Zapewnianie i finansowanie dostępności. Praktyczny poradnik dla sektora publicznego

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Publikacja stanowi wykładnię przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Przybliża ona... więcej ›

Opis książki

Praktyczne omówienie przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Publikacja stanowi wykładnię przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Przybliża ona cele i założenia rządowych działań z zakresu wdrażania dostępności, w tym rządowy program „Dostępność Plus".

W publikacji autorzy szczegółowo wyjaśniają kwestię zapewniania dostępności zarówno w aspekcie architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym jak i cyfrowym, wskazując sposoby wdrażania nowych rozwiązań lub stosowania usprawnień w usuwaniu istniejących barier.

Na podstawie komentowanej ustawy utworzony został nowy instrument finansowy – Fundusz Dostępności, którego celem jest udzielanie wsparcia finansowego na zapewnienie lub poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dzięki tej publikacji Czytelnik:

 • pozna najważniejsze przepisy regulujące kwestie zapewniania dostępności,
 • dowie się w jaki sposób wdrażać działania zapewniające dostępność,
 • zapozna się z koncepcją projektowania uniwersalnego i jej znaczeniem w codziennym funkcjonowaniu osób ze szczególnymi potrzebami,
 • pozna standardy dostępności i sposoby ich zapewniania,
 • uzyska praktyczne informacje i wskazówki dotyczące opracowania diagnozy zapewniania dostępności czy planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności.

Dodatkowo, publikacja zawiera zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, regulacje ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz liczne wzory dokumentów.

Celem autorów jest to, by po lekturze książki Czytelnicy:

 • pełniący funkcję koordynatora do spraw dostępności znaleźli w książce praktyczne wskazówki ułatwiające wykonywanie zadań, a także wiedzieli jak przygotować m.in. plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności,
 • rozumieli standardy dostępności i potrafili trafnie identyfikować istniejące bądź potencjalne bariery w dostępności,
 • potrafili skompletować niezbędną dokumentację potrzebną do aplikowania o środki Funduszu Dostępności,
 • poprawnie tworzyli listy kosztów kwalifikowalnych w ramach Funduszu Dostępności,
 • znali warunki finansowania inwestycji oraz warunki umorzenia części pożyczki z Funduszu Dostępności.

Publikacja dedykowana jest wszystkim koordynatorom do spraw dostępności i wszystkim pracownikom sektora publicznego, zaangażowanym w zadania związane z zapewnianiem dostępności.

Krąg adresatów przepisów ustaw z zakresu dostępności, tj. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, uczelnie wyższe, ministerstwa i urzędy centralne. Ponadto poradnik adresowany jest także do pracowników spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych czy TBS, które uprawnione są do wnioskowania o pożyczki z Funduszu Dostępności.

Spis treści

Wykaz skrótów

Słownik pojęć

Harmonogram działań

Wprowadzenie

Rozdział I. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 • 1. Nowe podejście do likwidacji barier w dostępie do infrastruktury i usług publicznych
 • 2. Czym jest i kogo dotyczy dostępność
 • 3. Obowiązek zapewniania dostępności
 • 4. Koncepcja projektowania uniwersalnego oraz racjonalne usprawnienia
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Dostępność architektoniczna
  • 4.3. Dostępność cyfrowa
  • 4.4. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
 • 5. Dostęp alternatywny
 • 6. Koordynacja zapewniania dostępności
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Raport o stanie zapewniania dostępności
  • 6.3. Rada Dostępności
  • 6.4. Koordynator do spraw dostępności
 • 7. Certyfikacja dostępności
  • 7.1. Uwagi ogólne
  • 7.2. Wybór instytucji certyfikujących
  • 7.3. Wnioski podmiotów ubiegających się o certyfikat
  • 7.4. Skargi podmiotów wnioskujących o certyfikat
  • 7.5. Wniosek o zapewnienie dostępności i postępowanie skargowe
   • 7.5.1. Wniosek o zapewnienie dostępności
   • 7.5.2. Skarga na brak dostępności

