Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie problematyki podmiotów powiązanych. Publikacja określa kryteria ich identyfikacji, rodzaje powiązań, wskazuje obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi oraz pomaga rozwiązać wątpliwości interpretacyjne wynikające z ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... więcej ›

Opis książki

Podmioty powiązane w polskim systemie prawnym są określone bardzo szeroką definicją, która odnosi się do wywierania wzajemnego zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego wpływu. Na podmiotach tych spoczywają szczególne obowiązki takie jak postępowanie zgodnie z zasadą ceny rynkowej, która oznacza, że rozliczenia między podmiotami powiązanymi nie mogą znacząco odbiegać od warunków rynkowych. Niniejsza pozycja umożliwi lepsze zrozumienie tej tematyki.

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie problematyki podmiotów powiązanych, określa kryteria ich identyfikacji, rodzaje powiązań, wskazuje obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi oraz pomaga rozwiązać wątpliwości interpretacyjne wynikające z ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Pozycja nie tylko pomaga w lepszym zrozumieniu przepisów, ale również omawia podane zagadnienia w kontekście konkretnych sytuacji, co umożliwia czytelnikowi dokładne zapoznanie się z tematem także w ujęciu praktycznym.

W publikacji omówiono następujące zagadnienia:

 • pojęcia podmiotów powiązanych, transakcji kontrolowanych i stosowania klauzuli rynkowości cen (kryteria identyfikacji, interpretacja organów podatkowych);
 • analiza metod weryfikacji cen transferowych (w tym metody: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto, podziału zysków i inne);
 • kompensata transakcji, cel jej dokonywania, omówienie kompensaty korzyści oraz dochodu;
 • analiza cen transferowych wraz z omówieniem sytuacji, w których powinna być sporządzana oraz grupowa dokumentacja cen transferowych (transakcje uwzględniane w dokumentacji, przesłanki sporządzenia);
 • raje podatkowe i omówienie zagadnień związanych z zagranicznym zakładem;
 • podatkowa grupa kapitałowa a obowiązek raportowania cen transferowych;
 • działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych w kontekście podmiotów powiązanych;
 • problematyka nieodpłatnego świadczenia – jego rynkowy charakter oraz konsekwencje;
 • obowiązki informacyjne: oświadczenie „Zarządu", TPR, złożenie CBC-P lub zastępcze raportowanie CBC-R (kryteria obligujące, progi, podmioty obowiązane, informacje pomocne do złożenia, termin oraz sankcje za niedopełnienie obowiązku a także pozostałe obowiązki informacyjne);
 • analiza korzyści wartości niematerialnych (DEMPE) – omówienie przedmiotu oraz elementów analizy;
 • restrukturyzacja oraz pojęcie exit fee – obowiązki dokumentacyjne i informacyjne;
 • kompleksowe omówienie zagadnienia dokumentacji defence file;
 • procedura należytej staranności w transakcjach z podmiotami powiązanymi;
 • uprzednie porozumienie cenowe (omówienie procedury, raportowania, wskazanie wad i zalet);
 • umowa o współdziałanie – wskazanie podmiotów mogących dołączyć do programu oraz korzyści z niego wynikających.

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi problematyki związanej z podmiotami powiązanymi, co szczególnie przydatne okazać się może dla podatników, którzy spełniają przesłanki zawarte w ustawie. Pozycja skierowana jest również do doradców podatkowych, adwokatów, a także radców prawnych, jak również wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Bibliografia

Rozdział I. Kryteria identyfikacji podmiotów powiązanych

 • 1. Wywieranie znaczącego wpływu – powiązania przez udział w kapitale, prawach głosu, zysku lub majątku
 • 2. Wpływ osoby fizycznej na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych
 • 3. Powiązania rodzinne
 • 4. Spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy
 • 5. Powiązania między wspólnikami spółki niemającej osobowości prawnej
 • 6. Zagraniczny zakład
 • 7. Sztuczne relacje
 • 8. Powiązania według stanu prawnego obowiązującego od 1.1.2022 r.

