Finansowanie i zarządzanie oświatą samorządową + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 141,75 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie zasady finansowania i administrowania zadań oświatowych. Poradnik uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach oraz zawiera odpowiedzi na pytania i wzory dokumentów... więcej ›

Opis książki

Poradnik przedstawia w sposób kompleksowy zasady finansowania oświaty w samorządzie, w tym zadań oświatowych i opiekuńczych dotyczących dzieci z Ukrainy, a także kwestie subwencji, dotacji, wyżywienia uczniów, ich dowożenia do placówek oświatowych, pobieranych opłat, pomocy materialnej itd.

W książce są omawiane również zagadnienia związane z administrowaniem zadaniami oświatowymi, w tym z tworzeniem i działaniem CUW, nadzorem finansowym i administracyjnym nad działalnością samorządowych jednostek oświatowych, organizowaniem i finansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży itd.

Książka uwzględnia najnowszy stan prawny, w tym:

 • nowelizację z 14.12.2022 r. ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • ustawę z 1.12.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2666),
 • ustawę z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2089),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22.12.2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2820).

Szczególnie warta odnotowania jest nowelizacja z 14.12.2022 r., która od 1.1.2023 r. m.in.:

 • przedłuża finansowanie zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy na 2023 r.,
 • wprowadza przepis umożliwiający skreślenie ucznia uchodźcy z Ukrainy z listy uczniów, jeśli spełnione zostaną określone warunki,
 • przewiduje nieuwzględnianie uczniów podlegających pod stosowanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przy obliczaniu statystycznej liczby uczniów; podobne zmiany dotyczą obliczania wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który jest wykorzystywany do obliczania dotacji dla szkół publicznych realizujących obowiązek szkolny lub nauki,
 • znosi konieczność przedstawiania kwartalnych informacji o niewykorzystanych środkach Funduszu Pomocy,
 • wprowadza zasadę, że środki na zakup na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uchodźców z Ukrainy jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z Funduszu Pomocy,
 • wprowadza zasadę, że w terminie do 30.9.2023 r. powinny być zwracane środki z Funduszu Pomocy niewykorzystane do 31.8.2023 r.; rozliczenie tych środków będzie zatem jednorazowe i obejmie cały okres od 24.2.2022 r. do 31.8.2023 r.

Zmiany w zakresie finansowania uczniów z Ukrainy przewiduje również ww. ustawa z 1.12.2022 r., zwana ustawą okołobudżetową. Wprowadza ona od 1.1.2023 r. zmiany polegające m.in. na:

 • wyłączeniu uczniów podlegających pod stosowanie ustawy o pomocy Ukrainie z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. (od 1.1.2023 r. są one finansowane w ramach Funduszu Pomocy, o czym stanowi ww. nowelizacja z 14.12.2022 r.).
 • nieuwzględnianiu uczniów będących obywatelami Ukrainy, przy naliczaniu i podziale dotacji przedszkolnej. Uczniowie Ci zostają objęci Funduszem Pomocy.

W poradniku omówiono m.in.:

 • finansowanie i klasyfikację budżetową zadań oświatowych dotyczących dzieci ukraińskich, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z 14.12.2022 r.,
 • zasady ustalania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów, jak również algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnieniem rozporządzenia z 22.12.2022 r. ustalającego podział subwencji na 2023 r.,
 • sposób uwzględniania w budżecie JST środków na realizację orzeczeń dotyczących kształcenia specjalnego oraz księgowania ponoszonych w tym zakresie wydatków,
 • zasady ustalania sieci szkolnej oraz dowożenia uczniów do placówek oświatowych, z uwzględnieniem nowelizacji z 15.9.2022 r. dotyczącej sposobu ustalania kosztu dowożenia,
 • zasady udzielania i rozliczania dotacji oświatowych dla szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych, uwzględniające nowelizację z 15.9.2022 r.,
 • sposób prowadzenia rozliczeń pomiędzy gminami za wychowanie przedszkolne, a także rozliczanie dotacji przedszkolnej i podręcznikowej,
 • formy organizowania wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz ustalanie wysokości opłat i ich rozliczanie,
 • formy i wysokość przyznawanej uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Kupując książkę, uzyskują Państwo dostęp do bazy odpowiedzi na pytania oraz wzorów dokumentów dotyczących tematyki poruszanej w książce.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O Autorach

