Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Bestseller

Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i wzorami do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 211,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 199,20 zł
  Cena katalogowa: 249,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zbiór wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym. Każdy wzór zawiera szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, aktualne orzecznictwo oraz wzory pism do pobrania... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe zestawienie wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym.

Kolejne, 4. wydanie zostało wzbogacone o najnowsze orzecznictwo w zakresie tytułowej problematyki. Ponadto, uwzględniono w nim wszystkie zmiany legislacyjne dotyczące postępowania administracyjnego.

Publikacja została podzielona została na rozdziały takie jak:

 • właściwość organów (m.in. wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego);
 • strona (m.in. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony, wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pełnomocnictwo ogólne, szczególne, rodzajowe);
 • wezwania i terminy (m.in. wezwanie do udziału w czynności oględzin, wezwanie do złożenia wyjaśnień osobiście, wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia wyjaśnień, postanowienie o odmowie przywrócenia terminu, ponaglenie do organu prowadzącego postępowanie);
 • wszczęcie postępowania (wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości, wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy, wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu);
 • metryki, protokoły i adnotacje (m.in. protokół przesłuchania strony, świadka, biegłego, protokół oględzin miejsca, wniosek o zezwolenie na dołączenie do protokołu zeznań na piśmie);
 • postępowanie dowodowe i mediacyjne (m.in. wniosek o dopuszczenie dowodu, wniosek o przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentu, postanowienie o dopuszczeniu dowodu, zaproszenie na mediację, oświadczenie o poddaniu się mediacji);
 • decyzje, postanowienia i ugody (m.in. decyzja administracyjna, postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, postanowienie o odroczeniu wydania decyzji, protokół zawarcia ugody przez strony)
 • odwołania i zażalenia (m.in. wniosek o wznowienie postępowania, decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania i orzeczeniu o istocie sprawy, decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji, decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji);
 • zaświadczenia, skargi i petycje oraz zawiadomienia (m.in. zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, petycja, skarga, zawiadomienie o niezałatwieniu wniosku w terminie);
 • opłaty i koszty postępowania (m.in. wezwanie do uiszczenia opłat i kosztów postępowania, postanowienie o zwolnieniu z kosztów, decyzja o umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej, decyzja o umorzeniu odsetek za zwłokę w całości).

Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism. Ponadto, do każdego wzoru dodane zostało orzecznictwo w postaci tez, które mają związek ze stosowaniem poszczególnych wzorów w praktyce obrotu.

W książce uwzględniono najnowsze nowelizacje, które dotyczą ograniczenia obciążeń administracyjnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców oraz zmniejszenia obciążeń podatkowych, umożliwiając w szerszym zakresie podejmowanie najprostszej (nieewidencjonowanej) działalności umożliwiającej regularne i legalne pozyskiwanie dochodów (zob. ustawa z 26.1.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, Dz.U. z 2023 r. poz. 803).

Publikacja pomoże Czytelnikowi znaleźć odpowiedzi na wszelkie nurtujące go pytania związane z tworzeniem pism w sprawach administracyjnych, które, poza spełnieniem ustawowych wymagań formalnych, powinny być ujęte w sposób syntetyczny i napisane zrozumiałym językiem.

Opracowanie skierowane jest do adwokatów, radców prawnych oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej. Ponadto przydatna okazać się może wszystkim osobom korzystającym z usług administracji publicznej.

Spis treści

Wykaz skrótów

Przedmowa

Rozdział I. Właściwość organów

 • 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość
 • 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość – wyznaczenie organu właściwego
 • 3. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego
 • 4. Zawiadamianie organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o podjęciu czynności niecierpiących zwłoki

Rozdział II. Wyłączenie pracownika oraz organu..., odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

 • 5. Wniosek pracownika organu o wyłączenie od udziału w postępowaniu
 • 6. Wniosek strony o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu
 • 7. Postanowienie o wyłączeniu pracownika na żądanie pracownika
 • 8. Postanowienie o wyłączeniu pracownika na żądanie strony
 • 9. Adnotacja urzędowa o wyłączeniu pracownika z urzędu
 • 10. Adnotacja urzędowa o wyłączeniu organu administracji
 • 11. Postanowienie o wyznaczeniu innego pracownika do prowadzenia sprawy
 • 12. Postanowienie o wyznaczeniu innego organu do załatwienia sprawy
 • 13. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

