Egzekucja administracyjna należności pieniężnych po zmianach. Praktyczny poradnik dla JSFP jako wierzycieli

 • 149,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczna analiza przepisów regulujących egzekucję administracyjną, dla pracowników JSFP oraz ich jednostek organizacyjnych. Uwzględnia ostatnie nowelizacje ustawy, które zmodyfikowały często fundamentalne instytucje procedury egzekucyjnej. Poradnik koncentruje się na prawach i obowiązkach służących poprawie efektywności w procesie skutecznej egzekucji zaległości... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik po znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla pracowników JSFP oraz ich jednostek organizacyjnych, którzy w swojej praktyce zawodowej realizują obowiązki wierzyciela w toku tego postępowania.

Ciągły proces nowelizacji ustawy regulującej egzekucję administracyjną stanowi źródło braku jej spójności oraz rodzi dezorientację co do aktualnego stanu prawnego. Książka uwzględnia ostatnie zmiany przepisów ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.), które zostały wprowadzone:

 • ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), której przepisy weszły w życie – co do zasady – z dniem 30.7.2020 r.,
 • ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553), której przepisy wchodzą w życie w dniu 20.2.2021 r.

Powyższe nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zmodyfikowały bardzo istotne, często fundamentalne instytucje procedury egzekucyjnej, takie jak m.in.:

 • obowiązek wszczęcia egzekucji przez wierzyciela,
 • przesłanki i tryb ponownego wszczęcia egzekucji,
 • koszty egzekucyjne,
 • odpowiedzialność małżonka zobowiązanego oraz osób trzecich,
 • zarzuty.

Publikacja stanowi syntezę obowiązującego stanu prawnego oraz regulacji, które wchodzą w życie 20.2.2021 r. Z uwagi na przepisy przejściowe, zgodnie z którymi – co do zasady – postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji toczą się według dotychczasowych reguł, opracowanie w przystępny sposób prezentuje istotę zmian.

Główne zalety publikacji:

 • zawiera analizę przepisów regulujących egzekucję administracyjną, uwzględniającą ostatnie nowelizacje, oraz innych aktów normatywnych, których znajomość umożliwia kompleksową znajomość przepisów prawnych dotyczących tego postępowania,
 • akcentuje regulacje i instytucje prawne rodzące kontrowersje i spory w toku egzekucji administracyjnej, prezentując przykłady oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, pomocne w rozstrzyganiu powstających wątpliwości co do sposobu prawidłowego postępowania,
 • koncentruje się na prawach i obowiązkach wierzyciela należności publicznoprawnych, a w szczególności służących poprawie efektywności w procesie skutecznej egzekucji zaległości od zobowiązanych,
 • ułatwia zrozumienie i praktyczne stosowanie w istotnym stopniu zmodyfikowanych nowelizacjami regulacji oraz zupełnie nowych norm ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • uwzględnia dotychczasowy i nadal obowiązujący stan prawny, łącząc go harmonijnie z uchwalonymi zmianami, co pozwala zainteresowanym pracownikom JSFP dokonać oceny ich konsekwencji dla już toczących się i dopiero wszczynanych postępowań,
 • zawiera informacje dotyczące przepisów intertemporalnych, które ułatwiają sprawne i prawidłowe stosowanie przepisów dotychczasowych bądź znowelizowanych,
 • ułatwia pracownikom podjęcie decyzji co do zasadności wszczęcia, czasowego wstrzymania lub definitywnej rezygnacji z wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
 • zawiera analizę dopuszczalnych i możliwych do realizacji czynności wierzyciela od momentu powstania zaległości do chwili jej wygaśnięcia.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jak znowelizowane przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zmieniły zakres praw i obowiązków wierzycieli?
 • Jak skutecznie doprowadzić do egzekucji z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka lub z majątku dłużnika rzeczowego?
 • Jakie argumenty przemawiają za zaniechaniem dochodzenia zaległości stanowiących dochody JSFP?
 • Jaka jest wysokość i podstawa obciążenia wierzyciela nowymi kosztami egzekucyjnymi?
 • Jak postępować w przypadku zgłoszenia przez zobowiązanego nowych zarzutów w sprawie wszczęcia egzekucji lub sprzeciwu małżonka zobowiązanego lub dłużnika rzeczowego?

