Nowość Bestseller

Prawo rolne. Czynności notarialne. Klauzule w aktach notarialnych. Wzory aktów notarialnych

 • 249,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz omawiający zagadnienia prawa rolnego w praktyce notarialnej. Książka zawiera liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa, klauzule z aktów notarialnych oraz wzory aktów występujące w prawie rolnym... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik po zawiłej problematyce prawa rolnego na potrzeby czynności notarialnych.

Książka powstała jako odpowiedź na zaobserwowane braki na rynku publikacji dla notariuszy i aplikantów notarialnych. Notariusze, ale też aplikanci notarialni i pracownicy kancelarii stykają się z różnymi sytuacjami prawnymi oraz faktycznymi. Książka opisująca szczegółowo, wraz z klauzulami z aktów notarialnych i niezbędnych dokumentów kwestię prawa rolnego w praktyce notarialnej, stworzona w oparciu nie tylko o wiedze teoretyczną ale również praktyczne doświadczenia zawodowe Autorów będzie interesującą pozycją dla każdego notariusza. Publikacja uwzględnia aktualne ustawodawstwo.

Książka prezentuje przedmiotowe zagadnienia w aspekcie notarialnym oraz uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą opracowania są fragmenty klauzul, które są niezbędne, aby skutecznie przygotować akt notarialny.

Publikacja została podzielona na dwie części.

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

 • reformy rolnej;
 • obrotu nieruchomościami (np. umowa o dożywocie, dzierżawa, przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za rentę i emeryturę, dziedziczenie gospodarstw rolnych, prawo pierwokupu i wykupu w ustawie o lasach),
 • reżimu obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle UstRolU (np. problematyka kształtowania ustroju rolnego, prawo pierwokupu i prawo nabycia, spółki kapitałowe);
 • Gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • opodatkowania obrotu nieruchomościami rolnymi.

Część II. Wzory aktów notarialnych występujących w prawie rolnym takie jak m.in.:

 • darowizna gospodarstwa rolnego na osobę najbliższą,
 • sprzedaż gospodarstwa rolnego na rzecz rolnika,
 • dział spadku z prawem nabycia przez KOWR,
 • umowa zamiany nieruchomości rolnej na nieruchomość leśną z prawem nabycia na rzecz KOWR i Lasów Państwowych.

Opracowanie to kierowane jest zwłaszcza do wykonawców zawodów prawniczych, w tym: notariuszysędziówadwokatówradców prawnych oraz wszelkich osób zainteresowanych praktyką notarialną. Publikacja będzie również użyteczna dla aplikantów zawodów notarialnych przygotowujących się do egzaminu oraz studentów prawa.

Publikacje z serii Praktyka Notarialna ukazują się pod patronatem naukowym dr. Andrzeja J. Szeredy i Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot.

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Literatura

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Reforma rolna

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Pojęcie reformy rolnej
 • 3. Okres międzywojenny
 • 4. Okres II wojny światowej
 • 5. Okres PRL
  • 5.1. Uwagi wprowadzające
  • 5.2. Skala reformy rolnej z 1944 r.
  • 5.3. Wejście w życie dekretu PKWN
  • 5.4. Zakres przedmiotowy reformy rolnej
  • 5.5. Normy obszarowe
  • 5.6. Ziemie Odzyskane
  • 5.7. Mienie ruchome
  • 5.8. Pojęcie „nieruchomości ziemskiej"
  • 5.9. Pojęcie użytków rolnych
  • 5.10. Związek funkcjonalny z nieruchomością ziemską
  • 5.11. Zespoły dworsko-parkowe
  • 5.12. Nieruchomości przydatne do realizacji celów dekretu
  • 5.13. Skala powojennej reformy rolnej
  • 5.14. Rzeczywisty cel reformy rolnej
  • 5.15. Nacjonalizacja ex lege
  • 5.16. Charakter prawny nabycia nieruchomości na podstawie reformy rolnej
  • 5.17. Ujawnienie nabycia nieruchomości ziemskiej przez Skarb Państwa w księdze wieczystej
  • 5.18. Droga sądowa stwierdzenia niepodpadania nieruchomości pod działanie dekretu
  • 5.19. Nabycie do majątku wspólnego
  • 5.20. Ograniczenia nałożone na nabywców nieruchomości nabytych w wyniku parcelacji
 • 6. „Reprywatyzacja" nieruchomości ziemskich po 1989 r.
  • 6.1. Pojęcie „reprywatyzacji"
  • 6.2. Tryb orzekania o niepodpadaniu nieruchomości pod działanie dekretu PKWN
  • 6.3. Powierzchnia nieruchomości ziemskiej
  • 6.4. Wojewódzkie urzędy ziemskie jako organy I instancji
  • 6.5. WykDPKWNR
  • 6.6. Rozstrzyganie kwestii prejudycjalnych przez sąd cywilny
  • 6.7. „Reprywatyzacja" nieruchomości ziemskich – skutki
 • 7. Podsumowanie
 • 8. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 2. Obrót nieruchomościami

