Metodyka sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Wzory pism procesowych

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 149,25 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. W opracowaniu uwzględniono najnowszy stan prawny, a także ustawę z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz... więcej ›

Opis książki

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym.

W opracowaniu uwzględniono najnowszy stan prawny, a także ustawę z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2024).

Dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne sporządzenie i wniesienie środka zaskarżenia oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w tym zakresie w procesie karnym. Zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem oraz umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu.

Prezentowana publikacja:

 • ułatwi skuteczne złożenie środka odwoławczego/zaskarżenia dzięki praktycznym wskazówkom Autorki,
 • zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków odwoławczych/zaskarżenia,
 • zawiera przykłady wzorów środków odwoławczych/zaskarżenia oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi,
 • stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym zgodnie z wymaganiami formalnymi,
 • ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając zarówno stronom, jak i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

Część I publikacji zawiera praktyczny komentarz wraz z orzecznictwem dotyczący stosowania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia, ich sporządzania i trybu wnoszenia. W szczególności omówiono:

 • środki odwoławcze i zaskarżenia,
 • warunki skutecznego uruchomienia kontroli,
 • wymogi formalne środków odwoławczych i zaskarżenia,
 • zarzuty i przyczyny odwoławcze oraz ich prawidłowemu formułowaniu,
 • formułowanie wniosków odwoławczych oraz granice środków odwoławczych,
 • apelacje i zażalenie,
 • środki odwoławcze występujące w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Część II publikacji zawiera Wzory pism procesowych z objaśnieniami, w tym m.in.:

 • upoważnienie do obrony w sprawie karnej,
 • wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie,
 • wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji,
 • apelacje obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze, a także bezwzględne przyczyny odwoławcze),
 • apelacje pokrzywdzonego od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne,
 • kasację oskarżonego,
 • wniosek o wznowienie postępowania sądowego,
 • wniosek skazanego w postępowaniu wobec nieobecnych w postępowaniu o przestępstwa skarbowe,
 • sprzeciw oskarżonego od wyroku nakazowego,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • odwołanie strony od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego.

Publikacja będzie szczególnie przydatna dla: sędziów, prokuratorów oraz referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym

 • 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym
 • 2. Dwuinstancyjność postępowania karnego
 • 3. Wybór orzecznictwa
  • 3.1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia
  • 3.2. Model kontroli odwoławczej
  • 3.3. Dwuinstancyjność postępowania karnego

Rozdział 2. Warunki skutecznego wniesienia środków zaskarżenia

 • 1. Wymagania formalne
 • 2. Wybór orzecznictwa

Rozdział 3. Wspólne wymogi formalne dla środków zaskarżenia w procesie karnym

 • 1. Wymogi pisma procesowego
 • 2. Wniesienie środka zaskarżenia przez uprawniony podmiot
 • 3. Zachowanie terminu do wniesienia środka zaskarżenia
 • 4. Szczególne wymagania formalne dla środków zaskarżenia
 • 5. Wybór orzecznictwa

Rozdział 4. Zwyczajne środki odwoławcze

 • 1. Skarga odwoławcza
 • 2. Podmioty uprawnione do wniesienia środka odwoławczego
 • 3. Wybór orzecznictwa

Rozdział 5. Wymogi formalne środków odwoławczych

 • 1. Wymogi pisma procesowego
 • 2. Wskazanie zaskarżonego rozstrzygnięcia
 • 3. Zakres zaskarżenia
 • 4. Kierunek środka odwoławczego
 • 5. Zarzuty odwoławcze
 • 6. Formułowanie zarzutów odwoławczych
 • 7. Pojęcie przyczyny odwoławczej
  • 7.1. Uwagi wstępne
  • 7.2. Przyczyny odwoławcze względne
   • 7.2.1. Istota względnych przyczyn odwoławczych
   • 7.2.2. Związek przyczynowy między uchybieniem a jego wpływem na treść orzeczenia
   • 7.3. Poszczególne względne przyczyny odwoławcze
   • 7.3.1. Obraza przepisów prawa materialnego
   • 7.3.2. Obraza przepisów postępowania
   • 7.3.3. Błędy w ustaleniach faktycznych
   • 7.3.4. Rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka
 • 8. Przyczyny odwoławcze bezwzględne
  • 8.1. Istota bezwzględnych przyczyn odwoławczych
  • 8.2. Katalog bezwzględnych przyczyn odwoławczych
   • 8.2.1. Udział osoby nieuprawnionej w wydaniu orzeczenia
   • 8.2.2. Nienależyta obsada sądu orzekającego
   • 8.2.3. Orzekanie przez niewłaściwy sąd
   • 8.2.4. Orzeczenie kary nieznanej ustawie
   • 8.2.5. Wydanie orzeczenia z naruszeniem zasady większości głosów lub brak podpisu pod orzeczeniem
   • 8.2.6. Sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie
   • 8.2.7. Orzekanie pomimo istnienia negatywnych przesłanek procesowych
   • 8.2.8. Oskarżony nie miał obrońcy w postępowaniu sądowym mimo wymogu obrony obligatoryjnej lub obrońca nie brał udziału w czynnościach mimo takiego obowiązku
   • 8.2.9. Rozpoznanie sprawy podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa
 • 9. Wybór orzecznictwa
  • 9.1. Wymogi pisma procesowego
  • 9.2. Wskazanie zaskarżonego rozstrzygnięcia
  • 9.3. Zakres zaskarżenia
  • 9.4. Kierunek środka odwoławczego
  • 9.5. Termin do wniesienia środków odwoławczych
  • 9.6. Zarzuty odwoławcze
  • 9.7. Formułowanie zarzutów odwoławczych
  • 9.8. Przyczyny odwoławcze
   • 9.8.1. Względne przyczyny odwoławcze
   • 9.8.2. Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Rozdział 6. Sprecyzowanie żądania przez skarżącego – formułowanie wniosków odwoławczych

