Sprawdź fragment

System Compliance

Bestseller

Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Obowiązki pracodawcy. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, kwestie odszkodowawcze. Compliance

Sprawdź fragment

System Compliance

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka przedstawia podstawowe wzory procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz wskazuje drogi ich wdrożenia w celu zminimalizowania nieprawidłowości mogących wystąpić w środowisku pracy. Autorzy omawiają zagrożenia i proponują rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego sygnalistów to początek nieuniknionych zmian prawa pracy, ale też szeroko rozumianej problematyki compliance.... więcej ›

Opis książki

Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Książka przedstawia podstawowe wzory procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz wskazuje drogi wdrożenia tych procedur w zakładach pracy w celu zminimalizowania nieprawidłowości mogących wystąpić w środowisku pracy, co wyróżnia ją na tle innych opracowań na rynku.

Podstawą możliwości zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności za mobbing i dyskryminację jest wykazanie, iż w danym zakładzie pracy istnieją skuteczne procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne oraz że są one stosowane. Pracodawca ma za zadanie wykazać, że nie ponosi winy w niewykonaniu zobowiązania, czyli, że zachował należytą staranność przy podejmowaniu działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Chodzi tu o liczne wielopłaszczyznowe rozwiązania, a nie wyłącznie o stworzenie samych procedur.

Zaplanowanie i praktyczne wdrożenie kompleksowych działań w tym zakresie jest nie do przecenienia, a skuteczne procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe powinny być wprowadzone przez każdego pracodawcę, niezależnie od skali i formy prowadzonej działalności. Publikacja pokazuje zagrożenia i daje rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań.

Autorzy w jak najbardziej praktyczny sposób przedstawiają zagrożenia i proponują rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań. Istnieje szereg przesłanek ustawowych, które pokazują niezbędność tego rodzaju działań. Publikacja wychodzi naprzeciw nowym rozwiązaniom.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego sygnalistów [dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz.Urz. UE L Nr 305, s. 17] to początek nieuniknionych zmian systemu polskiego prawa pracy, ale też szeroko rozumianej problematyki compliance, czyli systemu, który ma zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa. Takie działanie ma chronić przedsiębiorstwo przed karami czy stratami pieniężnymi w razie wystąpienia problemów wynikających z np. naruszenia przepisów prawa.

W części dotyczącej mobbingu omówiono następujące zagadnienia:

 • źródła obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi;
 • pojęcie mobbingu – w tym: jego rodzaje oraz przykłady, pozanormatywne ujęcie mobbingu, ujęcie zjawiska mobbingu w Kodeksie pracy, przesłanki, których wystąpienie jest konieczne do stwierdzenia mobbingu, czynniki wpływające na zaistnienie mobbingu, ciężar dowodu w zakresie faktów świadczących o mobbingu;
 • obowiązek przeciwdziałania mobbingowi spoczywający na pracodawcy – w tym: kwestia ochrony sygnalistów, prowadzenie działań w zakresie polityki antymobbingowej, konsekwencje prawne w przypadku zaistnienia mobbingu.

W części odnoszącej się do dyskryminacji przedstawiono:

 • pojęcie dyskryminacji;
 • źródła obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji spoczywające na pracodawcy – w tym: wyjaśniono pojęcie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej;
 • zakres podmiotowy dyskryminacji ze szczegółowym omówieniem ofiar dyskryminacji, którymi mogą być pracownicy, a także osoby niebędące pracownikami;
 • przesłanki dyskryminacji, tj.:
  • płeć,
  • wiek,
  • narodowość, pochodzenie etniczne, rasa,
  • religia i wyznanie,
  • niepełnosprawność,
  • przynależność związkowa,
  • przekonania polityczne,
  • orientacja seksualna,
 • zatrudnienie na czas określony, nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • obowiązek pracodawcy polegający na przeciwdziałaniu dyskryminacji z uwzględnieniem zakresu przedmiotowego i podmiotowego;
 • konsekwencje prawne w przypadku naruszenia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu.

W części dotyczącej wewnętrznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej ukazano to zagadnienie w zestawieniu z pojęciem kultury organizacji oraz przedstawiono rozwiązania dotyczące wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Ponadto w publikacja zawiera wzory potencjalnie skutecznych wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, w tym:

 • wzór orzeczenia Komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji;
 • wzór zawiadomienia w sprawie o podejrzenie popełnienia mobbingu;
 • wzór protokołu z posiedzenia Komisji do spraw przeciwdziałania mobbingowi;
 • przykład procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej na podstawie regulacji funkcjonujących w sp. z o.o.

