System kontroli zarządczej w JST. Praktyczne ujęcie. Dokumentacja. Wnioski

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,20 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie standardów kontroli zarządczej wraz z praktycznymi wzorami dokumentów. Tematyka ujęta w opracowaniu stanowi wskazówkę dla jednostek przygotowujących wewnętrzne regulacje w tym zakresie oraz materiał badawczy dla słuchaczy studiów podyplomowych. W... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe omówienie standardów kontroli zarządczej wraz z praktycznymi wzorami dokumentów.

Tematyka ujęta w opracowaniu stanowi wskazówkę dla jednostek przygotowujących wewnętrzne regulacje w tym zakresie oraz materiał badawczy dla słuchaczy studiów podyplomowych. W opracowaniu kompleksowo połączona została wiedza teoretyczna dotycząca podejmowanych zagadnień, jak również doświadczenia zawodowe autorki.

W książce zawarte zostały wzory dokumentów sprawdzone w praktyce i uzupełnione o najnowsze przepisy i zagadnienia tj. budżet obywatelski, procedury dla osób z niepełnosprawnościami, a także regulacje związane ze stosowaniem RODO w odniesieniu do poszczególnych standardów kontroli zarządczej.

Publikacja zawiera także szereg zagadnień, które do tej pory nie zostały poruszone w innych publikacjach, a niewątpliwie wchodzą w skład systemu kontroli zarządczej i są jego nieodłączną częścią. Są to między innymi:

 • wizualizacja i promocja w jednostce,
 • system zarządzania kryzysowego,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • motywacja pracowników,
 • wartościowanie pracy,
 • komunikacja jednostki ze społecznością lokalną,
 • zadania publiczne w dobie pandemii.

W publikacji zawarte zostały także wzory procedur wewnętrznych dotyczących polityki szkoleniowej, zespołu ds. kontroli zarządczej, budżetu obywatelskiego, mobbingu, polityki antykorupcyjnej czy badania satysfakcji klientów ze świadczonych usług.

Opracowanie przygotowane zostało przez autorkę, która przełożyła swoje doświadczenie zawodowe na szereg dokumentów, wzorów i instrukcji składających się na system kontroli zarządczej w jednostce. W publikacji przedstawione zostało znaczenie prawidłowo funkcjonującego środowiska wewnętrznego, a także roli pracowników, a przede wszystkim kierownika jednostki w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej.

Publikacja kierowana jest przede wszystkim do kadry kierowniczej i specjalistów w jednostkach samorządu terytorialnego, koordynatorów kontroli zarządczej, kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Będzie pomocna również słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, oraz finansów publicznych i administracji.

Spis treści

Rozdział I. Standardy kontroli zarządczej w JST

 • 1. Środowisko wewnętrzne
  • 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych
   • 1.1.1. Istota wizerunku urzędnika
   • 1.1.2. Zasady etyczne i savoir vivre'u
   • 1.1.3. Korespondencja służbowa
   • 1.1.4. Wizytówki
  • 1.2. Kompetencje zawodowe
   • 1.2.1. Zintegrowany system kwalifikacji
   • 1.2.2. Uczenie się przez całe życie
   • 1.3. Struktura organizacyjna jednostki
  • 1.4. Delegowanie uprawnień
 • 2. Cele i zarządzanie ryzykiem
  • 2.1. Misja
  • 2.2. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji
  • 2.3. Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko
 • 3. Mechanizmy kontroli
  • 3.1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
  • 3.2. Nadzór, ciągłość działalności, ochrona zasobów
  • 3.3. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
 • 4. Informacja i komunikacja
  • 4.1. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • 4.2. Techniki gromadzenia danych
 • 5. Monitorowanie i ocena
  • 5.1. Samoocena kontroli zarządczej
  • 5.2. Audyt wewnętrzny
  • 5.3. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Rozdział II. System kontroli zarządczej w JST

Rozdział III. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w systemie kontroli zarządczej

 • 1. Cele i rodzaje kontroli
 • 2. Zadania Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie kontroli JST
 • 3. Nieprawidłowości wskazywane przez RIO w zakresie wykonywania kontroli zarządczej
 • 4. Czynności w trakcie i po zakończeniu kontroli
 • 5. Funkcja kontrolna komisji rady gminy, powiatu, sejmiku

Rozdział IV. Zarządzanie kryzysowe w systemie kontroli zarządczej

 • 1. Istota i cele zarządzania kryzysowego
 • 2. Zadania starosty w zakresie zarządzania kryzysowego
 • 3. Zadania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie zarządzania kryzysowego
 • 4. Plan zarządzania kryzysowego

