Bestseller

Rozwód i separacja

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompendium praktycznej wiedzy związanej z tematyką rozwodów i separacji. Publikacja oprócz dokładnej analizy problemu zawiera również przydatne wzory pism... więcej ›

Opis książki

Kompendium praktycznej wiedzy związanej z tematyką rozwodów i separacji.

Poza tradycyjnym materialnoprawnym ujęciem rozwodu i separacji, w pracy dokonano także szczegółowego omówienia przebiegu postępowań sądowych w tych sprawach, od omówienia problematyki właściwości sądu i wniesienia powództwa po uprawomocnienie się orzeczenia.

Aktualne wydanie pozycji uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone do procedury cywilnej i KRO w 2019 i 2020 r. W zakresie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w publikacji omówiono przesłanki i przyczyny rozwodu i separacji, ze szczególnym uwzględnieniem winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Szeroko przedstawiono także sam przebieg postępowania przed sądem, z uwzględnieniem postępowania mediacyjnego.

Zaletą publikacji jest dokładne opisanie skutków rozwodu czy separacji (procesowych, ze względu na ustrój majątkowy, ze względu na winę oraz niemajątkowych) wraz ze skomentowaniem sądowego podziału majątku wspólnego małżonków.

Publikacja składa się z trzech części:

 • Komentarza tezowego zawierającego krótkie omówienie najważniejszych kwestii dotyczących poruszanego zagadnienia prawnego wraz z najważniejszym orzecznictwem.
 • Opisowego rozwinięcia syntez, czyli rozwinięcia oraz dokładnego omówienia problematyki poruszanej w części z komentarzem.
 • Wzory pism z krótkimi odesłaniami na temat właściwości miejscowej i rzeczowej sądu, opłaty sądowej, trybu postępowania oraz skargi kasacyjnej.

W zakresie formy nacisk położono na przystępność opracowania, stąd też mamy w nim do czynienia z łączeniem styli, od klasycznie rozumianego podręcznika po system prawa, w zależności od tego, która forma lepiej realizuje założenie przystępności pracy.

Komentarz jest adresowany przede wszystkim do prawników oraz aplikantów profesji prawniczych. Ze względu na język, systematykę oraz formę może być przydatny także samym małżonkom "uwikłanym" w spór małżeński.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Przedmowa

Część I. Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

A. Komentarz tezowy

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.)

 • Dział IV. Ustanie małżeństwa
 • Art. 56–61
 • Dział V. Separacja
 • Art. 611–616

B. Część opisowa

Rozdział 1. Przesłanki rozwodu

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Standard konstytucyjny
 • 3. Rozkład pożycia
  • 3.1. Zupełny rozkład pożycia
  • 3.2. Trwały rozkład pożycia
 • 4. Ciężar dowodu, działania sądu z urzędu
 • 5. Negatywne przesłanki rozwodu
  • 5.1. Dobro dziecka
  • 5.2. Zasady współżycia społecznego
  • 5.3. Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego

Rozdział 2. Przyczyny rozwodu

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zdrada małżeńska
 • 3. Agresja
 • 4. Relacje z rodziną
 • 5. Nieróbstwo
 • 6. Lekceważący stosunek do instytucji małżeństwa
 • 7. Różnica światopoglądów i charakterów
 • 8. Choroba psychiczna
 • 9. Bezpłodność
 • 10. Przeszłość małżonka
 • 11. Opuszczenie małżonka
 • 12. Nielojalność wobec małżonka
 • 13. Zmiana religii
 • 14. Inne przyczyny

Rozdział 3. Wina rozkładu pożycia małżeńskiego

 • 1. Pojęcie winy
 • 2. Wina przed rozkładem pożycia
 • 3. Wina po rozkładzie pożycia
 • 4. Retorsje
 • 5. Przebaczenie
 • 6. Orzekanie o winie
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Wina wyłączna
  • 6.3. Zaniechanie orzekania o winie
  • 6.4. Uzupełnienie wyroku
  • 6.5. Postępowanie apelacyjne