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Gmina i inne jednostki sektora finansów publicznych jako wierzyciel w toku postępowania egzekucyjnego w administracji

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Regulacje prawne dotyczące obowiązków i uprawnień wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego
  • 2.1. Unormowania zawarte w EgzAdmU
   • 2.1.1. Najnowsze zmiany w EgzAdmU
   • 2.1.2. Przepisy intertemporalne
   • 2.1.3. Akty wykonawcze do EgzAdmU
  • 2.2. Unormowania zawarte w WzajPomDochodzNalU
   • 2.2.1. Wniosek o udzielenie informacji
   • 2.2.2. Wniosek o powiadomienie
   • 2.2.3. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych
   • 2.2.4. Wniosek o podjęcie czynności zabezpieczających należności
  • 2.3. Odpowiednie stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji przepisów KPA
 • 3. Procedura egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych
 • 4. Wierzyciel oraz upoważnienie organu dla osób trzecich do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela
  • 4.1. Wierzyciel
  • 4.2. Upoważnienie do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela
  • 4.3. Zakres upoważnienia
 • 5. Należności gmin egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym
  • 5.1. Podatki i opłaty lokalne
  • 5.2. Niepodatkowe należności budżetowe
   • 5.2.1. Zagadnienia wstępne
   • 5.2.2. Świadczenia pieniężne mające charakter niepodatkowych należności budżetowych
   • 5.2.3. Nazwane niepodatkowe należności budżetowe
   • 5.2.4. Stosowanie przepisów KPA do niepodatkowych należności budżetowych
   • 5.2.5. Odpowiednie stosowanie przepisów działu III OrdPU
  • 5.3. Inne należności egzekwowane w trybie EgzAdmU
 • 6. Podstawa prawna egzekucji
  • 6.1. Podstawa prawna wszczęcia egzekucji administracyjnej – zagadnienia wstępne
  • 6.2. Orzeczenie jako podstawa prawna egzekucji
   • 6.2.1. Orzeczenia wydawane w trybie KPA
   • 6.2.2. Orzeczenia wydawane w trybie OrdPU
  • 6.3. Deklaracja oraz inne dokumenty jako podstawa wszczęcia egzekucji
  • 6.4. Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze pieniężnym powstających z mocy prawa

Rozdział II. Czynności przedegzekucyjne

 • 1. Czynności przedegzekucyjne – zagadnienia wstępne
 • 2. Działania informacyjne wierzyciela
  • 2.1. Podstawy prawne działań informacyjnych
  • 2.2. Rodzaje działań informacyjnych
  • 2.3. Rejestry działań informacyjnych
 • 3. Przekazywanie informacji dotyczących dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych
  • 3.1. Warunki przekazywania informacji do Rejestru Należności Publicznoprawnych
  • 3.2. Prawo wniesienia sprzeciwu w sprawie zagrożenia ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
  • 3.3. Zmiana informacji dotyczących dłużników i usunięcie ich z Rejestru Należności Publicznoprawnych
 • 4. Postępowanie upominawcze
  • 4.1. Charakter prawny upomnienia
  • 4.2. Regulacje prawne dotyczące upomnienia
  • 4.3. Treść upomnienia
 • 5. Wszczęcie egzekucji bez obowiązku kierowania upomnienia do zobowiązanych
 • 6. Termin skierowania upomnienia przez wierzyciela
 • 7. Skuteczne doręczenia upomnienia
  • 7.1. Doręczenie upomnienia zobowiązanym – zagadnienia wstępne
  • 7.2. Miejsce i tryb doręczenia upomnienia zobowiązanemu będącemu osobą fizyczną
  • 7.3. Doręczenie upomnienia osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
  • 7.4. Potwierdzenie odbioru upomnienia. Odmowa odbioru lub potwierdzenia odbioru upomnienia
 • 8. Wysokość kosztów upomnienia i zarachowanie wpłat zobowiązanego na koszty upomnienia
 • 9. Umorzenie i przedawnienie kosztów upomnienia
  • 9.1. Umorzenie kosztów upomnienia
  • 9.2. Przedawnienie i odpis kosztów upomnienia
 • 10. Wezwanie zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodów

