Umowy i pisma z zakresu materialnego prawa pracy z objaśnieniami i wzorami do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe zestawienie i opracowanie 167 wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Kolejne, 3 wydanie publikacji uwzględnia najnowsze projekty nowelizacji Kodeksu pracy, tj.: projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe zestawienie i opracowanie 167 wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Kolejne, 3 wydanie publikacji uwzględnia najnowsze projekty nowelizacji Kodeksu pracy, tj.:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2335) - który wprowadza na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stwarza podstawy dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk RCL NR UC118) - który ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186 z 11.07.2019, s. 105).

Publikacja precyzuje zagadnienia uwzględnione w nowelizacji w zakresie:

 • zasad przeprowadzania kontroli na obecność alkoholu przez pracodawcę oraz przechowywania danych,
 • obowiązków pracodawcy w celu zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zdalnej,
 • sposobów uzgodnienia między stronami umowy o pracę dotyczących wykonywania pracy zdalnej,
 • możliwości wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy,
 • zasady kontroli wykonywanej pracy przez pracownika pracującego zdalnie.

Ponadto w publikacji można znaleźć wzory dotyczące:

 • powstania stosunku pracy,
 • zatrudnienia w formie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych,
 • ustania stosunku pracy,
 • zwolnień grupowych,
 • zmiany stosunku pracy,
 • wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń,
 • ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • obowiązków pracownika i pracodawcy,
 • odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • odpowiedzialności materialnej pracowników.

Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniony został o uwagi i objaśnienia z licznymi powołaniami na Kodeks pracy oraz Kodeks postępowania cywilnego. Ponadto, objaśnienia opatrzone zostały hasłami i połączone z odpowiednim fragmentem wzoru poprzez odpowiedni system literowych odesłań. Całość dopełniona została orzecznictwem wraz z tezami dotyczącymi problematyki stosowania poszczególnego pisma.

Publikacja stanowi nieodzowną pomoc dla osób chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną, tj. radcom prawnym i adwokatom.

Książka skierowana jest także do aplikantów, studentów prawa oraz osób prywatnych, które na co dzień spotykają się z problemami z zakresu prawa pracy.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Rozdział I. Umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy

 • 1. Zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę
 • 2. Oferta zawarcia umowy o pracę
 • 3. Umowa przedwstępna o pracę
 • 4. Umowa o pracę (wzór ogólny)
 • 5. Umowa o pracę na okres próbny
 • 6. Umowa o pracę na czas określony
 • 7. Umowa o pracę na zastępstwo
 • 8. Przedłużenie umowy o pracę (tzw. aneksowanie umów)
 • 9. Zmiana rodzaju umowy o pracę (aneks zmieniający)
 • 10. Umowa sezonowa
 • 11. Umowa o wykonywanie pracy o charakterze dorywczym
 • 12. Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • 13. Umowa o pracę (kontrakt kierowniczy)
 • 14. Umowa o pracę z pracownikiem delegowanym do pracy poza Unią Europejską
 • 15. Umowa o pracę zdalną
 • 16. Dodatkowa umowa o pracę (umowa o prace dodatkowe)
 • 17. Zakres czynności pracownika (załącznik do umowy o pracę)
 • 18. Informacja o warunkach zatrudnienia
 • 19. Stosunek pracy na podstawie powołania
 • 20. Stosunek pracy na podstawie wyboru
 • 21. Stosunek pracy na podstawie mianowania
 • 22. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Rozdział II. Zatrudnienie w formie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych

 • 23. Umowa o dzieło
 • 24. Umowa o współpracy z samozatrudnionym
 • 25. Umowa o dokonanie projektu wynalazczego
 • 26. Umowa wydawnicza
 • 27. Umowa zlecenia
 • 28. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
 • 29. Umowa agencyjna
 • 30. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
 • 31. Umowa akwizycji
 • 32. Umowa o pośrednictwo
 • 33. Umowa spółki cywilnej
 • 34. Kontrakt menedżerski
 • 35. Umowa o pracę nakładczą
 • 36. Porozumienie dotyczące warunków pracy i innych spraw członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 • 37. Porozumienie w sprawie dostaw z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