Rozdział III. Strona

 • 14. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony
 • 15. Wniosek organu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych
 • 16. Wniosek organu o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej nieposiadającej organu powołanego do reprezentacji
 • 17. Wniosek organu o ustanowienie kuratora dla strony nieznanej z miejsca pobytu
 • 18. Wniosek organu o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
 • 19. Wniosek o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • 20. Wniosek organu o ustanowienie kuratora spadku
 • 21. Wniosek organizacji społecznej o wszczęcie postępowania
 • 22. Wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • 23. Postanowienie o wszczęciu postępowania na wniosek organizacji społecznej
 • 24. Postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu
 • 25. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na wniosek organizacji społecznej
 • 26. Postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu
 • 27. Zawiadomienie organizacji społecznej o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej innej osoby
 • 28. Oświadczenie organizacji społecznej o przedstawieniu poglądu w sprawie
 • 29. Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia organizacji społecznej o przedstawieniu poglądu w sprawie
 • 30. Pełnomocnictwo ogólne
 • 31. Pełnomocnictwo szczególne do prowadzenia określonych spraw
 • 32. Pełnomocnictwo rodzajowe do określonych czynności
 • 33. Zgłoszenie pełnomocnika w toku postępowania
 • 34. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa
 • 35. Protokół przyjęcia zgłoszenia pełnomocnictwa
 • 36. Postanowienie o wyznaczeniu dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego
 • 37. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń

Rozdział IV. Załatwienie sprawy i doręczenia

 • 38. Zawiadomienie o przekroczeniu terminu
 • 39. Zwrotne potwierdzenie odbioru
 • 40. Upoważnienie dla osób do doręczania pism
 • 41. Informacja o próbie doręczenia
 • 42. Pismo organu o wskazaniu pełnomocnika do doręczeń
 • 43. Pismo strony ze wskazaniem pełnomocnika do doręczeń
 • 44. Upoważnienie do odbioru pism przez stronę
 • 45. Pełnomocnictwo pocztowe
 • 46. Wezwanie do wskazania pełnomocnika do doręczeń w kraju
 • 47. Adnotacja o pozostawieniu pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia
 • 48. Pouczenie dla stron
 • 49. Zawiadomienie o zmianie adresu do doręczeń
 • 50. Adnotacja o odmowie potwierdzenia odbioru
 • 51. Adnotacja o odmowie przyjęcia pisma
 • 52. Adnotacja o odstąpieniu od zasady wysłuchania stron
 • 53. Adnotacja urzędowa (rozmowa ustna)
 • 54. Adnotacja urzędowa (telefonicznie)
 • 55. Adnotacja o wstąpieniu zarządcy sukcesyjnego z chwilą śmierci
 • 56. Adnotacja o wstąpieniu zarządcy sukcesyjnego z chwilą ustanowienia
 • 57. Adnotacja o wygaśnięciu zarządcy sukcesyjnego
 • 58. Obwieszczenie decyzji
 • 59. Obwieszczenie innej czynności organu
 • 60. Obwieszczenie w toku postępowania
 • 61. Adnotacja o obwieszczeniu
 • 62. Zawiadomienie stron o innej formie udostępnienia
 • 63. Powiadomienie o innej formie lub sposobie udostępnienia
 • 64. Wniosek strony o inną formę lub sposób udostępnienia
 • 65. Zarządzenie o stałym upoważnieniu do poświadczania zgodności odpisu z oryginałem
 • 66. Wzór poświadczenia
 • 67. Upoważnienie do poświadczenia zgodności odpisu z oryginałem
 • 68. Adnotacja o dokonywaniu doręczeń państwu obcemu
 • 69. Pismo przewodnie z wnioskiem o doręczenie do państwa obcego

