Nowość

Umowy, pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i wzorami do pobrania

 • 279,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zbiór 101 wzorów umów, pism i pism procesowych z zakresu zabezpieczania roszczeń w obrocie cywilnym i postępowaniu sądowym, a także z zakresu postępowania egzekucyjnego. Każdy wzór zawiera obszerny komentarz oraz praktyczne wskazówki... więcej ›

Opis książki

Praktyczne opracowanie 101 wzorów umów, pism i pism procesowych z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych.

Kolejne, 4. wydanie obejmuje zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego wraz z komentarzem, w którym wskazano problemy wynikające z tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.

W publikacji przedstawiono również dorobek orzecznictwa sądowego wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych umów w praktyce obrotu. Dodatkowym atutem książki jest repozytorium, z którego można pobrać edytowalne wersje wzorów zamieszczonych w opracowaniu.

Publikacja została podzielona na trzy rozdziały. Autor w szczególności odniósł się do:

 • zabezpieczania roszczeń w obrocie cywilnym;
 • zabezpieczania roszczeń w postępowaniu sądowym;
 • postępowania egzekucyjnego.

Publikacja adresowana jest do sędziów, radców prawnych i adwokatów. Autor omawia zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi pomoc również dla aplikantów i studentów prawa. Opracowanie stanowi także nieocenioną pomoc dla przedsiębiorców oraz uczestników postępowania egzekucyjnego.

Spis treści

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

Rozdział I. Zabezpieczenie roszczeń w obrocie cywilnym

 • 1. Hipoteka na nieruchomości ustanowiona przez dłużnika osobistego
 • 2. Hipoteka na własności lokalu ustanowiona w celu zabezpieczenia zobowiązania osoby trzeciej
 • 3. Ustanowienie hipoteki zwykłej na wierzytelności hipotecznej (subintabulat)
 • 4. Hipoteka łączna zabezpieczająca kilka wierzytelności
 • 5. Zastąpienie wierzytelności hipotecznej inną wierzytelnością
 • 6. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej i hipoteki
 • 7. Zmiana kolejności wpisów hipotecznych
 • 8. Umowa zastawu na rzeczy ruchomej
 • 9. Umowa zastawu na akcjach
 • 10. Umowa zastawu na wierzytelności pieniężnej
 • 11. Umowa zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej – pojeździe mechanicznym
 • 12. Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości
 • 13. Lista szczegółowa zbioru rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego
 • 14. Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku
 • 15. Umowa zastawu rejestrowego na udziałach
 • 16. Umowa zastawu rejestrowego na wierzytelności wynikającej z rachunku bankowego
 • 17. Umowa o administrowanie zastawem rejestrowym
 • 18. Umowa zastawu rejestrowego zawarta z administratorem
 • 19. Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie
 • 20. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku
 • 21. Pełnomocnictwo do przeniesienia nieruchomości dłużnika na wierzyciela
 • 22. Zgoda małżonka pozostającego w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka
 • 23. Umowa poręczenia
 • 24. Umowa poręczenia za dług przyszły
 • 25. Weksel własny in blanco
 • 26. Poręczenie wekslowe
 • 27. Deklaracja wekslowa
 • 28. Przejęcie długu
 • 29. Przystąpienie do długu
 • 30. Umowa przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
 • 31. Wadium
 • 32. Gwarancja bankowa
 • 33. Akredytywa
 • 34. Gwarancja ubezpieczeniowa
 • 35. Zabezpieczenie sytuacji prawnej zamawiającego wobec podwykonawców w procesie budowlanym
 • 36. Depozyt notarialny
 • 37. Umowa przedwstępna
 • 38. Umowa przedwstępna (wersja uproszczona)
 • 39. Warunek
 • 40. Zaliczka
 • 41. Zadatek
 • 42. Prawo odstąpienia od umowy
 • 43. Odstępne
 • 44. Kara umowna
 • 45. Prawo odkupu
 • 46. Prawo pierwokupu
 • 47. Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej z zastrzeżeniem prawa własności
 • 48. Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem zbadania rzeczy
 • 49. Przekaz
 • 50. Prawo zatrzymania
 • 51. Prawo zatrzymania ulepszeń służące właścicielowi nieruchomości wobec jej samoistnego posiadacza
 • 52. Prawo zatrzymania w razie odstąpienia od umowy wzajemnej lub w razie jej nieważności bądź rozwiązania
 • 53. Zastaw ustawowy na rzeczach najemcy (dzierżawcy)
 • 54. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 KPC co do obowiązku zapłaty
 • 55. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 KPC co do obowiązku wydania rzeczy
 • 56. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC
 • 57. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 KPC
 • 58. Zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • 59. Ugoda

