Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Dodatek mieszkaniowy, energetyczny, węglowy i od innych źródeł ciepła + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

 • 149,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 126,65 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik z wzorami dokumentów. Praktyczne wsparcie merytoryczne dla jednostek pomocy społecznej, które odpowiedzialne są za realizację zadania jakim jest wypłata dodatków: mieszkaniowego, energetycznego, węglowego i dopłat do innych źródeł ciepła. W poradniku zawarto informację z zakresu wnioskowania, opiniowania, finansowania i wypłaty omawianych dodatków... więcej ›

Opis książki

Jedyne na rynku opracowanie, które kompleksowo opisuje nowo-wprowadzone dodatki czyli: węglowy, dla gospodarstw domowych, elektryczny, dla podmiotów wrażliwych. Poradnik zawiera zestaw najbardziej aktualnego i praktycznego wsparcia merytorycznego dla jednostek pomocy społecznej, które odpowiedzialne są za realizację zadania jakim jest wypłata dodatków: mieszkaniowego, energetycznego, węglowego i dopłat do innych źródeł ciepła. Czytelnik otrzyma informację z zakresu wnioskowania, opiniowania, finansowania i wypłaty omawianych dodatków.

Publikacja opiera się na rozwiązaniach wynikających z:

 • ustawy z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2021),
 • ustawy z 5.8.2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692),
 • ustawy z 15.9.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967),
 • ustawy z 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127),
 • ustawy z 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236),
 • ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. poz. 2243).

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych określa zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz określa właściwość organów w tych sprawach. Przede wszystkim ustawa wskazuje komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. W tym zakresie Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy dodatek pielęgnacyjny należy wliczać do dochodu dla celów ustalenia uprawnienia dodatku mieszkaniowego?
 • Jaka jest procedura przy zwrocie niewykorzystanego dodatku mieszkaniowego?
 • Czy uchylenie decyzji o wypłacie dodatku mieszkaniowego wydaje się na podstawie decyzji administracyjnej?
 • Czy dodatek mieszkaniowy należy się osobom przybywającym z Ukrainy?
 • Jak potwierdzić przez spółdzielnię tytułu do zajmowanego lokalu?
 • Jak określić dochód na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego przy rozliczaniu działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej?

Dodatki energetyczne, minister energii ogłasza w drodze obwieszczenia, do 30 kwietnia każdego roku, w związku z tym, wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.5.2022 r. do 30.4.2023 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł na miesiąc (do 30.4.2022 r. – 12,09 zł);
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł na miesiąc (do 30.4.2022 r. – 16,79 zł);
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł na miesiąc (do 30.4.2022 r. – 20,15 zł).

Dla wsparcia osób analizujących wnioski o dodatki energetyczne przygotowaliśmy dawkę praktycznych informacji:

 • Czy dodatek energetyczny podlega egzekucji?
 • Czy dochód z tytułu dodatku energetycznego pływa na dochód na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej?
 • Czy nabycie prawa do dodatku mieszkaniowego wiąże się z przyznaniem prawa do dodatku energetycznego?
 • Kogo prezydent może upoważnić do podpisania decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, czy może on upoważnić więcej osób, np. dyrektora OPS i kierownika działu?

Od 12.8.2022 r. obowiązują przepisy ustawy o dodatku węglowym, których interpretacja budzi wiele wątpliwości. Omawiana ustawa, a tym samym wypłacany dodatek, ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek węglowy wynosi 3000 zł i jest on przyznawany jednorazowo. Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30.11.2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

W książce znajduje się szereg praktycznych informacji, które pomogą w codziennej analizie sytuacji osób składających wnioski. Dzięki publikacji Czytelnik dowie się:

 • Jakie podmioty są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego?
 • Kto składa podpis pod wnioskiem o przyznanie dodatku węglowego?
 • Czy dodatek węglowy należy się mieszkańcom budynku wielorodzinnego należącego do gminnej wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy dodatek węglowy należy się wnioskodawcy, który posiada budynek ogrzewany węglem w innej gminie?
 • Czy istnieje możliwość uzyskania dwóch dodatków węglowych przez dwa gospodarstwa domowe zamieszkujące w jednym budynku jednorodzinnym?
 • Czy dodatek węglowy należy się osobie mieszkającej w budynkach wielorodzinnych, gdy opał kupuje właściciel?
 • Co w sytuacji, gdy o przyznanie dodatku węglowego aplikują dwie rodziny z jedną deklaracją w CEEB?
 • Czy kierownik ośrodka pomocy społecznej może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie danych z ewidencji gospodarki odpadami komunalnymi dotyczących osób składających wnioski o dodatek węglowy?
 • Czy dodatek węglowy przysługuje także obywatelom Ukrainy?

