Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Dotacje samorządowe - zabytki, ochrona środowiska, sport, dzieci w wieku do lat 3, spółki wodne + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Promocyjna cena
%
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompendium wiedzy o wybranych dotacjach udzielanych z budżetów JST oraz najczęściej popełnianych błędach w uchwałach dotacyjnych. Poradnik zawiera również wzory aktów prawa miejscowego w zakresie każdego rodzaju dotacji, a także liczne, rozstrzygnięcia nadzorcze KRIO oraz orzeczenia sądów administracyjnych... więcej ›

Opis książki

Celem prezentowanej publikacji jest przedstawienie informacji o udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wybranych dotacjach oraz najczęściej popełnianych błędach w uchwałach dotacyjnych. Ponadto publikacja przedstawia również regulacje prawne jakie powinny być uwzględniane przy podejmowaniu samych uchwał jako aktów prawa miejscowego.

Każdy, kto sięgnie po to opracowanie, otrzyma kompendium wiedzy nie tylko w zakresie podejmowanych przez organy stanowiące uchwał (ich konstrukcji jako aktów prawa miejscowego), lecz także o tym, jak w sposób prawidłowy organy stanowiące powinny realizować poszczególne normy kompetencyjne w zakresie wybranych rodzajów form dotacji omawianych w przedmiotowej publikacji.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa, to:

 • wzory aktów prawa miejscowego w zakresie każdego rodzaju dotacji omawianej w przedmiotowej publikacji, które mogą stanowić określoną pomoc/punkt odniesienia w podejmowaniu uchwał przez organy stanowiące poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • kompleksowe omówienie regulacji prawnych, wedle których tworzone są projekty uchwał jako aktów prawa miejscowego (m.in. Konstytucji RP, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych czy zasad techniki prawodawczej);
 • szczegółowe omówienie norm kompetencyjnych w zakresie poszczególnych rodzajów dotacji, które są przez organy stanowiące realizowane w podejmowanych aktach prawa miejscowego – czyli co rada może uregulować w zakresie danej dotacji;
 • najczęstsze błędy w podejmowanych uchwałach, nie tylko co do sposobu realizowania poszczególnych norm kompetencyjnych, ale również w zakresie konstrukcji uchwał jako aktów prawa miejscowego;
 • liczne, przyporządkowane do poszczególnych sytuacji rozstrzygnięcia nadzorcze Kolegiów Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych.

Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyska informacje o tym:

 • czy każda uchwała to akt prawa miejscowego?
 • jakie elementy pod względem treści powinna zawierać każda uchwała oraz jak prawidłowo określać termin jej wejścia w życie?
 • jakie są wymogi, które musi spełnić uchwała dotacyjna?
 • jakie uprawnienia względem uchwał podejmowanych przez organy stanowiące mają Regionalne Izby Obrachunkowe oraz sądy administracyjne?
 • jakie kwestie mogą być uregulowane w uchwałach dotacyjnych w świetle zawartych w poszczególnych ustawach norm kompetencyjnych upoważniających organy stanowiące do ich podejmowania?

Adresatami książki są przede wszystkim poszczególne wydziały merytoryczne (w zależności od struktury organizacyjnej danego urzędu), które zajmują się przygotowaniem projektów uchwał, osoby świadczące obsługę prawną urzędów miast/gmin, a także podmioty nadzorujące działalność jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O Autorze

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Charakterystyka ogólna

 • 1. Źródło kompetencji dla organów stanowiących do podejmowania uchwał
  • 1.1. Konstytucja RP
  • 1.2. Zasada legalizmu
  • 1.3. Zasada prawidłowego ogłoszenia aktu prawa miejscowego jako warunek jego wejścia w życie
  • 1.4. Podstawa prawna aktów prawa miejscowego w Konstytucji RP
 • 2. Ujęcie dotacji w ustawie o finansach publicznych
  • 2.1. Dotacje celowe
  • 2.2. Dotacje przedmiotowe
  • 2.3. Dotacje podmiotowe
 • 3. Uchwała dotacyjna jako akt prawa miejscowego
  • 3.1. Uchwała jako akt prawa miejscowego
  • 3.2. Cechy aktów prawa miejscowego a ich miejsce w hierarchii źródeł prawa
  • 3.3. Kwestie istotne przy tworzeniu aktów prawa miejscowego
   • 3.3.1. Sposób redagowania treści ustawy (aktu prawa miejscowego)
   • 3.3.2. Budowa ustawy (aktu prawa miejscowego)

