Poradnik dla Wykonawcy. Jak wygrać przetarg? Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, umowy

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne źródło wiedzy w zakresie przetargów. Odbiorca znajdzie tu odpowiedzi na pytania jakie są tryby zamówień, wszystko na temat dokumentów przetargowych oraz jak wygląda kształtowanie umów i co zrobić aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem. W książce znajdują się... więcej ›

Opis książki

Praktyczne źródło wiedzy w zakresie przetargów.

Odbiorca znajdzie tu odpowiedzi na pytania jakie są tryby zamówień, wszystko na temat dokumentów przetargowych oraz jak wygląda kształtowanie umów i co zrobić aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem.

W książce znajdują się omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • tryby zamówień – jakie są, kiedy stosuję się daną formę postępowania, warunki, jak dokonać wyboru trybu,
 • dokumenty przetargowe – rodzaje, co jest wymagane, jak powinna być prowadzona,
 • kształtowaniem umów na gruncie ustawy.

Publikacja zawiera instrukcję pomagające osiągnąć cel jakim jest wygrana przetargu. Nie zabrakło również wskazówek i informacji z tej dziedziny wiedzy.

Nadaje się zarówno dla osób dopiero rozpoczynających działania w zakresie przetargów, jak i dla osób bardziej doświadczonych chcących ugruntować oraz poszerzyć swoją wiedzę.

Publikacja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, czyli do każdego kto interesuje się tytułowym zagadnieniem. Szczególnie kierowany jest do praktyków prawa, ekonomistów oraz przedsiębiorców. 

Spis treści

Wykaz skrótów

Część I. Postępowanie powyżej wartości unijnych. Uprawnienia wykonawcy w zakresie przygotowania postępowania

Rozdział 1. Kwoty progów unijnych i ich konsekwencje w stosowaniu ustawy

Rozdział 2. Nowe zasady udzielania zamówień publicznych – zasada efektywności ekonomicznej

Rozdział 3. Obowiązki zamawiającego w zakresie szacowania wartości zamówienia w związku z kwotą, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz ewentualnym unieważnieniem postępowania

Rozdział 4. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

Rozdział 5. Forma elektroniczna pod rygorem nieważności

Rozdział 6. Oferta

 • 1. Forma prawna wyjaśnień treści oferty
 • 2. Oświadczenie „wstępne" konsorcjum
 • 3. Odrzucenie oferty opatrzonej podpisem zaufanym w postępowaniu od progów unijnych
 • 4. Podpisywanie elektroniczne ofert i dokumentów
 • 5. Forma i postać pełnomocnictwa
 • 6. Zasady składania ofert za pośrednictwem miniPortalu
 • 7. Konieczność użycia w komunikacji wykonawcy z zamawiającym podpisu elektronicznego
 • 8. Postać elektronicznej gwarancji zabezpieczeniowej
 • 9. Oferta z podpisem kwalifikowanym a pełnomocnictwo z podpisem zaufanym
 • 10. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 PrZamPubl w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne (tzw. krajowym)
 • 11. Termin i forma złożenia oświadczenia z art. 125 ust. 1 PrZamPubl
 • 12. Forma złożenia oferty w trybie podstawowym a elektronizacja postępowania

Rozdział 7. Narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej

Rozdział 8. Środki komunikacji elektronicznej

 • 1. Przesłanki odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej
 • 2. Alternatywne narzędzia, urządzenia lub formaty plików
 • 3. Stosowane środki komunikacji elektronicznej
 • 4. Wymagania dotyczące środków komunikacji elektronicznej
 • 5. Narzędzia elektroniczne stosowane w zamówieniach na roboty budowlane lub konkursach

Rozdział 9. Publikatory w postępowaniach wszczynanych za pomocą ogłoszeń. Zmiany ogłoszeń. Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach. Roczne plany postępowań i ich zmiany

 • 1. Publikatory
 • 2. Ogłoszenia – forma
 • 3. Miejsce udostępniania ogłoszeń
 • 4. Wstępne ogłoszenie informacyjne
 • 5. Zmiana ogłoszenia

Rozdział 10. Praktyczne wskazówki dla wykonawców w świetle SWZ oraz orzecznictwa KIO