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu innych odbiorców ciepła, który weszła w życie 20.9.2022 r. i zakłada wypłatę dodatków na podobnych zasadach jak dodatku węglowego oraz rekompensaty dla ciepłowni za ograniczenie podwyżek. Te rozwiązania oznaczają, że osoby ogrzewające domy m.in. gazem LPG, pelletem drzewnym, olejem opałowym, drewnem kawałkowym, dostaną jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości od 500 zł do 3000 zł.

3 listopada br. weszły w życie znowelizowane przepisy o dodatku węglowym. To oznacza, że zniesiono wymóg złożenia deklaracji CEEB, jak i zasadę "jeden dodatek na jeden adres". Jeśli wniosek o dodatek węglowy został wcześniej przez gminę odrzucony, od listopada można złożyć go ponownie.

Zgodnie z obowiązującą od 3 listopada 2022 r. ustawą, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, przedstawiciel gminy, każdemu z gospodarstw powinien przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej. Czyli dodatek węglowy od 3 listopada jest przyznawany jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, przedstawiciel gminy stwierdzi zamieszkiwanie pod jednym adresem ale w odrębnych lokalach, kilku gospodarstw domowych oraz stwierdzi wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Nie ma już zastosowania dotychczasowa zasada "kto pierwszy ten lepszy", a dodatek węglowy należy się każdemu wnioskodawcy.

Dodatkowo ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzono dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny jest kolejnym dodatkiem dla odbiorców ciepła wprowadzonym przepisami OchrOdbEnElU. Dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b PrEnerg, jeżeli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 WspierRemU, do 11.8.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 WspierRemU (art. 27 ust. 1 OchrOdbEnElU). Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego można składać od 1.12.2022 r. do 31.1.2023 r.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa, to:

 • zestaw praktycznych rozwiązań, opartych na przykładach;
 • eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i niejasności,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień;
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie.

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Procedura postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

