Nowość Bestseller

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego + wzory do pobrania

 • 199,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Poradnik przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne będą spotykały się podczas całego okresu wykonywania swojego mandatu... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego.

Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne będą spotykały się podczas całego okresu wykonywania swojego mandatu.

W vademecum opisujemy wszystkie najważniejsze aspekty pracy radnego, poczynając od kwestii objęcia mandatu i określenia praw i obowiązków radnego, a także przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady i sejmiku, poprzez pracę radnego w komisjach, aż do przedstawienia zaplecza administracyjnego, którym dysponuje w ramach sprawowanego mandatu.

Dzięki naszej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak wygląda sesja rady i na czym polega praca radnego związana z działalnością prawotwórczą, ustanawiającą akty prawa lokalnego;
 • jak zapewnić odpowiednie finansowanie zadań publicznych, w ramach posiadanych dochodów własnych bądź dzięki wsparciu zewnętrznemu;
 • jak komunikować się z otoczeniem w ramach konsultacji i partycypacji społecznej;
 • w jakim zakresie organy samorządowe podlegają działaniom kontrolnym i nadzorczym;
 • jakie są konsekwencje naruszenia przepisów antykorupcyjnych w zakresie łączenia mandatu radnego z określonymi funkcjami lub podejmowania określonych działalności;
 • kiedy i jakie informacje radny powinien umieścić w oświadczeniu majątkowym oraz z czym wiąże się niezłożenie oświadczenia w terminie;
 • w jakich sytuacjach można mówić o naruszeniu dóbr osobistych radnego oraz jakie prawa ma radny jako osoba publiczna;
 • jak korzystać z prawa do informacji publicznej – w zależności od tego, czy radny jest adresatem wniosku o informację publiczną czy wnioskodawcą jej udostępnienia.

Każdy radny powinien poznać obszary swojej nowej działalności i znać zasady m.in.: uchwalania statutu gminy, ustalania wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta) oraz przyjmowania sprawozdań z jego działalności. To do kompetencji rady gminy należy także powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta, uchwalanie budżetu gminy, a następnie rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

Wiele miejsca w książce poświęcono ograniczeniom związanym z wykonywaniem mandatu radnego. Dotyczy to m.in. zakazu nawiązywania stosunku pracy w urzędzie gminy, powiatu i województwa samorządowego, w którym uzyskał mandat. Mandatu radnego nie można także łączyć z pełnieniem funkcji kierownika bądź zastępcy kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, posła, senatora, wojewody, wicewojewody lub z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku konieczne jest złożenie przez radnego wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego, niezłożenie tego wniosku skutkuje zrzeczeniem się mandatu. Ograniczenia dotyczą także zawierania z radnym umów cywilnoprawnych czy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

W publikacji nie zabrakło także informacji o zasadach, na jakich przysługują radnemu diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Ponieważ ten zakres aktywności radnego dostarcza wielu wątpliwości i jest często analizowany, przedstawiamy w książce najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.

Najważniejsze zalety prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki to:

 • praktyczny charakter opisujący prawa i obowiązki radnych, uzupełniony przykładami i gotowymi wzorami dokumentów,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • przykłady postępowań i opisy faktycznych sytuacji, w który znaleźli się radni minionej kadencji,
 • gotowe projekty uchwał, pism czy zaświadczeń związanych w pełnieniem funkcji radnego,
 • uwzględnienie orzecznictwa.

Konstrukcja książka została tak przygotowana, aby stanowiła podręczny przewodnik dla każdego radnego, niezależnie od tego, czy jest nowo wybranym radnym, czy już pełnił mandat

Spis treści

O Autorach

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Uzyskanie mandatu radnego

 • 1. Potwierdzenie uzyskania mandatu radnego
 • 2. Zwołanie sesji inauguracyjnej
 • 3. Porządek obrad sesji inauguracyjnej, uzupełnienie porządku obrad
 • 4. Prowadzenie obrad
 • 5. Ślubowanie radnych
 • 6. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady (sejmiku)
 • 7. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
 • 8. Zgłaszanie kandydatur
 • 9. Procedura głosowania i wybór komisji skrutacyjnej
 • 10. Potwierdzenie wyboru przewodniczącego
 • 11. Ślubowanie wójta
 • 12. Wzory
  • 12.1. Zaświadczenie o wyborze radnego gminy
  • 12.2. Zaświadczenie o wyborze radnego powiatu
  • 12.3. Zaświadczenie o wyborze radnego województwa
  • 12.4. Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego rady gminy
  • 12.5. Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru starosty
  • 12.6. Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego rady powiatu