Rozdział V. Wezwania i terminy

 • 70. Wezwanie do udziału w czynności oględzin
 • 71. Wezwanie do udziału w czynności przesłuchania świadka
 • 72. Wezwanie do złożenia wyjaśnień osobiście
 • 73. Wezwanie do złożenia wyjaśnień na piśmie
 • 74. Wezwanie do złożenia wyjaśnień za pośrednictwem pełnomocnika
 • 75. Zawiadomienie o przyjęciu wyjaśnień lub przesłuchaniu osoby w miejscu pobytu
 • 76. Postanowienie o wezwaniu do udzielenia pomocy prawnej
 • 77. Adnotacja o zastosowaniu szczególnej formy wezwania
 • 78. Wniosek o zwrot kosztów związanych z osobistym stawieniem
 • 79. Postanowienie o zwrocie kosztów związanych z osobistym stawieniem
 • 80. Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów związanych z osobistym stawieniem
 • 81. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia wyjaśnień
 • 82. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia odwołania od decyzji
 • 83. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu
 • 84. Postanowienie o odmowie przywrócenia uchybionego terminu
 • 85. Postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania
 • 86. Postanowienie o przywróceniu terminu do dokonania czynności
 • 87. Wniosek do organu o wstrzymanie wykonania decyzji
 • 88. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji skierowany do sądu
 • 89. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji
 • 90. Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania postanowienia
 • 91. Postanowienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 • 92. Ponaglenie do organu wyższego stopnia
 • 93. Ponaglenie do organu prowadzącego postępowanie
 • 94. Postanowienie o przekazaniu ponaglenia
 • 95. Postanowienie o rozpatrzeniu ponaglenia

Rozdział VI. Wszczęcie postępowania i wnioski inicjujące

 • 96. Wniosek o pozwolenie na budowę
 • 97. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 • 98. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • 99. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
 • 102. Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 • 103. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
 • 104. Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej/uczniowskich klubów sportowych
 • 105. Wniosek o wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej/ uczniowskich klubów sportowych
 • 106. Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych
 • 107. Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych
 • 108. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
 • 109. Wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
 • 110. Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • 111. Wniosek o rejestrację pojazdu nowego zakupionego za granicą
 • 112. Wniosek o rejestrację pojazdu używanego zakupionego w Polsce
 • 113. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu
 • 114. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • 115. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
 • 116. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • 117. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • 118. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • 119. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 • 120. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
 • 121. Wniosek o wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
 • 122. Wniosek o zmianę imienia, nazwiska
 • 123. Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
 • 124. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza tłumaczenia urzędowego
 • 125. Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa – przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
 • 126. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
 • 127. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia – przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
 • 128. Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
 • 129. Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 • 130. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
 • 131. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
 • 132. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
 • 133. Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu
 • 134. Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania na żądanie jednej ze stron
 • 135. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
 • 136. Zawiadomienie o połączeniu spraw
 • 137. Protokół przyjęcia ustnego wniesienia podania
 • 138. Adnotacja o pozostawieniu podania bez rozpoznania
 • 139. Wezwanie do usunięcia braków formalnych
 • 140. Uzupełnienie wniosku
 • 141. Cofnięcie wniosku
 • 142. Informacja wnioskodawcy o pozostawieniu podania bez rozpoznania
 • 143. Zawiadomienie strony o przekazaniu wniosku do organu właściwego
 • 144. Postanowienie o zwrocie podania
 • 145. Pismo do stron w sprawie możliwości poddania się mediacji
 • 146. Pouczenie o prawie do mediacji

Rozdział VII. Metryki, protokoły i adnotacje

 • 147. Wzór metryki sprawy
 • 148. Protokół przesłuchania strony
 • 149. Protokół przesłuchania świadka
 • 150. Protokół przesłuchania biegłego
 • 151. Protokół oględzin rzeczy
 • 152. Protokół oględzin miejsca
 • 153. Protokół z eksperymentu dowodowego
 • 154. Protokół rozprawy administracyjnej
 • 155. Protokół ustnego ogłoszenia decyzji
 • 156. Protokół ustnego ogłoszenia postanowienia
 • 157. Przypisek o odmowie lub braku podpisu w protokole
 • 158. Przypisek o przesłuchaniu osoby w języku obcym w protokole
 • 159. Wniosek o zezwolenie na dołączenie do protokołu zeznań na piśmie
 • 160. Adnotacja urzędowa

Rozdział VIII. Udostępnienie akt

 • 161. Wniosek o wgląd w akta sprawy
 • 162. Wniosek o wydanie kopii akt sprawy
 • 163. Adnotacja urzędowa o wglądzie strony w akta sprawy
 • 164. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych odpisów
 • 165. Postanowienie o odmowie przeglądania akt sprawy
 • 166. Postanowienie o odmowie wydania uwierzytelnionych odpisów
 • 167. Zażalenie na postanowienie o odmowie przeglądania akt sprawy