Rozdział II. Zabezpieczanie roszczeń w postępowaniu sądowym

 • 60. Powództwo o zobowiązanie dłużnika do złożenia oznaczonego oświadczenia woli wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
 • 61. Powództwo o uznanie bezskuteczności umowy uniemożliwiającej roszczenie osoby trzeciej (ius ad rem) wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
 • 62. Powództwo o uznanie za bezskuteczną czynności zdziałanej z pokrzywdzeniem wierzycieli wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
 • 63. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego przed wytoczeniem powództwa
 • 64. Pozew o zapłatę wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez zajęcie ruchomości, rachunku bankowego i wierzytelności
 • 65. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzone tytułem wykonawczym świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił
 • 66. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o alimenty – poprzez wyłożenie okresowo określonej sumy
 • 67. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o rentę z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała (utratę życia żywiciela, rozstrój zdrowia)
 • 68. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń związanych z urodzeniem dziecka
 • 69. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia osobie pozostającej w związku małżeńskim
 • 70. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej
 • 71. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności, względnie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
 • 72. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. wraz z wnioskiem o zawieszenie wspólnika w wykonywaniu praw w spółce
 • 73. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa z tytułu naruszenia praw autorskich
 • 74. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji
 • 75. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistych
 • 76. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń z zakresu ochrony własności przemysłowej
 • 77. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Rozdział III. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym

 • 78. Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności
 • 79. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu
 • 80. Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej
 • 81. Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki osobowej
 • 82. Wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 • 83. Wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia obowiązków
 • 84. Wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień
 • 85. Wniosek o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego
 • 86. Wniosek o wszczęcie egzekucji celem zabezpieczenia
 • 87. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych wobec osoby fizycznej
 • 88. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych wobec osoby prawnej (lub innej jednostki organizacyjnej)
 • 89. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych z nieruchomości
 • 90. Wniosek wierzyciela o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości
 • 91. Wniosek o przysądzenie własności nieruchomości
 • 92. Wniosek o wszczęcie egzekucji o wydanie rzeczy ruchomej
 • 93. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych z ruchomości
 • 94. Wniosek wierzyciela o potrącenie wierzytelności alimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę bez postępowania egzekucyjnego
 • 95. Wniosek o wszczęcie egzekucji o wydanie nieruchomości
 • 96. Wniosek o wszczęcie egzekucji wykonania przez dłużnika czynności nieposiadającej charakteru osobistego
 • 97. Wniosek o wszczęcie egzekucji wykonania przez dłużnika czynności o charakterze osobistym
 • 98. Wniosek o wszczęcie egzekucji zaniechania czynności przez dłużnika
 • 99. Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie
 • 100. Skarga na czynność komornika
 • 101. Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów omawianych w publikacji m.in.:

 • pozew o zapłatę wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez zajęcie ruchomości, rachunku bankowego i wierzytelności,
 • pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. wraz z wnioskiem o zawieszenie wspólnika w wykonywaniu praw w spółce,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych wobec osoby fizycznej,
 • hipoteka na nieruchomości ustanowiona przez dłużnika osobistego.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 566
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 810 g
 • ISBN: 978-83-8291-090-2
 • EAN: 9788382910902
 • Kod serwisu: 00975600

Kategorie

Tagi