Rozdział V. Budżet zadaniowy i obywatelski jako instrumenty kontroli zarządczej

 • 1. Budżet zadaniowy
  • 1.1. Cele budżetu zadaniowego
  • 1.2. Budżet zadaniowy w sprawowaniu kontroli zarządczej
 • 2. Budżet obywatelski w nowym zarządzaniu publicznym
  • 2.1. Korzyści z wprowadzenia budżetu obywatelskiego

Rozdział VI. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki

 • 1. Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • 2. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • 3. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej
 • 4. Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Rozdział VII. Ewaluacja dokumentów i programów strategicznych w odniesieniu do celów i zadań JST

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Przebieg ewaluacji
 • 3. Korzyści z ewaluacji
 • 4. Techniki ewaluacji
 • 5. Ewaluacja w praktyce

Rozdział VIII. Komunikacja marketingowa JST

 • 1. Public relations
 • 2. Przykłady symboli w JST
 • 3. Promocja
 • 4. Wizualizacja
  • 4.1. Znaczenie kolorów w systemie wizualizacji
  • 4.2. Logo

Rozdział IX. Rola zespołu ds. kontroli zarządczej w procesie zarządzania jednostką

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Typy zespołów oraz role w zespole
 • 3. Model kierownika menedżera

Rozdział X. Plan urlopów jako warunek realizacji standardu ciągłość działalności

 • 1. Zasady tworzenia planu urlopu
 • 2. Udzielanie urlopów
 • 3. Elektroniczne wnioski urlopowe

Rozdział XI. Kapitał ludzki jako niezbędny czynnik kontroli zarządczej

 • 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • 2. Motywacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • 3. Wartościowanie pracy

Rozdział XII. Wykorzystanie wyników samooceny kontroli zarządczej w celu usprawnienia zarządzania jednostką

 • 1. Proces przygotowania samooceny
 • 2. Analiza wyników samooceny kontroli zarządczej
 • 3. Wnioski oraz proponowane działania naprawcze

Rozdział XIII. Standardy usług społecznych

 • 1. Cel tworzenia i wdrażania standardów usług społecznych
 • 2. Metodologia procesu standaryzacji usług

Rozdział XIV. Koordynator ds. dostępności w jednostce

 • 1. Charakterystyka koordynatora ds. dostępności
 • 2. Katalog osób ze szczególnymi potrzebami
 • 3. Zapewnianie dostępności przez podmioty publiczne
 • 4. Plan działania oraz obowiązki sprawozdawcze

Rozdział XV. Rola konsultacji społecznych w komunikacji JST ze społecznością lokalną

Rozdział XVI. Elementy kontroli zarządczej w przykładowych zadaniach realizowanych przez samorząd gminny

 • 1. Urządzanie i utrzymanie placów zabaw
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Kontrole placów zabaw wynikające z przepisów i Polskich Norm
  • 1.3. Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw podczas stanu epidemii
 • 2. Realizacja zadań gminy przez sołectwa
  • 2.1. Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy
  • 2.2. Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego
 • 3. Kontrola zarządcza a zadania realizowane przez JST

Rozdział XVII. Zlecanie zadań publicznych w dobie pandemii

 • 1. Zakres realizowanych zadań publicznych
 • 2. Zmiany w przepisach dotyczące realizacji zadań przez organizacje pozarządowe
 • 3. Monitoring zadania publicznego
 • 4. Kontrola zadania publicznego – sprawozdanie z realizacji zadania

Rozdział XVIII. Projektowana nowelizacja ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej

Rozdział XIX. Wzory dokumentów

 • 1. Kodeks etyki pracownika samorządowego
 • 2. Deklaracja przyjęcia do stosowania Kodeksu etyki radnego
 • 3. Uchwała w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela miasta/gminy/powiatu
 • 4. Zarządzenie w sprawie polityki szkoleniowej pracowników
 • 5. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 • 6. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania korupcji
 • 7. Regulamin udzielania i odwoływania upoważnień i pełnomocnictw
 • 8. Zarządzenie w sprawie zasad planowania urlopów
 • 9. Ankieta badająca satysfakcję klientów
 • 10. Instrukcja obiegu dokumentów w urzędzie
 • 11. Regulamin korzystania z placu zabaw
 • 12. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zarządzania kryzysowego
 • 13. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności
 • 14. Zarządzenia w sprawie wprowadzenia logo
 • 15. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej
 • 16. Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania badania satysfakcji i motywacji pracowników
 • 17. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej
 • 18. Kodeks etyki kontrolera wewnętrznego
 • 19. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej
 • 20. Zarządzenie w sprawie zmian organizacji pracy na czas stanu epidemii
 • 21. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa
 • 22. Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • 23. Procedury i zasady obsługi osób z niepełnosprawnością
 • 24. Zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego
 • 25. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej
 • 26. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia standaryzacji dokumentacji kontroli zarządczej

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 312
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 500 g
 • ISBN: 978-83-8128-051-8
 • EAN: 9788381280518
 • Kod serwisu: 00920400

Kategorie