Rozdział 4. Kognicja sądu

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zasada integralności wyroku
  • 2.1. Integralność wyroku na tle rozstrzygnięć nieobligatoryjnych
  • 2.2. Integralność wyroku na tle rozstrzygnięć obligatoryjnych
  • 2.3. Opłaty od żądań dodatkowych
  • 2.4. Skarga kasacyjna a integralność wyroku
 • 3. Władza rodzicielska
  • 3.1. Określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
  • 3.2. Władza rodzicielska obojga rodziców
  • 3.3. Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców
   • 3.3.1. Wybór rodzica
   • 3.3.2. Nakaz wydania dziecka
  • 3.4. Istota rozstrzygnięcia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej
   • 3.4.1. Powierzenie władzy a zarząd majątkiem
   • 3.4.2. Określenie uprawnień i obowiązków
  • 3.5. Rodzina zastępcza
 • 4. Kontakty z dzieckiem
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Postacie kontaktów z dzieckiem
  • 4.3. Zasady uregulowania sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem
   • 4.3.1. Prymat woli rodziców
   • 4.3.2. Dobro dziecka
   • 4.3.3. Rozsądne życzenia dziecka
   • 4.3.4. Odpowiednie stosowanie
  • 4.4. Ograniczenie utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem
  • 4.5. Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem
  • 4.6. Zobowiązanie rodziców
  • 4.7. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia
  • 4.8. Egzekucja kontaktów
 • 5. Alimenty na małoletnie dzieci
 • 6. Rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania
  • 6.3. Eksmisja
  • 6.4. Definitywne rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu
   • 6.4.1. Uwagi ogólne
   • 6.4.2. Podział wspólnego mieszkania
   • 6.4.3. Przyznanie mieszkania jednemu z małżonków
 • 7. Podział majątku
 • 8. Dochodzenie alimentów między małżonkami w procesie o rozwód

Rozdział 5. Separacja

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Podobieństwa rozwodu i separacji
 • 3. Różnice między rozwodem a separacją
 • 4. Separacja na zgodny wniosek
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Przesłanki uwzględnienia wniosku
 • 5. Zbieg żądań rozwodu i separacji
 • 6. Skutki separacji
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Skutki jak przy rozwodzie
  • 6.3. Skutki zachowujące elementy małżeństwa
  • 6.4. Skutki ze względu na zasady słuszności
 • 7. Zniesienie separacji

Część II. Przebieg spraw o rozwód lub o separację

A. Komentarz tezowy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

Tytuł VII. Postępowania odrębne

 • Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 425–435

Rozdział 2. Sprawy o rozwód lub o separację

 • Art. 436–446

B. Część opisowa

Rozdział 1. Właściwość oraz skład sądu

 • 1. Właściwość rzeczowa
 • 2. Właściwość miejscowa
  • 2.1. Właściwość miejscowa w sprawach o rozwód lub o separację na żądanie jednego z małżonków
  • 2.2. Właściwość miejscowa w sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków
 • 3. Przekazanie sprawy sądowi właściwemu
 • 4. Skład sądu

Rozdział 2. Tryb postępowania

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Postępowanie w sprawach o rozwód lub o separację na żądanie jednego z małżonków jako postępowanie odrębne
 • 3. Strony postępowania
  • 3.1. Legitymacja czynna
  • 3.2. Udział prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich
  • 3.3. Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu
  • 3.4. Interwencja uboczna
  • 3.5. Pełnomocnictwo w sprawach o rozwód lub o separację

Rozdział 3. Wszczęcie postępowania

 • 1. Pismo wszczynające postępowanie
  • 1.1. Pozew o rozwód lub o separację (sporną)
  • 1.2. Wniosek o separację niesporną
  • 1.3. Opłata od pisma wszczynającego postępowanie
  • 1.4. Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  • 1.5. Tryb uzupełniania braków formalnych
  • 1.6. Skutki wniesienia i doręczenia pozwu
 • 2. Kumulacja roszczeń
 • 3. Zmiana powództwa
 • 4. Cofnięcie pozwu i wniosku
  • 4.1. Cofnięcie pozwu
  • 4.2. Cofnięcie wniosku o separację niesporną
 • 5. Niedopuszczalność powództwa wzajemnego o rozwód lub o separację

