dr hab. Dariusz Fuchs

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także członkiem Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law; PEICL (od 2006 r.) przygotowującym dla Komisji Europejskiej projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia, członkiem Komitetu Strategicznego Polskiego oddziału AIDA (Światowe Stowarzyszenie Prawa Ubezpieczeniowego), a także członkiem Project Group on a Project of Reinsurance Contract Law (od 2016 r.; PRICL). Radca prawny, właściciel kancelarii w Katowicach. Pełni funkcję arbitra w sporach krajowych i międzynarodowych rozstrzyganych w Sądach Arbitrażowych oraz Polubownych przy: Krajowej Izbie Gospodarczej, Urzędzie Rzecznika Finansowego, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W powyższych sądach jest wpisany na listy stałych lub rekomendowanych sędziów polubownych. Ze względu na tę aktywność jest także jednym z członków Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych. Został wpisany na listę stałych mediatorów przy: Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Jest także wpisany na listę stałych mediatorów przy Komisji Nadzoru Finansowego, Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, jak również Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Katowicach.