 • 1. Wnioski odwoławcze
 • 2. Wybór orzecznictwa

Rozdział 7. Granice rozpoznania sprawy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Wybór orzecznictwa

Rozdział 8. Apelacja

 • 1. Tryb zaskarżenia wyroku sądu I instancji
 • 2. Dopuszczalność wniesienia apelacji i jej wymogi formalne
 • 3. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji
 • 4. Termin do wniesienia apelacji
 • 5. Warunki formalne apelacji
  • 5.1. Apelacja jako kwalifikowane pismo procesowe
  • 5.2. Zakres zaskarżenia a orzekanie przez sąd odwoławczy
  • 5.3. Termin podnoszenia zarzutów odwoławczych niewskazanych w środku odwoławczym
  • 5.4. Przymus adwokacko-radcowski jako wymóg formalny apelacji
 • 6. Wybór orzecznictwa
  • 6.1. Tryb zaskarżenia wyroku sądu I instancji
  • 6.2. Dopuszczalność apelacji
  • 6.3. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji
  • 6.4. Termin do wniesienia apelacji
  • 6.5. Warunki formalne apelacji
  • 6.6. Skutki niezachowania wymagań formalnych apelacji

Rozdział 9. Zażalenie

 • 1. Dopuszczalność zażalenia
 • 2. Podmioty uprawnione do wnoszenia zażalenia
 • 3. Termin do wnoszenia zażalenia
 • 4. Warunki formalne zażalenia
 • 5. Dewolutywność i suspensywność zażalenia. Tryb wnoszenia zażalenia
 • 6. Instancje zażaleniowe
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Organy powołane do rozpoznawania zażaleń w postępowaniu karnym
 • 7. Wybór orzecznictwa
  • 7.1. Dopuszczalność zażalenia
  • 7.2. Podmioty uprawnione do wnoszenia zażalenia
  • 7.3. Termin do wnoszenia zażalenia
  • 7.4. Dewolutywność i suspensywność zażalenia. Tryb wnoszenia zażalenia
  • 7.5. Instancje zażaleniowe

Rozdział 10. Sprzeciwy

 • 1. Sprzeciw od wyroku nakazowego
  • 1.1. Uwagi ogólne o trybie nakazowym i wyroku nakazowym
  • 1.2. Sprzeciw od wyroku nakazowego
   • 1.2.1. Legitymacja procesowa do wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego
   • 1.2.2. Wymagania formalne sprzeciwu od wyroku nakazowego
   • 1.2.3. Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego
 • 2. Sprzeciw na postanowienia i zarządzenia referendarza sądowego
 • 3. Wybór orzecznictwa
  • 3.1. Wydanie wyroku nakazowego
  • 3.2. Sprzeciw od wyroku nakazowego
  • 3.3. Cofnięcie sprzeciwu i jego skutki

Rozdział 11. Quasi-sprzeciwy

 • 1. Uwagi ogólne – cechy charakteryzujące
 • 2. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego
 • 3. Wybór orzecznictwa

Rozdział 12. Inne środki zaskarżenia

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Odwołanie od zarządzeń przewodniczącego składu orzekającego (art. 373 KPK)
 • 3. Wnioski o przeprowadzenie kontroli z urzędu (art. 9 § 2 KPK)
 • 4. Wybór orzecznictwa

