Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 104,25 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny przewodnik opisujący nowy wzór specyfikacji warunków zamówienia oraz kryteria jego przygotowania. Poradnik zawiera gotowe do wykorzystania wzory dokumentów, w tym wzór SWZ... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik, który "krok po kroku" omawia problematykę SWZ zgodnie z nowym PZP

Specyfikacja warunków zamówienia to główny dokument w procedurze zamówień publicznych. Wejście w życie nowej ustawy PZP przyczyniło się nie tylko do zmiany nazwy SIWZ na SWZ, nastąpiły bowiem zmiany w treści samej specyfikacji warunków zamówienia. Kierowanie się dotychczasowymi wzorami SIWZ bez uwzględnienia nowych wymagań merytorycznych, zwłaszcza w obszarze elektronizacji postępowań, może doprowadzić do udzielenia zamówienia niezgodnie z przepisami. Ponadto błędne przygotowanie SWZ może spowodować wniesienie odwołania do Prezesa KIO przez potencjalnych wykonawców, co znacznie wydłuży czas na złożenie ofert i w konsekwencji na udzielenie zamówienia.

Celem publikacji jest umożliwienie przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami nowej ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, obowiązującej od 1.1.2021 r. Zagadnienia ujęte metodą „krok po kroku" pozwolą zamawiającemu uniknąć błędów, a wykonawcom być świadomymi swoich uprawnień i obowiązków.

Kluczowa wartość prezentowanej publikacji to zestaw najważniejszych informacji dotyczących SWZ oraz wzorów dokumentów z nią związanych zgodnych z:

 • ustawą z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od 1.1.2021 r.
 • aktami wykonawczymi do ww. ustawy, w tym w szczególności rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

Książka odpowiada na następujące pytania:

 • Jak krok po kroku przygotować specyfikację warunków zamówienia w nowym trybie podstawowym, a jak w przetargu nieograniczonym?
 • Jak i kiedy zamawiający powinien udostępnić specyfikację warunków zamówienia?
 • W jaki sposób i w jakim terminie wykonawcy mogą występować z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji?
 • Na jakich zasadach dokonywane są przez zamawiającego wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej zmiany?
 • Czego może oczekiwać wykonawca analizując treść specyfikacji i na co powinien zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakich podmiotowych środków dowodowych może wymagać zamawiający od wykonawcy?
 • Jak uniknąć odpowiedzialności w postaci korekty finansowej za naruszenia związane z treścią specyfikacji w zamówieniach współfinansowanych ze środków europejskich?
 • Czy i kiedy wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wobec treści specyfikacji?

Dodatkowo Czytelnicy otrzymają kilka autorskich wzorów dokumentów w tym:

 • Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
 • SWZ w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PrZamPubl,
 • Wykaz robót budowlanych i wzór wykazu,
 • Wykaz dostaw/usług,
 • Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
 • Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy,
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
 • Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami.

Nabywając książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu zmiany prawne wprowadzone w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych, 
 • ukazanie najważniejszych zmian z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy,
 • przykłady z praktyki, orzecznictwa i doktryny,
 • wzory dokumentów.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • wyjątkowa aktualność publikacji (omówienie nowej ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych),
 • zbiór wielu wyroków Krajowej Izby Odwoławczej,
 • dokładne i przejrzyste, a przede wszystkim praktyczne prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • autorskie wzory dokumentów z zakresu specyfikacji warunków zamówienia i związanych z nią obowiązków informacyjnych zamawiającego.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – informacje ogólne

 • 1. Charakter SWZ i tryby udzielania zamówienia, w jakich wymagane jest jej sporządzenie
 • 2. Obowiązek udostępnienia SWZ i odstępstwa od niego – termin, miejsce
 • 3. Klauzula informacyjna związana z RODO

Rozdział II. Zwracanie się przez wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ (zadawanie pytań)

 • 1. Termin na zwrócenie się o wyjaśnienie treści SWZ
 • 2. Forma (sposób) zadawania pytań do treści SWZ