Rozdział III. Ustanie stosunku pracy

 • 38. Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • 39. Porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę
 • 40. Porozumienie pracodawców dotyczące zmiany zatrudnienia przez pracownika
 • 41. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 • 42. Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
 • 43. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny, czas zastępstwa, czas wykonania określonej pracy przez pracodawcę
 • 44. Zwrócenie się pracodawcy do zakładowej organizacji związkowej o udzielenie informacji, czy dany pracownik korzysta z jej obrony (art. 30 ust. 3 ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych
 • 45. Konsultacja z zakładową organizacją związkową w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę lub warunków pracy i płacy
 • 46. Umotywowane zastrzeżenia zakładowej organizacji związkowej przeciwko zamierzonemu wypowiedzeniu umowy o pracę lub warunków pracy i płacy (art. 38 § 2 KP)
 • 47. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę
 • 48. Szczególna (wzmożona) ochrona prawna trwałości stosunku pracy – ochrona stosunku pracy działaczy związkowych
 • 49. Porozumienie stron co do wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę (art. 36 § 6 KP)
 • 50. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 KP)
 • 51. Wniosek o zwolnienie na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (art. 37 KP)
 • 52. Oferta pracodawcy o zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
 • 53. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika (art. 52 KP)
 • 54. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 KP)
 • 55. Konsultacja z zakładową organizacją związkową dotycząca rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • 56. Zgłoszenie gotowości niezwłocznego podjęcia pracy przez pracownika po prawomocnym przywróceniu go do pracy (art. 48 § 1, art. 57 § 4 KP)
 • 57. Odmowa pracodawcy ponownego zatrudnienia pracownika po jego przywróceniu do pracy
 • 58. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • 59. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę
 • 60. Odwołanie pracownika z powołania równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę
 • 61. Odwołanie pracownika z powołania równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • 62. Rozwiązanie stosunku pracy z powołania w wyniku porozumienia stron
 • 63. Rezygnacja ze stanowiska zajmowanego na podstawie powołania i jej przyjęcie
 • 64. Zawiadomienie pracownika o wygaśnięciu stosunku pracy z powołania
 • 65. Rozwiązanie przez pracownika za wypowiedzeniem poprzedniego stosunku pracy z uwagi na powołanie na inne stanowisko (art. 683 KP)
 • 66. Zgłoszenie przez pracownika powrotu do pracy u poprzedniego pracodawcy z powodu rozwiązania stosunku pracy z wyboru (art. 74 KP)
 • 67. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim
 • 68. Rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę za porozumieniem stron
 • 69. Rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • 70. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy spółdzielczej umowy o pracę
 • 71. Rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • 72. Wygaśnięcie spółdzielczej umowy o pracę na skutek wykluczenia członka ze spółdzielni (uchwała o wykluczeniu członka ze spółdzielni)
 • 73. Wygaśnięcie spółdzielczej umowy o pracę na skutek wykreślenia z rejestru członków (uchwała o wykreśleniu członka ze spółdzielni)
 • 74. Wygaśnięcie spółdzielczej umowy o pracę na skutek zdarzeń prawnych innych niż czynność prawna spółdzielni

Rozdział IV. Zwolnienia grupowe

 • 75. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o konieczności zastosowania zwolnień grupowych
 • 76. Propozycje zakładowej organizacji związkowej umożliwiające uniknięcie lub ograniczenie rozmiaru zwolnień grupowych (art. 2 ust. 2 ZwGrupU)
 • 77. Poinformowanie organu zatrudnienia o konieczności zastosowania zwolnień grupowych
 • 78. Zawiadomienie organu zatrudnienia o zawarciu porozumienia (wydaniu regulaminu) tzw. notyfikacja grupowego zwolnienia
 • 79. Porozumienie kierownika zakładu pracy z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych
 • 80. Regulamin zwolnień grupowych
 • 81. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracowników
 • 82. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy lub warunków pracy i płacy (art. 38 KP w zw. z art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 3 ZwGrupU)
 • 83. Zwolnienie indywidualne (art. 10 ust. 1 ZwGrupU)
 • 84. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania za wypowiedzeniem definitywnym stosunku pracy z pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie (art. 10 ust. 2 ZwGrupU)
 • 85. Sprzeciw zakładowej organizacji związkowej wobec zamierzonego definitywnego zwolnienia indywidualnego pracownika szczególnie chronionego (art. 10 ust. 2 ZwGrupU)
 • 86. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników

Rozdział V. Zmiana stosunku pracy

 • 87. Zawiadomienie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 231 § 3 KP) – tzw. ustawowy automatyzm
 • 88. Zawiadomienie pracownika zatrudnionego na innej podstawie niż umowa o pracę o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę oraz propozycja zmiany warunków pracy i płacy (art. 231 § 5 KP)
 • 89. Porozumienie zmieniające (porozumienie stron)
 • 90. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę – tzw. wypowiedzenie zmieniające (art. 42 § 1–3 KP)
 • 91. Czasowa zmiana treści stosunku pracy na podstawie art. 42 § 4 KP
 • 92. Powierzenie pracownikowi innej odpowiedniej pracy (pracy zastępczej) na czas przestoju (art. 81 § 3 KP)
 • 93. Przeniesienie pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią do innej pracy (art. 179 KP)
 • 94. Zmiana rodzaju pracy młodocianemu zatrudnionemu przy pracy zagrażającej jego zdrowiu (art. 201 § 2 KP)
 • 95. Przeniesienie do innej pracy pracownika w razie stwierdzenia u niego objawów powstawania choroby zawodowej (art. 230 § 1 KP)
 • 96. Przeniesienie do innej odpowiedniej pracy pracownika w razie stwierdzenia u niego niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nieuznania go za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 231 KP)

Rozdział VI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 • 97. Regulamin wynagradzania (art. 772 KP)
 • 98. Regulamin wynagradzania (dla spółki)
 • 99. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • 100. Porozumienie o zawieszeniu stosowania niektórych przepisów zakładowego prawa pracy (art. 91 KP)
 • 101. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikających z umów o pracę (art. 231a KP)
 • 102. Pismo pracodawcy o zmianie na korzyść wysokości wynagrodzenia za pracę (awans pieniężny
 • 103. Wniosek pracownika o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • 104. Pozbawienie pracownika wynagrodzenia za czas zawinionego przestoju (art. 81 § 2 KP)
 • 105. Pozbawienie pracownika wynagrodzenia za pracę lub jego obniżenie za wadliwe wykonanie pracy (art. 82 § 1 KP)
 • 106. Informacja pracodawcy o zmianie normy pracy (art. 83 § 4 KP)
 • 107. Wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie za pracę (art. 85 § 5 KP)
 • 108. Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia za pracę
 • 109. Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę (art. 91 KP)
 • 110. Pismo do pracownika w sprawie wyrażenia zgody na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
 • 111. Pismo pracodawcy w sprawie przyznania rodzinie pracownika odprawy emerytalnej lub rentowej (art. 921 KP)
 • 112. Pismo pracodawcy w sprawie przyznania rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej (art. 93 KP)

Rozdział VII. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

 • 113. Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych
 • 114. Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie poprzedzającym dzień niewypłacalności pracodawcy
 • 115. Wykaz uzupełniający roszczeń pracowniczych w okresie po dniu niewypłacalności pracodawcy
 • 116. Wniosek indywidualny o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Rozdział VIII. Obowiązki pracownika i pracodawcy

 • 117. Wprowadzenie u pracodawcy kontroli trzeźwości (art. 221c KP)
 • 118. Oświadczenie pracownika o udostępnieniu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu (art. 941 KP)
 • 119. Obowiązek pracodawcy informowania o możliwości zmiany wymiaru etatu, procedurach awansu, wolnych stanowiskach pracy (art. 942 KP)
 • 120. Świadectwo pracy (art. 97 KP)
 • 121. Bezwzględny obowiązek wydania świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia (art. 97 § 1, art. 97 § 11 i art. 97 § 12 KP)
 • 122. Wydanie świadectwa pracy na żądanie pracownika w razie kontynuacji zatrudnienia u pracodawcy lub po ustaniu zatrudnienia (art. 97 § 11 KP)
 • 123. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy (art. 97 § 21 KP)
 • 124. Odpowiedź pracodawcy na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 • 125. Upoważnienie do odbioru świadectwa pracy
 • 126. Opinia o pracowniku (referencje, rekomendacje)
 • 127. Polecenie przełożonego (art. 100 § 1 KP)
 • 128. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 KP)
 • 129. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 KP)
 • 130. Umowa szkoleniowa (umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych – art. 1034 KP)
 • 131. Porozumienie szkoleniowe (art. 1036 KP)
 • 132. Regulamin Pracy (art. 104–1043 KP)
 • 133. Aneks do regulaminu pracy
 • 134. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy
 • 135. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody (art. 105 KP)
 • 136. Zawiadomienie o przyznaniu wyróżnienia (art. 105 KP)