 • 1. Przedmiotowy zakres ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • 2. Właściwość organów i przekazanie realizacji zadania do realizacji przez ośrodek pomocy społecznej
 • 3. Podmioty uprawnione do dodatku mieszkaniowego
  • 3.1. Katalog tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego uprawniających do dodatku mieszkaniowego
   • 3.1.1. Pojęcie lokalu mieszkalnego
   • 3.1.2. Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujący w tych lokalach
   • 3.1.3. Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
   • 3.1.4. Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych
   • 3.1.5. Inne osoby mające tytuły prawne do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
   • 3.1.6. Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu
   • 3.1.7. Posiadanie tytułów prawnych do więcej niż jednego lokalu mieszkalnego
  • 3.2. Wyłączenia podmiotowe
  • 3.3. Pojęcie gospodarstwa domowego
 • 4. Ustalenie dochodu na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego
  • 4.1. Kryterium dochodowe
  • 4.2. Ustalenie dochodu na członka gospodarstwa domowego
  • 4.3. Szczególne źródła dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego
   • 4.3.1. Dochód z gospodarstwa rolnego
   • 4.3.2. Dochód z działalności gospodarczej
 • 5. Powierzchnia lokalu a prawo do dodatku mieszkaniowego
  • 5.1. Pojęcie powierzchni użytkowej lokalu
  • 5.2. Normatywna powierzchnia lokalu
  • 5.3. Obliczanie wydatków na powierzchnię normatywną zajmowanego mieszkania
 • 6. Ustalenie wysokości dodatku mieszkaniowego
  • 6.1. Ogólne zasady ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego
  • 6.2. Wydatki poniesione w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego
  • 6.3. Wypłata dodatku mieszkaniowego
 • 7. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
  • 7.1. Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
   • 7.1.1. Wnioskowy charakter postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
   • 7.1.2. Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
   • 7.1.3. Dokumenty składane wraz z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • 7.2. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
   • 7.2.1. Wywiad środowiskowy w postępowaniu o przyznanie dodatku mieszkaniowego
   • 7.2.2. Weryfikacja informacji zawartych we wniosku i dokumentach – przesłanki odmowy przyznania dodatku
   • 7.2.3. Weryfikacja dochodu strony – pojęcie rażącej dysproporcji
   • 7.2.4. Weryfikacja składu osobowego gospodarstwa domowego
  • 7.3. Zakończenie postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
  • 7.4. Odwołanie od rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
  • 7.5. Uchylenie prawa do dodatku mieszkaniowego
   • 7.5.1. Wznowienie postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
   • 7.5.2. Zmiana wysokości dodatku mieszkaniowego
   • 7.5.3. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego
 • 8. Pytania i odpowiedzi
  • 8.1. Dopłaty do gospodarstw rolnych a dochód na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego
  • 8.2. Dodatek pielęgnacyjny a dochód na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego
  • 8.3. Dochód ze sprzedaży działki a dochód na potrzeby przyznania dodatku
  • mieszkaniowego
  • 8.4. Ustalenie dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie karty podatkowej
  • 8.5. Ustalenie dochodu na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego po wyrównaniu renty
  • 8.6. Skład gospodarstwa domowego przy ustalaniu dochodu na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego
  • 8.7. Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego a niedopłata wynikająca z rozliczenia
  • 8.8. Dochód na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego po śmierci członka gospodarstwa domowego
  • 8.9. Przyznanie dodatku mieszkaniowego a zatajenie dochodów
  • 8.10. Dochód na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego a dodatek pielęgnacyjny i ekwiwalent węglowy
  • 8.11. Wygaszenie decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego po śmierci wnioskodawcy
  • 8.12. Zwrot niewykorzystanego dodatku mieszkaniowego
  • 8.13. Wniosek o dodatek mieszkaniowy a uwzględnienie przez zarządcę noty obciążeniowej w informacji o wydatkach
  • 8.14. Dodatek mieszkaniowy dla rodziny z Ukrainy, na którą pobierane jest świadczenie na zakwaterowanie
  • 8.15. Dochód ze sprzedaży nieruchomości w trakcie pobierania dodatku mieszkaniowego
  • 8.16. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jeżeli nie ma zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny
  • 8.17. Pojęcie nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych
  • 8.18. Wygaśnięcie decyzji administracyjnej przyznających dodatek mieszkaniowy po śmierci świadczeniobiorcy
  • 8.19. Wniosek o dodatek mieszkaniowy złożony przez żonę, gdy umowę najmu podpisał były mąż
  • 8.20. Ustalenie składu gospodarstwa domowego na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie oświadczenia
  • 8.21. Dodatek mieszkaniowy: pojęcie gospodarstwa domowego, gdy rozwiedzione małżeństwo mieszka razem
  • 8.22. Skład gospodarstwa domowego na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego, gdy dziecko przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
  • 8.23. Skład gospodarstwa domowego na potrzeby ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego
  • 8.24. Dodatek mieszkaniowy a liczba osób uwzględnianych w wydatkach na mieszkanie
  • 8.25. Właściwość organu do ustalenia prawa dodatku mieszkaniowego
 • 9. Wzory
  • 9.1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • 9.2. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
  • 9.3. Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
  • 9.4. Decyzja odmowna w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