Rozdział III. Obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela w EgzAdmU
 • 3. Zakres zastosowania DyscypFinPubU do publicznoprawnych obowiązków o charakterze pieniężnym poddanych egzekucji administracyjnej
  • 3.1. Nieustalanie należności lub ustalanie w kwocie niższej od należnej
  • 3.2. Niedochodzenie należności publicznoprawnych
  • 3.3. Niezgodne z prawem umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty
  • 3.4. Doprowadzenie do przedawnienia należności publicznoprawnych
 • 4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej
 • 5. Wyjątki od obowiązku niezwłocznego wszczęcia postępowania egzekucyjnego
  • 5.1. Zaniechanie dochodzenia należności z powodu nieznacznej kwoty zaległości
  • 5.2. Zaniechanie dochodzenia należności z powodu bezskuteczności egzekucji wobec multidłużników
  • 5.3. Zaniechanie dochodzenia należności z powodu bezskuteczności egzekucji a odpowiedzialność osób trzecich
  • 5.4. Zaniechanie dochodzenia należności z uwagi na wniosek dłużnika o udzielenie ulgi przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego
 • 6. Zobowiązany. Egzekucja administracyjna z majątku innych osób
  • 6.1. Egzekucja z majątku zobowiązanego
  • 6.2. Egzekucja z majątku wspólnego zobowiązanego oraz małżonka zobowiązanego
   • 6.2.1. Solidarna odpowiedzialność dłużników
   • 6.2.2. Powstanie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
   • 6.2.3. Odpowiedzialność solidarna dłużników na etapie postępowania egzekucyjnego w administracji
  • 6.3. Egzekucja z majątku dłużnika rzeczowego
 • 7. Właściwość organu egzekucyjnego – zagadnienia wstępne
  • 7.1. Organy egzekucyjne
   • 7.1.1. Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego
   • 7.1.2. Właściwość ogólna organu egzekucyjnego
   • 7.1.3. Właściwość szczególna organu egzekucyjnego
  • 7.2. Tożsamość wierzyciela i organu egzekucyjnego

Rozdział IV. Postępowanie egzekucyjne w administracji

 • 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji przez wierzyciela
  • 1.1. Uwagi wstępne
  • 1.2. Terminy wystawienia tytułu wykonawczego przez wierzyciela
 • 2. Tytuł wykonawczy
  • 2.1. Prawidłowe wypełnienie tytułu wykonawczego
  • 2.2. Dalszy tytuł wykonawczy
  • 2.3. Kolejny tytuł wykonawczy
  • 2.4. Zmieniony tytuł wykonawczy
  • 2.5. Ponowny tytuł wykonawczy
 • 3. Elektroniczny tytuł wykonawczy oraz pisma w toku egzekucji administracyjnej
  • 3.1. Wnioski i informacje dodatkowe wierzyciela kierowane do organu egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym
  • 3.2. Informacje dodatkowe kierowane przez wierzyciela do organu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji
 • 4. Nieprzystąpienie organu egzekucyjnego do egzekucji administracyjnej
  • 4.1. Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej
  • 4.2. Niedopuszczalność badania przez organ egzekucyjny zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym
  • 4.3. Podstawy prawne nieprzystąpienia organu egzekucyjnego do egzekucji
   • 4.3.1. Niepodleganie obowiązku, którego dotyczy tytuł wykonawczy, egzekucji administracyjnej
   • 4.3.2. Uprawdopodobnienie przez organ egzekucyjny, że nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki (koszty) egzekucyjne
   • 4.3.3. Niespełnianie przez tytuł wykonawczy wymogów określonych w przepisach prawa
  • 4.4. Ochrona interesów wierzyciela w przypadku nieprzystąpienia organu egzekucyjnego do egzekucji
 • 5. Nieprzyjęcie przez organ egzekucyjny elektronicznego tytułu wykonawczego

