składa się z 6 rozdziałów, w których omówiono m.in.:

 • Istotę art. 92 ustawy – Prawo o notariacie;
 • Akty notarialne obejmujące umowy przenoszące własność nieruchomości;
 • Akty notarialne obejmujące czynności z zakresu prawa handlowego;
 • Odmowę dokonania czynności prawnej;
 • Egzamin notarialny i jego ogólne założenia.

W publikacji dokonano systematyzacji zagadnień dotyczących reprezentacji poszczególnych podmiotów, jak również budowy komparycji aktu notarialnego oraz oświadczeń, których treść wyraża wolę stron czynności prawnych. Komentarz wzbogacono też o liczne przykłady z orzecznictwa oraz doktrynę.

Metodyka sporządzania aktów notarialnych dąży do pokazania prawidłowości dotyczących powtarzalności i uchwytności pewnych schematów w odniesieniu do rozwiązywania problemu reprezentacji podmiotów w obrocie cywilnoprawnym nieruchomościami, w tym także uchwał organów kolegialnych i orzeczeń sądów, których przedłożenie do aktu może być niezbędne. Autor omawia zwięźle także sankcje dokonania określonych czynności z przekroczeniem umocowania.

Pozycja uwzględnia także najnowsze nowelizacje, w tym m.in.:

 • ustawę z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która stanowi, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, to notariusz ma obowiązek pouczyć strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.
 • ustawę z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która zobowiązuje notariusza do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanej do właściwej bazy elektronicznej;
 • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.), która stanowi, że instytucja zastępstwa obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 6a i 7 ustawy – Prawo o notariacie, oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a ponadto dodaje rozdział o możliwości zawarcia przez notariusza umowy z prostą spółką akcyjną o prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej;
 • ustawę z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177), która dotyczy określenia zasad działania i zakresu odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej i wyeliminuje ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych.

Opracowanie to kierowane jest zwłaszcza do wykonawców zawodów prawniczych, w tym: notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz wszelkich osób zainteresowanych praktyką notarialną. Książka jako swoisty podręcznik sporządzania aktów notarialnych będzie również użyteczna dla aplikantów zawodów notarialnych przygotowujących się do egzaminu oraz studentów prawa.


Egzamin notarialny 2023 - Pełna oferta materiałów do nauki Sprawdź wszystkie

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Treść aktu notarialnego (art. 92 PrNot)

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Ogólne założenia metodologiczne dotyczące redagowania aktów notarialnych
 • 3. Język aktów notarialnych oraz strukturalne i językowe determinanty ich koherencji
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Ukazywanie związków między elementami prawnie doniosłymi
  • 3.3. Pytania o celowość tworzenia typologii zapisów objętych treścią aktu notarialnego i zawodność tej typologii
  • 3.4. Zapisy strukturalnie istotne jako indykatory kompletności oświadczeń
  • 3.5. Analiza językowo doniosłych zakotwiczeń poszczególnych przepisów
  • 3.6. Zapewnienie koherencji przepisu z zapisami w akcie notarialnym
  • 3.7. Model i etapy językowej analizy przepisu obejmującego
  • regulacje dotyczące centralnego oświadczenia w akcie notarialnym i oświadczeń szczegółowych
   • 3.7.1. Model oparty o essentialia negotii
   • 3.7.2. Model co do zasady binarny
  • 3.8. Tytułowanie aktu notarialnego
   • 3.8.1. Tytuł umowy i jego doniosłość dla skuteczności aktu notarialnego
   • 3.8.2. Śródtytuły w praktyce notarialnej
  • 3.9. Konkluzje
 • 4. Ogólna typologia aktów notarialnych – przegląd
  • 4.1. Typologia i jej status
  • 4.2. Umowy z zakresu obrotu nieruchomościami
  • 4.3. Umowy i statuty spółek
  • 4.4. Protokoły
  • 4.5. Czynności z zakresu prawa rodzinnego
  • 4.6. Czynności z zakresu prawa spadkowego
  • 4.7. Inne czynności notarialne
 • 5. Obowiązek informacyjny notariusza

Rozdział 2. Komparycja i założenia ogólne dotyczące jej redagowania

 • 1. Zagadnienia ogólne i pojęcie reprezentacji
 • 2. Ogólna typologia podmiotów reprezentowanych przy aktach notarialnych i zagadnienia techniczne związane ze składaniem oświadczeń woli
 • 3. Zasady ostrożności dotyczące właściwej reprezentacji
  • 3.1. Indykatory normalnego działania
  • 3.2. Indykatory niepodlegania regulacjom i reżimom szczególnym

