Nowość

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta miasta + wzory do pobrania

 • 229,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny zbiór najważniejszych informacji oraz regulacji o kluczowych prawach i obowiązkach każdego wójta, burmistrza, prezydenta. Vademecum wskazuje sposoby postępowania w problematycznych sytuacjach, a także zawiera najnowsze orzecznictwo oraz wzory uchwał i zaświadczeń do pobrania... więcej ›

Opis książki

Najnowsze na rynku opracowanie dotyczące niemal wszystkich regulacji prawnych określających obszary działania wójtów, burmistrzów, prezydentów. To przede wszystkim zagadnienia ustrojowe gmin – podział kompetencji między organem stanowiącym, jakim jest rada gminy a organem wykonawczym, jakim jest wójt, burmistrz, prezydent jego rola i stosunki z radą oraz aparatem pracowniczym.

Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego we wszystkich sferach działalności gminy. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy więc w Vademecum nie mogło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komunalnymi, a także gospodarki komunalnej rozumianej w szczególności jako działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Spośród licznych aspektów z zakresu gospodarki komunalnej autorzy szczegółowo przedstawili formy organizacyjno – prawne tej działalności oraz najważniejsze dziedziny tej gospodarki: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, gospodarkę mieszkaniową oraz planowanie przestrzenne.

Treść książki obejmuje także problematykę prawa pracy i zagadnień pracowniczych z punktu widzenia wójta, burmistrza, prezydenta zarówno jako pracownika, jak i kierownika urzędu – pracodawcy pracowników samorządowych.

Nabywając książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu informacje o kluczowych prawach i obowiązkach każdego wójta, burmistrza, prezydenta;
 • praktyczną pomoc w codziennej pracy lokalnych włodarzy (zaczynając od podstawowych zagadnień ustrojowych tj. kim jest wójt i jaka jest jego pozycja w strukturze gminy, na formach współpracy ze społecznością lokalną kończąc);
 • wskazanie sposobów postępowania w newralgicznych sytuacjach (np. związanych z łączeniem funkcji m.in. jako organu wykonawczego, organu podatkowego czy zwierzchnika gminnych jednostek organizacyjnych);
 • wskazówki działania uwzględniające najnowsze orzecznictwo.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, to:

 • zbiór praktycznych informacji opisujących funkcję wójta,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskich interpretacji wybranych zagadnień,
 • skład autorski gwarantujący rzetelne opracowanie zagadnień.

W książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na między innymi następujące pytania:

 • jak wygląda relacja pomiędzy wójtem a radą gminy;
 • w jakich sprawach wójt występuję również jako kierownik urzędu stanu cywilnego;
 • jakie elementy powinny zawierać akty prawa miejscowego;
 • w jakich okolicznościach wójt nie otrzyma absolutorium;
 • czy nie złożenie ślubowania wiąże się automatycznie z utratą mandatu;
 • czy każde przestępstwo popełnione przez wójta oznacza usunięcie z funkcji;
 • na czym polega odpowiedzialność wójta z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • czy wójt podlega ustawie o pracownikach samorządowych;
 • dlaczego wójt nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta miasta to pozycja wydawnicza, która powinna się znaleźć na biurku każdej osoby pełniącej funkcję organu wykonawczego gminy.

Spis treści

Wykaz skrótów

O autorach

O kancelarii

Wstęp

Rozdział I. Status prawny burmistrza

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Wybór burmistrza – tryb wyboru
 • 3. Niepołączalność mandatu burmistrza (incompatibilitas)
 • 4. Kadencja burmistrza
 • 5. Zawieszenie i wygaśnięcie mandatu burmistrza
  • 5.1. Zawieszenie mandatu burmistrza
  • 5.2. Wygaśnięcie mandatu burmistrza
 • 6. Obowiązkowe oświadczenia burmistrza
  • 6.1. Oświadczenie lustracyjne
  • 6.2. Oświadczenia majątkowe
 • 7. Rygory antykorupcyjne
  • 7.1. Rygory antykorupcyjne w ustawie o samorządzie gminnym
  • 7.2. Rygory antykorupcyjne w tzw. ustawie antykorupcyjnej

Rozdział II. Prawne aspekty przejęcia władzy w gminie

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Moment przejęcia władzy i wybór najbliższych współpracowników
 • 3. (Dys)kontynuacja prac zapoczątkowanych przez poprzednika
 • 4. Ważność upoważnień i pełnomocnictw
 • 5. Audyt prawny wybranych obszarów działalności gminy