Wykaz skrótów

Rozdział I. Organizacja oświaty

 • 1. Typy szkół
  • 1.1. Szkoły i przedszkola
  • 1.2. Szkoły artystyczne
  • 1.3. Placówki systemu oświaty
 • 2. Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe
 • 3. Zakładanie szkół i placówek
  • 3.1. Sieć przedszkoli
   • 3.1.1. Konkurs w celu uzupełnienia sieci przedszkoli
    • 3.1.1.1. Podmioty mogące przystąpić do konkursu
    • 3.1.1.2. Otwarty konkurs ofert
    • 3.1.1.3. Regulamin otwartego konkursu ofert
    • 3.1.1.4. Warunki, jakie musi spełnić niepubliczne przedszkole realizujące zadania gminne
    • 3.1.1.5. Warunki, jakie musi spełnić niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego realizująca zadania gminne
    • 3.1.1.6. Warunki, jakie musi spełnić niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym realizująca zadania gminne w zakresie wychowania przedszkolnego
  • 3.2. Sieć szkół publicznych
  • 3.3. Założenie szkoły publicznej
   • 3.3.1. Statut i akt założycielski
   • 3.3.2. Wzory aktów założycielskich
   • 3.3.3. Zasady i warunki udzielania oraz cofania zezwolenia na założenie publicznych podmiotów oświatowych przez osobę fizyczną i prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych
   • 3.3.4. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
  • 3.4. Założenie szkoły i placówki niepublicznej
   • 3.4.1. Wpis do ewidencji
   • 3.4.2. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe
   • 3.4.3. Zawody, w jakich kształci szkoła
   • 3.4.4. Pozytywna opinia właściwego kuratora oświaty
   • 3.4.5. Wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji
   • 3.4.6. Odmowa wpisu do ewidencji – wzór informacji o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia
  • 3.5. Zmiana danych powstałych po wpisie do ewidencji

Rozdział II. Zasady ustalania sieci szkół i przedszkoli oraz dowożenie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych

 • 1. Zasady ustalania sieci oświatowej
  • 1.1. Wychowanie przedszkolne
  • 1.2. Sieć szkół podstawowych
 • 2. Dowożenie uczniów do jednostek oświatowych
  • 2.1. Dowóz dzieci realizujących obowiązek edukacji przedszkolnej
  • 2.2. Dowóz uczniów realizujących obowiązek szkolny
  • 2.3. Dowóz dzieci i młodzieży wymagających kształcenia specjalnego
 • 3. Finansowanie dowozu dzieci a dystans dzielący ich dom i szkołę
  • 3.1. Dopuszczalność organizowania dowozu dzieciom zamieszkałym bliżej niż 3 lub 4 km
  • 3.2. Sposób obliczania drogi dziecka z domu do szkoły
 • 4. Wpływ uczęszczania dziecka do szkoły położonej w innej gminie na obowiązki gminy w zakresie dowożenia
  • 4.1. Przynależność dziecka do obwodu szkoły położonej w innej gminie
  • 4.2. Wybór szkoły spoza obwodu właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia
 • 5. Zapewnienie bezpłatnego transportu do szkoły
  • 5.1. Sposób zapewnienia bezpłatnego transportu do szkoły
  • 5.2. Ustalenie miejsc zbiórki
 • 6. Zwrot kosztów dojazdu dziecka
  • 6.1. Tryb podjęcia przez gminę decyzji w sprawie zwrotu kosztów dojazdu dziecka do szkoły i uprawnienia rodziców niezgadzających się z tą decyzją
  • 6.2. Wybór pomiędzy bezpłatnym transportem a zwrotem kosztów przejazdu .
  • 6.3. Zryczałtowany zwrot kosztów przejazdu
  • 6.4. Zwrot kosztów przejazdu dziecka w przypadku braku dostępności środków komunikacji publicznej
  • 6.5. Zasady zwrotu kosztów rodzicom uczniów niepełnosprawnych
  • 6.6. Zwrot kosztów dojazdu dziecka a podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozdział III. Część oświatowa subwencji ogólnej