Rozdział II. Fundusz Dostępności

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Status Funduszu Dostępności
 • 3. Dysponowanie środkami Funduszu Dostępności
 • 4. Zakres podmiotowy wsparcia
 • 5. Zakres przedmiotowy wsparcia
 • 6. Nabór i warunki wsparcia
 • 7. Audyt dostępności
 • 8. Standardy dostępności
  • 8.1. Uwagi ogólne
  • 8.2. Stanowiska postojowe dla samochodów osób z niepełnosprawnościami
  • 8.3. Dostępność budynku
   • 8.3.1. Wejście do budynku
   • 8.3.2. Drzwi wejściowe i wiatrołap
   • 8.3.3. Domofon
   • 8.3.4. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku
   • 8.3.5. Plany tyflograficzne
   • 8.3.6. Pętle indukcyjne
   • 8.3.7. Oznaczenia nawierzchni
   • 8.3.8. System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych
   • 8.3.9. Komunikacja poziomu budynku
   • 8.3.10. Miejsca odpoczynku
   • 8.3.11. Komunikacja pionowa budynku
   • 8.3.12. Platformy pionowe i ukośne
   • 8.3.13. Bezpieczeństwo pożarowe
   • 8.3.14. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
   • 8.3.15. Standard architektoniczny w obiektach zabytkowych
 • 9. Koszty kwalifikowalne w ramach Funduszu Dostępności
 • 10. Wniosek o udzielenie pożyczki
  • 10.1. Uwagi ogólne
  • 10.2. Zabezpieczenie spłaty pożyczki
  • 10.3. Uruchamianie pożyczek i ich spłata
  • 10.4. Charakterystyka i finansowanie inwestycji
  • 10.5. Umorzenia i kryterium terytorialne inwestycji w ramach Funduszu Dostępności
   • 10.5.1. Kryterium terytorialne
   • 10.5.2. Kryterium przeznaczenia budynku
   • 10.5.3. Kryterium społeczne
 • 11. Pomoc publiczna i pomoc de minimis
 • 12. Dokumentacja w zakresie pożyczki dla spółdzielni mieszkaniowej i towarzystwa budownictwa społecznego
 • 13. Dokumentacja w zakresie pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej
 • 14. Środki Funduszu Dostępności a środki PFRON

Rozdział III. Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • 1. Standard dostępności cyfrowej w świetle dyrektywy 2016/2102
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Zakres podmiotowy
  • 1.3. Zakres przedmiotowy
  • 1.4. Metody zapewniania dostępności cyfrowej w świetle dyrektywy 2016/2102
   • 1.4.1. Oświadczenia w sprawie dostępności
   • 1.4.2. Monitorowanie zgodności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego z wymogami dostępności cyfrowej
 • 2. Wprowadzenie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Zakres podmiotowy
  • 2.3. Zakres przedmiotowy
   • 2.3.1. Wyłączenie indywidualne z powodu nadmiernych kosztów
   • 2.3.2. Dostępność cyfrowa BIP
 • 3. Zapewnienie dostępności cyfrowej przez podmioty publiczne na szczeblu samorządowym
 • 4. Deklaracja dostępności
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Opublikowanie deklaracji dostępności
  • 4.3. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności
  • 4.4. Wymagana treść deklaracji dostępności
   • 4.4.1. Elementy obligatoryjne
   • 4.4.2. Elementy fakultatywne
 • 5. Standard dostępności cyfrowej w świetle polskiego prawa
 • 6. Analiza wybranych standardów dostępności cyfrowej
  • 6.1. Zapewnienie dostępności cyfrowej transmisji oraz nagrań
  • 6.2. Nowe standardy we WCAG 2.1 względem WCAG 2.0
 • 7. Ustawowe środki służące realizacji dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
  • 7.1. Przyznanie ministrowi do spraw cyfryzacji kompetencji do monitorowania realizacji standardu dostępności
  • 7.2. Obowiązek monitorowania i sprawozdawania zapewniania dostępności cyfrowej
  • 7.3. Postępowanie w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej i ich elementów lub zapewnienia dostępu alternatywnego

Rozdział IV. Praktyczne aspekty zapewnienia dostępności

 • 1. Międzynarodowe uwarunkowania zapewniania dostępności przez organy władzy państwowej
 • 2. Rola instytucji publicznych w zapewnianiu dostępności
  • 2.1. Rola koordynatora do spraw dostępności
  • 2.2. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności
  • 2.3. Monitoring w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • 2.4. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług

Rozdział V. Wzory dokumentów

 • 1. Wniosek o udzielenie pożyczki oraz częściowe umorzenie spłaty kapitału
 • 2. Podstawowe informacje o sytuacji finansowej wnioskodawcy
 • 3. Oświadczenie w sprawie podatku VAT
 • 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • 6. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
 • 7. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium społecznego
 • 8. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • 9. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Aneks

 • 1. Konwencja z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 ze zm.)
 • 2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)
 • 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)
 • 4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 218
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 370 g
 • ISBN: 978-83-8235-187-3
 • EAN: 9788382351873
 • Kod serwisu: 00889600

Kategorie