Rozdział 13. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

 • 1. Uwagi ogólne o nadzwyczajnych środkach zaskarżenia
 • 2. Kasacja
  • 2.1. Dopuszczalność kasacji
  • 2.2. Podmioty uprawnione do wniesienia kasacji
  • 2.3. Warunki formalne kasacji pochodzącej od strony procesowej
   • 2.3.1. Wymóg zachowania wymagań pisma procesowego, formułowanie zarzutów kasacyjnych
   • 2.3.2. Przymus adwokacko-radcowski
   • 2.3.3. Obowiązek zachowania terminu zawitego
   • 2.3.4. Obowiązek uiszczenia opłaty od kasacji
  • 2.4. Podstawy (przyczyny) kasacyjne
  • 2.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych
  • 2.6. Wybór orzecznictwa
   • 2.6.1. Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia
   • 2.6.2. Przymus adwokacko-radcowski
   • 2.6.3. Termin do wniesienia kasacji
   • 2.6.4. Cofnięcie kasacji i jego skutki
   • 2.6.5. Postępowanie kasacyjne
 • 3. Wniosek o wznowienie postępowania
  • 3.1. Dopuszczalność wniosku o wznowienie postępowania karnego
  • 3.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wznowienie postępowania
  • 3.3. Warunki formalne wniosku o wznowienie
  • 3.4. Podstawy wznowieniowe
  • 3.5. Wybór orzecznictwa
 • 4. Skarga na kasatoryjny wyrok sądu odwoławczego
  • 4.1. Charakter prawny skargi
  • 4.2. Wymogi formalne skargi
  • 4.3. Wybór orzecznictwa

Rozdział 14. Środki zaskarżenia w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Apelacja
 • 3. Zażalenie
 • 4. Wniosek o wyznaczenie rozprawy w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (art. 177 KKS)
 • 5. Kasacja i wznowienie postępowania oraz skarga na wyrok sądu odwoławczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • 6. Wybór orzecznictwa

Rozdział 15. Zasady i reguły intertemporalne w ustawach nowelizujących

Część II. Wzory pism procesowych

 • 1. Upoważnienie do obrony w sprawie karnej (art. 83 § 1 KPK)
 • 2. Wniosek skazanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu (art. 78 § 1 KPK)
 • 3. Pełnomocnictwo procesowe dla pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (art. 87 KPK)
 • 4. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie (art. 422 § 1 KPK)
 • 5. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji (art. 126 § 1 KPK)
 • 6. Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia apelacji (art. 429 § 2 KPK)
 • 7. Apelacja obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze – art. 438 pkt 4 KPK)
 • 8. Apelacja obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze – art. 438 pkt 1−3 KPK)
 • 9. Apelacja obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze – art. 438 pkt 1a KPK)
 • 10. Apelacja obrońcy oskarżonego (bezwzględne przyczyny odwoławcze – art. 439 § 1 pkt 9 i 11 KPK)
 • 11. Apelacja obrońcy oskarżonego (bezwzględne przyczyny odwoławcze – art. 439 § 1 pkt 4 KPK)
 • 12. Apelacja pokrzywdzonego od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne (art. 444 KPK)
 • 13. Zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 KPK)
 • 14. Zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonych na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 KPK)
 • 15. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odtworzenia akt postępowania (art. 165 § 2 KPK)
 • 16. Zażalenie na postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 252 § 1 KPK)
 • 17. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania (art. 252 § 1 KPK)
 • 18. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania oraz zastosowania środka zabezpieczającego
 • 19. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary (art. 178 § 4 KKW)
 • 20. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia sprzeczności interesów w obronie podejrzanych (art. 85 § 2 KPK)
 • 21. Zażalenie na sposób przeprowadzenia przeszukania (art. 236 § 1 w zw. z art. 219 § 2 KPK)
 • 22. Sprzeciw od wyroku nakazowego (art. 506 § 1 KPK)
 • 23. Sprzeciw od zarządzenia referendarza sądowego o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art. 93a § 3 w zw. z art. 422 § 4 KPK)
 • 24. Wniosek o przeprowadzenie kontroli z urzędu (art. 9 § 2 KPK)
 • 25. Kasacja obrońcy z powodu rażącej obrazy prawa procesowego (art. 523 § 1 KPK)
 • 26. Kasacja prokuratora z powodu bezwzględnych przyczyn odwoławczych (art. 523 § 1 w zw. z art. 439 § 1 KPK)
 • 27. Kasacja pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (art. 523 § 1 KPK)
 • 28. Wniosek skazanego o zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty od kasacji (art. 527 § 1 w zw. z art. 623 KPK)
 • 29. Wniosek obrońcy skazanego o wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego (propter crimina)
 • 30. Wniosek obrońcy skazanego o wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego (propter noviter producta)
 • 31. Wniosek obrońcy skazanego o wznowienie postępowania z przyczyn wskazanych w art. 540b KPK
 • 32. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku (art. 532 § 1 KPK)
 • 33. Wniosek o wyznaczenie rozprawy w postępowaniu o przestępstwo skarbowe (art. 177 KKS)

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 670
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 800 g
 • ISBN: 978-83-8291-418-4
 • EAN: 9788382914184
 • Kod serwisu: 00951800

Kategorie