Bestseller

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Promocyjna cena
%
 • 254,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 239,20 zł
  Cena katalogowa: 299,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny przewodnik w zakresie stosowania procedur i rozwiązań dotyczących przeprowadzania procesów połączeniowych w ramach spółek kapitałowych z najnowszymi zmianami w tym, wynikającymi z Polskiego Ładu. Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów firmy BDO Sp.... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik w zakresie stosowania procedur i rozwiązań dotyczących przeprowadzania procesów połączeniowych w ramach spółek kapitałowych z najnowszymi zmianami w tym, wynikającymi z Polskiego Ładu.

Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów firmy BDO Sp. z o.o. oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek kapitałowych decydującą rolę odgrywają szczegółowo opisane przez Autorów aspekty prawne, finansowe, rachunkowe, a także podatkowe wspomnianych procesów. Bardzo ważną rolę pełnią także praktyczne porady dotyczące tego, w jaki sposób przygotować się do kontaktów z potencjalnie przejmowanym przedsiębiorstwem, dlaczego warto skorzystać z pomocy doradców przy procesie przejęcia i jak ważne jest przeprowadzenie analizy due diligence.

W 6. wydaniu przedstawiono:

 • najnowsze dane dotyczące wartości transakcji fuzji i przejęć zarówno w Polsce, jak i na świecie;
 • przejęcia (tzw. odwrotne) z udziałem akwizycyjnej spółki celowej;
 • projekt standardu DP/2020/2 Połączenia jednostek pod wspólną kontrolą;
 • zaprezentowano także różnice między ustawą o rachunkowości a MSSF 3 w zakresie połączeń podmiotów gospodarczych dotyczące: ceny nabycia uwarunkowanej przyszłymi zdarzeniami; ujęcia transakcji z udziałowcami niesprawującymi kontroli przeprowadzanych po dniu objęcia kontroli i niepowodujących utraty kontroli; ujmowania zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej; wyceny udziałów niedających kontroli (udziały mniejszości);
 • przedstawiono zmiany w ujmowaniu skutków połączeń wprowadzone znowelizowanym MSSF 3 (MSSF 3R), m.in. zaprezentowano nową definicję przedsięwzięcia;
 • zaprezentowano nowe interpretacje podatkowe, a także najnowsze zmiany wprowadzone:
  • ustawą z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419), które dotyczą uproszczenia i unowocześnienia rozliczania podatku VAT, wprowadzenia zmian m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakietu korzyści finansowych dla przedsiębiorców, uruchomienia rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące tzw. Tax Free,
  • ustawą z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), dotyczące uszczelnienia systemu podatków dochodowych w celu zapewnienia powiązania wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu,
  • ustawą z 5.6.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065), dotyczące dostosowania z dniem 1.1.2021 r. przepisów o podatku dochodowym do obecnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015; wprowadzenia szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek; wprowadzenia zmian o charakterze doprecyzowującym obowiązujące przepisy.

Omówiono również najnowsze regulacje wynikające z tzw. Polskiego Ładu tj. z ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące m.in.: przepisów antyabuzywnych, połączenia spółek, przychodu spółki przejmowanej, przejmującej i spółki przejmującej posiadającej udziały (akcje) spółki przejmowanej oraz form prawnych, do których zastosowanie mają przepisy o połączeniach.

Publikacja została podzielona na rozdziały, z których każdy zawiera praktyczne przykłady i opis tych przypadków, które z pewnością ułatwią zrozumienie skutków rachunkowych i podatkowych fuzji i przejęć.

