Bestseller

Konsolidacja sprawozdań finansowych

 • 249,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 199,20 zł
  Cena katalogowa: 249,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny przewodnik w zakresie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Drugie wydanie zostało zaktualizowane i poszerzone o dodatkowe przykłady z zakresu przygotowywania skonsolidowanego... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik w zakresie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości.

Drugie wydanie zostało zaktualizowane i poszerzone o dodatkowe przykłady z zakresu przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zasad ustalania i wprowadzania korekt konsolidacyjnych w kolejnych latach obrotowych do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych.

Prezentowane przykłady oparte są na przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz na Krajowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. 

Aby ułatwić zrozumienie poszczególnych korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, zamieszczone przykłady przedstawiają wybrane fragmenty skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z zakresem tematycznym rozdziałów książki. Przygotowując skonsolidowane sprawozdanie w zależności od występujących w ramach grupy kapitałowej operacji gospodarczych, należy łącznie wprowadzić korekty i wyłączenia konsolidacyjne omawiane w przykładach do sum sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją.

W przykładach przedstawiono wybrane pozycje:

 • bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych jednostek powiązanych;
 • sposób ujęcia operacji gospodarczej w sprawozdaniach jednostkowych;
 • sposób ustalenia oraz wprowadzenia eliminacji i korekt konsolidacyjnych, a także
 • stan tych pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Opisy i wyliczenia korekt mogą być także wykorzystane jako element dokumentacji konsolidacyjnej jednostki dominującej.

Korekty konsolidacyjne zostały przedstawione w przykładach z zastosowaniem zapisów po stronie Dt i Ct, czyli z wykorzystaniem zapisów księgowych, z tą różnicą, że zamiast kont księgowych występują pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat jednostek objętych konsolidacją (czyli korekty konsolidacyjne są dodawane do sum poszczególnych elementów sprawozdań lub od nich odejmowane). Zastosowanie tej metody jest bardzo pomocne przy sprawdzeniu poprawności korekt konsolidacyjnych (ich bilansowego zrównoważenia zgodnie z zasadą podwójnego zapisu) i ich wprowadzania do sumy bilansów oraz rachunków zysków i strat.

Książka jest adresowana do wszystkich osób, które chcą się zapoznać z procesem przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ustaleniem korekt i wyłączeń konsolidacyjnych oraz ich wprowadzeniem do sum poszczególnych elementów sprawozdań jednostek objętych konsolidacją.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Od autora

Rozdział 1. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 • 1.1. Wprowadzenie
 • 1.2. Charakterystyka jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
 • 1.3. Podstawowe zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • 1.4. Wyłączenia z konsolidacji
  • 1.4.1. Wyłączenia z obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego
  • 1.4.2. Wyłączenia z konsolidacji jednostek podporządkowanych
  • 1.4.3. Własność pośrednia
 • 1.5. Organizacja procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • 1.5.1. Zasady (polityka) rachunkowości grupy kapitałowej
  • 1.5.2. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • 1.5.3. Dokumentacja konsolidacyjna
  • 1.5.4. Etapy sporządzania sprawozdania skonsolidowanego