 • 1. Podstawowe pojęcia prawa rolnego – nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne
  • 1.1. Zagadnienia wprowadzające
  • 1.2. Nieruchomość rolna
   • 1.2.1. Nieruchomość rolna w KC
   • 1.2.2. Nieruchomość rolna w UstRolU
  • 1.3. Gospodarstwo rolne
   • 1.3.1. Gospodarstwo rolne w KC
   • 1.3.2. Gospodarstwo rolne w UstRolU
  • 1.4. Podsumowanie
  • 1.5. Przegląd orzecznictwa
   • 1.5.1. Nieruchomość rolna
   • 1.5.2. Gospodarstwo rolne
 • 2. Umowa o dożywocie w praktyce notarialnej
  • 2.1. Prawna charakterystyka umowy o dożywocie
   • 2.1.1. Pojęcie i funkcje umowy o dożywocie
   • 2.1.2. Charakter prawny i forma umowy o dożywocie
   • 2.1.3. Przedmiot umowy
   • 2.1.4. Strony umowy
   • 2.1.5. Treść umowy o dożywocie (świadczenia stron)
  • 2.2. Umowa o dożywocie a inne podobne umowy
  • 2.3. Prawo dożywocia
   • 2.3.1. Przedmiot i charakter prawny prawa dożywocia
   • 2.3.2. Zakres podmiotowy i treść prawa dożywocia
   • 2.3.3. Zamiana prawa dożywocia na dożywotnią rentę
   • 2.3.4. Przedawnienie roszczeń
  • 2.4. Rozwiązanie umowy o dożywocie
  • 2.5. Ochrona wierzyciela alimentacyjnego
 • 3. Dzierżawa w praktyce notarialnej (gruntów rolnych prywatnych, od samorządu terytorialnego, działek z rodzinnego ogrodu działkowego)
  • 3.1. Definicja i charakter prawny dzierżawy
  • 3.2. Podział dzierżawy i regulacje prawne
  • 3.3. Dzierżawa gruntów rolnych jako popularna prawna forma tworzenia i powiększania gospodarstw rolnych
  • 3.4. Dzierżawca jako rolnik indywidualny prowadzący gospodarstwo rodzinne
  • 3.5. Bezczynszowe użytkowanie a dzierżawa
  • 3.6. Przedmiot umowy dzierżawy
  • 3.7. Gospodarstwo rolne jako przedmiot umowy dzierżawy
  • 3.8. Strony umowy dzierżawy gruntów rolnych
  • 3.9. Jednostka samorządu terytorialnego jako wydzierżawiający
  • 3.10. Zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych
  • 3.11. Zgoda KOWR na zawarcie umowy dzierżawy prywatnych gruntów rolnych
  • 3.12. Forma umowy dzierżawy gruntów rolnych
  • 3.13. Czas trwania umowy dzierżawy
  • 3.14. Postanowienia w umowie dotyczące przedłużenia dzierżawy
  • 3.15. Czynsz w umowie dzierżawy gruntów rolnych
  • 3.16. Podwyższenie czynszu dzierżawnego
  • 3.17. Obowiązki stron umowy dzierżawy
  • 3.18. Naprawy i ulepszenia przedmiotu dzierżawy
  • 3.19. Prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez dzierżawcę
  • 3.20. Zakończenie umowy dzierżawy gruntów rolnych
  • 3.21. Prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy
  • 3.22. Umowne prawo pierwokupu
  • 3.23. Przeniesienie własności nieruchomości będącej w dzierżawie na osobę trzecią
  • 3.24. Podatek rolny a dzierżawa
  • 3.25. Rozstrzyganie sporów
  • 3.26. Umowa dzierżawy działkowej wchodzącej w skład rodzinnego ogrodu działkowego
  • 3.27. Umowy dotyczące korzystania z gruntu rolnego na potrzeby energii odnawialnej
  • 3.28. Umowy o korzystanie z gruntu na potrzebny związane z kopalinami
 • 4. Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za rentę i emeryturę
  • 4.1. Zagadnienia wprowadzające
  • 4.2. Tryby i sposoby przekazania gospodarstwa rolnego
  • 4.3. Treść „przekazania gospodarstwa rolnego" ujęta w akcie notarialnym a przeniesienie własności nieruchomości rolnych
  • 4.4. Przekazanie gospodarstwa a ustroje majątkowe po stronie następcy
  • 4.5. Konsekwencje dla praktyki notarialnej
 • 5. Dziedziczenie gospodarstw rolnych w praktyce notarialnej
  • 5.1. Uwagi wprowadzające
  • 5.2. Szczególny porządek dziedziczenia gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1963–2001
  • 5.3. Dziedziczenie i dział spadku rolnego w świetle aktualnie obowiązujących regulacji UstRolU i KC
 • 6. Prawo pierwokupu i wykupu w LasU
  • 6.1. Podstawy i przesłanki nabywania nieruchomości w świetle LasU
   • 6.1.1. Uwagi wstępne
   • 6.1.2. Pojęcie lasu
   • 6.1.3. Rola wpisów w ewidencji gruntów i budynków w ustaleniu, czy występuje las
   • 6.1.4. Ograniczenia podziałów nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne
   • 6.1.5. Przesłanki nabywania nieruchomości w świetle LasU
  • 6.2. Prawo pierwokupu oraz prawo wykupu przysługujące jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
  • 6.3. Wyłączenia prawa pierwokupu i prawa wykupu
  • 6.4. Przegląd orzecznictwa
 • 7. Przekazanie gospodarstwa rolnego, nieruchomości rolnej a wsparcie finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – wybrane zagadnienia prawne istotne dla praktyki notarialnej
  • 7.1. Uwagi ogólne
  • 7.2. Informacje wprowadzające dotyczące finansowania rolnictwa
  • 7.3. System wsparcia finansowego 2023–2027
  • 7.4. System płatności bezpośrednich 2023–2027 – zasady przyznawania płatności, przeniesienie własności albo posiadania gospodarstwa rolnego, gruntu rolnego; kontrole beneficjentów przez ARiMR
  • 7.5. Dzierżawa gruntów rolnych a płatności w ramach systemu płatności bezpośrednich
  • 7.6. Płatności w ramach systemu płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy, a przeniesienie własności nieruchomości rolnych
  • 7.7. Przeniesienie własności nieruchomości rolnej albo oddanie w dzierżawę
  • 7.8. Ekoschematy
  • 7.9. Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne w latach 2023–2027
  • 7.10. Umowy na realizację przedsięwzięć w ramach II Filara Wspólnej Polityki Rolnej
  • 7.11. Przegląd orzecznictwa