Rozdział 4. Rozprawa

 • 1. Wyłączenie jawności w sprawach o rozwód lub o separację
 • 2. Niestawiennictwo stron i jego konsekwencje
  • 2.1. Niestawiennictwo powoda
  • 2.2. Niestawiennictwo pozwanego
  • 2.3. Grzywna za nieusprawiedliwione niestawiennictwo
 • 3. Informacyjne przesłuchanie stron i wysłuchanie małoletniego
  • 3.1. Informacyjne przesłuchanie stron
  • 3.2. Wysłuchanie małoletniego
 • 4. Protokół rozprawy

Rozdział 5. Mediacja w postępowaniu o orzeczenie rozwodu lub separacji

 • 1. Poprzednie uregulowania
 • 2. Warunki dopuszczalności
 • 3. Przedmiot mediacji
 • 4. Osoba mediatora
 • 5. Postępowanie mediacyjne
  • 5.1. Wszczęcie postępowania
  • 5.2. Przebieg postępowania
  • 5.3. Rozstrzygnięcia sądu związane z mediacją

Rozdział 6. Zawieszenie i umorzenie postępowania

 • 1. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 440 KPC
  • 1.1. Przesłanki zawieszenia
  • 1.2. Skład sądu i wymogi formalne
 • 2. Zawieszenie postępowania z innych przyczyn
 • 3. Umorzenie zawieszonego postępowania
 • 4. Umorzenie postępowania w razie śmierci jednego z małżonków
  • 4.1. Obligatoryjność umorzenia
  • 4.2. Zakaz kontynuowania postępowania z udziałem następców prawnych

Rozdział 7. Postępowanie dowodowe

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Obligatoryjność postępowania dowodowego
 • 3. Cel postępowania dowodowego
 • 4. Środki dowodowe
  • 4.1. Wywiad środowiskowy
  • 4.2. Świadkowie
   • 4.2.1. Niemożność bycia świadkiem
   • 4.2.2. Prawo do odmowy zeznań
  • 4.3. Dokumenty
   • 4.3.1. Dokumenty urzędowe
   • 4.3.2. Dokumenty prywatne
  • 4.4. Opinie
   • 4.4.1. Opinia biegłego
   • 4.4.2. Opinia opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
  • 4.5. Dokumenty inne niż zawierające tekst oraz inne środki dowodowe
  • 4.6. Przesłuchanie stron
   • 4.6.1. Obligatoryjność dowodu z przesłuchania stron
   • 4.6.2. Ograniczenie postępowania dowodowego

Rozdział 8. Zasada wyłączności postępowania o rozwód lub o separację

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Roszczenia alimentacyjne w sprawie o rozwód lub o separację
  • 2.1. Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na wypadek orzeczenia rozwodu lub separacji
  • 2.2. Zasądzenie alimentów
 • 3. Zbieg postępowania o rozwód lub o separację z innymi postępowaniami
  • 3.1. Niedopuszczalność odrębnego postępowania w sprawach o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty
   • 3.1.1. Uwagi ogólne
   • 3.1.2. Zbieg postępowania o rozwód lub o separację z postępowaniem o zaspokojenie potrzeb rodziny i alimenty
  • 3.2. Niedopuszczalność odrębnego postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej i kontaktów
   • 3.2.1. Uwagi ogólne
   • 3.2.2. Zbieg postępowania o rozwód lub o separację z postępowaniem dotyczącym władzy rodzicielskiej i kontaktów

Rozdział 9. Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód lub o separację

 • 1. Cel postępowania
 • 2. Przebieg postępowania
  • 2.1. Wszczęcie postępowania
  • 2.2. Właściwość i skład sądu
  • 2.3. Orzekanie w przedmiocie zabezpieczenia
 • 3. Sposoby zabezpieczenia w sprawach o alimenty
 • 4. Inne wypadki zabezpieczenia
  • 4.1. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych (art. 755 KPC)
   • 4.1.1. Uwagi ogólne
   • 4.1.2. Zabezpieczenie nowacyjne i zawieszenie postępowania egzekucyjnego
   • 4.1.3. Uregulowanie sposobu roztaczania pieczy
   • 4.1.4. Doręczenie postanowienia
  • 4.2. Sposób zabezpieczenia roszczeń przewidziany w art. 756 KPC