Rozdział 2. Konsolidacja metodą pełną

 • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.1.1. Korekty i wyłączenia
  • 2.1.2. Kapitał własny w skonsolidowanym bilansie
  • 2.1.3. Podatek dochodowy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • 2.2. Korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem jednostki zależnej
  • 2.2.1. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej (objęcie udziałów lub akcji gotówką)
  • 2.2.2. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej (aport rzeczowy)
  • 2.3. Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej
 • 2.4. Wartość godziwa
 • 2.5. Wartość firmy i ujemna wartość firmy
  • 2.5.1. Odpisy wartości firmy i ujemnej wartości firmy
  • 2.5.2. Odpis aktualizujący wartość firmy
 • 2.6. Kapitał mniejszości
 • 2.7. Odpis aktualizujący wartość udziałów
 • 2.8. Podwyższenie kapitału podstawowego
  • 2.8.1. Podwyższenie kapitału podstawowego niezmieniające udziału procentowego w kapitale jednostki zależnej
  • 2.8.2. Podwyższenie kapitału podstawowego powodujące zmianę udziału procentowego w kapitale jednostki zależnej
 • 2.9. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych
 • 2.10. Eliminacja dywidend otrzymanych od jednostek zależnych
 • 2.11. Eliminacja należności i zobowiązań, przychodów i kosztów
  • 2.11.1. Zasady eliminacji należności i zobowiązań
  • 2.11.2. Korekty związane z odpisami aktualizującymi należności w ramach grupy kapitałowej
  • 2.11.3. Eliminacja przychodów i kosztów 
  • 2.11.4. Korekty związane z uzgodnieniem należności i zobowiązań, przychodów i kosztów w ramach grupy kapitałowej
  • 2.11.5. Eliminacja pożyczek udzielonych w ramach grupy kapitałowej
 • 2.12. Niezrealizowane zyski i straty
  • 2.12.1. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży zapasów
  • 2.12.2. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży środków trwałych
 • 2.13. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych
  • 2.13.1. Sprzedaż wszystkich udziałów w jednostkach zależnych
  • 2.13.2. Sprzedaż części udziałów w jednostkach zależnych
 • 2.14. Przeliczenie sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej
  • 2.14.1. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki podporządkowanej
  • 2.14.2. Korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem zagranicznej jednostki zależnej
  • 2.14.3. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem zagranicznej jednostki zależnej
  • 2.14.4. Przeliczenie rachunku przepływów pieniężnych zagranicznej jednostki zależnej
  • 2.14.5. Przeliczenie not objaśniających do bilansu oraz rachunku zysków i strat zagranicznej jednostki zależnej
  • 2.14.6. Eliminacja transakcji z zagranicznymi jednostkami zależnymi
 • 2.15. Podsumowanie

Rozdział 3. Konsolidacja metodą proporcjonalną

 • 3.1. Wprowadzenie
 • 3.2. Korekty związane z utworzeniem i nabyciem udziałów w jednostkach współzależnych

Rozdział 4. Metoda praw własności

 • 4.1. Wprowadzenie
 • 4.2. Korekty związane z utworzeniem i nabyciem udziałów w jednostkach stowarzyszonych
  • 4.2.1. Korekty związane z utworzeniem jednostek stowarzyszonych
  • 4.2.2. Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych
 • 4.3. Wycena udziałów zagranicznej jednostki stowarzyszonej metodą praw własności
 • 4.4. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach stowarzyszonych
 • 4.5. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych
 • 4.6. Niezrealizowane zyski i straty w jednostkach stowarzyszonych
 • 4.7. Sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych

Rozdział 5. Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

 • 5.1. Zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • 5.2. Jednostki objęte konsolidacją / wyceną metodą praw własności
 • 5.3. Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • 5.4. Wyłączenia z konsolidacji (wyceny udziałów metodą praw własności) jednostek podporządkowanych
 • 5.5. Konsolidacja zgodnie z MSSF 10 i MSSF 3
  • 5.5.1. Udział niekontrolujący
  • 5.5.2. Korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem jednostki zależnej
  • 5.5.3. Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostkach zależnych
  • 5.5.4. Odpisy aktualizujące wartość firmy
  • 5.5.5. Zmiany własnościowe w jednostkach zależnych po dniu przejęcia kontroli
  • 5.5.6. Utrata kontroli nad jednostką zależną
  • 5.5.7. Przeliczenie sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej
 • 5.6. Wycena udziałów metodą praw własności 
  • 5.6.1. Zaniechanie stosowania metody praw własności

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 752
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1350 g
 • ISBN: 978-83-8235-416-4
 • EAN: 9788382354164
 • Kod serwisu: 00900100

Kategorie