Rozdział II. Klasyfikacja transakcji kontrolowanych

 • 1. Definicja transakcji kontrolowanej
 • 2. Wykładnia definicji „transakcja kontrolowana"
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Działania identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron
  • 2.3. Działania o charakterze gospodarczym
  • 2.4. Warunki (działań) ustalone lub narzucone w wyniku powiązań
 • 3. Transakcje do których nie stosuje się przepisów o cenach transferowych
 • 4. Transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym
 • 5. Pozostałe transakcje
 • 6. Transakcje inne niż transakcje kontrolowane
 • 7. Sposób grupowania transakcji
 • 8. Recharakteryzacja transakcji kontrolowanej przez organ podatkowy
 • 9. Pominięcie transakcji kontrolowanej przez organ podatkowy

Rozdział III. Klauzula rynkowości cen

 • 1. Znaczenie klauzuli rynkowości cen w kontekście ryzyk karnych skarbowych i podatkowych
 • 2. Obowiązek stosowania warunków rynkowych bez względu na wartość transakcji
 • 3. Sankcje za naruszenie zasady „arm's length principle"

Rozdział IV. Metody weryfikacji cen transferowych

 • 1. Zasada wyboru metody
 • 2. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
 • 3. Metoda ceny odprzedaży
 • 4. Metoda koszt plus
 • 5. Metoda marży transakcyjnej netto
 • 6. Metoda podziału zysków
 • 7. Inne metody

Rozdział V. Korekta cen transferowych

Rozdział VI. Bezpieczna przystań podatkowa

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Usługi o niskiej wartości dodanej
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Warunek 1. Narzut (5%)
  • 2.3. Warunek 2. Rezydencja usługodawcy
  • 2.4. Warunek 3. Kalkulacja kosztów
 • 3. Pożyczki, kredyty, emisja obligacji
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Warunek 1. Stopa procentowa i marża
  • 3.3. Warunek 2. Brak innych opłat
  • 3.4. Warunek 3. Czas trwania pożyczki
  • 3.5. Warunek 4. Limit zobowiązań/należności
  • 3.6. Warunek 5. Pożyczkodawca spoza raju
 • 4. Safe harbour a raportowanie schematów podatkowych
 • 5. Safe harbour a lokalna dokumentacja cen transferowych i TPR

Rozdział VII. Przesłanki obowiązku dokumentacyjnego

 • 1. Progi dokumentacyjne dla lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • 2. Wartość transakcji kontrolowanej
 • 3. Źródło ustalenia wartości transakcji
 • 4. Pomniejszanie wartości transakcji o wartość transakcji zwolnionych z obowiązku
 • 5. Sankcje za niedochowanie obowiązków dokumentacyjnych
 • 6. Zmiany w zakresie przesłanek obowiązku dokumentacyjnego od 1.1.2022 r.
 • 7. Podsumowanie procesu identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego

Rozdział VIII. Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego

 • 1. Informacje ogólne
 • 2. Zwolnienie dla transakcji między podmiotami krajowymi
 • 3. Zwolenie dla transakcji kontrolowanych zawartych w trybie przetargu nieograniczonego
 • 4. Zwolnienie w przypadku powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego
 • 5. Inne przesłanki do zwolnienia transakcji kontrolowanych
 • 6. Wpływ transakcji zwolnionych na wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym
 • 7. Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego od 1.1.2022 r.
 • 8. Podsumowanie

Rozdział IX. Lokalna dokumentacja cen transferowych

 • 1. Informacje ogólne. Elementy local file
 • 2. Etapy opracowania analizy funkcjonalnej
 • 3. Analiza wykonywanych funkcji
 • 4. Ryzyka i zdolność do ich ponoszenia
 • 5. Aktywa, ze szczególnym uwzględnieniem wartości niematerialnych
 • 6. Termin sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

Rozdział X. Analiza cen transferowych

 • 1. Analiza porównawcza
 • 2. Price setting approach v. Outcome testing approach
 • 3. Analiza porównawcza a COVID-19