Rozdział II. Wybrane normy kompetencyjne z przepisów powszechnie obowiązujących – czyli co mogą we wskazanym zakresie regulować w uchwałach organy JST

 • 1. Artykuł 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • 1.1. Zakres przedmiotowy
  • 1.2. Zakres podmiotowy
 • 2. Artykuł 403 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska
  • 2.1. Zakres przedmiotowy
  • 2.2. Zakres podmiotowy
 • 3. Artykuł 27 ustawy o sporcie
  • 3.1. Zakres przedmiotowy
  • 3.2. Zakres podmiotowy
  • 3.3. Klub sportowy jako osoba prawna
 • 4. Artykuł 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • 4.1. Zakres przedmiotowy
  • 4.2. Zakres podmiotowy
 • 5. Artykuł 443 ustawy – Prawo wodne
  • 5.1. Zakres przedmiotowy
  • 5.2. Zakres podmiotowy

Rozdział III. Legalność działalności, czyli najczęstsze błędy organów stanowiących w zakresie uchwał dotacyjnych

 • 1. Regionalne Izby Obrachunkowe jako konstytucyjne organy nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
  • 1.1. Czynności organu nadzoru w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa
 • 2. Sądy administracyjne jako „instancja odwoławcza" w sporach pomiędzy gminami a Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi
  • 2.1. Skarga kasacyjna
 • 3. Kiedy organy stanowiące „idą za daleko" podejmując regulacje, do wprowadzenia których nie zostały umocowane w ustawach – czyli najczęstsze błędy
  • 3.1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
   • 3.1.1. Elementy umowy
   • 3.1.2. Ograniczenie dostępności środków dotacyjnych
   • 3.1.3. Termin składania wniosków
   • 3.1.4. Określenie wzorów dokumentów (wniosek, inne związane z udzielaniem i rozliczaniem)
   • 3.1.5. Dotacja jako pomoc publiczna
   • 3.1.6. Kontrola dotacyjna
   • 3.1.7. Scedowanie na organ wykonawczy decyzji o przyznaniu dotacji, jej wysokości oraz przeznaczeniu
   • 3.1.8. Tryb dokonywania wydatków z otrzymanej dotacji
   • 3.1.9. Warunek uzyskania dotacji – zakaz sprzedaży zabytku przez określony czas
   • 3.1.10. Warunek uzyskania dotacji – potwierdzenie posiadania wkładu własnego
   • 3.1.11. Określenie w uchwale zasad i terminu rozliczenia
   • 3.1.12. Żądanie dokumentu na potwierdzenie faktu znanego organowi z urzędu
   • 3.1.13. Nieprecyzyjne określenie wysokości dotacji
   • 3.1.14. Warunek udzielenia (brak zaległości)
   • 3.1.15. Upoważnienie organu wykonawczego przez radę do czynności wykonywanej przez ten organ z mocy prawa
   • 3.1.16. Modyfikacja ustawowego kręgu podmiotów mogących ubiegać się o przyznanie dotacji
   • 3.1.17. Zasady prowadzenia ewidencji udzielonych dotacji
   • 3.1.18. Żądanie informacji zbytecznych do rozpatrzenia wniosku (w tym znanych organowi z urzędu)
   • 3.1.19. Bezpodstawny warunek utraty przyznanej dotacji
   • 3.1.20. Dotacja na prace archeologiczne
   • 3.1.21. Udzielenie dotacji bez określenia zasad z tym związanych
   • 3.1.22. Ograniczenie ustawowego katalogu wydatków finansowanych z dotacji
   • 3.1.23. Odpowiedzialność karna
   • 3.1.24. Zapisy o charakterze nieprecyzyjnym (niedookreślonym)
   • 3.1.25. Ingerencja w kompetencje organu wykonawczego
   • 3.1.26. Burmistrz jako organ z ostatnim słowem
   • 3.1.27. Coś nietypowego
  • 3.2. Ustawa – Prawo ochrony środowiska
   • 3.2.1. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy dotacyjnej
   • 3.2.2. Nieprecyzyjne określenie wysokości udzielanego dofinansowania
   • 3.2.3. Brak upoważnienia do stanowienia o kontroli
   • 3.2.4. Różnicowanie beneficjentów dotacji, brak przepisów przejściowych (nowa a dotychczasowa uchwała)
   • 3.2.5. Otrzymana dotacja a zmiana właściciela nieruchomości
   • 3.2.6. Prowadzenie rejestru dotowanych podmiotów
   • 3.2.7. Dotacja jako pomoc publiczna
   • 3.2.8. Określenie elementów/wzoru umowy
   • 3.2.9. Brak określenia zasad udzielania dotacji
   • 3.2.10. Brak określenia sposobu rozliczania dotacji/scedowanie uprawnień rady na organ wykonawczy
