Nowość

Wynagrodzenia w instytucjach kultury + wzory do pobrania

 • 179,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik, który kompleksowo omawia problematykę wynagrodzeń pracowników instytucji kultury, w tym zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, uwzględniając również szczególne zasady wynagradzania dyrektorów IK, które budzą w praktyce duże wątpliwości, bo ma do nich zastosowanie ustawa kominowa... więcej ›

Opis książki

Instytucje kultury – muzea, galerie sztuki, teatry, kina, domy kultury, by wymienić tylko te najczęściej spotykane – są szczególnym rodzajem podmiotów, które posiadają własną regulację prawną. Specyfika działalności opartej o twórcze, artystyczne działania albo funkcje edukacyjno-badawcze, skutkuje też koniecznością specyficznego podejścia do kwestii wynagradzania osób zatrudnionych w tych instytucjach.

Książka to kompleksowe i praktyczne omówienie problematyki wynagrodzeń pracowników instytucji kultury, zarówno twórców oraz artystów, jak i osób zajmujących się szeroko pojętą obsługą takich instytucji i kwestiami technicznymi związanymi z ich działalnością. Przygotowano ją na podstawie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących płac w instytucjach kultury, czyli:

 • ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 87),
 • rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22.10.2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798),
 • regulacji Kodeksu pracy odnoszących się do pracowników instytucji kultury,
 • regulacji Kodeksu cywilnego odnoszących się do wykonawców umów cywilnoprawnych.

Natomiast tematykę podatkowo-składkową omówiono na podstawie najnowszych regulacji:

 • ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.),
 • ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.)

– z szerokim odniesieniem się do najnowszych interpretacji podatkowych oraz opinii organów rentowych.

Szereg przykładów i rozwiązań zawartych w publikacji oparto o najnowsze i aktualne orzecznictwo sądowe, w szczególności Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W książce zaprezentowano przekrojowo kwestie płacowe, począwszy od sposobu uregulowania wynagrodzeń pracowniczych w przepisach płacowych, poprzez praktyczne wskazówki i przykłady, które pokazują:

 • jak określić wynagrodzenia w umowach poszczególnych pracowników,
 • jakie składniki należy uwzględnić, ustalając pensje pracownicze,
 • jak obliczyć wynagrodzenie, np. za godziny nadliczbowe, za przepracowaną część dnia lub miesiąca.

Dla instytucji artystycznych takich jak teatry, opery czy filharmonie istotną kwestią jest wynagradzanie artystów i twórców za dzieła, jakie powstaną w ramach ich obowiązków pracowniczych. W książce omówiono zatem sposób określania takiego wynagrodzenia, z uwzględnieniem praw autorskich. Nie mogło też zabraknąć w niej przedstawienia rozwiązań płacowych dotyczących sytuacji używania przez pracownika artystycznego w pracy własnych instrumentów, rekwizytów, narzędzi itp.

Ważne miejsce zajmuje w książce także tematyka związana z wynagrodzeniami kadry kierowniczej, omawiająca obowiązujące unormowania tzw. ustawy kominowej tj. ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2136), jako że osoby te muszą mieć ustalone wynagrodzenie z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych tą ustawą.

Poza kwestiami kształtowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury publikacja omawia także szczegółowo sposoby kształtowania wynagrodzeń osób niebędących pracownikami, czyli osób zatrudnionych w instytucjach kultury na podstawie umów cywilnoprawnych – przede wszystkim zleceniobiorców i wykonawców umów o dzieło. W odniesieniu do tych zagadnień w książce można znaleźć rozwiązanie takich problemów jak:

 • kształtowanie wynagrodzeń zleceniobiorców pod kątem zastosowania przepisów o minimalnej stawce godzinowej,
 • ustalanie wynagrodzeń w przypadku wykonawców zbiorowych zleceń,
 • odejście od godzinowej stawki wynagradzania zleceniobiorcy – kiedy i w jakich warunkach jest to dopuszczalne.

