Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z nowelizacji ustawy oraz liczne przykłady z powołaniem się na aktualne stanowiska sądów administracyjnych, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do ustawy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Publikacja zawiera zebrane w jednym miejscu informacje dotyczące:

 • sposobu finansowania szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i szkół prowadzonych przez inne osoby prawne oraz osoby fizyczne;
 • zasad finansowania wychowania przedszkolnego;
 • aspektu finansowego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 • finansowania pomocy materialnej dla uczniów oraz programów służących wyrównywaniu szans edukacyjnych lub wspieraniu edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Jedną z zalet prezentowanej publikacji jest zamieszczenie przykładów konkretnych problemów, jakie mogą pojawić się na gruncie stosowania ustawy wraz z sugerowaną propozycją ich rozwiązania. Dodatkowo posłużono się prostymi przykładami umożliwiającymi zrozumienie przewidzianych w ustawie sposobów wyliczeń oraz stosowanych wzorów matematycznych.

W komentarzu wyjaśniono także podstawowe pojęcia oraz przybliżono najnowsze stanowiska judykatury. Uwzględniono również najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1237). Główna zmiana polega na dodaniu przepisu umożliwiającego finansowanie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jak wygląda system finansowania oświaty w Polsce?
 • Czym jest subwencja oświatowa a czym dotacja?
 • Jakie są zasady finansowania zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego?
 • Czym jest podstawowa kwota dotacji i jak dokonać jej wyliczenia?
 • Jakie są zasady aktualizowania dotacji i wyrównywania kwot dotacji po aktualizacji?
 • Czym kierować się podczas podejmowania uchwał „dotacyjnych" oraz uchwał w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego?

Publikację charakteryzuje praktyczny i narzędziowy sposób wyjaśnień, któremu towarzyszą liczne przykłady z powołaniem się na aktualne stanowiska sądów administracyjnych, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów.

Książka skierowana jest przede wszystkim do osób, które zobligowane są do stosowania przepisów ustawy w ramach wykonywanych obowiązków, w szczególności osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, centrach usług wspólnych, szkołach i placówkach – zarówno publicznych, jak i niepublicznych oraz fundacji i stowarzyszeń prowadzących szkoły.

Spis treści

Wykaz skrótów

O Autorze

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
 • Art. 2. [Objaśnienie pojęć]
 • Art. 3. [Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego]
  • I. Finansowanie zadań oświatowych
  • II. Źródła finansowania zadań oświatowych
 • Art. 4. [Formy pomocy rzeczowej, finansowej]
  • I. Funkcjonowanie prawne jednostek oświaty
  • II. Inne formy finansowania zadań oświatowych
 • Art. 5. [Placówki prowadzone przez osoby prawne niebędące JST oraz osoby fizyczne, zasady gospodarki finansowej]
 • Art. 6. [Placówki zwolnione z opłat i podatków]
  • I. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zwolnienia z opłat
  • II. Użytkowanie nieruchomości zajętych na działalność oświatową
  • III. Zwolnienia podatkowe
  • IV. Definicja działalności oświatowej
  • V. Działalność oświatowa a działalność komercyjna

Rozdział 2. Część oświatowa subwencji ogólnej

 • Art. 7. [Przepisy regulujące sposób ustalania łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej]
  • I. Regulacje dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej
  • II. Algorytm podziału subwencji oświatowej
  • III. Kryteria podziału subwencji oświatowej
 • Art. 8. [Środki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego]
  • I. Środki z subwencji przeznaczane na określone cele
  • II. Kształcenie specjalne i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Rozdział 3. Finansowanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek

 • Art. 9. [Pojęcie wydatków bieżących]
  • I. Problematyczność określenia „rodzaju szkoły"
  • II. Wydatki bieżące
 • Art. 10. [Słowniczek pojęć ustawowych]
  • I. Definicja najbliższej jednostki samorządu terytorialnego
  • II. Procedura wyznaczania najbliższej jednostki samorządu terytorialnego
 • Art. 11. [Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych]
 • Art. 12. [Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli]
  • I. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji
  • II. Klasyfikacja budżetowa
  • III. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
  • IV. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych
  • V. Podstawowa kwota dotacji dla danego rodzaju placówek
  • VI. Podstawowa kwota dotacji dla szkół z internatem
 • Art. 13. [Podstawowa kwota dotacji dla szkół artystycznych]
  • I. Podstawowa kwota dotacji dla szkół artystycznych
  • II. Różnica w wyliczaniu podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych
 • Art. 14. [Wskaźnik zwiększający, ustalenie wysokości]
  • I. Wskaźnik zwiększający
  • II. Obliczanie wskaźnika zwiększającego na dany rok budżetowy
  • III. Rezerwa subwencji oświatowej
  • IV. Znaczenie aktualizacji
 • Art. 15. [Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju]
 • Art. 16. [Dotacje na przedszkola]
  • I. Dotacje dla publicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi
  • II. Dotacje dla publicznych przedszkoli specjalnych
 • Art. 17. [Dotacje na niepubliczne przedszkole]
  • I. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych
  • II. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi
 • Art. 18. [Dotacje na szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny]
 • Art. 19. [Dotacje na niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałem przedszkolnym]
 • Art. 20. [Dotacje na inne formy wychowania przedszkolnego]
 • Art. 21. [Dotacje na niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego]
 • Art. 22. [Przystąpienie do otwartego konkursu ofert]
  • I. Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
  • II. Uchwała określająca regulamin otwartego konkursu ofert
  • III. Ogłoszenia dotyczące otwartego konkursu ofert
  • IV. Zawarcie umowy
  • V. Rozwiązanie umowy
 • Art. 23. [Nieudzielenie dotacji na ucznia placówki wychowania przedszkolnego]
 • Art. 24. [Wskazanie placówki w oświadczeniu]
  • I. Problem podwójnego finansowania ucznia
 • Art. 25. [Wysokość, zasady wypłacania dotacji, szczegółowe regulacje]
  • I. Dotowanie w zależności od realizowania obowiązku szkolnego
  • II. Dotowanie wychowanków internatów
 • Art. 26. [Niepubliczne szkoły, wysokość dotacji]
  • I. Dotowanie szkół niepublicznych
  • II. Potwierdzanie uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych
  • III. Warunki otrzymywania dotacji
 • Art. 27. [Wskazanie szkoły w pisemnym oświadczeniu]
 • Art. 28. [Wysokość dotacji dla publicznych placówek]
  • I. Dotowanie placówek publicznych
  • II. Wyjątki w dotowaniu placówek
 • Art. 29. [Wysokość dotacji dla placówek niepublicznych]
 • Art. 30. [Dotacje dla prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze]
 • Art. 31. [Dotacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych]
 • Art. 31a. [Dotacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych]
 • Art. 31b. [Zasady wypłacania dotacji]
 • Art. 32. [Dotacje dla innych placówek i szkół]
 • Art. 33. [Warunki uzyskania dotacji]
  • I. Warunki przyznawania dotacji
  • II. Wyjątki od warunków przyznawania dotacji
 • Art. 34. [Forma przekazania dotacji]
  • I. Sposób przekazania dotacji
  • II. Termin przekazywania dotacji
  • III. Dotowanie ze względu na faktyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków, uczestników, słuchaczy
 • Art. 35. [Przeznaczenie dotacji]
  • I. Przeznaczenie dotacji
  • II. Charakter poszczególnych wydatków
 • Art. 36. [Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji]
  • I. Prawidłowość wydatkowania dotacji
  • II. Postępowanie kontrolne
   • .A. Prawo wstępu
   • .B. Prawo wglądu do dokumentacji
   • .C. Prawo wglądu do list obecności
   • .D. Prawo weryfikacji kontrolowanej dokumentacji i list obecności
  • III. Trudności w przeprowadzaniu czynności kontrolnych
 • Art. 37. [Wstrzymanie dotacji]
 • Art. 38. [Tryb udzielania i rozliczania dotacji]
  • I. Uchwały podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego
  • II. Akty prawa miejscowego rozstrzygające o dotacjach
   • .A. Tryb udzielenia dotacji
   • .B. Tryb rozliczenia dotacji
   • C. Tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
 • Art. 39. [Zgoda na udzielenie dotacji w wyższej wysokości]
  • I. Dotacja w wysokości wyższej niż ustawowo określona
  • II. Uchwała w sprawie udzielenia wyższej dotacji
  • III. Szczególnie uzasadnione przypadki
 • Art. 40. [Określenie kwoty dotacji dla szkół artystycznych]
  • I. Prowadzenie szkół artystycznych
  • II. Zasady udzielania dotacji szkołom artystycznym
 • Art. 41. [Niepubliczne szkoły artystyczne, warunki udzielenia dotacji]
 • Art. 41a. [Kontrole]
 • Art. 42. [Sposób przekazania dotacji]
  • I. Sposób przekazania dotacji szkołom artystycznym
 • Art. 43. [Aktualizacja kwoty dotacji]
  • I. Aktualizacja kwoty dotacji
  • II. Wyrównanie
  • III. Wyliczanie zaktualizowanej kwoty dotacji
 • Art. 44. [Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji]
 • Art. 45. [Ogłoszenie ustawy budżetowej]
 • Art. 46. [Ogłoszenie o dotacji w Biuletynie Informacji Publicznej]
  • I. Informacje o dotacji w BIP
 • Art. 47. [Charakter czynności podejmowanych przez organ dotujący]
  • I. Ustalanie i przekazywanie dotacji jako czynności z zakresu administracji publicznej
 • Art. 48. [Odsetki za opóźnienie w przekazaniu dotacji]
 • Art. 49. [Egzekucja]