Rozdział II. Prawa i obowiązki radnego

 • 1. Obowiązki radnego
  • 1.1. Godne, rzetelne i uczciwe wykonywanie obowiązków
  • 1.2. Dobro mieszkańców
  • 1.3. Prawo do informacji
  • 1.4. Diety i zwrot kosztów podróży
   • 1.4.1. Radny gminy
   • 1.4.2. Radny powiatu
   • 1.4.3. Radny sejmiku
  • 1.5. Zwrot kosztów podróży
 • 2. Ochrona stosunku pracy radnego
  • 2.1. Cel ochrony stosunku pracy radnego
  • 2.2. Gwarancja zachowania stosunku pracy po wygaśnięciu mandatu
 • 3. Ograniczenia dotyczące radnego
  • 3.1. Zakaz nawiązywania stosunku pracy w urzędzie gminy, powiatu i województwa samorządowego
  • 3.2. Zakaz łączenia mandatu radnego z pełnieniem określonych funkcji
  • 3.3. Zakaz zawierania z radnym umów cywilnoprawnych
  • 3.4. Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć lub otrzymywania darowizn mogących podważać zaufanie wyborców do wykonywania mandatu
  • 3.5. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy
  • 3.6. Zakaz posiadania pakietu udziałów lub akcji
 • 4. Kluby radnych
  • 4.1. Zasady i proces tworzenia klubów
  • 4.2. Reprezentacja klubów w komisji rewizyjnej
 • 5. Wzory
  • 5.1. Uchwała w sprawie diet dla radnych rady gminy
  • 5.2. Uchwała w sprawie diet dla radnych rady powiatu
  • 5.3. Uchwała w sprawie diet dla radnych sejmiku województwa
  • 5.4. Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym gminy
  • 5.5. Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu
  • 5.6. Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym województwa
  • 5.7. Uchwała w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
  • 5.8. Regulamin Klubu Radnych

Rozdział III. Prawa i obowiązki przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady (sejmiku)

 • 1. Skrócenie kadencji przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady (sejmiku)
  • 1.1. Rezygnacja
  • 1.2. Odwołanie
 • 2. Zadania przewodniczącego rady (sejmiku)
  • 2.1. Zwoływanie sesji
  • 2.2. Procedura zwoływania nadzwyczajnej sesji rady (sejmiku)
  • 2.3. Przewodniczenie sesji i uprawnienia porządkowe
  • 2.4. Podpisywanie uchwał
  • 2.5. Piecza nad organizacją ciał kolegialnych
  • 2.6. Zadania kontrolne
  • 2.7. Reprezentowanie rady (sejmiku)
  • 2.8. Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych
  • 2.9. Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec wójta
  • 2.10. Uprawnienia przewodniczącego względem radnych
  • 2.11. Sporządzanie protokołu
  • 2.12. Uprawnienia względem pracowników urzędu
  • 2.13. Zawiadamianie o przeszkodzie w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta
 • 3. Zadania wiceprzewodniczącego

Rozdział IV. Komisje rady

 • 1. Komisje stałe i doraźne
 • 2. Skład komisji stałych i doraźnych
 • 3. Praca komisji stałych i doraźnych
 • 4. Komisja rewizyjna
  • 4.1. Zakres działania komisji
  • 4.2. Członkowie komisji
 • 5. Komisja skarg, wniosków i petycji
 • 6. Komisja bezpieczeństwa i porządku
 • 7. Wzory
  • 7.1. Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku
  • 7.2. Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
  • 7.3. Zarządzenie Starosty w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i porządku

Rozdział V. Administracyjne zaplecze pracy radnego

 • 1. Obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń rady (sesje i komisje)
  • 1.1. Sesje
   • 1.1.1. Zawiadomienie o sesji
   • 1.1.2. Organizacja obrad
   • 1.1.3. Przebieg obrad
  • 1.2. Komisje
   • 1.2.1. Zawiadomienie o komisji
   • 1.2.2. Organizacja obrad
   • 1.2.3. Przebieg obrad
 • 2. Wspieranie radnych w sprawowaniu mandatu
  • 2.1. Zapewnienie obsługi sekretariatu przewodniczącego i wiceprzewodniczących
  • 2.2. Kluby radnych
  • 2.3. Obsługa medialna
  • 2.4. Obsługa delegacji
  • 2.5. Obsługa prawna
  • 2.6. Upoważnienie do przetwarzania danych/upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych
  • 2.7. Dieta i koszty podróży służbowych
 • 3. Wzory
  • 3.1. Wzór protokołu z posiedzenia komisji
  • 3.2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • 3.3. Wzór ewidencji obecności radnych na posiedzeniach komisji