Rozdział 10. Wyrokowanie

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Wydanie wyroku
  • 2.1. Zamknięcie rozprawy
  • 2.2. Zasada związania sądu żądaniem i zasada bezpośredniości
   • 2.2.1. Zasada związania sądu żądaniem
   • 2.2.2. Zasada bezpośredniości
  • 2.3. Narada nad wyrokiem i ogłoszenie wyroku
   • 2.3.1. Narada nad wyrokiem
   • 2.3.2. Ogłoszenie wyroku
  • 2.4. Uzasadnienie wyroku
   • 2.4.1. Przesłanki sporządzenia uzasadnienia wyroku
   • 2.4.2. Wymogi co do treści uzasadnienia wyroku
   • 2.4.3. Termin sporządzenia uzasadnienia
   • 2.4.4. Podpisanie uzasadnienia i jego doręczenie
  • 2.5. Zasada związania sądu wyrokiem
 • 3. Wyrok zaoczny
  • 3.1. Przesłanki wydania wyroku zaocznego
   • 3.1.1. Przesłanki pozytywne i negatywne
   • 3.1.2. Kwestie szczególne dotyczące wyroku zaocznego w sprawach o rozwód lub o separację
  • 3.2. Uzasadnienie i doręczenie wyroku zaocznego
  • 3.3. Uchylenie wyroku zaocznego z urzędu
  • 3.4. Sprzeciw od wyroku zaocznego
   • 3.4.1. Termin do wniesienia sprzeciwu i wymogi formalne sprzeciwu
   • 3.4.2. Skutki wniesienia sprzeciwu
 • 4. Rektyfikacja wyroku
  • 4.1. Sprostowanie wyroku
  • 4.2. Uzupełnienie wyroku
  • 4.3. Wykładnia wyroku

Rozdział 11. Postępowanie odwoławcze w sprawach o rozwód lub o separację

 • 1. Apelacja jako odwoławczy środek dewolutywny
 • 2. Dopuszczalność apelacji
 • 3. Wymogi formalne apelacji i termin do jej wniesienia
  • 3.1. Wymogi formalne
  • 3.2. Opłata od apelacji
  • 3.3. Termin do wniesienia apelacji
 • 4. Zakres rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy
 • 5. Zakaz reformationis in peius
 • 6. Orzeczenia sądu II instancji
  • 6.1. Wyrok oddalający apelację
  • 6.2. Wyrok reformatoryjny
  • 6.3. Orzeczenie kasatoryjne
  • 6.4. Uzasadnianie orzeczeń kończących postępowanie odwoławcze

Część III. Skutki rozwodu

Rozdział 1. Procesowe skutki rozwodu

 • 1. Rozszerzona skuteczność wyroku
 • 2. Powaga rzeczy osądzonej (res iudicata)
  • 2.1. Powaga rzeczy osądzonej wyroku uwzględniającego powództwo
  • 2.2. Powaga rzeczy osądzonej wyroku oddalającego powództwo
 • 3. Możliwość wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia
  • 3.1. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej
  • 3.2. Skarga o wznowienie postępowania
  • 3.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • 4. Koszty postępowania w wyroku rozwodowym
  • 4.1. Zasady orzekania o kosztach
  • 4.2. Znaczenie rozstrzygnięcia co do kwestii winy i żądania rozwodu dla orzeczenia o kosztach
  • 4.3. Koszty od pozostałych roszczeń

Rozdział 2. Skutki rozwodu ze względu na ustrój majątkowy

 • 1. Ustanie ustawowej wspólności majątkowej
  • 1.1. Przekształcenie wspólności we współwłasność
  • 1.2. Udziały w majątku
  • 1.3. Wyrok orzekający rozwód jako podstawa wpisu w księdze wieczystej
  • 1.4. Uchylenie zakazów
  • 1.5. Dochodzenie wierzytelności
  • 1.6. Ustanie wspólności a odpowiedzialność małżonków za zobowiązania
  • 1.7. Wpływ rozwodu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 • 2. Ustanie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Podział dorobków
  • 2.3. Zmniejszenie obowiązku
  • 2.4. Legitymacja procesowa

