Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Pisma i formularze z zakresu ubezpieczeń społecznych z objaśnieniami i wzorami do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny zbiór 174 wzorów pism i formularzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne to forma zabezpieczenia społecznego, która stanowi jeden z fundamentalnych instrumentów funkcjonowania państwa. Ich rola została podkreślona już w Konstytucji RP. Służą... więcej ›

Opis książki

Praktyczny zbiór 174 wzorów pism i formularzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenia społeczne to forma zabezpieczenia społecznego, która stanowi jeden z fundamentalnych instrumentów funkcjonowania państwa. Ich rola została podkreślona już w Konstytucji RP. Służą one uregulowaniu sytuacji osób, które z określonych powodów nie mogą podjąć się pracy.

Rodzaje ubezpieczeń społecznych są wyszczególnione ze względu na rodzaj zdarzeń objętych ochroną i obejmują:

 • ubezpieczenia emerytalne;
 • ubezpieczenia rentowe;
 • ubezpieczenia chorobowe;
 • ubezpieczenie wypadkowe.

Każde z nich wiąże się jednak z inną procedurą, co może rodzić wiele pytań i wątpliwości. Z pomocą przychodzi niniejsza publikacja.

Pozycja zawiera szeroki zbiór wzorów pism oraz formularzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Niezwykle pomocne są również objaśnienia zawarte przy każdym ze wzorów, które umożliwiają zrozumienie problematyki również tym czytelnikom, którzy mierzą się z tematyką ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy.

Publikację przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na jej szeroki zakres i uniwersalny charakter, będzie ona również bardzo pomocna dla osób świadczących profesjonalną pomoc prawną, tj. radców prawnych i adwokatów, jak również urzędników zajmujących się problematyką ubezpieczeń społecznych.

Spis treści

Wykaz skrótów

Część I. Emerytury i renty

Rozdział 1. Emerytury

 • 1. Wniosek o emeryturę
 • 2. Wniosek o emeryturę częściową
 • 3. Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • 5. Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
 • 6. Zeznanie świadka
 • 7. Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA
 • 8. Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
 • 9. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny
 • 10. Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia wysokości/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków
 • 11. Oświadczenie o braku dokumentów
 • 12. Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego
 • 13. Wniosek o emeryturę pomostową
 • 14. Wniosek o emeryturę pomostową dla osób, które mają okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą
 • 15. Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Rozdział 2. Renta

 • 16. Wniosek o rentę socjalną
 • 17. Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • 18. Załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które ubiegają się o rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA
 • 19. Informacja o miejscach leczenia
 • 20. Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • 21. Wywiad zawodowy (1)
 • 22. Wywiad zawodowy (2)
 • 23. Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
 • 24. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny
 • 25. Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • 26. Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
 • 27. Załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji Państw UE/EFTA

Rozdział 3. Wypłata gwarantowana

 • 28. Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej
 • 29. Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej
 • 30. Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny
 • 31. Wskazanie/zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej

Rozdział 4. Zmiana danych

 • 32. Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
 • 33. Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą

Rozdział 5. Dodatki i legitymacje

 • 34. Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny/ryczałt energetyczny
 • 35. Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty
 • 36. Wniosek o wypłatę za granicę świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatku kombatanckiego/dodatku kompensacyjnego/ryczałtu energetycznego/świadczenia przyznanego w drodze wyjątku
 • 37. Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego – legitymacji osoby represjonowanej

Rozdział 6. Ulgi i umorzenia

 • 38. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
 • 39. Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń
 • 40. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • 41. Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
 • 42. Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych

Rozdział 7. Inne wzory i formularze

 • 43. Wniosek w sprawie kapitału początkowego
 • 44. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
 • 45. Oświadczenie o osiąganiu przychodu
 • 46. Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej
 • 47. Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/osoby represjonowanej z powodów politycznych
 • 48. Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • 49. Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dziećmi
 • 50. Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
 • 51. Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy
 • 52. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
 • 53. Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
 • 54. Wniosek o refundację opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych (OC/AC)
 • 55. Wycofanie wniosku
 • 56. Zawiadomienie o wypadku

Część II. Zasiłki

Rozdział 1. Formularze dla pracodawcy

 • 57. Zaświadczenie płatnika składek
 • 58. Zaświadczenie płatnika składek (2)
 • 59. Zaświadczenie płatnika składek (3)
 • 60. Zaświadczenie płatnika składek (4)
 • 61. Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
 • 62. Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego
 • 63. Wniosek o udzielenie wyjaśnień w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
 • 64. Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
 • 65. Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
 • 66. Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Rozdział 2. Zasiłek chorobowy

 • 67. Oświadczenie Z-10
 • 68. Wniosek o zasiłek chorobowy
 • 69. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
 • 70. Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego
 • 71. Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową/wypadkiem
 • 72. Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą
 • 73. Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania

Rozdział 3. Zasiłek macierzyński

 • 74. Wniosek o zasiłek macierzyński
 • 75. Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • 76. Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
 • 77. Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
 • 78. Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 • 79. Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu
 • 80. Zaświadczenie o okresach wypłaconego/przysługującego zasiłku macierzyńskiego
 • 81. Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie
 • 82. Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
 • 83. Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego

Rozdział 4. Zasiłek opiekuńczy

 • 84. Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
 • 85. Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
 • 86. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
 • 87. Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do ukończenia 18 lat

Rozdział 5. Inne wzory i formularze

 • 88. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 • 89. Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych
 • 90. Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych
 • 91. Zasiłek pogrzebowy

Część III. Pracujący

Rozdział 1. Wnioski ubezpieczonego

 • 92. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (1)
 • 93. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (2)
 • 94. Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłacanych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS
 • 95. Wniosek o wydanie informacji z konta osoby ubezpieczonej
 • 96. Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność) (1)
 • 97. Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność) (2)
 • 98. Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • 99. Wniosek do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rodzicielskie świadczenie uzupełniające
 • 100. Wniosek o udostępnienie informacji na potrzeby zabezpieczenia społecznego, rodziny oraz rynku pracy

Rozdział 2. Osobista opieka nad dzieckiem

 • 101. Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu
 • 102. Oświadczenie osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Rozdział 3. Konta i subkonta w ZUS

 • 103. Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 • 104. Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/ adresowych
 • 105. Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
 • 106. Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz osoby małoletniej
 • 107. Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem

Rozdział 4. Inne wzory i formularze

 • 108. Wniosek instytucji uprawnionej o udostępnienie informacji na potrzeby zabezpieczenia społecznego, rodziny oraz rynku pracy

Część IV. Firmy

Rozdział 1. Rozliczenia konta i zwrot składek

 • 109. Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
 • 110. Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 • 111. Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

Rozdział 2. Ulgi i umorzenia

 • 112. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość
 • 113. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
 • 114. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
 • 115. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
 • 116. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej
 • 117. Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
 • 118. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
 • 119. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • 120. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • 121. Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis
 • 122. Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis
 • 123. Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
 • 124. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
 • 125. Wniosek o umorzenie (1)
 • 126. Wniosek o umorzenie (2)
 • 127. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
 • 128. Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
 • 129. Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
 • 130. Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych

Rozdział 3. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

 • 131. Deklaracja rozliczeniowa
 • 132. Deklaracja rozliczeniowa cz. II
 • 133. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
 • 134. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
 • 135. Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
 • 136. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy
 • 137. Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
 • 138. Imienny raport cz. II
 • 139. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych
 • 140. Raport informacyjny
 • 141. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
 • 142. Zgłoszenie płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • 143. Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
 • 144. Zgłoszenie danych o członkach rodzinny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 • 145. Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • 146. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Rozdział 4. Inne wzory i formularze

 • 147. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
 • 148. Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego
 • 149. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
 • 150. Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę
 • 151. Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
 • 152. Wniosek komornika sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS

Część V. Inne wnioski i formularze

Rozdział 1. Wnioski lekarskie. Prewencja i rehabilitacja

 • 153. Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń
 • 154. Kwestionariusz oceny stanu zdrowia
 • 155. Wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie choroby przewlekłej
 • 156. Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
 • 157. Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
 • 158. Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
 • 159. Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń narządu ruchu
 • 160. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego

Rozdział 2. Fundusz alimentacyjny w likwidacji

 • 161. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
 • 162. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

Część VI. Pisma procesowe

 • 163. Odwołanie od decyzji ZUS (1)
 • 164. Cofnięcie odwołania od decyzji ZUS
 • 165. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku
 • 166. Wniosek o zwrócenie się do zagranicznego organu ubezpieczeniowego o przesłanie dokumentacji
 • 167. Pismo dotyczące opinii biegłego w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku
 • 168. Pismo podtrzymujące odwołanie
 • 169. Odwołanie od decyzji NFZ
 • 170. Odwołanie od decyzji ZUS (2)
 • 171. Odwołanie od decyzji ZUS (3)
 • 172. Odwołanie od decyzji funduszu pracy
 • 173. Apelacja w sprawie ubezpieczeniowej
 • 174. Odpowiedź na apelację

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów omawianych w opracowaniu dotyczących m.in.:

 • odwołania od decyzji ZUS, 
 • cofnięcia odwołania, 
 • apelacji w sprawie ubezpieczeniowej, 
 • odpowiedzi na apelację.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 790
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 960 g
 • ISBN: 978-83-8128-669-5
 • EAN: 9788381286695
 • Kod serwisu: 00772300

Kategorie