Rozdział II. Procedura postępowania w sprawie przyznania dodatku węglowego

 • 1. Pojęcie i istota dodatku węglowego
 • 2. Właściwość organów i przekazanie realizacji zadania ośrodkowi pomocy społecznej
  • 2.1. Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
  • 2.2. Wyłączenie organu i pracownika w postępowaniu w sprawie przyznania dodatku węglowego
 • 3. Podmioty uprawnione do otrzymania dodatku węglowego
  • 3.1. Kryterium miejsca zamieszkania wnioskodawcy
  • 3.2. Prawo do dodatku węglowego dla cudzoziemców
  • 3.3. Pojęcie gospodarstwa domowego
 • 4. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku węglowego
  • 4.1. Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania dodatku węglowego
  • 4.2. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyznania dodatku węglowego
  • 4.3. Wysokość dodatku węglowego
  • 4.4. Zakończenie postępowania w sprawie przyznania dodatku węglowego
  • 4.5. Terminy w postępowaniu o przyznanie dodatku węglowego
  • 4.6. Odwołanie od rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu o przyznanie dodatku węglowego
  • 4.7. Dodatek węglowy jako świadczenia nienależnie pobrane
  • 4.8. Zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego
 • 5. Pytania i odpowiedzi
  • 5.1. Przyznanie dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych po zmianie deklaracji w CEEB
  • 5.2. Podpisanie wniosku o dodatek węglowy
  • 5.3. Wniosek o przyznanie dodatku węglowego – sprostowanie
  • 5.4. Dodatek węglowy dla obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka
  • 5.5. Wycofanie wniosku o przyznanie dodatku węglowego i złożenie kolejnego
  • 5.6. Przyznanie dodatku węglowego, gdy w CEEB wskazano źródło ciepła jako nieużywane
  • 5.7. Niedokonanie wyboru paliwa a przyznanie dodatku węglowego
  • 5.8. Rozpatrzenie wniosków o dodatek węglowy złożonych w sierpniu 2022 r.
  • 5.9. Zmiana numeru porządkowego po pozostawieniu wniosku o przyznanie dodatku węglowego bez rozpatrzenia
  • 5.10. Przyznanie dodatku węglowego osobie, która ma dwa obywatelstwa
  • 5.11. Przekazanie wniosku o przyznanie dodatku węglowego innej gminie
  • 5.12. Przyznanie dodatku węglowego po złożeniu wyjaśnienia o pomyłce w deklaracji CEEB
  • 5.13. Brak możliwości uzyskania dwóch dodatków węglowych przez jednego wnioskodawcę posiadającego dwa domy
  • 5.14. Przyznanie dodatku węglowego, gdy budynek jeszcze nie ma nadanego numeru
  • 5.15. Dodatek węglowy dla rodzin mieszkających w budynku komunalnym wielorodzinnym, któremu nadano jeden numer
  • 5.16. Dodatek węglowy na nieruchomości letniskowe
  • 5.17. Informacja o pozostawieniu kolejnego wniosku w sprawie przyznania dodatku węglowego bez rozpoznania
  • 5.18. Forma pisma o pozostawieniu wniosku o przyznanie dodatku węglowego bez rozpatrzenia
  • 5.19. Wyznaczenie OPS i pracowników urzędu gminy do realizacji zadań z zakresu ustawy o dodatku węglowym
  • 5.20. Różnica między danymi w deklaracji CEEB a oświadczenie we wniosku o przyznanie dodatku węglowego
  • 5.21. Upoważnienie pracownika socjalnego do przeprowadzania wywiadów środowiskowych na potrzeby przyznania dodatków węglowych
  • 5.22. Dodatek węglowy dla właściciela nieruchomości, który przebywa w prywatnym domu opieki
  • 5.23. Odmowa przyznania dodatku węglowego z uwagi na niespełnienie przesłanki posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • 5.24. Dodatek węglowy dla mieszkańców bloków, którzy tworzą osobne wspólnoty mieszkaniowe
  • 5.25. Wątpliwości związane z adresem miejsca zamieszkania w postępowaniu o wypłatę dodatku węglowego
  • 5.26. Ustalenie prawa do dodatku węglowego po zmianach a złożenie deklaracji do CEEB po 11.8.2022 r.
  • 5.27. Przyznanie dodatku węglowego osobie, która złoży ponownie wniosek po 3.11.2022 r.
 • 6. Wzory
  • 6.1. Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć
  • 6.2. Wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie upoważnienia pracownikom ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego
  • 6.3. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego oraz wydawania rozstrzygnięć
  • 6.4. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego
  • 6.5. Decyzja odmowna w sprawie przyznania dodatku węglowego
  • 6.6. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w postępowaniu w sprawie przyznania dodatku węglowego
  • 6.7. Informacja o pozostawieniu wniosku o przyznanie dodatku węglowego bez rozpatrzenia