 • 1. Dochody JST
 • 2. Oświata jako zadanie własne samorządu
 • 3. Subwencja ogólna jako źródło dochodów samorządów
  • 3.1. Subwencja oświatowa
  • 3.2. Podział subwencji oświatowej
  • 3.3. Przykłady wyliczenia wysokości subwencji
   • 3.3.1. Subwencja generowana przez ucznia wiejskiej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży w klasie IV–VIII w gminie zamożnej
   • 3.3.2. Kwota wyliczana na ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego) w małej wiejskiej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży w klasie IV–VIII w gminie zamożnej
   • 3.3.3. Kwota subwencji na ucznia publicznej szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w systemie stacjonarnym i zaocznym
  • 3.3.4. Omówienie przykładów
 • 4. Zmiany subwencji oświatowej w trakcie roku budżetowego
 • 5. Kryteria podziału 0,5% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
  • 5.1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
  • 5.2. Pomoc JST w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych
  • 5.3. Pomoc JST w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych
  • 5.4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych lub odchodzących na emeryturę nauczycieli
  • 5.5. Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji
  • 5.6. Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach
  • 5.7. Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • 5.8. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych
  • 5.9. Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

Rozdział IV. Zaplanowanie i przeznaczenie subwencji oświatowej na kształcenie specjalne w oświacie samorządowej

 • 1. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji na kształcenie specjalne w szkołach samorządowych
 • 2. Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego
 • 3. Klasyfikacja budżetowa a finansowanie kształcenia specjalnego

Rozdział V. Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad działalnością oświatową

 • 1. Odpowiedzialność samorządu za realizację zadań oświatowych
 • 2. Nadzór jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego
  • 2.1. Kompetencje nadzorcze organu prowadzącego
  • 2.2. Nadzór w zakresie spraw administracyjnych
   • 2.2.1. Kompetencje organu prowadzącego a organu nadzoru pedagogicznego
   • 2.2.2. Arkusz organizacyjny jako dokument organizacyjno-finansowy
  • 2.3. Nadzór w zakresie spraw finansowych
   • 2.3.1. System kontroli zarządczej
   • 2.3.2. Kontrola finansowa w jednostce
   • 2.3.3. Konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości
   • 2.3.4. Regulamin wynagradzania nauczycieli i utrzymanie ich średnich
  • 2.4. Polityka kadrowa
 • 3. Nadzór jednostki samorządu terytorialnego jako organu dotującego
  • 3.1. Uchwała dotacyjna jednostki samorządu terytorialnego
  • 3.2. Monitoring funkcjonowania szkół i placówek dotowanych
  • 3.3. Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej
   • 3.3.1. Zakres kompetencji jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kontroli
   • 3.3.2. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego
   • 3.3.3. Zakres podmiotów, które mogą przeprowadzać kontrolę
   • 3.3.4. Zakres dokumentów podlegających kontroli
   • 3.3.5. Sprawdzanie prawidłowości wykorzystania dotacji
 • 4. Finansowo-organizacyjny audyt oświatowy
  • 4.1. Diagnoza stanu obecnego jako fundament strategii rozwoju
  • 4.2. Struktura oświaty a demografia i jakość kształcenia
  • 4.3. Analiza dochodów i wydatków oświatowych
 • 4.4. Optymalizacja kosztów oświatowych

Rozdział VI. Wydzielony rachunek dochodów

 • 1. Finansowanie netto i brutto jednostek oświatowych
 • 2. Samorządowe jednostki oświatowe
 • 3. Zakres dochodów możliwych do gromadzenia na wydzielonym rachunku
 • 4. Udział organu stanowiącego JST
 • 5. Terminy odprowadzenia środków finansowych na rachunek budżetu JST
 • 6. Wynagrodzenia osobowe

Rozdział VII. Dotowanie jednostek systemu oświaty – ustalanie wysokości dotacji, jej wypłacanie i rozliczanie

 • 1. Ustalanie wysokości dotacji oświatowej
  • 1.1. Dotacja według PKD
  • 1.2. Dotacja według subwencji
  • 1.3. Wskaźnik zwiększający dla szkół publicznych
  • 1.4. Dotacja „za efekt"
 • 2. Aktualizacja dotacji oświatowej
 • 3. Wydatkowanie dotacji oświatowej
 • 4. Rozliczanie dotacji oświatowej

Rozdział VIII. Rozliczenia między gminami za wychowanie przedszkolne

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 • 3. Podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego
 • 4. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego
 • 5. Uczeń, za którego gminie należy się zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
 • 6. Wzory wypełnionego druku noty księgowej
 • 7. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, gdy uczeń uczęszcza do placówek dotowanych
  • 7.1. Podmioty uprawnione do uzyskania dotacji
  • 7.2. Dotacja dla osób korzystających z edukacji domowej
 • 8. Forma, tryb i charakter dochodzenia zwrotu kosztów dotacji
 • 9. Obliczanie kwoty zwrotu
 • 10. Wysokość wskaźnika procentowego
 • 11. Obciążeniowa nota księgowa – wzór