Rozdział 3. Reżim obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle UstRolU

 • 1. O relacji między wyłączeniem z art. 11 pkt 2 WstrzSprzNierRolU a obowiązkami zbywcy wynikającymi z art. 2b UstRolU (studium przypadku)
  • 1.1. Stan faktyczny sprawy
  • 1.2. Analiza prawna sprawy
  • 1.3. Konkluzje
 • 2. Zastosowanie w praktyce notarialnej art. 11 pkt 2 WstrzSprzNierRolU w związku z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • 2.1. Zagadnienia wprowadzające (stan faktyczny sprawy)
  • 2.2. Analiza zagadnienia – identyfikacja problemów prawnych wymagających analizy
  • 2.3. Skutki dla praktyki notarialnej
  • 2.4. Przegląd orzecznictwa
 • 3. Problematyka kształtowania ustroju rolnego ze szczególnym uwzględnieniem decyzji Dyrektora Generalnego KOWR
  • 3.1. Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle UstRolU
  • 3.2. Rolnik indywidualny
  • 3.3. Oświadczenia i dowody składane przez nabywcę nieruchomości rolnej przy zawieraniu umowy
  • 3.4. Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej na podstawie art. 2a ust. 4 UstRolU
  • 3.5. Zgoda na zbycie lub oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej na podstawie art. 2b ust. 3 UstRolU
  • 3.6. Ostateczność decyzji
  • 3.7. Termin ważności zgody
  • 3.8. Wybrane skutki działania niezgodnego z przepisami ustawy
 • 4. Prawo pierwokupu i prawo nabycia nieruchomości rolnych z UstRolU
  • 4.1. Ogólna charakterystyka prawa pierwokupu i prawa nabycia
  • 4.2. Prawo pierwokupu dzierżawcy
  • 4.3. Sprzedaż
  • 4.4. Nieruchomość rolna
  • 4.5. Umowa dzierżawy
  • 4.6. Obowiązek zawiadomienia
  • 4.7. Prawo pierwokupu KOWR
  • 4.8. Nieruchomość tylko częściowo rolna
  • 4.9. Procedura sprzedaży nieruchomości rolnej objętej prawem pierwokupu
  • 4.10. Zmiana, rozwiązanie, odstąpienie od warunkowej umowy sprzedaży
  • 4.11. Zbieg pierwokupów
  • 4.12. Wyłączenia prawa pierwokupu
  • 4.13. Prawo nabycia
 • 5. Spółki kapitałowe w UstRolU
  • 5.1. Wstęp
  • 5.2. Nabywanie nieruchomości rolnych przez spółki kapitałowe
   • 5.2.1. Uwagi ogólne
   • 5.2.2. Prawo pierwokupu a nabywanie nieruchomości przez spółki kapitałowe
   • 5.2.3. Nabywanie nieruchomości przez spółki kapitałowe na innej podstawie niż umowa sprzedaży a prawo nabycia nieruchomości przysługujące Skarbowi Państwa
   • 5.2.4. Obowiązki z art. 2b UstRolU a nabycie nieruchomości przez spółki handlowe
  • 5.3. Obrót udziałami i akcjami spółek kapitałowych
   • 5.3.1. Uwagi ogólne
   • 5.3.2. Zbywanie akcji i udziałów a prawo pierwokupu
   • 5.3.3. Zbywanie akcji i udziałów a prawo nabycia
   • 5.3.4. Podziały i łączenie spółek
  • 5.4. Prawo nabycia przez KOWR nieruchomości spółki akcyjnej zanim jej akcje zostaną dopuszczone do obrotu zorganizowanego
  • 5.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • 1. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w świetle GospNierRolU
 • 2. Zasady określone w rozdziałach 6 lub 8 GospNierRolU
 • 3. Pierwszeństwo nabycia nieruchomości rolnej (art. 29 ust. 1 GospNierRolU)
 • 4. Szczególne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z ZWRSP
 • 5. Sprzedaż przez KOWR nieruchomości najemcom
 • 6. Inne czynności prawne niż umowa sprzedaży
 • 7. Przegląd orzecznictwa
  • 7.1. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w świetle GospNierRolU
  • 7.2. Zasady określone w rozdziałach 6 lub 8 GospNierRolU
  • 7.3. Pierwszeństwo nabycia nieruchomości rolnej (art. 29 ust. 1 GospNierRolU)
  • 7.4. Sprzedaż przez KOWR nieruchomości najemcom