Rozdział III. Procedura postępowania w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 • 1. Pojęcie dodatku dla gospodarstw domowych
 • 2. Właściwość organów i przekazanie realizacji zadania do realizacji przez ośrodek pomocy społecznej
 • 3. Podmioty uprawnione do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
  • 3.1. Kryterium miejsca zamieszkania wnioskodawcy
  • 3.2. Pojęcie gospodarstwa domowego
  • 3.3. Rodzaje źródeł ciepła uprawniających do przyznania prawa do dodatku dla gospodarstw domowych
 • 4. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
  • 4.1. Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych
  • 4.2. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych
   • 4.2.1. Weryfikacja wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
   • 4.2.2. Zbieg uprawnień do dodatku dla gospodarstw domowych
   • 4.2.3. Zastosowanie innych przepisów
  • 4.3. Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
  • 4.4. Terminy w postępowaniu o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych
  • 4.5. Zakończenie postępowania w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych
  • 4.6. Zmiany w przepisach dotyczących dodatku dla gospodarstw domowych obowiązujące od 4.11.2022 r.
 • 5. Dochodzenie nienależnie wypłaconego dodatku dla gospodarstw domowych
  • 5.1. Definicja świadczeń nienależnie pobranych
  • 5.2. Postępowanie w sprawie ustalenia nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych
  • 5.3. Zwrot dodatku dla gospodarstw domowych wypłaconego po śmierci osoby uprawnionej
 • 6. Pytania i odpowiedzi
  • 6.1. Dodatek dla gospodarstw domowych dla mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni
  • 6.2. Różne daty zgłoszenia deklaracji do CEEB na potrzeby ustalenia prawa do dodatku
  • 6.3. Dodatek dla gospodarstw domowych na drewno kawałkowe po zmianie deklaracji
  • 6.4. Gospodarstwa korzystające z różnych źródeł ciepła a przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych
  • 6.5. Dwa różne dodatki dla dwóch gospodarstw korzystających z odrębnych źródeł ciepła
  • 6.6. Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych po wydaniu decyzji odmownej w sprawie dodatku węglowego
  • 6.7. Wydanie rozstrzygnięć dla dwóch odrębnych gospodarstw domowych z dwoma różnymi i niezależnymi źródłami ciepła
  • 6.8. Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych, gdy źródłem ciepła jest kominek, ale opalane jest peletem
 • 7. Wzory
  • 7.1. Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
  • 7.2. Pismo o pozostawieniu złożonego wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych bez rozpoznania
  • 7.3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
  • 7.4. Decyzja odmowna w sprawie o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
  • 7.5. Decyzja uchylająca prawo do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
  • 7.6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, czy wypłacony dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła był świadczeniem nienależnie pobranym
  • 7.7. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
  • 7.8. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
  • 7.9. Wniosek organu właściwego o zwrot dodatku dla gospodarstw domowych przekazanego po śmierci osoby uprawnionej do podmiotu prowadzącego rachunek płatniczy oraz banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej prowadzącej rachunek inny niż płatniczy, a także wydawcy instrumentu płatniczego

Rozdział IV. Procedura postępowania w sprawie przyznania dodatku elektrycznego

 • 1. Pojęcie dodatku elektrycznego
 • 2. Właściwość organów i przekazanie realizacji zadania ośrodkowi pomocy społecznej
 • 3. Podmioty uprawnione do dodatku elektrycznego
  • 3.1. Kryterium miejsca zamieszkania wnioskodawcy
  • 3.2. Pojęcie gospodarstwa domowego
  • 3.3. Źródła ogrzewania uprawniające do przyznania dodatku elektrycznego
 • 4. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku elektrycznego
  • 4.1. Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania dodatku elektrycznego
  • 4.2. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyznania dodatku elektrycznego
   • 4.2.1. Weryfikacja wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego
   • 4.2.2. Zbieg uprawnień do dodatku elektrycznego
   • 4.2.3. Zastosowanie przepisów innych ustaw
  • 4.3. Wysokość dodatku elektrycznego
  • 4.4. Terminy w postępowaniu o przyznanie dodatku elektrycznego
  • 4.5. Zakończenie postępowania w sprawie przyznania dodatku elektrycznego
  • 4.6. Zmiany w przepisach dotyczących dodatku elektrycznego obowiązujące od 4.11.2022 r.
 • 5. Pytania i odpowiedzi
  • 5.1. Pojęcie źródeł ogrzewania na potrzeby ustalenia prawa do dodatku elektrycznego
  • 5.2. Przyznanie dodatku elektrycznego i dodatku dla gospodarstw domowych
  • 5.3. Weryfikacja zużycia powyżej 5 MWh w postępowaniu o przyznanie dodatku elektrycznego
  • 5.4. Weryfikacja informacji zawartych we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego
 • 6. Wzory
  • 6.1. Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego
  • 6.2. Pismo o pozostawieniu wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego bez rozpoznania
  • 6.3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie przyznania dodatku elektrycznego
  • 6.4. Decyzja odmowna w sprawie przyznania dodatku elektrycznego
  • 6.5. Decyzja uchylająca prawo do dodatku elektrycznego