Książka omawia także szeroko kwestie wynagradzania wykonawców dzieł, ze szczególnym uwzględnieniem – ważnych dla twórców i artystów – kwestii praw autorskich oraz należności z tytułu eksploatacji tych praw i dzieł.

Publikacja zajmuje się jednak nie tylko problematyką ustalania wynagrodzeń – tak pracowników, w tym również zajmujących kierownicze stanowiska, jak i wykonawców kontraktów cywilnoprawnych – ale także sprawami rozliczeń wynagrodzeń i kontroli ich wypłacania. Szeroko omówiona jest więc problematyka podatkowa i kwestie ubezpieczeń społecznych – oskładkowania wynagrodzeń z tytułu różnych podstaw wykonywania pracy w instytucjach kultury.

W książce Czytelnik znajdzie następujące informacje:

 • jak prawidłowo kwalifikować przychody z poszczególnych umów,
 • jakie benefity mogą przysługiwać zatrudnionym i jaki jest ich wpływ na oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzeń,
 • jak prawidłowo zastosować koszty uzyskania przychodu w poszczególnych umowach i jak zmniejszyć należny podatek,
 • kiedy zastosować ulgi przewidziane ustawami,
 • w jaki sposób można zredukować obciążenia z tytułu składki zdrowotnej.

Ważną częścią publikacji jest dokładne omówienie zasad oskładkowania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN i NSA dotyczącego kwestii odróżnienia umów o dzieło od umów zlecenia, co ma kolosalne znaczenie dla rozliczenia wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

 • jak prawidłowo opracować regulamin wynagradzania instytucji kultury,
 • jakie dodatki płacowe i w jakich kwotach należy zapewnić pracownikom,
 • gdzie i na jakich zasadach należy ustalić wynagrodzenie dyrektora, a gdzie – jego zastępców,
 • kiedy wypłacić nagrodę jubileuszową w wyższej kwocie, gdy otrzymano nową dokumentację stażu pracy,
 • które zwolnienia od pracy uprawniają do wynagrodzenia i w jakiej wysokości,
 • czy można pracować po godzinach bez polecenia dyrekcji i za jakie wynagrodzenie,
 • jakie składniki pensji wchodzą do podstawy wymiaru dodatków za nadgodziny,
 • jak obliczyć wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy, mając różne składniki wynagrodzenia: stałe i zmienne,
 • czy i w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla pracownika, który długo chorował,
 • czy można ustalić limit godzin ponadwymiarowych dla niepełnoetatowca na poziomie normy kodeksowej czasu pracy,
 • do jakiej kwoty można dokonywać potrąceń, gdy pracownik jest zatrudniony na niepełny etat,
 • czy i w jakim zakresie wolno potrącać należności z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • jak obliczyć zaliczkę na podatek po przekroczeniu wyższego progu dochodowego,
 • jak kształtuje się dochód osób uprawnionych do ulg – młodych pracowników, rodziców, seniorów,
 • jaka jest składka na ZUS, gdy zleceniobiorca pracuje na etacie w innym miejscu, ale w niepełnym wymiarze,
 • czy występ sceniczny to dzieło, czy jednak zlecenie,
 • jak przygotować dokumentację płacową w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Do publikacji dołączono również przydatne wzory dokumentów w wersji edytowalnej, takie jak m.in.:

 • wzór regulaminu wynagradzania,
 • wzór umowy zlecenia,
 • wzór umowy o dzieło – z różnymi wariantami wynagrodzeń,
 • wzór pisma w sprawie przyznania ekwiwalentu za używanie własnych instrumentów czy rekwizytów,
 • wzór pisma w sprawie przyznania nagrody rocznej dla pracowników zarządzających,
 • wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dzieło,
 • wzór pisma w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wyższego stopnia,
 • wzór rejestru godzin realizacji zlecenia.

