Bestseller

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach

 • 139,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące najczęściej stosowanych przepisów ustawy – PZP. Pytania powstały w oparciu o rzeczywiste i praktyczne problemy. Publikacja zawiera przydatne orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej... więcej ›

Opis książki

Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich osób, które w praktyce zawodowej realizują zapisy ustawy z 11.9.2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w życie 1.1.2021 r. Książka ma w założeniu charakter poradnikowy i stanowi praktyczną pomoc skierowaną do osób działających zawodowo w obszarze zamówień publicznych. Struktura książka zbudowana jest zgodnie ze schematem: pytanie – odpowiedź.

Główne zalety publikacji:

 • w przystępny sposób wyjaśnia wątpliwości związane ze stosowaniem stosunkowo niedawno wprowadzonych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • pytania i odpowiedzi zamieszczone w książce powstały w oparciu o rzeczywiste i praktyczne problemy, które pojawiły się w toku codziennego stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, a tym samym zawierają treść istotną z punktu widzenia osób rzeczywiście zaangażowanych w realizację procesu udzielenia zamówienia,
 • układ publikacji oparty w znacznej mierze na systematyce ustawowej pozwala na szybkie odnalezienie części odnoszącej się do interesującego dla Czytelnika problemu,
 • publikacja zawiera przydatne orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, co stanowi dużą pomoc w sytuacji, w której nowe przepisy nie doczekały się jeszcze większej liczby orzeczeń wyjaśniających sporne kwestie.

W książce przedstawiono odpowiedzi na pytania dotyczące najczęściej stosowanych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale uwzględniono w niej również zagadnienia rzadziej omawiane, takie jak np. praktyczne kwestie dotyczące stosowania w toku postępowań środków ochrony prawnej.

W publikacji znajdują się odpowiedzi na najważniejsze z punktu widzenia osób zajmujących się w praktyce problematyką zamówień publicznych pytania, dotyczące między innymi kwestii, takich jak:

 • wyłączenia stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania – zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne,
 • przesłanki odrzucenia oferty,
 • obowiązkowa waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów,
 • dokumentowanie procesu udzielenia zamówienia,
 • opracowywanie planu zamówień przez zamawiającego – jego forma, treść i dopuszczalne prawem możliwości modyfikowania,
 • sposoby komunikowania się zamawiającego z wykonawcami,
 • szacowanie wartości przedmiotu zamówienia,
 • przedmiotowe środki dowodowe,
 • przepisy specjalne dotyczące zamówień wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 oraz agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
 • powoływanie się w ofertach na zasoby podmiotów trzecich,
 • zawieranie umów ramowych oraz dynamiczny systemu zakupów,
 • korzystanie ze środków ochrony prawnej
 • praktyczne stosowanie trybu podstawowego we wszystkich wariantach.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in:

 • Jak w praktyce wygląda kwestia wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP?
 • Jak i gdzie prawidłowo ogłosić postępowania w poszczególnych trybach?
 • Jak należy prawidłowo dokumentować przebieg postępowania?
 • Jak prawidłowo oszacować wartość przedmiotu zamówienia i zastosować właściwą procedurę?
 • Jak stosować poszczególne warianty trybu podstawowego?
 • Jak prawidłowo powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w ofercie?
 • Jak i kiedy opracować plan zamówień?
 • Jak prawidłowo określać i stosować terminy określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych?
 • Jak ocenić przedmiotowe środki dowodowe?
 • W jaki sposób komunikować się z wykonawcami?

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Ogólne zasady udzielania zamówień, komunikacji z wykonawcami i dokumentowania przebiegu postępowania

 • 1. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
  • 1.1. Zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy
  • 1.2. Zwolnienie od stosowania ustawy PZP na przykładzie zamówień na usługi badawcze
 • 2. Plan zamówień publicznych
  • 2.1. Instrukcja publikacji planu zamówień publicznych
  • 2.2. Przygotowanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zasady jego aktualizacji
  • 2.3. Rejestracja zamawiającego na platformie e-Zamówienia
  • 2.4. Plan zamówień publicznych przy zamówieniach poniżej 130 000 zł
  • 2.5. Uwzględnianie w planie zamówień postępowań wszczętych oraz zakończonych w danym roku
  • 2.6. Łączenie robót budowlanych w celu umieszczenia ich w planie postępowań
  • 2.7. Obowiązki zamawiającego sektorowego przy sporządzaniu planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • 2.8. Obowiązek aktualizacji planu przy unieważnieniu postępowania częściowego
  • 2.9. Uwzględnienie zamówienia zlecanego przez inny podmiot w ramach wspólnego udzielania zamówień w planie postępowań
 • 3. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
  • 3.1. Dopuszczalne formy sporządzania protokołu postępowania
  • 3.2. Prawidłowe wypełnienie protokołu postępowania w częściach, które nie odnoszą się do protokołowanej procedury
 • 4. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu
  • 4.1. Obowiązek szacowania zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł
  • 4.2. Oddzielne szacowanie „podobnych dostaw" produktów
 • 5. Dopuszczalne formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
  • 5.1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami za pomocą platformy zakupowej
  • 5.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w wariancie drugim trybu podstawowego