Rozdział V. Procedura postępowania w sprawie przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych

 • 1. Pojęcie i istota dodatku dla podmiotów wrażliwych
 • 2. Właściwość organów i przekazanie realizacji zadania ośrodkowi pomocy społecznej
 • 3. Podmioty uprawnione do dodatku dla podmiotów wrażliwych
 • 4. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych
  • 4.1. Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych
  • 4.2. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych
  • 4.3. Wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych
  • 4.4. Zakończenie postępowania w sprawie przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych
  • 4.5. Terminy w postępowaniu o przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych
  • 4.6. Odwołanie od rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu o przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych
 • 5. Pytania i odpowiedzi
  • 5.1. Podstawa prawna do upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do realizacji zadań z zakresu wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat związanych z wytwarzaniem ciepła
  • 5.2. Ośrodek pomocy społecznej jako odbiorca dodatku dla podmiotów wrażliwych
  • 5.3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych a spełnienie przesłanki odpowiedniego paliwa
  • 5.4. Przyznanie żłobkowi dodatku dla podmiotów wrażliwych – dokumentacja
  • 5.5. Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych przedszkolu prowadzonemu przez stowarzyszenie
  • 5.6. Dodatek dla podmiotów wrażliwych dla ochotniczej straży pożarnej
  • 5.7. Dodatek dla podmiotów wrażliwych dla gminy
  • 5.8. Dodatek dla podmiotu wrażliwego, który funkcjonuje przez okres krótszy niż dwa lata
 • 6. Wzory
  • 6.1. Zarządzenie w przedmiocie upoważnienia kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku dla podmiotów wrażliwych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć
  • 6.2. Wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie upoważnienia pracownikom ośrodka do prowadzenia postępowań dotyczących dodatku dla podmiotów wrażliwych
  • 6.3. Zarządzenie w przedmiocie upoważnienia pracowników ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz wydawania rozstrzygnięć
  • 6.4. Informacja o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych
  • 6.5. Decyzja odmowna w sprawie przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych
  • 6.6. Informacja o pozostawieniu wniosku o przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych bez rozpoznania

Rozdział VI. Zasady finansowania obsługi dodatków

 • 1. Dodatek mieszkaniowy
 • 2. Dodatek węglowy
 • 3. Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych
 • 4. Dodatek elektryczny

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Duże znaczenie praktyczne dla odbiorców publikacji będą miały wzory dokumentów, m.in.:

 • wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego,
 • wzór wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego,
 • wzór decyzji administracyjnej o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • wzór wniosku o wypłatę dodatku od innych źródeł ciepła
 • zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i ustalania prawa do dodatku węglowego,
 • pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie załatwienie wniosku o przyznanie dodatku węglowego,
 • informacja o przyznaniu dodatku węglowego,
 • informacja o pozostawieniu wniosku o przyznanie dodatku węglowego bez rozpoznania,
 • wezwanie do złożenia wyjaśnień w postępowaniu w sprawie przyznania dodatku węglowego,
 • decyzja o odmowie przyznania dodatku węglowego.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 268
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 500 g
 • ISBN: 978-83-8291-516-7
 • EAN: 9788382915167
 • Kod serwisu: 00957600

Kategorie