Rozdział 3. Reprezentacja wybranych podmiotów: omówienia i wzory komparycji

 • 1. Osoby fizyczne
  • 1.1. Ogólne zasady działania osób fizycznych i ogólne omówienie podstaw modyfikacji tych zasad
  • 1.2. Osoba fizyczna podlegająca ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  • 1.3. Osoba małoletnia
  • 1.4. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie i częściowo
  • 1.5. Małżonkowie
  • 1.6. Wspólnicy spółki cywilnej
  • 1.7. Rolnik indywidualny
 • 2. Kodeks spółek handlowych
  • 2.1. Spółki osobowe
   • 2.1.1. Spółka jawna
   • 2.1.2. Spółka partnerska
   • 2.1.3. Spółka komandytowa
   • 2.1.4. Spółka komandytowo-akcyjna
  • 2.2. Spółki kapitałowe
   • 2.2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • 2.2.2. Prosta spółka akcyjna
   • 2.2.3. Spółka akcyjna
 • 3. Spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje
  • 3.1. Spółdzielnie
  • 3.2. Stowarzyszenia
  • 3.3. Fundacje
 • 4. Kościoły i inne związki wyznaniowe
  • 4.1. Uwagi wprowadzające
  • 4.2. Parafia katolicka
  • 4.3. Parafia ewangelicko-augsburska
  • 4.4. Zbór świadków Jehowy
  • 4.5. Gmina wyznaniowa żydowska
 • 5. Podmioty realizujące działalność naukową
  • 5.1. Uczelnie
  • 5.2. Polska Akademia Nauk
  • 5.3. Instytuty badawcze
 • 6. Instytucje finansowe i pokrewne
  • 6.1. Narodowy Bank Polski
  • 6.2. Bank Gospodarstwa Krajowego
  • 6.3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • 6.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • 7. Agencje wyspecjalizowane działające na podstawie odrębnych ustaw
  • 7.1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • 7.2. Agencja Mienia Wojskowego
  • 7.3. Krajowy Zasób Nieruchomości
 • 8. Wybrane podmioty działające na mocy odrębnych ustaw
  • 8.1. Spółki wodne
  • 8.2. Wspólnoty gruntowe

Rozdział 4. Akty notarialne obejmujące umowy przenoszące własność nieruchomości

 • 1. Umowy dotyczące nieruchomości – ogólne schematy
 • 2. Konstruowanie oświadczeń woli i prawne determinanty formy tych oświadczeń
  • 2.1. Ogólne wytyczne konstrukcyjne
  • 2.2. Przykłady oświadczeń
 • 3. Opis nieruchomości
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Podstawowy zestaw danych dotyczących stanu nieruchomości – przegląd i typologia
   • 3.2.1. Uwagi wprowadzające
   • 3.2.2. Istotne podsekcje w ramach opisu nieruchomości
   • 3.2.3. Podstawa nabycia nieruchomości, księga wieczysta
   • 3.2.4. Prawne i faktyczne determinanty stanu faktycznego i prawnego nieruchomości
   • 3.2.5. Niektóre swoistości związane z konstruowaniem opisów nieruchomości
 • 4. Wnioski wieczystoksięgowe
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Wpisy
  • 4.3. Wpisy wykreśleń

Rozdział 5. Akty notarialne obejmujące czynności z zakresu prawa handlowego

 • 1. Umowy i statuty spółek
 • 2. Protokoły i inne czynności

Rozdział 6. Egzamin notarialny i odmowa dokonania czynności notarialnej

 • 1. Ogólne założenia egzaminu notarialnego
 • 2. Swoistość egzaminu notarialnego na tle innych egzaminów prawniczych w polskim systemie prawnym
 • 3. Odmowa dokonania czynności notarialnej
  • 3.1. Uwagi wstępne
  • 3.2. Protokół z odmowy dokonania czynności notarialnej
  • 3.3. Uzasadnienie odmowy dokonania czynności notarialnej

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 380
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 480 g
 • ISBN: 978-83-8235-878-0
 • EAN: 9788382358780
 • Kod serwisu: 00919900

Kategorie

Tagi