Rozdział III. Udzielanie wyjaśnień przez zamawiającego do treści SWZ

 • 1. Termin na udzielenie wyjaśnień do SWZ oraz forma wyjaśnień
 • 2. Zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ i wzór informacji z zebrania wykonawców
 • 3. Sposób udostępnienia przez zamawiającego wyjaśnień do treści SWZ i wzór informacji z wyjaśnieniami do SWZ

Rozdział IV. Zmiana treści SWZ

 • 1. Termin zmiany treści SWZ oraz forma
 • 2. Obowiązki wynikające ze zmiany treści SWZ
 • 3. Skutki istotnej zmiany treści SWZ i wzór informacji o zmianie

Rozdział V. Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne oraz o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – podobieństwa i różnice

Rozdział VI. Elementy obligatoryjne w SWZ

 • 1. Informacje ogólne, w tym o zamawiającym
 • 2. Tryb udzielenia zamówienia
 • 3. Opis przedmiotu zamówienia
  • 3.1. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
  • 3.2. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
 • 4. Termin wykonania zamówienia
 • 5. Warunki udziału w postępowaniu
 • 6. Podstawy wykluczenia wykonawcy
 • 7. Podmiotowe środki dowodowe
 • 8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami
 • 9. Termin związania ofertą
 • 10. Opis sposobu przygotowania oferty
 • 11. Sposób oraz termin składania ofert, a także otwarcia ofert
 • 12. Opis kryteriów oceny ofert
 • 13. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy

Rozdział VII. Elementy fakultatywne SWZ – zagadnienia wybrane

 • 1. Opis części zamówienia oraz liczba części
 • 2. Podstawy wykluczenia fakultatywne
 • 3. Wymagania dotyczące wadium
 • 4. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • 5. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, jeżeli przewiduje się tzw. procedurę odwróconą w przetargu nieograniczonym
 • 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
 • 7. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań

Rozdział VIII. Korekty finansowe za naruszenia związane z SWZ w postępowaniach współfinansowanych ze środków UE

Rozdział IX. Środki ochrony prawnej wobec naruszeń związanych z SWZ

Rozdział X. Wzory wraz z objaśnieniami

 • 1. Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
 • 2. Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
 • 3. Załączniki do SWZ
  • 3.1. Informacje ogólne – rodzaje załączników, obowiązek ich sporządzenia czy możliwość
  • 3.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
   • 3.2.1. Wprowadzenie
   • 3.2.2. Jak wypełnić JEDZ – wskazówki
   • 3.2.3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne
   • 3.2.4. Wzór oświadczenia z art. 125 ust. 1 PZP w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (tj. standardowego formularza JEDZ określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Dz.Urz. UE L Nr 3, s. 16)
  • 3.3. Wykaz robót budowlanych
   • 3.3.1. Wprowadzenie
   • 3.3.2. Wzór wykazu robót budowlanych
  • 3.4. Wykaz dostaw/usług
   • 3.4.1. Wprowadzenie
   • 3.4.2. Dowody załączane do wykazu dostaw lub usług
   • 3.4.3. Okres referencyjny dostaw lub usług
   • 3.4.4. Dostawy lub usługi powtarzające się lub ciągłe
   • 3.4.5. Wydłużenie okresu referencyjnego
   • 3.4.6. Wzór wykazu dostaw lub usług
  • 3.5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
   • 3.5.1. Wprowadzenie
   • 3.5.2. Wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
  • 3.6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
   • 3.6.1. Wprowadzenie
   • 3.6.2. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
  • 3.7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
   • 3.7.1. Wprowadzenie
   • 3.7.2. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
  • 3.8. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami
   • 3.8.1. Wprowadzenie
   • 3.8.2. Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 168
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 280 g
 • ISBN: 978-83-8235-544-4
 • EAN: 9788382355444
 • Kod serwisu: 00909100

Kategorie