Rozdział IX. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

 • 137. Wezwanie pracownika w celu wysłuchania go w trybie art. 109 § 2 KP
 • 138. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od pracownika (świadka, świadków) przed zastosowaniem kary porządkowej
 • 139. Wymierzenie kary porządkowej (art. 108 KP)
 • 140. Sprzeciw od wymierzonej kary porządkowej (art. 112 KP)
 • 141. Wezwanie zakładowej organizacji związkowej do wyrażenia stanowiska w kwestii sprzeciwu pracownika na nałożenie kary porządkowej (art. 112 § 1 KP)
 • 142. Odpowiedź na sprzeciw (art. 112 KP)
 • 143. Pozew o uchylenie kary porządkowej (art. 112 § 2 KP)
 • 144. Wniosek zakładowej organizacji związkowej o uznaniu za niebyłą kary porządkowej wymierzonej pracownikowi (art. 113 § 1 KP)

Rozdział X. Odpowiedzialność materialna pracowników

 • 145. Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie (art. 124 KP)
 • 146. Wniosek pracownika indywidualnie odpowiedzialnego materialnie za powierzone mienie o przeprowadzenie inwentaryzacji
 • 147. Odstąpienie przez pracownika od umowy o indywidualnej odpowiedzialności materialnej z powodu braku przeprowadzenia inwentaryzacji
 • 148. Odstąpienie przez pracodawcę od umowy o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 • 149. Wypowiedzenie przez pracownika umowy o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 • 150. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie (art. 125 KP)
 • 151. Zgoda pracownika wspólnie odpowiedzialnego materialnie za wykonywanie pracy w miejscu powierzenia mienia przez osoby materialnie nieodpowiedzialne (§ 4 ust. 1 OdpWspólnaR)
 • 152. Wypowiedzenie przez pracownika umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej (§ 10 OdpWspólnaR)
 • 153. Odstąpienie przez pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej (§ 11 ust. 1 OdpWspólnaR)
 • 154. Odstąpienie przez pracodawcę od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej (§ 11 ust. 2 OdpWspólnaR)
 • 155. Wniosek pracownika wspólnie odpowiedzialnego materialnie o przeprowadzenie inwentaryzacji (§ 16 ust. 1 OdpWspólnaR)
 • 156. Odstąpienie przez pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej z powodu braku przeprowadzenia inwentaryzacji (§ 16 ust. 2 OdpWspólnaR)
 • 157. Cofnięcie zgody przez pracownika wspólnie odpowiedzialnego materialnie na wykonywanie w miejscu powierzenia mienia pracy przez innych pracowników materialnie nieodpowiedzialnych (§ 17 OdpWspólnaR)
 • 158. Odstąpienie przez pracownika wspólnie odpowiedzialnego materialnie od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej z innych przyczyn (§ 17 OdpWspólnaR)
 • 159. Wniosek pracownika o dopuszczenie osoby zastępującej do udziału w inwentaryzacji (§ 22 ust. 2 OdpWspólnaR)
 • 160. Wskazanie przez byłego pracownika innej osoby zastępującej przy inwentaryzacji (§ 23 ust. 1 OdpWspólnaR)
 • 161. Zawiadomienie pracownika przez pracodawcę o terminie wprowadzenia odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone na zasadach przewidzianych w art. 114–116, 118 KP (§ 2 ust. 2 MieniePowR)
 • 162. Wezwanie zakładowej organizacji związkowej o wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia zasad odpowiedzialności materialnej określonych w § 3 ust. 2 MieniePowR
 • 163. Zawiadomienie pracownika przez pracodawcę o terminie wprowadzenia odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone na zasadach przewidzianych w art. 114–116, 118 KP (§ 3 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 MieniePowR)
 • 164. Wezwanie zakładowej organizacji związkowej o opinię w przedmiocie wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika (§ 9 MieniePowR)
 • 165. Wezwanie pracownika do dobrowolnej zapłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę
 • 166. Ugoda pozasądowa obniżająca odszkodowanie należne od pracownika (art. 121 § 1 KP)
 • 167. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie pozasądowej (art. 1211 § 1 KP)

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów omawianych w opracowaniu w tym m.in.:

 • umowę o pracę,
 • umowę o pracę zdalną,
 • kontakt menedżerski,
 • regulamin zwolnień grupowych,
 • świadectwo pracy.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 689
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 750 g
 • ISBN: 978-83-8291-524-2
 • EAN: 9788382915242
 • Kod serwisu: 00961200

Kategorie