Rozdział IX. Centra usług wspólnych jako jednostki obsługi szkół i placówek oświatowych

 • 1. Wspólna odpowiedzialność szkoły i organu prowadzącego za wykonywanie zadań oświatowych
 • 2. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół oraz placówek oświatowych
 • 3. Cel utworzenia oświatowego centrum usług wspólnych
 • 4. Utworzenie centrum usług wspólnych i powierzenie mu wspólnej obsługi
 • 5. Zakres wspólnej obsługi
  • 5.1. Obsługa kadrowo-płacowa
  • 5.2. Działalność socjalna
  • 5.3. Ochrona danych osobowych
  • 5.4. System informacji oświatowej
  • 5.5. Konkluzja
 • 6. Prawa i obowiązki jednostki obsługującej i obsługiwanej
  • 6.1. Podział kompetencji
 • 7. Wzory dokumentów

Rozdział X. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

 • 1. Naliczenie i przekazanie dotacji przedszkolnej
 • 2. Rozliczenie dotacji przedszkolnej
 • 3. Przykłady praktyczne rozliczenia dotacji przedszkolnej
 • 4. Konkluzja

Rozdział XI. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 • 1. Konstytucyjne gwarancje prawa do nauki oraz zasada bezpłatnego nauczania
 • 2. Odpłatność za korzystanie z przedszkola na gruncie PrOśw
 • 3. Opłaty za wychowanie przedszkolne w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
 • 4. Określenie wysokości opłaty i jej waloryzacja
 • 5. Zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 • 6. Pobieranie opłat w przedszkolach prowadzonych przez organy prowadzące niebędące JST
 • 7. Inne opłaty

Rozdział XII. Organizowanie i finansowanie wyżywienia uczniów w samorządowych szkołach i przedszkolach

 • 1. Podstawy prowadzenia żywienia w przedszkolu i szkole
  • 1.1. Obowiązek zapewnienia bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłków
  • 1.2. Stołówka w szkołach a jadalnia
  • 1.3. Finansowanie w module 3 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu"
  • 1.4. Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie
  • 1.5. Posiłki w przedszkolach
 • 2. Ustalanie warunków korzystania ze stołówki i opłat za wyżywienie w przedszkolach i szkołach
  • 2.1. Regulacje wewnętrzne dotyczące żywienia w placówkach oświatowych
  • 2.2. System HACCP
  • 2.3. Karta żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkole
 • 3. Wysokość opłat za posiłki
  • 3.1. Zasady ustalania opłat za posiłki, gdy w jednostce funkcjonuje stołówka
  • 3.2. Zasady ustalania opłat za posiłki, gdy w jednostce nie funkcjonuje stołówka
  • 3.3. Odsetki od opłat
 • 4. Zwolnienia z ponoszenia opłat
  • 4.1. Opłata za wyżywienie w przedszkolu jako należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym
  • 4.2. Ogólne zasady udzielania zwolnień z opłat za posiłki i pomoc uczniom z Ukrainy
 • 5. Zasady dokonywania wpłat za posiłki
  • 5.1. Wpłata gotówki
  • 5.2. Wpłata na wydzielony rachunek dochodów
 • 6. Korzystanie z posiłków w przedszkolu lub szkole przez pracowników szkół i inne osoby
  • 6.1. Osoby uprawnione do korzystania ze stołówki
  • 6.2. Zasada pełnej odpłatności za posiłki
  • 6.3. Opodatkowanie usług stołówkowych
 • 7. Księgowe aspekty żywienia w jednostce oświatowej
  • 7.1. Dochody
   • 7.1.1. Dochody a przychody
   • 7.1.2. Kalkulacja planu dochodów w zakresie odpłatności za posiłki w jednostce
    • 7.1.2.1. Określenie dni żywieniowych w roku kalendarzowym
    • 7.1.2.2. Określenie średniej ilości żywionych podopiecznych w dniu żywieniowym
    • 7.1.2.3. Określenie średniej ilości żywionych pracowników (oddzielnie pracownicy pedagogiczni i pozostali)
    • 7.1.2.4. Wyliczenie potencjalnych dochodów z tytułu wyżywienia („wsad do kotła") oraz dochodów z tytułu opłat za przygotowanie posiłku (opłata dodatkowa)
    • 7.1.2.5. Kalkulacja dochodów w zakresie odpłatności za posiłki w szkole – wartość stanowiąca plan finansowy dochodów jednostki
   • 7.1.3. Realizacja planu dochodów
   • 7.1.4. Ogólne zasady ewidencji opłat za żywienie
   • 7.1.5. Organizacja opłat za żywienie
  • 7.2. Wydatki
   • 7.2.1. Koszt a wydatek
   • 7.2.2. Kalkulacja planu wydatków
   • 7.2.3. Realizacja planu wydatków
    • 7.2.3.1. Organizacja zakupów środków żywności
    • 7.2.3.2. Określenie sposobu wydzielania kosztów przygotowywania posiłków
    • 7.2.3.3. Korekta planu wydatków
    • 7.2.3.4. Rozliczanie kosztów zakupionej żywności
   • 7.2.4. Organizacja gospodarki magazynowej w zakresie żywności