 • 1. Nowe zasady opisu przedmiotu zamówienia
 • 2. Przedmiotowe środki dowodowe a obowiązki wykonawcy
 • 3. Certyfikaty
 • 4. Zasady żądania przedmiotowych środków dowodowych
 • 5. Wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych
 • 6. Wykluczenia obligatoryjne
 • 7. Wykluczenia fakultatywne
 • 8. Samooczyszczenie
 • 9. Okresy wykluczenia
 • 10. Warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert. Udostępnienie zasobów przez wykonawców. Podmiotowe środki dowodowe
  • 10.1. Katalog warunków udziału w postępowaniu
  • 10.2. Rejestr zawodowy lub handlowy
  • 10.3. Zasoby podmiotu trzeciego
  • 10.4. Ocena i badanie podmiotów udostępniających zasoby
  • 10.5. Odpowiedzialność za szkodę
  • 10.6. Obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
  • 10.7. Uzupełnianie zasobów osób trzecich
  • 10.8. Termin do złożenia oświadczenia
  • 10.9. Podmiotowe środki dowodowe
  • 10.10. Oświadczenie
  • 10.11. Procedura odwrócona
  • 10.12. Uprawnienia wykonawcy
  • 10.13. Obowiązek wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów mających potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  • 10.14. Różnica między kryteriami oceny ofert a warunkami udziału w postępowaniu
  • 10.15. Kryteria oceny ofert
  • 10.16. Opis kryteriów
  • 10.17. Przedmiot zamówienia a kryteria
  • 10.18. Kryteria jakościowe
 • 11. Wadium – wniesienie, zwrot, zatrzymanie – nowe regulacje
  • 11.1. Wadium
  • 11.2. Zwrot i zatrzymanie wadium
 • 12. Projektowane postanowienia umowy a uprawnienia wykonawcy
 • 13. Obowiązek wyjaśnienia treści SWZ a dobre praktyki zamawiających
 • 14. Zmiana SWZ a uprawnienia wykonawców

Rozdział 11. Tryby udzielania zamówień publicznych. Przesłanki zastosowania trybu. Terminy składania ofert

 • 1. Artykuł 129
 • 2. Przetarg nieograniczony
 • 3. Tryb podstawowy
 • 4. Negocjacje z ogłoszeniem
 • 5. Dialog konkurencyjny
 • 6. Partnerstwo innowacyjne
 • 7. Liczba partnerów
 • 8. Negocjacje bez ogłoszenia
 • 9. Zamówienie z wolnej ręki

Część II. Obowiązki wykonawcy dotyczące przygotowania i składania ofert w postępowaniu powyżej wartości unijnych

Rozdział 1. Wstępne konsultacje rynkowe

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Cel WKR
 • 3. Sposób przeprowadzenia WKR
 • 4. Informacja o zamiarze przeprowadzenia WKR
 • 5. Wzorcowe dokumenty

Rozdział 2. Wykluczenie wykonawcy biorącego udział w przygotowaniu postępowania. Wybrane zagadnienia

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Różnica pomiędzy formą elektroniczną oferty a postacią elektroniczną opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpisanie oferty
 • 3. Wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Różnica pomiędzy udziałem w konsorcjum a byciem podwykonawcą
  • 3.1. Konsorcjum
  • 3.2. Podwykonawcy

Część III. Badanie i ocena ofert

Rozdział 1. Procedura odwrócona

Rozdział 2. Obowiązki zamawiającego w zakresie wyjaśniania treści oferty oraz poprawianie omyłek w treści oferty

Rozdział 3. Omyłki lub błędy w ofercie dotyczące podatku od towarów i usług (VAT)

Część IV. Prawa i obowiązki wykonawcy w procedurze do wartości unijnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego – wybrane zagadnienia

Rozdział 1. Odesłanie do przepisów działu II

Rozdział 2. Rodzaje ogłoszeń zawieranych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowe zamieszczanie ogłoszenia

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Zamieszczanie ogłoszeń
 • 3. Dodatkowe umieszczenie ogłoszenia
 • 4. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Rozdział 3. Tryb podstawowy jako novum w dotychczasowym postępowaniu

