Lucyna Kuśnierz

Ekonomista, zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, specjalista w zakresie sprawozdawczości i finansów publicznych, autorka wielu publikacji w tym zakresie. Od 2000 r. współautorka przedkładanego corocznie Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego”. W latach 2004–2006 członek Komitetu Sterującego oraz członek Zespołu Roboczego przy projekcie PHARE 2002/000.580.01.09 „Zarządzanie finansami publicznymi” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie spójnego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego i jego integracja z systemem obsługi budżetu państwa. Stale współpracuje z Wydawnictwem C.H.Beck.