dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe skupiają się na obszarach źródeł prawa międzynarodowego i procesów decyzyjnych stosowania prawa międzynarodowego praw człowieka, problematyce hybrydowości prawa i policentrycznego charakteru współczesnych porządków prawnych.