Rozdział IX. Postępowanie dowodowe i mediacyjne

 • 168. Wniosek o dopuszczenie dowodu
 • 169. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu
 • 170. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z zeznań
 • 171. Postanowienie o uzupełnieniu dowodu
 • 172. Postanowienie o niedopuszczeniu dowodu
 • 173. Protokół odebrania oświadczenia od strony
 • 174. Pouczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
 • 175. Przedłożenie dodatkowych dowodów
 • 176. Postanowienie o odmowie dopuszczenia dowodu z przesłuchania mediatora
 • 177. Przypisek o uwierzytelnienie dokumentu
 • 178. Wniosek o przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentu
 • 179. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków
 • 180. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin
 • 181. Postanowienie o powołaniu biegłego
 • 182. Wniosek o wyłączenie biegłego
 • 183. Postanowienie o wyłączeniu biegłego na żądanie biegłego
 • 184. Postanowienie o wyłączeniu biegłego na żądanie strony
 • 185. Wezwanie do okazania przedmiotu oględzin
 • 186. Postanowienie o nałożeniu grzywny
 • 187. Postanowienie o nałożeniu grzywny przez organ przeprowadzający dowód w ramach pomocy prawnej
 • 188. Postanowienie o zwolnieniu od kary grzywny
 • 189. Zawiadomienie o mediacji
 • 190. Spis czynności mediacyjnych w sprawie
 • 191. Oświadczenie o poddaniu się mediacji
 • 192. Oświadczenie mediatora o bezstronności
 • 193. Zawiadomienie o wątpliwościach co do bezstronności
 • 194. Postanowienie o odroczeniu sprawy
 • 195. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia w trybie współdziałania
 • 196. Wezwanie na posiedzenie w trybie współdziałania
 • 197. Postanowienie w sprawie ustalenia kosztów mediacji
 • 198. Wniosek strony o przeprowadzenie mediacji
 • 199. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów
 • 200. Zgłoszenie gotowości do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego (strona)

Rozdział X. Rozprawa administracyjna

 • 201. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej
 • 202. Wezwanie stron do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów
 • 203. Wezwanie świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę
 • 204. Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej
 • 205. Postanowienie o odroczeniu rozprawy administracyjnej
 • 206. Postanowienie o ukaraniu stron za niewłaściwe zachowanie

Rozdział XI. Zawieszenie postępowania

 • 207. Postanowienie o zawieszeniu postępowania – śmierć przedstawiciela ustawowego strony
 • 208. Wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu
 • 209. Zgłoszenie następców prawnych zmarłego
 • 210. Postanowienie o zawieszeniu postępowania – śmierć strony
 • 211. Postanowienie o zawieszeniu postępowania – utrata przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych
 • 212. Wniosek o zawieszenie postępowania złożony przez stronę
 • 213. Postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek strony
 • 214. Postanowienie o podjęciu postępowania
 • 215. Postanowienie o odmowie podjęcia postępowania
 • 216. Zażalenie na postanowienie o odmowie podjęcia postępowania

Rozdział XII. Decyzje, postanowienia i ugody

 • 217. Decyzja administracyjna
 • 218. Przypisek o odstąpieniu od uzasadnienia
 • 219. Decyzja o umorzeniu postępowania w całości
 • 220. Decyzja o umorzeniu postępowania w części
 • 221. Decyzja o umorzeniu postępowania z wniosku strony
 • 222. Postanowienie o zajęciu stanowiska przez organ współdziałający (opinia)
 • 223. Postanowienie o zajęciu stanowiska przez organ współdziałający (uzgodnienie)
 • 224. Zażalenie na postanowienie o zajęciu stanowiska przez organ współdziałający (uzgodnienie)
 • 225. Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam organ (zażalenie na postanowienie o zajęciu stanowiska przez organ współdziałający)
 • 226. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności
 • 227. Zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności
 • 228. Postanowienie o uzupełnieniu decyzji
 • 229. Postanowienie o sprostowaniu zamieszczonego w decyzji pouczenia
 • 230. Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego
 • 231. Postanowienie o sprostowaniu błędu rachunkowego
 • 232. Postanowienie o sprostowaniu innej omyłki
 • 233. Postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji
 • 234. Postanowienie o zmianie postanowienia
 • 235. Postanowienie o zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i ustaleniu osób winnych bezczynności
 • 236. Zażalenie na postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego
 • 237. Pismo do stron w sprawie możliwości zawarcia ugody
 • 238. Postanowienie o odroczeniu wydania decyzji
 • 239. Wzór ugody
 • 240. Protokół zawarcia ugody przez strony
 • 241. Postanowienie o zatwierdzeniu ugody
 • 242. Postanowienie o odmowie zatwierdzenia ugody