Książka przygotowana została dla osób kierujących instytucjami kultury, takimi jak muzea, galerie sztuki, teatry, filharmonie, biblioteki, a także dla pracowników zajmujących się problematyką kadrowo-płacową w tych instytucjach.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Spis wzorów

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Część I. Wynagrodzenia pracowników kultury

Rozdział I. Podstawy prawne ustalania wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

 • 1. Zasady ogólne prowadzenia działalności kulturalnej
 • 2. Powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące wynagrodzeń
 • 3. Zakładowe regulacje płacowe w instytucjach kultury
  • 3.1. Układy zbiorowe pracy
  • 3.2. Regulamin wynagradzania instytucji kultury
   • 3.2.1. Zasadnicze postanowienia regulaminu wynagradzania
   • 3.2.2. Postanowienia informacyjne
   • 3.2.3. Procedura wprowadzania i zmiany regulaminu
   • 3.2.4. Skutki wejścia w życie regulaminu lub jego zmian dla indywidualnych umów o pracę
 • 4. Sposób i termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Rozdział II. Szczególne zasady ustalania wynagrodzenia dyrektora samorządowej lub państwowej instytucji kultury

 • 1. Ustalanie wynagrodzenia dyrektora i jego zastępców. Znaczenie aktu powołania
 • 2. Składniki wynagrodzenia dyrektora i jego zastępców
 • 3. Nagroda roczna
 • 4. Świadczenia dodatkowe

Rozdział III. Minimalne wynagrodzenie pracownika instytucji kultury

 • 1. Struktura wynagradzania pracowników instytucji kultury
 • 2. Przepisy zakładowe regulujące płace
 • 3. Ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • 3.1. Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.
  • 3.2. Składniki wliczane do minimalnego wynagrodzenia
  • 3.3. Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stała stawka wynagrodzenia
  • 3.4. Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stawka godzinowa
  • 3.5. Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim
  • 3.6. Minimalne wynagrodzenie a podstawa zasiłku chorobowego
  • 3.7. Wpływ stawki minimalnego wynagrodzenia na inne niektóre świadczenia ze stosunku pracy

Rozdział IV. Dodatek za wieloletnią pracę

 • 1. Okresy podlegające wliczeniu do stażu uprawniającego do dodatku za wysługę lat
 • 2. Dokumentowanie prawa do dodatku stażowego
  • 2.1. Świadectwo pracy
  • 2.2. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium
  • 2.3. Praca w gospodarstwie rolnym
  • 2.4. Czynna służba wojskowa
  • 2.5. Zatrudnienie obywatela polskiego za granicą u zagranicznego pracodawcy
  • 2.6. Praca nakładcza
  • 2.7. Urlop wychowawczy
  • 2.8. Wadliwe rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę
  • 2.9. Zasiłek po ustaniu zatrudnienia pracownicy w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego – z uwagi na upadłość lub likwidację pracodawcy
  • 2.10. Pobieranie stypendiów sportowych
  • 2.11. Pobieranie świadczenia pieniężnego przez mianowanego urzędnika państwowego, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu likwidacji lub reorganizacji urzędu
  • 2.12. Urlop bezpłatny udzielony przez pracodawcę w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
  • 2.13. Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi młodocianemu w okresie ferii szkolnych
  • 2.14. Okres pobierania uposażenia posła lub senatora
  • 2.15. Urlop bezpłatny związkowca
 • 3. Równoczesne pozostawanie w więcej niż jednym stosunku pracy
 • 4. Dodatek stażowy za czas choroby – zasady wypłaty i rozliczanie składkowopodatkowe
 • 5. Wzrost dodatku stażowego – termin wzrostu
 • 6. Udokumentowanie przez pracownika wyższego stażu pracy