Publikacja obejmuje:

 • opis procesu przejęcia przedsiębiorstw, ich rodzaje i formy, motywy, tryb przejmowania oraz szczegółowy opis procesu due diligence, mającego duże znaczenie w kontekście prac przygotowawczych, towarzyszących przejęciom;
 • proces łączenia spółek kapitałowych, w szczególności zaś jego proceduralne aspekty uregulowane w Kodeksie spółek handlowych – począwszy od etapu przygotowawczego, sporządzenia planu połączenia, podejmowania uchwał połączeniowych aż po rejestrację połączenia w KRS. Poruszono tu także zagadnienie fuzji spółek publicznych oraz międzynarodowych z udziałem spółki europejskiej;
 • zagadnienia rozliczenia skutków połączenia w sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem różnic w tym zakresie wynikających z zastosowania wymogów prawa polskiego z ustawy o rachunkowości, jak i znowelizowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (identyfikacja podmiotu przejmującego, ustalenie ceny nabycia, ujawnienie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, przejęcie odwrotne);
 • wybrane połączenia spółek i ich skutki ekonomiczno-finansowe ustalone na podstawie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz ich analizę porównawczą (połączenie LBO; jednostek pod wspólną kontrolą, odwrotne);
 • praktyczne przykłady ilustrujące zastosowanie wymogów standardów międzynarodowych do rozliczenia skutków połączenia w księgach rachunkowych (metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych);
 • zmiany wprowadzone do standardów międzynarodowych w zakresie ujmowania i rozliczania skutków połączeń spółek;
 • całościowe omówienie podatkowych aspektów fuzji i przejęć (zasada sukcesji, obowiązki w zakresie rejestracji dla celów podatkowych i rozliczenie podatkowe spółki przejmowanej, opodatkowanie spółki nowo zawiązanej, rozliczenie straty podatkowej spółki, amortyzacja, opodatkowanie fuzji transgranicznych, zaliczenie wydatków na konsolidacje do kosztów uzyskania przychodów, opodatkowanie wspólnika spółki przejmowanej, ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty lokalne).

Wyjątkową zaletą książki jest całościowe przedstawienie procesu fuzji i przejęć z uwzględnieniem specyfiki tak fundamentalnych polskich ustaw, jak: Kodeks spółek handlowych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej, o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe: o podatku dochodowym od osób prawnych, od osób fizycznych, VAT, o podatkach i opłatach lokalnych. Skutki rachunkowe i podatkowe zilustrowano wieloma przykładami.

Publikacja zawiera liczne wykresy, rysunki i tabele, wzbogacające jej wartość komparatystyczną i ułatwiające Czytelnikowi samodzielną analizę porównawczą zasad prawnych i finansowo-rachunkowych towarzyszących procesom połączeń spółek.

Autorzy publikacji są ekspertami w swojej dziedzinie: biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, z bogatym doświadczeniem w procesach fuzji i przejęć, mającymi także doświadczenie międzynarodowe. W związku z uczestniczeniem w procesach przejęć i przekształceń wielu przedsiębiorstw, ich uwagi stanowią cenne źródło praktycznej wiedzy z tego zakresu. Pozycja ta będzie wyjątkowo przydatna dla osób świadczących usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć, a także biorących udział w tego typu transakcjach.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, sędziów i prokuratorów oraz dla ekonomistów, a także dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Proces przejęcia przedsiębiorstwa
 • A. Formy przejęcia
 • B. Kupno akcji lub udziałów
 • C. Przejęcie składników majątku
 • D. Fuzja (połączenie) przedsiębiorstw
 • E. Przejęcie w zamian za akcje
 • F. Wykup menedżerski i wykup pracowniczy
 • G. Przejęcia z udziałem spółki akwizycyjnej
 • III. Typowe motywy nabywcy przedsiębiorstwa
 • A. Motywy związane z efektami synergii
 • B. Motywy związane z efektem finansowym
 • IV. Motywy przy sprzedaży spółek kapitałowych
 • A. Koncentracja na zasadniczej działalności
 • B. Finansowanie innych części przedsiębiorstwa
 • C. Wycofanie z aktywnej działalności
 • D. Nieporozumienia wśród udziałowców
 • E. Oportunizm
 • F. Prywatyzacja
 • V. Tryb nabycia przedsiębiorstwa
 • A. Rola doradcy finansowego
 • B. Ustalenie strategii rozwoju
 • C. Zidentyfikowanie przedmiotu nabycia
 • D. Nawiązanie kontaktu z potencjalnym sprzedawcą lub partnerem fuzji
 • E. Zakres i tryb analizy due diligence
 • F. Wycena wartości spółki
 • G. Warunki przejęcia
 • H. Przejęcie spółki nabytej
 • I. Integracja działalności i struktury spółki nabytej z organizacją nabywcy
 • VI. Wrogie przejęcia
 • VII. Finansowanie środkami przejętego przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Fuzje spółek kapitałowych