   • 3.2.11. Modyfikacja ustawowo wskazanych podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
   • 3.2.12. Uchwała bez załączników, do których sama odsyła
   • 3.2.13. Uzależnienie przyznania dotacji od spełnienia warunku
   • 3.2.14. Określenie zasad zwrotu dotacji (modyfikacja ustawy)
   • 3.2.15. Świadomość odpowiedzialności karnej beneficjenta
   • 3.2.16. Obowiązek wpłaty do gminy wkładu własnego
   • 3.2.17. Wyręczanie organu wykonawczego w organizacji pracy urzędu
   • 3.2.18. Możliwość żądania nie wiadomo czego
   • 3.2.19. Określenie wzajemnych relacji pomiędzy beneficjentem dotacji a podmiotem wykonującym prace na rzecz podmiotu dotowanego
   • 3.2.20. Za dużo braków jak na jedną uchwałę
  • 3.3. Ustawa o sporcie
   • 3.3.1. Określenie wzoru/elementów umowy
   • 3.3.2. Brak doprecyzowania, zwroty niedookreślone
   • 3.3.3. Niepotrzebny załącznik do wniosku
   • 3.3.4. Dotacja jako refundacja/kontrola
   • 3.3.5. Scedowanie uprawnień przez organ stanowiący na rzecz organu wykonawczego
   • 3.3.6. Komisja rozpatrująca wnioski
   • 3.3.7. Obowiązek upubliczniania informacji o udzielonych dotacjach
   • 3.3.8. Podmioty mogące wystąpić o dofinansowanie
   • 3.3.9. Określenie przeznaczenia środków dotacyjnych
   • 3.3.10. Realizacja celu publicznego z zakresu sportu
  • 3.4. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
   • 3.4.1. Przeznaczenie dotacji na utworzenie miejsc parkingowych
   • 3.4.2. Ograniczenie w uchwale okresu trwania umowy dotacyjnej
   • 3.4.3. Zameldowanie dziecka wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie dotującej gminy
   • 3.4.4. Podstawa udzielenia dotacji
   • 3.4.5. Nieprzewidziany w ustawie warunek otrzymania dotacji
   • 3.4.6. Termin złożenia wniosku o dotację oraz jego elementy
   • 3.4.7. Forma określenia uprawnień kontrolnych podmiotu dotującego
   • 3.4.8. Sposób przekazywania dotacji
   • 3.4.9. Pomniejszanie kwoty przyznanej dotacji/odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • 3.5. Ustawa – Prawo wodne
   • 3.5.1. Otwarty katalog wydatków pokrywanych z dotacji
   • 3.5.2. Nieprawidłowe/nieostateczne określenie wysokości dotacji
   • 3.5.3. Ograniczenie kręgu beneficjentów dotacji
   • 3.5.4. Rygor odpowiedzialności karnej w sprawozdaniu z realizacji zadania
   • 3.5.5. Zwrot niewykorzystanej dotacji a odsetki za zwłokę
   • 3.5.6. Elementy umowy
   • 3.5.7. Niepełne określenie zasad udzielania dotacji a treść wniosku o udzielenie dotacji
  • 3.6. Artykuł 221 ustawy o finansach publicznych jako podstawa aktów prawa miejscowego o charakterze dotacyjnym
   • 3.6.1. Co podlega dofinansowaniu – zakres czynności kontrolnych
   • 3.6.2. Określenie trybu postępowania o udzielenie lub sposób rozliczenia dotacji
   • 3.6.3. Charakter uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie w związku z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
   • 3.6.4. Warunki uzyskania dotacji przez klub sportowy
   • 3.6.5. Zwrot dotacji a rozwiązanie/wypowiedzenie umowy
   • 3.6.6. Nieprecyzyjne określenie wysokości dotacji
   • 3.6.7. Otwarte wyliczenia elementów wniosku
   • 3.6.8. Przeznaczenie środków dotacyjnych

Rozdział IV. Wzory dokumentów

 • 1. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
 • 2. Uchwała w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • 3. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
 • 4. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce
 • 5. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów omawianych w publikacji, m.in.:

 • uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
 • uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu,
 • uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce,
 • uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 146
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 260 g
 • ISBN: 978-83-8291-446-7
 • EAN: 9788382914467
 • Kod serwisu: 00954100

Kategorie