Rozdział XI. Grupowa dokumentacja cen transferowych

 • 1. Przesłanki sporządzenia dokumentacji grupowej
 • 2. Opis grupy kapitałowej
 • 3. Opis usług wewnątrzgrupowych innych niż usługi B+R
 • 4. Opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej
 • 5. Opis istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej
 • 6. Informacje finansowe i podatkowe grupy kapitałowej
 • 7. Ryzyka wynikające z dokumentacji grupowych

Rozdział XII. Raje podatkowe

 • 1. Lista rajów podatkowych
 • 2. Szacowanie dochodu (straty) w stanie prawnym do 31.12.2020 r.
 • 3. Szacowanie dochodu (straty) w stanie prawnym od 1.1.2021 r.
 • 4. Definicja rzeczywistego właściciela
 • 5. Istota ustawowego domniemania
 • 6. Należyta staranność
 • 7. Lokalna dokumentacja cen transferowych
 • 8. Obowiązek sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych
 • 9. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • 10. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • 11. Informacja o cenach transferowych

Rozdział XIII. Inne obowiązki sprawozdawcze

 • 1. Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U)
 • 2. Informacja podatkowa ORD-W1

Rozdział XIV. Obowiązki informacyjne TPR

 • 1. Podmioty obowiązane do złożenia TPR
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Spółka nieposiadająca osobowości prawnej
  • 1.3. Terminy raportowania
 • 2. Wybrane ryzyka związane ze sporządzeniem TPR
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Przedmiot raportowania
  • 2.3. Rynkowość transakcji
  • 2.4. Rabaty
  • 2.5. Wybór strony badanej
 • 3. Niedopełnienie obowiązku złożenia TPR lub wadliwość składanej informacji o cenach transferowych

Rozdział XV. Obowiązki informacyjne – oświadczenie „Zarządu"

 • 1. Informacje ogólne
 • 2. Osoby uprawnione do składania i podpisywania oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w stanie prawnym do końca 2021 r.
 • 3. Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w stanie prawnym do końca 2021 r.
 • 4. Termin i sposób złożenia oświadczenia w stanie prawnym do końca 2021 r.
 • 5. Sankcje za niedopełnienie obowiązku w stanie prawnym do końca 2021 r.
 • 6. Oświadczenie w stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2022 r.
 • 7. Uprawnienie do złożenia oświadczenia w przypadku „nierynkowej" transakcji
 • 8. Treść oświadczenia w przypadku „nierynkowej" transakcji

Rozdział XVI. Obowiązki informacyjne CbC-P

 • 1. Podmioty obowiązane do złożenia CbC-P
 • 2. Źródła informacji pomocnych do wypełnienia CbC-P
 • 3. Termin ustawowy na złożenie CbC-P
 • 4. Sankcje za niedopełnienie obowiązku

Rozdział XVII. CBC-R

 • 1. Podmioty obowiązane do złożenia CBC-R
 • 2. Źródła informacji pomocnych do wypełnienia CBC-R

Rozdział XVIII. Analiza DEMPE

 • 1. Przedmiot analizy DEMPE – wartości niematerialne w grupach kapitałowych
 • 2. Elementy analizy DEMPE
 • 3. Trudne do wyceny wartości niematerialne
 • 4. Raportowanie schematów podatkowych

Rozdział XIX. Dokumentacja defence file

 • 1. Rola dokumentacji defence file
 • 2. Elementy defence file
 • 3. Defence file a dokumentacja cen transferowych

Rozdział XX. Uprzednie porozumienie cenowe

 • 1. Instytucja APA w polskim prawodawstwie
 • 2. Procedura APA
 • 3. Raportowanie
 • 4. Wady i zalety APA

Rozdział XXI. Umowa o współdziałanie

 • 1. Interesariusze programu
 • 2. Korzyści z przystąpienia do programu
 • 3. Obowiązki sprawozdawcze podatnika

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatki w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 390
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 470 g
 • ISBN: 978-83-8235-812-4
 • EAN: 9788382358124
 • Kod serwisu: 00936100

Kategorie