Rozdział XIII. Zasady uzyskiwania, wykorzystywania i rozliczania dotacji podręcznikowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

 • 1. Tło historyczne
 • 2. Podręczniki – prawa uczniów i zadania samorządu opisane w FinZadOśwU
 • 3. Dotacja podręcznikowa – rozwiązania ustawowe
  • 3.1. Cel dotacji
  • 3.2. Wysokość dotacji
  • 3.3. Określenie liczby uczniów do dotacji
  • 3.4. Terminy i wnioskowanie
  • 3.5. Wydatkowanie dotacji i jej rozliczenie
  • 3.6. Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne i prawne niesamorządowe
  • 3.7. Środki dla samorządów na obsługę zadania
 • 4. Rozwiązania szczegółowe zawarte w DotacjaPodrR
  • 4.1. Cel rozporządzenia
  • 4.2. Dokumenty niezbędne przy udzielaniu dotacji
  • 4.3. Dokumenty niezbędne przy rozliczeniu dotacji

Rozdział XIV. Finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Charakter pomocy materialnej dla uczniów i jej ustawowe formy
 • 3. Podmioty objęte pomocą materialną
 • 4. Pomoc o charakterze socjalnym
  • 4.1. Stypendium szkolne
  • 4.2. Zasiłek szkolny
 • 5. Regulamin udzielania pomocy
 • 6. Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 • 7. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
  • 7.1. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
  • 7.2. Stypendia rządowe
 • 8. Finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
  • 8.1. Finansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  • 8.2. Finansowanie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

Rozdział XV. Lokalne i regionalne programy stypendialne

 • 1. Zasady tworzenia lokalnych i regionalnych programów stypendialnych
 • 2. Przyjęcie uchwały stypendialnej przez JST

Rozdział XVI. Zasady organizowania i finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Finansowanie wypoczynku i wyżywienia a VAT
  • 2.1. Podmiot prawa publicznego jako organizator wypoczynku
  • 2.2. Podmiot prawa prywatnego jako organizator wypoczynku
 • 3. Organizacja wypoczynku

Rozdział XVII. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • 1. Przesłanki przyznania dofinansowania pracodawcy
 • 2. Egzamin czeladniczy
 • 3. Kwota dofinansowania
 • 4. Przyznanie dofinansowania

Rozdział XVIII. Finansowanie oraz klasyfikacja budżetowa zadań oświatowych i opiekuńczych wobec dzieci ukraińskich

 • 1. Wprowadzenie – zadania oświatowe
  • 1.1. Podstawa prawna
  • 1.2. Przepisy prawa oświatowego
  • 1.3. Zmiany w przepisach mające wpływ na finansowanie
 • 2. Finansowanie
  • 2.1. Algorytm podziału subwencji oświatowej
  • 2.2. System informacji oświatowej
  • 2.3. Dochody na dzieci z Ukrainy a ponoszone wydatki
   • 2.3.1. Uczeń – ogólny podział subwencji oświatowej
   • 2.3.2. Uczeń z dodatkową, bezpłatną nauką języka polskiego
   • 2.3.3. Oddział przygotowawczy
 • 3. Dotacje oświatowe
 • 4. Fundusz Pomocy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów oraz zapoznaj się z odpowiedziami na pytania z zakresu zagadnień poruszanych w książce.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 386
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 630 g
 • ISBN: 978-83-8291-600-3
 • EAN: 9788382916003
 • Kod serwisu: 00962800

Kategorie