Rozdział 3. Skutki rozwodu ze względu na winę

 • 1. Obowiązek alimentacyjny byłych małżonków
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Konstytucyjny wymiar obowiązku
  • 1.3. Kontynuacja obowiązku
  • 1.4. Zwykły obowiązek alimentacyjny
  • 1.4.1. Odmowa pomocy społecznej
  • 1.5. Obowiązek rozszerzony
   • 1.5.1. Uwagi ogólne
   • 1.5.2. Pogorszenie sytuacji
   • 1.5.3. Swoboda sędziowska
   • 1.5.4. Niezawinione przyczynienie się do rozkładu pożycia
   • 1.5.5. Zgodność z Konstytucją RP
  • 1.6. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
  • 1.7. Przedłużenie obowiązku
   • 1.7.1. Uwagi ogólne
   • 1.7.2. Wyjątkowe okoliczności
   • 1.7.3. Okres przedłużenia
  • 1.8. Odesłanie do obowiązku alimentacyjnego między krewnymi
 • 2. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • 3. Prawo byłego małżonka do renty rodzinnej

Rozdział 4. Niemajątkowe skutki rozwodu

 • 1. Rozwód a rozwiązanie przysposobienia
 • 2. Powrót do poprzedniego nazwiska
 • 3. Wpływ rozwodu na domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki

Część IV. Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

A. Komentarz tezowy

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)
Art. 43
Art. 45–46

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1576 ze zm.)
Art. 566–567

B. Część opisowa

Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 2. Tryby podziału majątku wspólnego

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Podział majątku wspólnego przed sądem polubownym
 • 3. Podział majątku wspólnego w postępowaniu procesowym
 • 4. Podział majątku wspólnego w postępowaniu nieprocesowym
 • 5. Podział majątku wspólnego w postępowaniu pojednawczym
 • 6. Podział majątku wspólnego w postępowaniu mediacyjnym

Rozdział 3. Podmioty postępowania o podział majątku wspólnego

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Sąd
  • 2.1. Jurysdykcja krajowa
   • 2.1.1. Jurysdykcja krajowa wyłączna
   • 2.1.2. Jurysdykcja krajowa fakultatywna
   • 2.1.3. Jurysdykcja krajowa konieczna
   • 2.1.4. Jurysdykcja krajowa wynikająca z umów międzynarodowych i prawa unijnego
  • 2.2. Prawo właściwe dla spraw o podział majątku wspólnego
  • 2.3. Właściwość sądu
   • 2.3.1. Właściwość rzeczowa
   • 2.3.2. Właściwość miejscowa
   • 2.3.3. Przekazanie sprawy innemu sądowi (art. 683 w zw. z art. 567 § 3 KPC)
   • 2.3.4. Właściwość delegacyjna
   • 2.3.5. Właściwość umowna
   • 2.3.6. Właściwy wydział sądu rejonowego
  • 2.4. Skład sądu
 • 3. Uczestnicy postępowania
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. Wnioskodawca
   • 3.2.1. Osoby posiadające udział w majątku wspólnym
   • 3.2.2. Nabywca udziału w majątku wspólnym
   • 3.2.3. Skarb Państwa
   • 3.2.4. Wierzyciel małżonka lub jego następców prawnych
   • 3.2.5. Prokurator
   • 3.2.6. Rzecznik Praw Obywatelskich
   • 3.2.7. Rzecznik Praw Dziecka
   • 3.2.8. Organizacja pozarządowa
   • 3.2.9. Syndyk upadłości
   • 3.2.10. Konkubent małżonka
  • 3.3. Uczestnicy

Rozdział 4. Całkowity a częściowy podział majątku wspólnego

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Uzupełniający podział majątku wspólnego
 • 3. Częściowy podział majątku wspólnego a postanowienie częściowe

Rozdział 5. Wszczęcie postępowania

 • 1. Wniosek o podział majątku wspólnego
  • 1.1. Dokładnie określone żądanie
  • 1.2. Fakty uzasadniające żądanie
  • 1.3. Powinność wskazania dowodów
  • 1.4. Okoliczności uzasadniające właściwość sądu
  • 1.5. Inne elementy składowe wniosku
  • 1.6. Zabezpieczenie wniosku
  • 1.7. Wykazanie przez wnioskodawcę uprawnienia do wniesienia wniosku
  • 1.8. Warunki formalne wniosku
 • 2. Kumulacja żądań (art. 567 § 3 w zw. z art. 689 KPC)