Rozdział V. Pozostałe dodatki do wynagrodzeń pracowników instytucji kultury

 • 1. Dodatek funkcyjny
  • 1.1. Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego
  • 1.2. Ustalanie wysokości dodatku funkcyjnego
 • 2. Dodatek specjalny
  • 2.1. Zasady przyznawania dodatku specjalnego
  • 2.2. Wysokość dodatku specjalnego
 • 3. Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy
 • 4. Nagroda roczna dla pracowników zarządzających
 • 5. Dodatkowe wynagrodzenie pracowników instytucji artystycznej
  • 5.1. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie niektórych zadań artystycznych
  • 5.2. Ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy własnych narzędzi

Rozdział VI. Nagrody jubileuszowe

 • 1. Charakter prawny nagród jubileuszowych
 • 2. Pracownicy artystyczni niektórych kategorii
 • 3. Pozostali pracownicy artystyczni oraz inni pracownicy instytucji kultury
 • 4. Ustalanie wysokości i wypłata nagrody jubileuszowej. Wynagrodzenie miesięczne
  • 4.1. Wynagrodzenie miesięczne w stałej kwocie
  • 4.2. Wynagrodzenie zmienne
  • 4.3. Zmiana etatu
 • 5. Składniki wynagrodzenia miesięcznego zaliczone do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej i wyłączone z niej
 • 6. Okresy pracy i okresy równoważne
 • 7. Przejście na emeryturę lub rentę a prawo do nagrody

Rozdział VII. Odprawa emerytalno-rentowa

Rozdział VIII. Ustalenie wynagrodzenia za część miesiąca

 • 1. Obniżanie wynagrodzenia za czas choroby
 • 2. Obniżanie wynagrodzenia za czas innej nieobecności niż choroba
 • 3. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca
 • 4. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie bezpłatnym bądź wychowawczym
 • 5. Obniżanie wynagrodzenia w przypadku otrzymywania dodatkowych składników
 • 6. Obniżanie wynagrodzenia niepełnoetatowca
 • 7. Zmiana stawki uposażenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • 8. Wynagrodzenie pracownika w związku z udzieleniem czasu wolnego za nadgodziny

Rozdział IX. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy

 • 1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
 • 2. Składniki wynagrodzenia w stałej wysokości
 • 3. Wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
 • 4. Nadgodziny z tytułu przekroczeń norm średniotygodniowych w podstawie urlopu
 • 5. Skutki zmiany wynagrodzenia dla ustalenia podstawy (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia)
 • 6. Urlop na przełomie miesięcy a ustalenie podstawy
 • 7. Długotrwała choroba pracownika a ustalenie podstawy

Rozdział X. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy

 • 1. Prawo do ekwiwalentu
 • 2. Sposób obliczania ekwiwalentu
 • 3. Ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop
 • 4. Wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
 • 5. Wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc

Rozdział XI. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy

 • 1. Podstawy wynagradzania za czas zwolnienia od pracy
 • 2. Wynagrodzenie za okres zwolnienia w czasie wypowiedzenia stosunku pracy
 • 3. Wynagrodzenie za czas zwolnienia na poszukiwanie pracy
 • 4. Wynagrodzenie za czas nieobecności związanej z podnoszeniem kwalifikacji
 • 5. Wynagrodzenie za czas opieki nad dzieckiem
 • 6. Wynagrodzenie za czas nieobecności z powodu siły wyższej
 • 7. Inne nieobecności, za które przysługuje wynagrodzenie. „Urlopy" okolicznościowe

Rozdział XII. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • 1. Przesłanki pracy w nadgodzinach
 • 2. Rekompensata pracy w nadgodzinach. Czas wolny
 • 3. Zasady ustalania wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • 4. Godziny nadliczbowe pracowników zarządzających
 • 5. Godziny nadliczbowe pracowników niepełnoetatowych

Rozdział XIII. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych

 • 1. Kolejność dokonywania potrąceń
 • 2. Egzekucyjne potrącenia obowiązkowe
 • 3. Pozaegzekucyjne potrącenia obowiązkowe
 • 4. Maksymalne kwoty potrąceń z wynagrodzenia i kwoty wolne od potrąceń
 • 5. Potrącenia dobrowolne
 • 6. Potrącenia z zasiłków
 • 7. Egzekucja świadczeń socjalnych
 • 8. Egzekucja umów cywilnoprawnych

