Spółka komunalna - tworzenie, funkcjonowanie, nadzór + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najnowsza na rynku publikacja dotycząca tematyki spółek komunalnych, ze szczególnym naciskiem na kwestie nadzoru, w tym właścicielskiego... więcej ›

Opis książki

Najnowsza na rynku publikacja dotycząca tematyki spółek komunalnych, ze szczególnym naciskiem na kwestie nadzoru, w tym właścicielskiego.

Autorzy publikacji odpowiadają m.in. na pytanie, czy spółka komunalna należy do struktury organizacyjnej gminy i jest jej częścią gospodarczą? Czy też spółka komunalna jest oddzielnym od gminy podmiotem prawnym połączonym z gminą tymi samymi relacjami jakimi spółki prawa handlowego łączą się ze swoimi udziałowcami? Podwójny charakter spółki komunalnej skutkuje bowiem różnym katalogiem instrumentów nadzorowania jej codziennej działalności.

Zakres działalności spółek komunalnych nie jest jednoznaczny i orzecznictwo zarówno sądów powszechnych, jak i administracyjnych, ale także KIO często pozostaje we wzajemnej sprzeczności. Sam nadzór właścicielski w spółce prawa handlowego to pojęcie powszechne, natomiast w przypadku nadzoru właścicielskiego nad spółką komunalną kluczowy jest charakter w jakim występuje ów właściciel tj. gmina lub szerzej JST. Gmina, powiat, samorząd województwa są zarówno osobami prawnymi często o przedsiębiorczym charakterze, ale równocześnie są organami władzy publicznej. Wójt burmistrz prezydent miasta wydaje decyzje administracyjne regulujące rynek usług komunalnych, a jednocześnie sprawuje funkcje właścicielskie na walnych zgromadzeniach spółek realizujących te usługi.

W publikacji kompleksowo omówiono zagadnienia związane z:

 • procedurą i celem tworzenia spółek komunalnych przez samorząd terytorialny,
 • powierzaniem im zadań publicznych i wyznaczaniem ich sposobu realizacji, a przede wszystkim
 • stosowaniem instrumentów pozwalających na osiągnięcie założonych celów, czemu służą instrumenty nadzorcze zezwalające na bieżącą kontrolę funkcjonowania tych jednostek.

W książce omówiono zagadnienie nadzoru nad spółkami komunalnymi z uwzględnieniem specyfiki „właściciela", na które składa się m.in.:

 • nadzór właścicielski realizowany z wykorzystaniem przepisów KSH oraz ustawy o gospodarce komunalnej, odnoszący się wyłącznie do zarządzania spółką komunalną;
 • nadzór personalny nad zarządem spółek komunalnych polegający na wyznaczaniu i egzekwowaniu celów spółek komunalnych poprzez odpowiednie ukształtowanie wynagrodzenia zarządów;
 • nadzór nad realizacją zadań własnych poprzez wskazywanie zakresu i sposobu realizacji tych zadań;
 • kształtowanie i nadzór nad rynkiem, na którym realizowane będą usługi komunalne.

Nadzór właścicielski nad spółką komunalną ma więc szerszy wymiar niż tylko nadzór ekonomiczny, to nadzór nad określonym zadaniem publicznym, sposobem jego powierzenia oraz rozliczeniem z jego wykonania. Ten wieloaspektowy charakter nadzoru nad spółką komunalną dostarcza szeregu problemów i prowadzi do częstych błędów w postępowaniu. Na nieprawidłowości te zwraca uwagę także NIK, szczególnie w zakresie udzielanego wsparcia finansowego. Co więcej zdaniem NIK obowiązujące przepisy w praktyce nie tworzyły żadnych barier wkraczania przez podmioty publiczne, za pośrednictwem tworzonych spółek, w obszary działalności usytuowane poza sferą użyteczności publicznej. Stąd publikacja, która ma na celu pokazanie niuansów tego zjawiska i wskazania poprawnych rozwiązań.

Sięgając po omawianą publikacje Czytelnik uzyska odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie analizy i działania powinna wykonać gmina przed podjęciem decyzji o powołaniu spółki komunalnej?
 • Jakie są procedury utworzenia spółki przez samorząd terytorialny?
 • Kto powołuje członków zarządu spółki komunalnej?
 • Czy członkowie zarządu spółki komunalnej ponoszą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Kiedy spółka komunalna może prowadzić działalność poza sferą użyteczności publicznej?
 • Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności poza dopuszczalnym zakresem?
 • Czy radni mogą kontrolować spółkę komunalną?
 • Kto pokrywa koszty ponoszonych strat finansowych spółki?
 • Czy spółka ma obowiązek egzekwować od gmin rekompensaty z tytułu ponoszonych strat finansowych za realizację usług publicznych?
 • Na czym polega wewnętrzy nadzór na spółką komunalną a na czym zewnętrzny?
 • Czy spółki komunalne mogą realizować zadania gminy w trybie in-house?
 • Czy wynagrodzenia zarządu spółki są jawne?
 • Czy spółki komunalne obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej?
 • Kiedy możemy mówić o niedozwolonej pomocy publicznej?
 • Jak na reguły zarządzania i nadzoru nad spółkami komunalnymi wpływa ustawa z 9.2.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807)?