Rozdział 6. Zakres kognicji sądu I instancji

 • 1. Ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
 • 2. Ustalenie nieważności umowy majątkowej małżeńskiej
 • 3. Ustalenie składu i wartości majątku wspólnego
  • 3.1. Ustalenie składu majątku wspólnego
  • 3.2. Ustalenie wartości majątku wspólnego
 • 4. Spory rozstrzygane na podstawie art. 685 w zw. z art. 567 § 3 KPC
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Spory o istnienie uprawnienia do żądania podziału majątku wspólnego
  • 4.3. Spory o przynależność określonych przedmiotów do majątku wspólnego
 • 5. Rozstrzyganie o roszczeniach ubocznych (art. 45 KRO, art. 567 § 1 KPC, art. 567 § 3 w zw. z art. 686 KPC)
  • 5.1. Zagadnienia ogólne
  • 5.2. Rozliczenia dokonywane na podstawie art. 45 KRO
  • 5.3. Rozliczenia dokonywane na podstawie art. 686 w zw. z art. 567 § 3 KPC
   • 5.3.1. Wprowadzenie
   • 5.3.2. Roszczenia z tytułu posiadania przedmiotów
   • 5.3.3. Roszczenia z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów
   • 5.3.4. Roszczenia z tytułu poczynionych na majątek wspólny nakładów
   • 5.3.5. Roszczenia z tytułu spłaconych długów
 • 6. Rozstrzyganie o żądaniu stwierdzenia bezskuteczności rozporządzenia przez małżonka udziałem w przedmiocie należącym do majątku wspólnego

Rozdział 7. Podział majątku wspólnego

 • 1. Sposoby podziału majątku wspólnego
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Wniosek co do sposobu podziału majątku wspólnego
  • 1.3. Kolejność stosowania sposobów podziału majątku wspólnego
  • 1.4. Podział majątku wspólnego w naturze
  • 1.5. Przyznanie majątku wspólnego jednemu małżonkowi
  • 1.6. Podział cywilny majątku wspólnego
 • 2. Okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie, co każde z małżonków ma otrzymać z majątku wspólnego
 • 3. Spłaty i dopłaty

Rozdział 8. Rodzaje postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu o podział majątku wspólnego

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Postanowienia pozytywne i negatywne
 • 3. Postanowienia konstytutywne i deklaratywne
 • 4. Postanowienia wyodrębnione ze względu na zakres rozstrzygnięcia
  • 4.1. Postanowienia całościowe (pełne)
  • 4.2. Postanowienia częściowe
  • 4.3. Postanowienie wstępne
  • 4.4. Postanowienia końcowe
  • 4.5. Postanowienia uzupełniające
  • 4.6. Postanowienia łączne
 • 5. Postanowienie działowe wydane na podstawie zgodnego wniosku uczestników a ugoda sądowa zawarta w sprawie o podział majątku wspólnego

Rozdział 9. Zagadnienia szczególne postępowania o podział majątku wspólnego

 • 1. Przebieg postępowania
  • 1.1. Postępowanie przed sądem I instancji
   • 1.1.1. Orzekanie o wydaniu rzeczy
  • 1.2. Postępowanie apelacyjne
   • 1.2.1. Zakaz reformationis in peius
  • 1.3. Postępowanie kasacyjne
  • 1.4. Wznowienie postępowania
 • 2. Koszty postępowania

Część V. Wzory pism

Wzory pism

 • 1. Pozew o rozwód (bez orzekania o winie)
 • 2. Pozew o rozwód (z winy pozwanego)
 • 3. Pozew o separację (z winy pozwanego)
 • 4. Wniosek o orzeczenie separacji
 • 5. Wniosek o zniesienie separacji

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sądowe Komentarze Tematyczne
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 808
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 1100 g
 • ISBN: 978-83-8235-180-4
 • EAN: 9788382351804
 • Kod serwisu: 00888700

Kategorie