 • 1. Tryb podstawowy – wariantowość
 • 2. Ogłoszenie
 • 3. SWZ albo OPiW – wymagane dokumenty zamówienia
 • 4. Przedmiot negocjacji
 • 5. Zakres prowadzonych negocjacji
 • 6. Dostęp do dokumentów postępowania (art. 280 PrZamPubl)
 • 7. Zawartość SWZ (art. 281 PrZamPubl)
 • 8. Zawartość opisu potrzeb i wymagań (art. 282 PrZamPubl)
 • 9. Termin składania ofert (art. 283 PrZamPubl)
 • 10. Wniosek o wyjaśnienie dokumentów zamówienia (art. 284 PrZamPubl)
 • 11. Zebranie wykonawców (art. 285 PrZamPubl)
 • 12. Dopuszczalność zmiany dokumentów zamówienia (art. 286 PrZamPubl)
 • 13. Wybór oferty najkorzystniejszej – wariant II i III (art. 287 PrZamPubl)
 • 14. Ograniczenie liczby wykonawców zaproszonych do składania ofert (art. 288 PrZamPubl)
 • 15. Zaproszenie wykonawców do negocjacji ofert (art. 289 PrZamPubl)
 • 16. Prowadzenie negocjacji – zasady (art. 290 PrZamPubl)
 • 17. Poufność ofert i prowadzonych negocjacji (art. 291 PrZamPubl)
 • 18. SWZ – treść ostateczna (art. 292 PrZamPubl)
 • 19. Zakończenie negocjacji oraz zaproszenie do składania ofert dodatkowych albo ostatecznych (art. 293 PrZamPubl)
 • 20. Elementy zaproszenia do składania ofert (art. 294 PrZamPubl)
 • 21. Zaproszenia do składania ofert ostatecznych (art. 295 PrZamPubl)
 • 22. Złożenie oferty dodatkowej (art. 296 PrZamPubl)

Rozdział 4. Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Odesłanie do właściwych przepisów (art. 304 PrZamPubl)
 • 2. Przesłanki zastosowania trybu (art. 305 PrZamPubl)
 • 3. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (art. 306 PrZamPubl)

Rozdział 5. Obowiązki zamawiającego związane z wyborem najkorzystniejszej oferty

 • 1. Termin związania ofertą (art. 307 PrZamPubl)
 • 2. Aukcja elektroniczna (art. 308 PrZamPubl)
 • 3. Ogłoszenie (art. 309 PrZamPubl)
 • 4. Unieważnienie postępowania (art. 310 PrZamPubl)

Część V. Zamówienia klasyczne oraz konkursy do 130 000 zł

Część VI. Kształtowanie projektowanych postanowień umowy na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych. Wykonywanie umowy

Rozdział 1. Przepisy KC mające zastosowanie na gruncie PrZamPubl

Rozdział 2. Znaczenie klauzul abuzywnych dla zamawiającego

Rozdział 3. Obligatoryjne postanowienia umów

Rozdział 4. Obligatoryjne postanowienia umów w zakresie robót budowlanych. Minimalna treść umowy. Zapłata dla podwykonawców

 • 1. Porównanie przepisów
 • 2. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Rozdział 5. Klauzule waloryzacyjne w umowie o roboty budowlane i innych umowach

 • 1. Klauzule waloryzacyjne – obowiązek zamawiających
 • 2. Konstrukcja klauzuli waloryzacyjnej

Rozdział 6. Prawo opcji

Rozdział 7. Zaliczki i częściowe płatności

 • 1. Udzielanie zaliczek
 • 2. Częściowe płatności – obowiązki zamawiającego

Rozdział 8. Elementy ogłoszenia o wykonaniu umowy. Uprawnienia wykonawcy

Rozdział 9. Zmiana umowy

 • 1. Istotna zmiana umowy
 • 2. Zmiany umowy niewymagające prowadzenia nowego postępowania

Rozdział 10. Przesłanki odstąpienia od umowy

 • 1. Uprawnienie do jednostronnego odstąpienia od umowy przez zamawiającego
 • 2. Artykuł 456 ust. 1 pkt 2 – fakultatywne odstąpienie od umowy

Rozdział 11. Unieważnienie umowy

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Katalog przesłanek unieważnienia umowy
 • 3. Uprawnienie Prezesa UZP
 • 4. Uprawnienie wykonawcy

Rozdział 12. Zawieranie umów na podwykonawstwo

 • 1. Umowa o podwykonawstwo
 • 2. Zakazane postanowienia
 • 3. Sposób zawierania umów
 • 4. Płatności

Część VII. Jak wygrać przetarg – praktyczne wskazówki

Indeks

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 490
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 600 g
 • ISBN: 978-83-8291-050-6
 • EAN: 9788382910506
 • Kod serwisu: 00936000

Kategorie