Książka adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli gmin, powiatów i samorządu województwa jako organów nadzorujących, ale równocześnie do samych spółek komunalnych i ich zarządów.

Spis treści

O Autorach

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Rozdział I. Gmina jako przedsiębiorca

 • 1. Pozycja ustrojowa gminy oraz innych JST w realizacji zadań publicznych
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Kompetencje organów gminy w zakresie gospodarczym
   • 1.2.1. Rada gminy
   • 1.2.2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta
  • 1.3. Kompetencje organów powiatu w zakresie gospodarczym
   • 1.3.1. Rada powiatu
   • 1.3.2. Zarząd powiatu
  • 1.4. Kompetencje organów województwa w zakresie gospodarczym
   • 1.4.1. Sejmik województwa
   • 1.4.2. Zarząd województwa
   • 1.4.3. Oświadczenia woli
  • 1.5. Zadania własne o charakterze majątkowym
 • 2. Gmina jako „regulator" rynku usług komunalnych
 • 3. Formy działalności gospodarczej w sferze użyteczności publicznej
 • 4. Gmina w obrocie gospodarczym na przykładzie regulacji VAT
 • 5. Zakres wolności prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę
 • 6. Działalność gospodarcza w świetle ustawy o gospodarce komunalnej

Rozdział II. Spółki komunalne jako forma prowadzenia gospodarki komunalnej przez JST

 • 1. Spółki jako formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez JST
  • 1.1. Pojęcie spółki komunalnej w ujęciu normatywnym
  • 1.2. Zakres wykorzystania spółek komunalnych w gospodarce komunalnej JST
  • 1.3. Problematyka dopuszczalności prowadzenia przez spółkę komunalną działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej
 • 2. Struktura organizacyjna spółki komunalnej i procesy transformacyjne
  • 2.1. Procedura tworzenia spółki komunalnej
  • 2.2. Uchwała organu stanowiącego
  • 2.3. Zawiązanie spółki a jej powstanie
  • 2.4. Umowa spółki z o.o. oraz status spółki akcyjnej
  • 2.5. Określenie przedmiotu działalności spółki komunalnej
  • 2.6. Zakres niezbędnych czynności przed podjęciem przez JST decyzji o przystąpieniu do spółki
 • 3. Organy wykonawcze i nadzorcze spółki komunalnej
  • 3.1. Zarząd spółki komunalnej
  • 3.2. Rada nadzorcza spółki komunalnej
 • 4. Proces decyzyjny w spółce na przykładzie spółek komunalnych
 • 5. Odpowiedzialność członków zarządu a odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • 6. Likwidacja spółki komunalnej
 • 7. Fuzje i przejęcia w spółce komunalnej
 • 8. Kapitał zakładowy i obrót tytułami uczestnictwa w spółce komunalnej
  • 8.1. Kształtowanie kapitału zakładowego na przestrzeni funkcjonowania spółki komunalnej – wniesienie wkładów na kapitał zakładowy, umorzenie udziałów i akcji, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
  • 8.2. Obrót udziałami oraz akcjami spółek komunalnych
 • 9. Finansowanie realizacji zadań spółek komunalnych przez JST na przykładzie województwa dolnośląskiego (w latach 2016−2020)
 • 10. Reguły zarządzania i nadzoru nad spółkami komunalnymi po dniu wejścia w życie ustawy z 9.2.2022 r. nowelizującej KSH

Rozdział III. Nadzór nad spółkami komunalnymi

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Uprawnienia organów JST w stosunku do spółek komunalnych
 • 3. Nadzór wewnętrzny
 • 4. Nadzór zewnętrzny
 • 5. Najczęstsze nieprawidłowości w funkcjonowaniu nadzoru właścicielskiego w JST na podstawie postępowań kontrolnych NIK

Rozdział IV. Nadzór nad powierzeniem zadań gminy w trybie in-house

 • 1. Powierzenie realizacji zadań gminy w trybie in-house
 • 2. Nadużycie pozycji dominującej i niedozwolona pomoc publiczna

Rozdział V. Wzory dokumentów

 • 1. Uchwała w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/spółki akcyjnej
 • 2. Umowa spółki komunalnej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3. Protokół z posiedzenia zarządu spółki komunalnej
 • 4. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika spółki
 • 5. Uchwała w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki
 • 6. Regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej
 • 7. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
 • 8. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 • 9. Protokół z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 • 10. Wniosek wspólnika o udostępnienie dokumentów
 • 11. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zmiany umowy spółki
 • 12. Protokół z posiedzenia Zarządu/Rady Nadzorczej

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz wzory dokumentów omawiane w publikacji, m.in.:

 • przykładową umowę spółki komunalnej w formie spółki z o.o.,
 • protokół z posiedzenia zarządu spółki komunalnej,
 • uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 • regulamin funkcjonowania rady nadzorczej.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 184
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 330 g
 • ISBN: 978-83-8291-447-4
 • EAN: 9788382914474
 • Kod serwisu: 00953700

Kategorie