Rozdział III. Wójt, burmistrz, prezydent jako organ władzy publicznej

 • 1. Polityk czy menedżer?
 • 2. Organ wykonawczy gminy
 • 3. Organ administracji w indywidualnych sprawach
 • 4. Kierownik urzędu gminy
 • 5. Kierownik urzędu stanu cywilnego
 • 6. Organ podatkowy
 • 7. Zwierzchnik kierowników jednostek organizacyjnych gminy
 • 8. Zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy w jednoosobowych spółkach prawa handlowego
 • 9. Organ oświatowy
 • 10. Zarządzający gminną gospodarką nieruchomościami

Rozdział IV. Uprawnienia pracownicze wójta, burmistrza, prezydenta

 • 1. Wójt, burmistrz, prezydent jako szczególny pracownik samorządowy
 • 2. Pracodawca wójta
 • 3. Szczególne uprawnienia pracownicze wójta
  • 3.1. Urlop bezpłatny w związku z wyborem na stanowisko wójta
  • 3.2. Dodatkowe składniki wynagrodzenia wójta
  • 3.3. Delegacja służbowa
 • 4. Okres przejściowy w związku z nową kadencją

Rozdział V. Statut gminy i regulamin organizacyjny urzędu gminy

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Statut gminy
 • 3. Regulamin organizacyjny urzędu gminy

Rozdział VI. Stosunki między radą gminy a wójtem, burmistrzem, prezydentem

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Procedura uchwałodawcza
 • 3. Uchwalanie budżetu
 • 4. Gospodarowanie mieniem gminy
 • 5. Stosunki pomiędzy burmistrzem a przewodniczącym rady gminy
  • 5.1. Sesje rady gminy
  • 5.2. Podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy względem burmistrza
 • 6. Ustalanie wynagrodzenia burmistrza
 • 7. Inne przypadki działalności burmistrza wymagające współdziałania z radą gminy
 • 8. Absolutorium oraz wotum zaufania
  • 8.1. Raport o stanie gminy
  • 8.2. Wotum zaufania
 • 9. Rada gminy a pracownicy urzędu gminy podlegli burmistrzowi
 • 10. Referendum w sprawie odwołania organów gminy jako rozwiązanie konfliktu między radą gminy a burmistrzem

Rozdział VII. Relacje wójta z zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych

 • 1. Wójt – zadania, kompetencje
 • 2. Zastępca wójta
 • 3. Sekretarz gminy
 • 4. Skarbnik gminy
 • 5. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Rozdział VIII. Współpraca ze społecznością lokalną

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Konsultacje społeczne
 • 3. Budżet obywatelski
 • 4. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
 • 5. Referendum lokalne
 • 6. Organizacje pozarządowe
 • 7. Skargi, wnioski i petycje
 • 8. Jednostki pomocnicze gminy
 • 9. Młodzieżowa rada gminy
 • 10. Gminna rada seniorów

Rozdział IX. Współpraca gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Formy współdziałania
 • 3. Związki międzygminne, związki powiatowo-gminne, związki metropolitalne
  • 3.1. Związki międzygminne
  • 3.2. Związki powiatowo-gminne
  • 3.3. Związki metropolitalne
 • 4. Porozumienia samorządowe
 • 5. Stowarzyszenia gmin
 • 6. Współpraca międzynarodowa

Rozdział X. Akty prawa miejscowego

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Akty prawa miejscowego w hierarchii źródeł prawa
 • 3. Rodzaje aktów prawa miejscowego
 • 4. Formy aktów prawa miejscowego
 • 5. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego oraz ich wejście w życie
 • 6. Zasady techniki prawodawczej w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego
 • 7. Praktyczne aspekty tworzenia prawa miejscowego

Rozdział XI. Odpowiedzialność wójta za finanse gminy

 • 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu i absolutorium
 • 2. Dyscyplina finansów publicznych
 • 3. Odpowiedzialność wójta z tytułu dyscypliny finansów publicznych

Rozdział XII. Nadzór i kontrola nad działalnością gmin

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Nadzór wojewody
  • 2.1. Prawo do wskazania, że uchwałę rady gminy lub zarządzenie wójta wydano z naruszeniem prawa, które nie jest istotne i nie wymaga stwierdzenia nieważności
  • 2.2. Prawo do zaskarżenia uchwał rady gminy lub zarządzeń wójta do sądu administracyjnego w razie upływu terminu do samodzielnego stwierdzenia nieważności
  • 2.3. Prawo do wydania zarządzenia zastępczego
  • 2.4. Prawo do wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zawieszenie organów gminy i ustanowienie zarządu komisarycznego w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy
  • 2.5. Prawo wezwania wójta do zaprzestania naruszeń w przypadku powtarzającego się naruszenia Konstytucji RP lub ustaw, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – prawo do wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta
 • 3. Nadzór i kontrola RIO
  • 3.1. Udział RIO w procedurze uchwalania budżetu
  • 3.2. Udział RIO w procedurze przyjmowania wieloletniej prognozy finansowej
  • 3.3. Udział RIO w procedurze udzielania absolutorium dla wójta
  • 3.4. Udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
  • 3.5. Przebieg kontroli
  • 3.6. Raport o stanie gospodarki finansowej gminy
  • 3.7. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • 4. Nadzór Prezesa Rady Ministrów
 • 5. Uprawnienia Sejmu
 • 6. Kontrola NIK
 • 7. Kontrola sądowoadministracyjna