Rozdział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 • 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego
  • 1.1. Podstawy obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania
  • 1.2. Zasady zamieszczania dokumentów zamówienia na stronie internetowej
  • 1.3. Przekazanie informacji o wykluczeniu wykonawcy uczestnikom postępowania
  • 1.4. Projektant i kosztorysant jako podmiot przygotowujący postępowanie
 • 2. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców
  • 2.1. Analiza potrzeb i wymagań jako dokument zamówienia
  • 2.2. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzane przed trybem podstawowym
 • 3. Ustalenie niektórych warunków zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia
  • 3.1. Wymagania dotyczące posiadania przez wykonawcę określonych uprawnień
  • 3.2. Ocena warunku udziału w postępowaniu pod kątem jego proporcjonalności do wartości przedmiotu zamówienia
  • 3.3. Warunki obowiązujące konsorcjantów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • 3.4. Prawidłowe użycie kodów CPV w opisie przedmiotu zamówienia sektorowego
  • 3.5. Zasada uczciwej konkurencji – możliwe zagrożenia w trakcie opracowywania opisu przedmiotu
 • 4. Przedmiotowe środki dowodowe
  • 4.1. Dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe
  • 4.2. Wymaganie certyfikatu autoryzowanego wykonawcy zamówienia
  • 4.3. Dopuszczalność uzupełniania brakujących lub niekompletnych dokumentów przedmiotowych

Rozdział III. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia

 • 1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
  • 1.1. Prawidłowe wypełnianie JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z procedury o wartości powyżej progów unijnych
  • 1.2. Podstawy do wykluczenia podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby
 • 2. Warunki udziału w postępowaniu
  • 2.1. Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu
  • 2.2. Dopuszczalność sprawdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu bez badania podstaw wykluczenia
 • 3. Udostępnienie zasobów
  • 3.1. Granice swobody zamawiającego w zastrzeganiu obowiązku osobistej realizacji przedmiotu zamówienia
  • 3.2. Prawidłowa forma złożenia zobowiązania do udostępnienia zasobów i oświadczenia podmiotu trzeciego
  • 3.3. Zasady uzupełniania zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
  • 3.4. Wzajemne relacje podmiotu udostępniającego zasoby techniczne, będącego jednocześnie podwykonawcą, oraz zamawiającego
  • 3.5. Umowa zlecenia a korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego
 • 4. Podmiotowe środki dowodowe
  • 4.1. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów jako podmiotowy środek dowodowy
  • 4.2. Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu krajowym i unijnym
  • 4.3. Ponowne wezwanie do złożenia dokumentów

Rozdział IV. Tryb podstawowy udzielenia zamówienia publicznego

 • 1. Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
  • 1.1. Korzyści wynikające z zastosowania trybu podstawowego z możliwością lub obowiązkiem negocjacji
  • 1.2. Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
  • 1.3. Dodatkowe możliwości zachęcania przez zamawiającego wykonawców do udziału w procedurze udzielenia zamówienia
  • 1.4. Terminy udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści SWZ
  • 1.5. Zlecenie zamówienia po nieudanej procedurze udzielenia zamówienia przeprowadzonej w trybie podstawowym bez negocjacji
  • 1.6. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia w trybie podstawowym bez negocjacji oraz możliwości ich weryfikacji
  • 1.7. Wypełnianie protokołu dla trybu podstawowego bez negocjacji
  • 1.8. Zasady uzupełnienia w trybie podstawowym bez negocjacji oświadczenia wynikającego z art. 125 ust. 1 PrZamPubl
 • 2. Negocjacje i ocena ofert dodatkowych i pierwotnych w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
  • 2.1. Terminy zamieszczania przez zamawiającego informacji na stronie internetowej
  • 2.2. Wariant II trybu podstawowego – poufność informacji
  • 2.3. Terminy zawiadomienia Prezesa UZP o złożonych ofertach
  • 2.4. Negocjacje ofert pierwotnych w wariancie II trybu podstawowego
  • 2.5. Zakres negocjacji w wariancie II trybu podstawowego
  • 2.6. Opracowanie oferty dodatkowej w wariancie II trybu podstawowego
  • 2.7. Przesłanki odrzucenia ofert dodatkowych
 • 3. Reguły składania i przesyłania ofert pierwotnych i dodatkowych w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
  • 3.1. Składanie ofert dodatkowych w wariancie II trybu podstawowego
  • 3.2. Publikacja informacji z otwarcia ofert
  • 3.3. Zasady wzywania do uzupełnienia dokumentów w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
  • 3.4. Wezwanie do złożenia przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych

Rozdział V. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych

 • 1. Umowa ramowa
  • 1.1. Forma i charakter prawny umów realizacyjnych do umowy ramowej
  • 1.2. Zawieranie umowy ramowej przez zamawiającego sektorowego – podstawowe reguły
  • 1.3. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia w procedurze zawierania umowy ramowej
 • 2. Dynamiczny system zakupów
  • 2.1. Zalety stosowania dynamicznego systemu zakupów
  • 2.2. Zakończenie dynamicznego systemu zakupów
 • 3. Konkurs
  • 3.1. Obowiązek stosowania konkursu według PrZamPubl
  • 3.2. Realizacja zasady jawności w przypadku prac konkursowych
  • 3.3. Udostępnianie regulaminu konkursu przez zamawiającego
  • 3.4. Ogłoszenie wyników konkursu
  • 3.5. Dopuszczalny termin zmiany treści regulaminu konkursu
 • 4. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  • 4.1. Zamówienia na usługi społeczne poniżej wartości progu 750 000 euro
  • 4.2. Terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przypadku zamówień na usługi społeczne
 • 5. Zamówienia sektorowe
  • 5.1. Opis przedmiotu zamówienia sektorowego a kody CPV
  • 5.2. Stosowanie nowych przesłanek wykluczenia rosyjskich podmiotów, w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie
  • 5.3. Zatrudnienie pracowników zamawiającego – dopuszczalne wymagania zamawiającego sektorowego
  • 5.4. Zamówienie na roboty budowlane udzielane wspólnie przez zamawiającego sektorowego i gminę
  • 5.5. Zamówienia zaliczane do grupy zamówień sektorowych

Rozdział VI. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

 • 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • 1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla określonej części okresu realizacji przedmiotu zamówienia
  • 1.2. Przedłużenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kontekście obowiązywania zakazu potrącania z niego kar w związku ze specustawą o COVID-19
 • 2. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • 2.1. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z pandemią COVID-19
  • 2.2. Waloryzacja wynagrodzenia w trakcie wykonywania zamówienia
 • 3. Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej unieważnienie
  • 3.1. Skutki nieuzasadnionego odstąpienia od umowy na realizację zamówienia publicznego
  • 3.2. Odstąpienie od wykonania umowy a zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • 4. Podwykonawstwo w umowie o zamówienie publiczne
  • 4.1. Uzasadnienie nakazu osobistego wykonania części zamówienia przez wykonawcę
  • 4.2. Relacja pomiędzy podmiotem trzecim, na zasoby którego powołuje się wykonawca, a podwykonawcą
  • 4.3. Niespełnianie warunków udziału w postępowaniu przez podmiot trzeci, na zasoby którego powołuje się wykonawca
  • 4.4. Ograniczenia wykonawcy w zakresie dopuszczalnego terminu powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego

Rozdział VII. Postępowanie odwoławcze oraz kontrola udzielania zamówień

 • 1. Odwołanie – zagadnienia ogólne
  • 1.1. Podstawowe zasady składania odwołania do KIO
  • 1.2. Zakres rzeczowy odwołania do KIO
  • 1.3. Kwestie formalne przy wnoszeniu odwołania do KIO
 • 2. Odwołanie – terminy
  • 2.1. Terminy odwołań od decyzji o unieważnieniu postępowania w trybie podstawowym
  • 2.2. Zarzut braku bezstronności i łamania zasad uczciwej konkurencji wobec zamawiającego
 • 3. Rozpoznanie odwołania i rozprawa przed KIO
  • 3.1. Przygotowanie wykonawcy do rozprawy przed KIO
  • 3.2. Dowody w postępowaniu odwoławczym
  • 3.3. Odwrócony ciężar dowodu w przypadku rażąco niskiej ceny
 • 4. Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
  • 4.1. Podstawowe zasady wydawania wyroków przez KIO
  • 4.2. Uwzględnienie przez KIO odwołania w części
  • 4.3. Ogłoszenie wyroku przez KIO
 • 5. Kontrola postępowania przez Prezesa UZP
  • 5.1. Przygotowanie do kontroli Prezesa UZP
  • 5.2. Obligatoryjna kontrola uprzednia

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 206
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 340 g
 • ISBN: 978-83-8291-355-2
 • EAN: 9788382913552
 • Kod serwisu: 00948000

Kategorie