Nowość Bestseller

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

 • 229,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz, uwzględniający najnowsze orzecznictwo oraz doktrynę, do ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Książka zawiera przykładowe wzory wniosków o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnych opracowane przez KOWR... więcej ›

Opis książki

Publikacja to praktyczny komentarz, uwzględniający najnowsze orzecznictwo oraz doktrynę, do ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 423 ze zm.).

Ustawa ta przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to:

 • możliwość nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników indywidualnych z szeregiem wyjątków;
 • wprowadzenie obowiązków związanych z nabyciem nieruchomości rolnych – m.in. obowiązku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 5 lat i zakazu zbycia i oddania w posiadanie gruntu przez ten okres;
 • wprowadzenie trybu udzielania zgody przez DG KOWR na nabycie nieruchomości rolnych w szczególnych przypadkach;
 • rozszerzenie prawa nabycia nieruchomości rolnych przysługującego KOWR;
 • wprowadzenie prawa pierwokupu i nabycia w stosunku do udziałów i akcji spółek, które są właścicielami nieruchomości rolnych.

Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

 • poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
 • przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;
 • zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach;
 • wspieranie rozwoju obszarów wiejskich;
 • wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa;
 • aktywną politykę rolną państwa.

Ustawa ta ma na celu wzmocnienie ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich.

W publikacji uwzględnione zostały najnowsze nowelizacje przedmiotowej ustawy takie jak m.in.:

 • ustawa z 13.7.2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1933), która wprowadza pewne korzystne rozwiązania, np. wyłączenie z zastosowania ustawy nieruchomości, w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 0,3 ha, czy wyłączenie zastosowania sankcji nieważności za naruszenie przepisów ustawy w stosunku do zdarzeń prawnych. Nowelizacja zawiera także dalsze ograniczenia obrotu, w tym rozszerzenie prawa pierwokupu i nabycia KOWR na przypadku zbycia udziałów i akcji spółki dominującej w stosunku do spółki będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym co najmniej 5 ha nieruchomości rolnych;
 • ustawa z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688), która dotyczy uproszczenia, ujednolicenia i przyspieszenia procedur planistycznych w zakresie planowania przestrzennego m.in. poprzez wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalonego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego – planu ogólnego;
 • ustawa z 13.7.2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1890), która dotyczy usprawnienia procedur inwestycyjnych – wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowania i realizacji inwestycji – zaproponowanych w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ustawa z 26.1.2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326), która dotyczy uregulowania organizacji i funkcjonowania fundacji rodzinnej, w tym obowiązków fundatora i beneficjenta;
 • ustawa z 8.2.2023 r. o planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 (Dz.U. z 2023 r. poz. 412 ze zm.), która dotyczy stworzenia podstaw prawnych do realizacji Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej UE na lata 2023–2027, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządów.

Książka poza komentarzem do przedmiotowej ustawy zawiera teksty ustaw i innych aktów, takie jak:

 • ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
 • Wspólne Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Krajowej Rady Notarialnej w sprawie stosowania w praktyce ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • zarządzenie Nr 87/2020/W Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie nabywania udziałów i akcji w spółce prawa handlowego na podstawie art. 3a ust. 1 i art. 4 ust. 6 UstRolU;
 • zarządzenie Nr 88/2020/W Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa w sprawie nabywania nieruchomości rolnych na podstawie art. 3 ust. 4, art. 3b ust. 1 i art. 4 ust. 1 UstRolU.

Ponadto, w książce znajdują się wzory wniosków:

 • wniosek o zgodę na zbycie nieruchomości rolnej (art. 2b UstRolU),
 • wniosek zbywcy o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 1 UstRolU),
 • wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rolne o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 2 UstRolU),
 • wniosek osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 3 UstRolU),
 • wniosek uczelni o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 4 UstRolU),
 • wniosek inwestora o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 5 UstRolU).

Komentarz skierowany jest do wszystkich osób, które stosują ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce, a więc przede wszystkim do notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych. Ponadto będzie on przydatny dla pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Komentarz adresowany jest również do zarządów i pracowników spółek prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

A. Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592) Tekst jednolity z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 423)

Wprowadzenie

 • Art. 1. Zakres ustawy
 • Art. 1a. Wyłączenie stosowania ustawy
 • Art. 1b. Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy
 • Art. 1c. Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy
 • Art. 2. Objaśnienia pojęć
 • Art. 2a. Nabycie nieruchomości, ograniczenia i wyłączenia
 • Art. 2b. Obowiązki nabywcy nieruchomości
 • Art. 2ba. Zgoda
 • Art. 2c. Odpowiednie stosowanie do użytkowania wieczystego i do nabycia udziału we współwłasności
 • Art. 3. Prawo dzierżawcy do pierwokupu
 • Art. 3a. Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego
 • Art. 3b. Oświadczenie o nabyciu nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej przy zmianie wspólnika
 • Art. 3c. Uchwała, oświadczenie
 • Art. 4. Uprawnienia Krajowego Ośrodka do nabycia nieruchomości
 • Art. 4a. Odpowiednie zastosowanie przepisów
 • Art. 4b. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, nabycie
 • Art. 4c. Zastosowanie przepisu KC
 • Art. 5. Gospodarstwo rodzinne
 • Art. 6. Rolnik indywidualny
 • Art. 7. Dokumenty potwierdzające
 • Art. 8. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • Art. 8a. Uprawnienia kontrolne Krajowego Ośrodka, przebieg kontroli
 • Art. 9. Nieważność czynności prawnej
 • Art. 9a. Przekazanie umowy do Krajowego Ośrodka
 • Art. 9b. Zwolnienie z opłat sądowych
 • Art. 10–17. (pominięte)
 • Art. 18. Zmiany nomenklaturowe
 • Art. 19. Wejście w życie

B. Teksty ustaw i innych aktów

 • 1. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 585) Tekst jednolity z dnia 23 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 507)
 • 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 109)
 • 3. Wspólne Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie stosowania w praktyce ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 • 4. Zarządzenie Nr 87/2020/W Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nabywania udziałów i akcji w spółce prawa handlowego na podstawie art. 3a ust. 1 i art. 4 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 • 5. Zarządzenie Nr 88/2020/W Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nabywania nieruchomości rolnych na podstawie art. 3 ust. 4, art. 3b ust. 1 i art. 4 ust. l ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

C. Wzory wniosków

 • 1. Wniosek o zgodę na zbycie nieruchomości rolnej (art. 2b UstRolU)
 • 2. Wniosek zbywcy o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 1 UstRolU)
 • 3. Wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rolne o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 2 UstRolU)
 • 4. Wniosek osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 3 UstRolU)
 • 5. Wniosek uczelni o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 4 UstRolU)
 • 6. Wniosek inwestora o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 5 UstRolU)

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 418
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-8291-582-2
 • EAN: 9788382915822
 • Kod serwisu: 00997400

Kategorie

Tagi