Rozdział XIII. Gospodarka komunalna

 • 1. Zakres rzeczowy gospodarki komunalnej
 • 2. Sposoby wykonywania gospodarki komunalnej i formy organizacyjno-prawne podmiotów tej gospodarki
  • 2.1. Uwagi wprowadzające
  • 2.2. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
  • 2.3. Spółki prawa handlowego
  • 2.4. Wybór sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej
 • 3. Przekształcenia podmiotów gospodarki komunalnej
 • 4. Prywatyzacja gospodarki komunalnej
 • 5. Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje na roboty budowlane i usługi

Rozdział XIV. Gminna gospodarka odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami
 • 3. Instalacje komunalne (IK)
 • 4. Zlecanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
 • 5. Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach
 • 6. Pozostałe uchwały regulujące kształt gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • 7. Zadania burmistrza w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 • 8. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • 9. Gminna gospodarka nieczystościami ciekłymi

Rozdział XV. Gospodarka mieszkaniowa w gminach

 • 1. Zadania własne gminy
  • 1.1. Zadanie własne gminy w zakresie mieszkaniowym
  • 1.2. Podstawowe pojęcia z zakresu gminnej gospodarki mieszkaniowej
 • 2. Gminny zasób mieszkaniowy
  • 2.1. Składniki gminnego zasobu mieszkaniowego
  • 2.2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
  • 2.3. Zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy
  • 2.4. Zasady ustalania czynszów za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  • 2.5. Obowiązki stron umowy najmu lokali mieszkalnych
   • 2.5.1. Obowiązki wynajmującego
   • 2.5.2. Obowiązki najemcy
   • 2.5.3. Obowiązki i prawa stron umowy najmu po jego zakończeniu
 • 3. Sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych. Wspólnoty mieszkaniowe
  • 3.1. Sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych
  • 3.2. Ustalenie ceny lokalu mieszkalnego
  • 3.3. Odrębna własność samodzielnych lokali mieszkalnych
  • 3.4. Wspólnoty mieszkaniowe
   • 3.4.1. Istota i rodzaje wspólnot
   • 3.4.2. Kompetencje organów wspólnoty mieszkaniowej
   • 3.4.3. Koszty zarządu nieruchomością wspólną
   • 3.4.4. Coroczne zebrania właścicieli lokali
 • 4. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, Społeczne Agencje Najmu oraz ustawa „lokal za grunt"
  • 4.1. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe
  • 4.2. Społeczna Agencja Najmu
  • 4.3. Ustawa „lokal za grunt"
 • 5. Wstępowanie w stosunek najmu

Rozdział XVI. Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna w gminie

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
 • 3. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
 • 4. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • 4.1. Procedura podjęcia uchwały
  • 4.2. Niezbędna treść regulaminu
 • 5. Przygotowywanie i zatwierdzanie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Taryfa – pojęcie
  • 5.3. Wniosek taryfowy
  • 5.4. Procedura związana z zatwierdzeniem taryfy i wejście w życie taryfy
  • 5.5. Charakter prawny taryfy

Rozdział XVII. Planowanie przestrzenne gminy

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Plan ogólny zamiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • 3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego po zmianach – zintegrowany plan inwestycyjny na wniosek inwestora (ZPI)
 • 4. Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) po zmianach – obszary uzupełnienia zabudowy
 • 5. Uchwała reklamowa
 • 6. Miejscowy plan rewitalizacji
 • 7. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym gminy
 • 8. Rejestr urbanistyczny

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Są to m.in.:

 • projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta,
 • projekty uchwał w sprawie powołania i odwołania skarbnika gminy,
 • projekt wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej,
 • projekty zarządzenia w sprawie powołania i odwołania zastępcy wójta,
 • projekt zarządzenia w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do prowadzenia określonych spraw gminy,
 • projekt zarządzenia w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do prowadzenia określonych spraw gminy,
 • projekt zarządzenia w sprawie upoważnienia pracownika urzędu (w tym zastępcy wójta) do wydawania decyzji administracyjnych,
 • projekt upoważnienia do składania w imieniu gminy oświadczeń woli,
 • projekt pełnomocnictwa dla kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
 • projekt uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego,
 • projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze,
 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 266
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 430 g
 • ISBN: 978-83-8356-547-7
 • EAN: 9788383565477
 • Kod serwisu: 0A013300

Kategorie