 • I. Przyczyny i metody łączenia spółek kapitałowych
 • II. Aspekty proceduralne łączenia spółek
 • A. Zakres regulacji prawnej
 • B. Rodzaje połączeń
 • C. Zdolność łączenia się spółek
 • D. Plan połączenia
 • E. Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego w celu zbadania planu połączenia
 • F. Zawiadomienie wspólników (akcjonariuszy) spółek uczestniczących w połączeniu o prawie wglądu do planu połączenia
 • G. Zwołanie zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy)
 • H. Badanie planu połączenia przez biegłego
 • I. Sprawozdanie zarządu
 • J. Udostępnienie dokumentów wspólnikom
 • K. Uchwała o połączeniu
 • L. Rejestracja połączenia spółek i ogłoszenie o połączeniu
 • Ł. Odrębny zarząd majątkiem spółki przejętej
 • M. Dzień połączenia
 • N. Szczególne procedury połączenia

Rozdział 3. Rozliczenie skutków połączenia w świetle RachunkU i MSSF 3 (2004)

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Metoda rozliczenia skutków połączenia
 • A. Ustawa o rachunkowości
 • B. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3
 • III. Identyfikacja podmiotu przejmującego
 • IV. Ustalenie ceny nabycia
 • V. Przypisanie ceny nabycia do możliwych zidentyfikowanych aktywów i zobowiązań przejętej spółki
 • VI. Ujawnienie wartości firmy bądź ujemnej wartości firmy
 • A. Wartość firmy
 • B. Ujemna wartość firmy
 • VII. Przejęcia odwrotne
 • VIII. Dane porównawcze
 • IX. Połączenia pod wspólną kontrolą
 • X. Podsumowanie różnic między RachunkU a MSSF 3

Rozdział 4. Ekonomiczno-finansowe skutki połączeń wybranych spółek kapitałowych

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Połączenie LBO
 • A. Charakterystyka transakcji
 • B. Cel połączenia
 • C. Analiza korzyści, zagrożeń, mocnych i słabych stron procesu połączenia oraz ustalenie parytetu wymiany
 • D. Rozliczenie skutków połączenia
 • III. Połączenie jednostek pod wspólną kontrolą
 • A. Struktura właścicielska i przedmiot działalności
 • B. Cel połączenia, jego korzyści i zagrożenia
 • C. Wyceny łączących się podmiotów i ustalenie parytetu wymiany
 • D. Rozliczenie skutków połączenia
 • IV. Połączenie odwrotne
 • A. Krótka charakterystyka łączących się grup kapitałowych
 • B. Cel połączenia oraz analiza jego korzyści i zagrożeń
 • C. Ustalenie parytetu wymiany na podstawie wyceny
 • D. Skutki transakcji połączeniowej
 • V. Analiza porównawcza różnic w prezentacji ekonomiczno-finansowych skutków połączeń
 • A. Połączenie LBO
 • B. Połączenie jednostek będących pod wspólną kontrolą
 • C. Połączenie odwrotne

Rozdział 5. Przykłady zastosowanych zasad rachunkowości przy nabyciu i połączeniu według MSSF 3 (2004) i RachunkU