Rozdział 5. Opodatkowanie obrotu nieruchomościami rolnymi

 • 1. Podatek od towarów i usług
  • 1.1. Zagadnienia wstępne
  • 1.2. Dostawa gruntów rolnych
  • 1.3. Przegląd orzecznictwa i stanowisk KIS
 • 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • 2.1. Zagadnienia wstępne
  • 2.2. Definicja gospodarstwa rolnego
  • 2.3. Przesłanki opodatkowania
  • 2.4. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
  • 2.5. Przegląd orzecznictwa
 • 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn
  • 3.1. Podatek od czynności cywilnoprawnych
  • 3.2. Podatek od spadków i darowizn
  • 3.3. Pojęcie gospodarstwa rolnego
  • 3.4. Powierzchnia gospodarstwa rolnego
  • 3.5. Utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego
  • 3.6. Prowadzenie gospodarstwa rolnego
  • 3.7. Utrata zwolnienia w przypadku zbycia gruntów
  • 3.8. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
  • 3.9. Pomoc de minimis
  • 3.10. Przegląd orzecznictwa

Część II. Wzory aktów notarialnych

 • 1. Darowizna gospodarstwa rolnego na osobę najbliższą, w zamian za uzyskanie świadczeń rentowych z KRUS
 • 2. Umowa o dożywocie gospodarstwa rolnego na rzecz osoby obcej
 • 3. Umowa zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego pomiędzy osobami obcymi
 • 4. Umowa warunkowej sprzedaży z pierwokupem dzierżawcy, a następnie KOWR
 • 5. Umowa sprzedaży wyłączona spod działania UstRolU na podstawie art. 11 pkt 1 WstrzSprzNierRolU
 • 6. Umowa sprzedaży wyłączona spod działania UstRolU na podstawie art. 11 pkt 2 WstrzSprzNierRolU oraz art. 1a pkt 1 lit. b UstRolU
 • 7. Sprzedaż gospodarstwa rolnego na rzecz rolnika
 • 8. Umowa warunkowej sprzedaży Lasów Państwowych – zbieg pierwokupu KOWR i Skarbu Państwa
 • 9. Darowizna udziału w działce leśnej z prawem nabycia
 • 10. Dział spadku z prawem nabycia przez KOWR
 • 11. Dział spadku niepodlegający UstRolU
 • 12. Umowa zamiany nieruchomości rolnej na nieruchomość leśną z prawem nabycia na rzecz KOWR i Lasów Państwowych

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wzory aktów notarialnych zawartych w publikacji.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Praktyka Notarialna
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 646
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 780 g
 • ISBN: 978-83-8291-078-0
 • EAN: 9788382910780
 • Kod serwisu: 00941000

Kategorie

Tagi