Metodyka zawiera liczne przykłady z orzecznictwa odnoszące się do przedstawionych powyżej zagadnień dotyczących zarówno procedur antymobbingowych, jak i antydyskryminacyjnych.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do profesjonalistów – adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem pracy oraz szeroko rozumianym compliance. Będzie również przydatna dla pracodawców oraz pracowników HR.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Mobbing

Rozdział 1. Źródła obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi

 • 1. Istota mobbingu
 • 2. System ochrony
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Pojęcie i zakres mobbingu

 • 1. Pojęcie mobbingu
  • 1.1. Istota i rodzaje mobbingu
  • 1.2. Pozanormatywne ujęcie mobbingu
  • 1.3. Ujęcie mobbingu na gruncie KP
 • 2. Przesłanki mobbingu na gruncie KP
  • 2.1. Działanie i zaniechanie
  • 2.2. Uporczywość i długotrwałość
  • 2.3. Nękanie i zastraszanie pracownika
  • 2.4. Zaniżona przydatność zawodowa pracownika
  • 2.5. Poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników
  • 2.6. Obiektywna ocena zdarzeń
 • 3. Czynniki sprzyjające powstawaniu niepożądanych zjawisk w miejscu pracy
 • 4. Przykłady mobbingu i zachowania wykraczające poza mobbing
 • 5. Mobbing w judykaturze
  • 5.1. Stan faktyczny z uzasadnienia post. SN z 17.1.2007 r., I PK 176/06, Legalis
  • 5.2. Stan faktyczny z uzasadnienia post. SN z 22.4.2015 r., II PK 166/14, Legalis
  • 5.3. Stan faktyczny z uzasadnienia post. SN z 20.3.2007 r., II PK 221/06, Legalis
  • 5.4. Stan faktyczny z uzasadnienia wyr. SN z 22.4.2015 r., II PK 166/14, Legalis
 • 6. Ciężar dowodu
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi

 • 1. Zakres obowiązku pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi a warunki zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności za mobbing
 • 2. Ochrona sygnalistów
 • 3. Skuteczność polityki antymobbingowej oraz staranne działanie w jej tworzeniu
  • 3.1. Działania profilaktyczne
  • 3.2. Działania interwencyjne
  • 3.3. Działania naprawcze
 • 4. Polityka antymobbingowa w judykaturze
  • 4.1. Stan faktyczny z uzasadnienia wyr. SN z 3.8.2011 r., I PK 35/11, Legalis
  • 4.2. Stan faktyczny z uzasadnienia wyr. SN z 21.4.2015 r., II PK 149/14, Legalis
 • 5. Pozaprawne konsekwencje zaniechania przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy
 • 6. Konsekwencje prawne mobbingu
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Podmiot odpowiedzialny i podmiot uprawniony
  • 6.3. Reżim odpowiedzialności
  • 6.4. Zasada odpowiedzialności pracodawcy
  • 6.5. Przesłanki odpowiedzialności pracodawcy
  • 6.6. Rozstrój zdrowia jako przesłanka roszczenia
  • 6.7. Doznanie mobbingu lub rozwiązanie umowy o pracę wskutek mobbingu jako przesłanka odszkodowania
  • 6.8. Inne podstawy odpowiedzialności pracodawcy
  • 6.9. Ciężar dowodu
 • 7. Przegląd orzecznictwa

Część II. Dyskryminacja

Rozdział 1. Pojęcie dyskryminacji

 • 1. Znaczenie dyskryminacji i przyczyny wprowadzenia ochrony przed nią
 • 2. Normatywne źródła ochrony

Rozdział 2. Źródła obowiązku pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

 • 1. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji
 • 2. Miejsce i zakres unormowania w KP
 • 3. Dyskryminacja bezpośrednia. Dyskryminacja pośrednia

Rozdział 3. Zakres podmiotowy dyskryminacji

 • 1. Kto może dyskryminować – strona podmiotowa czynna
 • 2. Ofiara dyskryminacji – strona podmiotowa bierna
  • 2.1. Pracownik
  • 2.2. Osoby niebędące pracownikami
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 4. Przesłanki dyskryminacji – zagadnienia ogólne

 • 1. Przesłanki dyskryminacji i kryteria ich podziału
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 5. Płeć jako przesłanka dyskryminacyjna

 • 1. Istota i sposób rozumienia pojęcia płci
 • 2. Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć. Nabycie uprawnień emerytalnych jako pozorna przyczyna wypowiedzenia
 • 3. Kryterium płci jako niedozwolony element procesu rekrutacji
 • 4. Dyskryminacja z uwagi na płeć (macierzyństwo)
 • 5. Molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji z uwagi na płeć
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 6. Wiek jako przesłanka dyskryminacyjna