Rozdział V. Wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego

 • 1. Wszczęcie egzekucji
 • 2. Prawa i obowiązki wierzyciela w toku egzekucji administracyjnej
  • 2.1. Uwagi wstępne
  • 2.2. Informacje kierowane przez wierzyciela do organu egzekucyjnego w toku postępowania administracyjnego
  • 2.3. Informacja o sposobie załatwienia sprzeciwu małżonka zobowiązanego lub dłużnika rzeczowego
 • 3. Zwolnienie składników majątkowych z egzekucji
 • 4. Skarga wierzyciela na przewlekłość postępowania egzekucyjnego w administracji
 • 5. Zarzuty zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
  • 5.1. Uwagi wstępne
  • 5.2. Podstawy prawne i faktyczne zarzutów
  • 5.3. Terminy zgłaszania zarzutów przez zobowiązanego
  • 5.4. Skutki wniesienia zarzutów przez zobowiązanego
  • 5.5. Przebieg postępowania w sprawie zarzutów na postępowanie egzekucyjne
  • 5.6. Dopuszczalność postępowania wyjaśniającego w toku postępowania egzekucyjnego
 • 6. Zbieg egzekucji administracyjnej oraz sądowej
 • 7. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji
  • 7.1. Uwagi wstępne
  • 7.2. Przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji
  • 7.3. Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego
  • 7.4. Podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego
 • 8. Umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji
  • 8.1. Uwagi wstępne
  • 8.2. Przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego
  • 8.3. Bezskuteczność egzekucji administracyjnej
  • 8.4. Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego w administracji
 • 9. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji
  • 9.1. Uwagi wstępne
  • 9.2. Czynności wierzyciela po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny
  • 9.3. Ponowny wniosek o wszczęcie egzekucji i wystawienie nowego tytułu egzekucyjnego
  • 9.4. Zmiana przepisów dotyczących ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji
 • 10. Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wszczętym przed 20.2.2021 r.
  • 10.1. Uwagi wstępne
  • 10.2. Powstanie i wysokość kosztów egzekucyjnych
  • 10.3. Przesłanki obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi
  • 10.4. Zawiadomienie i postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych
  • 10.5. Umorzenie wierzycielowi kosztów egzekucyjnych
  • 10.6. Obciążenie wierzyciela opłatą komorniczą
 • 11. Zmiany w przepisach dotyczących kosztów egzekucyjnych
  • 11.1. Przepisy intertemporalne
  • 11.2. Opłata manipulacyjna
  • 11.3. Opłata egzekucyjna
  • 11.4. Opłata za czynności egzekucyjne
  • 11.5. Wydatki egzekucyjne
  • 11.6. Obciążenie kosztami egzekucyjnymi wierzyciela
  • 11.7. Umorzenie wierzycielowi kosztów egzekucyjnych
  • 11.8. Zwrot wierzycielowi kosztów egzekucyjnych

Rozdział VI. Wzory dokumentów

 • 1. Wzór upoważnienia do wydawania w imieniu Wójta Gminy postanowień oraz wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywania innych czynności
 • 2. Wzór upomnienia
 • 3. Wzór zawiadomienia o zagrożeniu ujawnienia w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 • 4. Wzór postanowienia o uznaniu wniesionego zarzutu w sprawie postępowania egzekucyjnego za zasadny
 • 5. Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 258
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 430 g
 • ISBN: 978-83-8235-099-9
 • EAN: 9788382350999
 • Kod serwisu: 00878300

Kategorie