Rozdział VI. Proces uchwałodawczy w radzie gminy/powiatu

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zadania rady w sferze uchwałodawczej
  • 2.1. Zadania wyłączne rady gminy
  • 2.2. Zadania rady powiatu
 • 3. Sesje rady gminy/powiatu
  • 3.1. Pierwsza sesja rady
  • 3.2. Zawiadamianie członków rady o sesjach
 • 4. Porządek obrad
 • 5. Stanowienie prawa w gminie
 • 6. Stanowienie prawa w powiecie
 • 7. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
 • 8. Inicjatywa uchwałodawcza
 • 9. Głosowanie
 • 10. Akty prawa miejscowego, uwagi ogólne
 • 11. Treść i przedmiot uchwały
 • 12. Nadzór nad stanowieniem aktów prawa miejscowego

Rozdział VII. Finanse samorządowe

 • 1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące finansów JST
  • 1.1. Europejska Karta Samorządu Lokalnego
  • 1.2. Finansowanie JST w Konstytucji RP
  • 1.3. Przepisy rangi ustawowej regulujące kwestię finansowania JST
  • 1.4. Kontrola finansów samorządowych
 • 2. Budżet JST jako podstawowa instytucja finansów samorządowych
  • 2.1. Pojęcie budżetu JST i treść uchwały
  • 2.2. Dochody JST
  • 2.3. Wydatki w budżecie JST
  • 2.4. Przychody i rozchody
 • 3. Uchwała budżetowa JST
  • 3.1. Szczegółowość planu
  • 3.2. Tworzenie projektu uchwały budżetowej
   • 3.2.1. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
   • 3.2.2. Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej
  • 3.3. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej przez RIO
 • 4. Wieloletnia prognoza finansowa JST
  • 4.1. Elementy WPF
  • 4.2. Przyjęcie WPF
 • 5. Procedura budżetowa JST
  • 5.1. Uchwalanie budżetu JST
  • 5.2. Wykonywanie budżetu JST
  • 5.3. Zasady wykonywania budżetu JST
  • 5.4. Sprawozdania z wykonywania budżetu JST

Rozdział VIII. Nadzór i kontrola

 • 1. Kontrola a nadzór w administracji publicznej
 • 2. Rodzaje kontroli i nadzoru
 • 3. Kontrola i nadzór wewnętrzny w JST
 • 4. Kontrola i nadzór zewnętrzny w samorządzie terytorialnym
 • 5. Inne narzędzia kontrolne

Rozdział IX. Konsultacje i partycypacja społeczna

 • 1. Istota i znaczenie konsultacji społecznych
 • 2. Konsultacje społeczne w przepisach prawnych
 • 3. Inne formy konsultacji i partycypacji społecznej
 • 4. Panel obywatelski
 • 5. Raport o stanie gminy, powiatu, województwa
 • 6. Jednostki pomocnicze
 • 7. Młodzieżowa rada
 • 8. Rada seniorów

Rozdział X. Realizacja zadań publicznych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań publicznych
 • 3. Realizacja zadań publicznych przez spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
 • 4. Zlecanie zadań publicznych podmiotom zewnętrznym (NGO lub podmioty prywatne)
  • 4.1. Powierzanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym i organizacjom pożytku publicznego
  • 4.2. Zlecanie zadań podmiotom z sektora prywatnego
 • 5. Współtworzenie zadań publicznych
 • 6. Monitoring realizacji zadań publicznych

Rozdział XI. Oświadczenia majątkowe radnych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zasady wypełniania oświadczenia majątkowego
  • 2.1. Treść oświadczenia majątkowego radnego
   • 2.1.1. Środki pieniężne i nieruchomości
   • 2.1.2. Udziały i akcje
 • 3. Majątek nabyty od Skarbu Państwa bądź samorządu
 • 4. Działalność gospodarcza
 • 5. Stanowiska zajmowane w spółkach
 • 6. Dochody
 • 7. Mienie ruchome
 • 8. Zobowiązania
 • 9. Część B. Majątek osobisty i majątek wspólny małżonków
 • 10. Tryb i forma składania oświadczeń majątkowych
 • 11. Sankcje za niezłożenie oświadczenia majątkowego
  • 11.1. Ewidencja oświadczeń majątkowych
  • 11.2. Załączane dokumenty i odpowiedzialność za ich treść
 • 12. Kontrola oświadczeń majątkowych
  • 12.1. Rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w procesie kontroli oświadczeń majątkowych
  • 12.2. Skutki złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia majątkowego

Rozdział XII. Przepisy antykorupcyjne

 • 1. Zakaz zatrudniania radnego w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim oraz kontynuowania zatrudnienia z osobami, które uzyskały mandat
  • 1.1. Stosunek pracy – cechy szczególne
 • 2. Zakaz sprawowania funkcji kierowniczych w gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostkach organizacyjnych
 • 3. Zakaz powierzania radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • 4. Zakaz podejmowania zajęć oraz zakaz otrzymywania darowizn mogących podważyć zaufanie
  • 4.1. Zakaz podejmowania zajęć mogących podważyć zaufanie
  • 4.2. Zakaz otrzymywania darowizn mogących podważyć zaufanie
 • 5. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego
  • 5.1. Prowadzenie działalności gospodarczej
  • 5.2. Zarządzanie działalnością gospodarczą
  • 5.3. Wykorzystanie mienia
 • 6. Najem, wieczyste użytkowanie gruntów JST w świetle zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia JST
 • 7. Zakaz łączenia mandatu radnego
 • 8. Wygaśnięcie mandatu radnego – procedura
  • 8.1. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu
  • 8.2. Możliwość zaskarżenia uchwały o wygaśnięciu mandatu
 • 9. Wzór uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy

Rozdział XIII. Ochrona dóbr osobistych radnego

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Ochrona dóbr osobistych
 • 3. Dobra osobiste JST
 • 4. Ochrona wizerunku radnego
 • 5. Naruszenie dóbr osobistych w prasie
 • 6. Podawanie nieprawdziwych danych i naruszenie dóbr osobistych w czasie kampanii wyborczej
 • 7. Zniesławienie
 • 8. Zniewaga

Rozdział XIV. Wykonywanie mandatu radnego a dostęp do informacji publicznej

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Konstytucyjne i ustawowe podstawy dostępu do informacji publicznej
 • 3. Zasady i tryb udostępniania informacji w ustawie o dostępie do informacji publicznej
  • 3.1. Definicja i katalog informacji publicznej
  • 3.2. Nadużycie prawa do informacji
  • 3.3. Udostępnianie informacji przetworzonej
  • 3.4. Przesłanka szczególnej istotności dla interesu publicznego
  • 3.5. Powszechne udostępnienie informacji za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
  • 3.6. Procedura udostępnienia informacji publicznej na wniosek
  • 3.7. Procedura odmowy udostępnienia informacji publicznej
  • 3.8. Wgląd do dokumentów urzędowych
   • 3.8.1. Odmowa wglądu do dokumentów urzędowych – przykłady w orzecznictwie
   • 3.8.2. Wgląd do dokumentów wewnętrznych i innych
 • 4. Dostęp do informacji z zakresu finansów publicznych
 • 5. Formy jawności
 • 6. Inne informacje jawne z mocy prawa
 • 7. Tajemnice wyznaczające granice prawa do informacji publicznej i inne ograniczenia jej dostępności
  • 7.1. Tajemnica przedsiębiorcy
  • 7.2. Tajemnica zamówień publicznych
  • 7.3. Tajemnica postępowania administracyjnego
  • 7.4. Tajemnica pomocy społecznej
  • 7.5. Tajemnica skarbowa
  • 7.6. Prywatność jako przesłanka odmowy dostępu do informacji
  • 7.7. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • 8. Wzory
  • 8.1. Wzór wniosku radnego o udostępnienie informacji publicznej
  • 8.2. Wzór pisma informującego o nieposiadaniu wnioskowanej informacji publicznej
  • 8.3. Wzór pisma przewodniego przy udostępnieniu informacji publicznej
  • 8.4. Wzór powiadomienia o terminie udostępnienia informacji

Rozdział XV. Uprawnienia informacyjne radnego

 • 1. Prawo do informacji
  • 1.1. Uzyskiwanie informacji i materiałów
  • 1.2. Wstęp do pomieszczeń
  • 1.3. Wgląd w działalność podmiotu zobowiązanego
 • 2. Ograniczenia uprawnienia informacyjnego
 • 3. Niedopuszczalność regulowania trybu realizacji uprawnień informacyjnych przez podmioty zobowiązane
 • 4. Niedopuszczalność skargi do sądu administracyjnego w przypadku braku realizacji żądań informacyjnych radnego
 • 5. Tryb skargowo-wnioskowy a uprawnienia informacyjne radnych
 • 6. Realizacja uprawnień informacyjnych a dostęp do informacji publicznej

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • Zaświadczenia o wyborze radnego gminy/powiatu/województwa,
 • Uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego rady gminy,
 • Uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru starosty,
 • Uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego rady powiatu,
 • Uchwały w sprawie diet dla radnych rady gminy/powiatu,
 • Uchwały w sprawie diet dla radnych sejmiku województwa,
 • Uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym gminy/powiatu/województwa,
 • Uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
 • Regulaminu Klubu Radnych,
 • Protokołu z posiedzenia komisji,
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencji obecności radnych na posiedzeniach komisji,
 • Uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy,
 • Wniosku radnego o udostępnienie informacji publicznej,
 • Pisma informującego o nieposiadaniu wnioskowanej informacji publicznej,
 • Pisma przewodniego przy udostępnieniu informacji publicznej,
 • Powiadomienia o terminie udostępnienia informacji.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 322
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 530 g
 • ISBN: 978-83-8356-509-5
 • EAN: 9788383565095
 • Kod serwisu: 0A012500

Kategorie