Rozdział XIV. Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych

 • 1. Wskaźniki składkowo-podatkowe mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r.
 • 2. Moment powstania przychodu
 • 3. Ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 • 4. Inne benefity pracownicze pieniężne i niepieniężne
 • 5. Zwrot składek emerytalno-rentowych za lata poprzednie
 • 6. Zaliczka po przekroczeniu dochodu 120 000 zł
 • 7. Dochód a korzystanie z ulg podatkowych dla młodych/powracających/ rodziców/seniorów
  • 7.1. „Ulga dla młodych"
  • 7.2. „Ulga na powrót"
  • 7.3. „Ulga dla rodzin"
  • 7.4. „Ulga dla emerytów"
 • 8. Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem – zlecenie/dzieło
 • 9. Autorskie koszty uzyskania przychodów
 • 10. Koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek
  • 10.1. Dwie umowy o pracę z pracownikiem
  • 10.2. Kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
  • 10.3. Wypłata po ustaniu zatrudnienia – koszty i ulga
  • 10.4. Faktyczne koszty uzyskania przychodu
  • 10.5. Dzielenie ulgi podatkowej
 • 11. Wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
 • 12. Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem oraz osoby samotnie wychowującej dzieci
 • 13. Zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
 • 14. Kilkukrotna wypłata przychodów w miesiącu
 • 15. Przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnorentowych

Część II. Rozliczenia umów cywilnoprawnych w instytucjach kultury

Rozdział I. Płaca minimalna dla zleceniobiorców

 • 1. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 • 2. Dopełnienie do minimalnej stawki
 • 3. Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia
 • 4. W jakich branżach można uniknąć obowiązku wypłaty minimalnej pensji
 • 5. Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego
 • 6. Zasady potwierdzania liczby wypracowanych godzin przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego
 • 7. Okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów

Rozdział II. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

 • 1. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 • 2. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagradzania zleceniobiorców
 • 3. Niezbędna dokumentacja do kontroli i jej przebieg

Rozdział III. Oskładkowanie i opodatkowanie umów cywilnoprawnych

 • 1. Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia społeczne
 • 2. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia i inne tytuły
  • 2.1. Kilka umów zleceń
  • 2.2. Umowa zlecenia i umowa o pracę
  • 2.3. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy
  • 2.4. Umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz
  • 2.5. Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
 • 3. Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty
 • 4. Umowa zlecenia z uczniem lub studentem
 • 5. Umowa o dzieło
 • 6. Zgłaszanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło
 • 7. Ubezpieczenie zdrowotne osób, które wykonują umowy cywilnoprawne
 • 8. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych osób, które wykonują umowy cywilnoprawne

Rozdział IV. Umowa o dzieło jako podstawa zatrudnienia

 • 1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia
 • 2. Umowa o dzieło a prawa autorskie. Zastosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów

Rozdział V. Składkowo-podatkowe rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • 1. Definicja przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście
 • 2. Opodatkowanie wynagrodzenia z umowy zlecenia
 • 3. Podatek zryczałtowany
 • 4. Niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy na wniosek zleceniobiorcy
 • 5. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z umowy zlecenia zleceniobiorcy objętego ulgą dla młodych, dla seniorów, dla dużych rodzin, na powrót
 • 6. Rozliczanie umów o dzieło
 • 7. Umowa o dzieło a limit

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów, m.in.:

 • wzór pisma w sprawie przyznania świadczeń dodatkowych dla pracowników zarządzających,
 • wzór pisma w sprawie ustalenia dodatku za wysługę lat,
 • wzór pisma w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia,
 • wzór pisma w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego za używanie w pracy własnych narzędzi.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 254
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 430 g
 • ISBN: 978-83-8356-247-6
 • EAN: 9788383562476
 • Kod serwisu: 0A009500

Kategorie