 • 1. Zakres ochrony – ujęcie normatywne
 • 2. Wiek jako przesłanka dyskryminacyjna w orzecznictwie
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 7. Dyskryminacja z uwagi na narodowość, pochodzenie etniczne, rasę

 • 1. Narodowość, pochodzenie etniczne
 • 2. Rasa jako przesłanka dyskryminacyjna
 • 3. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 8. Religia i wyznanie jako przesłanki dyskryminujące

 • 1. Wolność religijna – istota i zakres ochrony
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 9. Niepełnosprawność jako przesłanka dyskryminacji

 • 1. Niepełnosprawność w ujęciu normatywnym
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 10. Przynależność związkowa jako przesłanka dyskryminacji

 • 1. Istota wolności zrzeszania się
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 11. Przekonania polityczne jako przesłanka dyskryminacji

 • 1. Normatywne ujęcie wolności przekonań politycznych
 • 2. Dopuszczalne ograniczenia wolności przekonań politycznych

Rozdział 12. Orientacja seksualna jako przesłanka dyskryminacji

 • 1. Źródła ochrony
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 13. Zatrudnienie na czas określony, nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jako przesłanki dyskryminacji

 • 1. Źródła ochrony
 • 2. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 14. Pozostałe przesłanki dyskryminacyjne

 • 1. Otwarty katalog przesłanek dyskryminacyjnych
 • 2. Wygląd jako przesłanka dyskryminacyjna
 • 3. Stan zdrowia jako kryterium dyskryminacyjne. Otyłość. Nosicielstwo wirusa HIV
 • 4. Status rodzinny (fakt posiadania dzieci) jako przesłanka dyskryminacyjna
 • 5. Odbywanie aplikacji radcowskiej jako przesłanka dyskryminacyjna
 • 6. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 15. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania dyskryminacji

 • 1. Formy dyskryminacji
 • 2. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji – zakres przedmiotowy
 • 3. Działania pracodawcy
  • 3.1. Uwagi wprowadzające
  • 3.2. Faza nawiązania stosunku pracy
  • 3.3. Faza realizacji stosunku pracy
   • 3.3.1. Uwagi wprowadzające
   • 3.3.2. Działania dotyczące warunków wynagradzania
   • 3.3.3. Działania dotyczące awansowania i dostępu do szkoleń
   • 3.3.4. Działania dotyczące formy zatrudnienia
  • 3.4. Faza zakończenia stosunku pracy
 • 4. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 16. Konsekwencje prawne naruszenia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Odszkodowanie
 • 3. Artykuł 183d KP jako podstawa odpowiedzialności pracodawcy
 • 4. Reżim odpowiedzialności pracodawcy
 • 5. Zasada odpowiedzialności
 • 6. Prawo do odszkodowania
  • 6.1. Przesłanki odpowiedzialności pracodawcy
  • 6.2. Wysokość odszkodowania
  • 6.3. Szkoda niemajątkowa – zadośćuczynienie
 • 7. Ciężar dowodu w sprawach o odszkodowanie z art. 183d KP
 • 8. Możliwość zrzeczenia się odszkodowania
 • 9. Przedawnienie
 • 10. Przegląd orzecznictwa

Część III. Wewnętrzna polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna jako środki skutecznego przeciwdziałania sytuacjom patologicznym w miejscu pracy

Rozdział 1. Wewnętrzna polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna a kultura organizacji

 • 1. Kultura organizacji
 • 2. Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna

Rozdział 2. Przykładowe rozwiązania potencjalnie skutecznych wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Przykładowe rozwiązania potencjalnie skutecznych wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w zakresie profilaktyki
 • 3. Przykładowe rozwiązania potencjalnie skutecznych wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w zakresie działań interwencyjnych
 • 4. Przykładowe rozwiązania potencjalnie skutecznych wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w zakresie działań naprawczych

Część IV. Wzory potencjalnie skutecznych wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych

 • 1. Przykład procedury antydyskryminacyjnej w Agencji Eventovej JUST FOR FUN sp. z o.o.
 • 2. Wzór Orzeczenia Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji
 • 3. Przykład procedury przeciwdziałania mobbingowi w Przedsiębiorstwie Przetwórstwa Rybnego „NEPTUN" sp. z o.o.
 • 4. Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia mobbingu
 • 5. Wzór Protokołu z posiedzenia Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 356
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 440 g
 • ISBN: 978-83-8235-314-3
 • EAN: 9788382353143
 • Kod serwisu: 00900600

Kategorie

Tagi