Rozdział XIII. Odwołania i zażalenia

 • 243. Odwołanie od decyzji
 • 244. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
 • 245. Adnotacja o ostateczności i prawomocności w przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania
 • 246. Adnotacja o wykonalności w przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania
 • 247. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • 248. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania
 • 249. Decyzja o zmianie zaskarżonej decyzji
 • 250. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania
 • 251. Postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania
 • 252. Cofnięcie odwołania przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy
 • 253. Decyzja organu odwoławczego o utrzymaniu decyzji w mocy
 • 254. Decyzja organu odwoławczego o uchyleniu decyzji w całości
 • 255. Wytyczne w zakresie wykładni przepisów

Rozdział XIV. Wznowienie postępowania

 • 256. Wniosek o wznowienie postępowania
 • 257. Postanowienie o wznowieniu postępowania
 • 258. Postanowienie o odmowie wznowienia postępowania
 • 259. Zażalenie na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania
 • 260. Decyzja o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej
 • 261. Decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania i orzeczeniu o istocie sprawy
 • 262. Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji
 • 263. Decyzja w sprawie zmiany dotychczasowej decyzji
 • 264. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności z urzędu
 • 265. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
 • 266. Decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji
 • 267. Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji
 • 268. Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji
 • 269. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji

Rozdział XV. Udział prokuratora

 • 270. Wniosek prokuratora o wszczęcie postępowania
 • 271. Sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej

Rozdział XVI. Zaświadczenia, skargi i petycje oraz zawiadomienia

 • 272. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • 273. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji
 • 274. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawomocnej decyzji
 • 275. Zaświadczenie
 • 276. Zaświadczenie o ostateczności decyzji
 • 277. Zaświadczenie o prawomocności decyzji
 • 278. Zaświadczenie o ostateczności i prawomocności decyzji
 • 279. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
 • 280. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
 • 281. Petycja
 • 282. Skarga
 • 283. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi
 • 284. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy
 • 285. Zawiadomienie o niezałatwieniu wniosku w terminie
 • 286. Skarga na sposób załatwienia wniosku
 • 287. Zawiadomienie strony o udzieleniu pomocy w ramach Europejskiej Współpracy Administracyjnej
 • 288. Wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o udzielenie pomocy w ramach Europejskiej Współpracy Administracyjnej
 • 289. Wniosek organu o udzielenie pomocy w ramach Europejskiej Współpracy Administracyjnej

Rozdział XVII. Opłaty i koszty postępowania

 • 290. Wezwanie do uiszczenia opłat i kosztów postępowania
 • 291. Postanowienie o zwrocie podania nieopłaconego
 • 292. Zażalenie na postanowienie o zwrocie podania nieopłaconego
 • 293. Postanowienie z żądaniem zapłaty zaliczki
 • 294. Postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania
 • 295. Wniosek strony o zwolnienie z kosztów
 • 296. Postanowienie o zwolnieniu z kosztów
 • 297. Wniosek o ulgę w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej
 • 298. Decyzja o odroczeniu terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej
 • 299. Decyzja o rozłożeniu na raty administracyjnej kary pieniężnej
 • 300. Decyzja o odroczeniu terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej
 • 301. Decyzja o umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej w całości
 • 302. Decyzja o umorzeniu w części administracyjnej kary pieniężnej
 • 303. Decyzja o umorzeniu odsetek za zwłokę w całości

Rozdział XVIII. Upoważnienia

 • 304. Upoważnienie do załatwiania spraw przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • 305. Upoważnienie do załatwiania spraw przez starostę
 • 306. Upoważnienie do załatwiania spraw przez marszałka województwa
 • 307. Upoważnienie do załatwiania spraw przez wojewodę
 • 308. Upoważnienie w formie zarządzenia
 • 309. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika do zastępowania Prezydenta/ Burmistrza/Wójta w okresie nieobecności

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 1028
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1470 g
 • ISBN: 978-83-8291-854-0
 • EAN: 9788382918540
 • Kod serwisu: 00983100

Kategorie

Tagi