 • I. Ustalanie ceny przejęcia i przejęcie odwrotne
 • II. Wartości niematerialne i prawne w procesie połączeń jednostek gospodarczych
 • A. Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • B. Przykłady oceny wyodrębnienia wartości niematerialnych i prawnych w procesie połączenia
 • III. Kilkuetapowe połączenie jednostek gospodarczych według MSSF 3 przed zmianą
 • IV. Przykłady połączeń według RachunkU

Rozdział 6. Zmiany w ujmowaniu skutków połączeń wprowadzone znowelizowanym MSSF 3 (MSSF 3R) oraz wynikające z wprowadzenia MSSF 10

 • I. Podsumowanie zmian
 • A. Prawa ponownie nabyte na warunkach rynkowych
 • B. Zastępcze prawa do wynagrodzenia w formie akcji
 • II. Zmiany udziału w jednostce zależnej nieprowadzące do utraty kontroli
 • III. Zmiana udziału w jednostce zależnej w wyniku sprzedaży lub dodatkowej emisji akcji, w której jednostka dominująca nie bierze udziału (nieprowadząca do utraty kontroli)

Rozdział 7. Aspekty podatkowe fuzji

 • I. Zasada sukcesji
 • II. Obowiązki w zakresie rejestracji dla celów podatkowych i rozliczenie podatkowe spółki przejmowanej (spółek łączących się)
 • A. Zgłoszenia do ewidencji podatników i ewidencji statystycznej – obowiązki
 • B. Przejęcie spółki i utworzenie oddziału
 • C. Obowiązki podatników i płatników w zakresie składania zeznań i deklaracji podatkowych
 • III. Opodatkowanie spółki przejmującej (nowo zawiązanej)
 • A. Opodatkowanie nadwyżki przejętego majątku
 • B. Nadużycie prawa
 • IV. Rozliczenie straty podatkowej spółki przejmowanej
 • V. Amortyzacja
 • A. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • B. Ustalenie stawek i metod amortyzacji
 • C. Wartość firmy
 • VI. Opodatkowanie fuzji transgranicznych
 • VII. Zaliczanie wydatków na konsolidację do kosztów uzyskania przychodów
 • A. Charakterystyka wydatków
 • B. Regulacje podatkowe
 • C. Wydatki spółki przejmującej
 • D. Wydatki spółki przejmowanej
 • E. Wydatki na niedoszłą fuzję
 • F. Wnioski
 • VIII. Kasy fiskalne
 • IX. Skutki podatkowe umorzenia zobowiązań spółki przejmującej wobec spółki przejmowanej
 • X. Przychody i koszty rozliczane w czasie
 • XI. Rezerwy utworzone przez spółkę przejmowaną (łączącą się)
 • XII. Opodatkowanie wspólnika spółki przejmowanej (łączącej się)
 • A. Opodatkowanie wspólnika będącego osobą prawną
 • B. Opodatkowanie wspólnika będącego osobą fizyczną
 • XIII. Połączenie spółek wchodzących w skład PGK
 • XIV. Różnice kursowe
 • XV. Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
 • XVI. Ubezpieczenia społeczne
 • XVII. Podatki i opłaty lokalne
 • A. Podatek od nieruchomości
 • B. Podatek od środków transportowych
 • XVIII. Połączenie a działalność w specjalnych strefach ekonomicznych
 • XIX. Kontynuacja uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy
 • A. Zasady ogólne
 • B. Przejęcie
 • C. Łączenie przez zawiązanie nowej spółki
 • D. Ocena
 • XX. Opodatkowanie dopłat w procedurze fuzji
 • A. Podatki dochodowe
 • B. Podatek od czynności cywilnoprawnych od dopłat
 • C. Podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału przy fuzjach
 • XXI. Inne obowiązki sprawozdawcze (informacje podatkowe ORD i sprawozdania GUS)
 • A. Informacje podatkowe (ORD)
 • B. Sprawozdania dla GUS
 • XXII. Podsumowanie

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 500
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 940 g
 • ISBN: 978-83-8235-262-7
 • EAN: 9788382352627
 • Kod serwisu: 00920600

Kategorie