Rozdział 4. Rozliczenia finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego

 • Art. 50. [Podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego]
  • I. Rozliczenia między gminą prowadzącą placówkę a gminą zamieszkania
  • II. Ustalanie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego
  • III. Aktualizacja kwoty dotacji
 • Art. 51. [Zasady pokrywania kosztów dotacji]
  • I. Rozliczenia między gminami
  • II. Zasady ustalania wysokości kosztów dotacji przez gminę

Rozdział 5. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 • Art. 52. [Wysokość opłat]
  • I. Zasady korzystania z wychowania przedszkolnego
  • II. Wysokość pobieranych opłat i uprawnienia do zwolnienia
  • III. Termin płatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  • IV. Rodzaje opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Rozdział 6. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

 • Art. 53. [Wysokość, podział środków przeznaczonych na dotację]
  • I. Finansowanie placówek wychowania przedszkolnego
  • II. Naliczanie dotacji celowej
  • III. Niezapewnienie warunków do korzystania z wychowania przedszkolnego a dotacja celowa
  • IV. Obliczanie średniorocznej liczby uczniów
  • V. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji

Rozdział 7. Wyposażenie szkół oraz szkół polskich w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

 • Art. 54. [Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych]
  • I. Wyposażenie szkół
  • II. Bezpłatny dostęp do materiałów szkolnych
 • Art. 55. [Wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe]
  • I. Dotacje celowe na zakup wyposażenia
 • Art. 56. [Wysokość dotacji celowej]
  • I. Wysokość dotacji celowej w zależności od jej przedmiotu
 • Art. 57. [Udzielanie dotacji w latach następnych]
  • I. Sytuacje wyjątkowe po udzieleniu dotacji
  • II. Sytuacje wyjątkowe w trakcie roku szkolnego
 • Art. 58. [Termin przekazania dotacji]
  • I. Procedura wnioskowania o dotację celową
 • Art. 59. [Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej]
  • I. Rozliczanie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły
 • Art. 60. [Upoważnienie ustawowe]
 • Art. 61. [Upoważnienie ustawowe]
 • Art. 62. [Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników]
  • I. Dotacja celowa na wyposażenie szkół artystycznych
 • Art. 63. [Pokrywanie różnicy kwot dotacji]
  • I. Różnice między kosztem zakupu wyposażenia a wartością dotacji celowej
 • Art. 64. [Kwota zwrotu zakupu]
  • I. Pokrycie kosztów podręcznika lub materiału edukacyjnego w sytuacjach niedopuszczalnych
  • II. Koszt zakupu wyposażenia dla uczniów z niepełnosprawnościami
 • Art. 65. [Zwrot w przypadku likwidacji publicznej szkoły]
  • I. Postępowanie z wyposażeniem w przypadku likwidacji szkoły
 • Art. 66. [Zadania i kompetencje organu prowadzącego]
 • Art. 67. [Dotowanie pomocy dla uczniów niepełnosprawnych]
 • Art. 68. [Dotowanie pomocy dla podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej]
 • Art. 69. [Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu materiałów w szkołach niepublicznych]
  • I. Dotacja celowa na zakup wyposażenia – szkoły niepubliczne

Rozdział 8. Finansowanie świadczeń pomocy materialnej

 • Art. 70. [Finansowanie zasiłków, pomocy o charakterze socjalnym]
  • I. Pomoc materialna dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych
  • II. Dotacja celowa na pomoc materialną
 • Art. 71. [Finansowanie stypendiów]
  • I. Finansowanie świadczeń motywacyjnych

Rozdział 9. Finansowanie programów regionalnych, lokalnych i rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 • Art. 72. [Środki na realizację programów regionalnych lub lokalnych]
  • I. Finansowanie regionalnych i lokalnych programów wyrównywania szans i wspierania edukacji
 • Art. 73. [Środki na współfinansowanie programów]
 • Art. 73a. [Finansowanie programów i przedsięwzięć]
  • I. Wątpliwości dotyczące procedury ustanawiania programów i przedsięwzięć

Rozdział 10. Inne dotacje udzielane z budżetu państwa

 • Art. 74. [Finansowanie działań w dziedzinie obronności państwa]
  • I. Inne dotacje z budżetu państwa – obronność
 • Art. 75. [Finansowanie programu wsparcia dla rodzin „Za życiem"]
  • I. Inne dotacje z budżetu państwa – „Za życiem"

Rozdział 11. Zmiany w przepisach

 • Art. 76–88. (pominięte)

Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 89–147. (pominięte)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 257
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 978-83-8235-808-7
 • EAN: 9788382358087
 • Kod serwisu: 00923300

Kategorie